HOTĂRÂRE

privind modificarea Acordului de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea drumurilor județene DJ 720, DJ 720B, DJ 711 și DJ 101B pe traseul - limită Județ Prahova – Moreni - Gura Ocniței – Răzvad – Ulmi – Târgoviște – Comișani – Bucșani – Băleni – Dobra – Finta – Bilciurești – Cojasca – Cornești – Butimanu – Niculești – limită Județ Ilfov”

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 06.06.2017, având în vedere:

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița - Direcția Programe Europene nr. 13696/31.05.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 16466/31.05.2017;

§ Prevederile HCL nr. 114/25.04.2016 referitoare la  transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție;

§ Prevederile H.C.L. nr. 337/27.10.2016 referitoare la aprobarea Acordului de  parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 164/16.05.2017 referitoare la modificarea Acordului de  parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”;

§ Prevederile art. 36, alin. 7, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit f din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Acordul de parteneriat încheiat între Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița, Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și municipiul Moreni prin Consiliul Local Municipal Moreni în vederea implementării și finanțării proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 și DJ101B pe traseul limită județ Prahova - Moreni - Gura Ocniței - Răzvad - Ulmi - Târgoviște - Comișani - Bucșani -Băleni - Dobra - Finta – Bilciurești - Cojasca - Cornești - Butimanu - Niculești - limită județ Ilfov”.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   217

Tgv. 06.06.2017                       

Red. U.M./2ex                   

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

15.06.2017

 

218. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

219. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură și Complexul Muzeal Național Curtea Domnească, în vederea organizării „Festivalului Medieval Dracula -  Târgoviște 2017”

 

                                                              

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 15.06.2017, având în vedere:

·     Referatul de specialitate ale Direcției Economice nr. 17479/13.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

·     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE:

 

      Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale ale bugetului local cu suma de 146  mii lei, prin:

·       Majorarea cu suma de 146 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 „Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice”,

Majorarea cheltuielilor totale cu suma de 146  mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 146 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

o  Majorarea prevederilor bugetare cu 146  mii lei la titlul „Bunuri și servicii” în vederea premierii elevilor câstigători ai olimpiadele naționale și internaționale precum și a elevilor câștigători la concursurile naționale sportive precum și a profesorilor coordonatori ai acestora în anul școlar 2016/2017. Premiile vor fi acordate în sume nete astfel:

În cazul premiilor individuale:

Premiul I  -  3.000 lei /elev, 1.500 lei /profesor

Premiul II = 2.000 lei/elev , 1.000 lei /profesor

Premiul III  = 1.000 lei/elev , 500 lei /profesor

În cazul premiilor pe echipe:

Premiul I  -  5.000 lei /echipă, 1.500 lei /profesor

Premiul II = 3.000 lei/echipă , 1.000 lei /profesor

Premiul III  = 2.000 lei/echipă , 500 lei /profesor

·       La capitolul 67.02 titlul „Bunuri și servicii” se majorează suma aprobată pentru Festivalul Dracula cu suma de 100 mii lei, prin diminuarea cu 90 mii lei a sumelor alocate pentru Evenimentul Primăvara Clasică Europeană și micșorarea cu 10 mii lei a sumelor alocate pentru Evenimentul Zilele Europei.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

        Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   218

Tgv. 15.06.2017                       

Red. D.P./2ex                   

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură și Complexul Muzeal Național Curtea Domnească, în vederea organizării „Festivalului Medieval Dracula -  Târgoviște 2017”

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 15.06.2017, având în vedere:

§ Prevederile HCL nr. 114/30.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2017;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură și Complexul Muzeal Național Curtea Domnească în vederea organizării „Festivalului Medieval Dracula -  Târgoviște 2017”, ce se va desfășura în perioada 16 - 18 iunie 2017.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   219

Tgv. 15.06.2017                       

Red. U.M./3ex                   

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

28.06.2017

 

220. Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, vacante, din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște

221. Hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște

222. Hotărâre privind aprobarea Regulametului  de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Târgoviște

223. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște

224. Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

225. Hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

226. Hotărâre privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

227. Hotărâre privind demararea procedurilor legale de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren, în vederea extinderii Cimitirului Central

228. Hotărâre privind aprobarea procedurilor de lucru pentru acordarea tichetelor de călătorie pentru persoanele cu handicap grav/accentuat și pentru însoțitorii/asistenți personali ai acestora, revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din Municipiul Târgoviște

229. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Cantina de Ajutor Social”

230. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”

231. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

232. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște

233. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Federația Română de Fotbal, în vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”  

234. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, beneficiar: Dumea Mihai

235. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clinică S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. prof. Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar: S.C. CENTRU MEDICAL PROLIFE S.R.L.

236. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hale industriale și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 21 B, beneficiar: S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L.

237. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hală depozitare și comercializare, anexe și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 7 N, beneficiar: S.C. REGATA S.R.L.

238. Hotărâre privind dezafectarea, casarea și valorificarea rețelelor de termoficare urbană din municipiul Târgoviște

239. Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat,

către actualul chiriaș

240. Hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

241. Hotărâre privind transmiterea spre exploatare către S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviste în suprafață de 1965 mp, situat în strada Constructorilor

242. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

243. Hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

244. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

245. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,86 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

246. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50,25 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

247. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17

248. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște ca observatori în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, vacante, din unitățile de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere :

§ Adresa Inspectoratului Școlar Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 18180 din data de 16.06.2017 ;

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște ;

§ Prevederile art. 257, 258 și 259, alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 13 alin. 1 ale Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul nr. 3969/2017;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. “d” și alin. 6, lit. “a”, pct. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se desemnează, cu rol de observatori, următorii reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Târgoviște în cele trei comisii de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, vacante, din grădinite, unități școlare gimnazile și liceale/colegii, de pe raza municipiului Târgoviște:

1.      Erich Agnes-Terezia

2.      Joița Ion

3.      Ionete George-Florin

4.      Patic Paul-Ciprian

5.      Rădulescu Cătălin

6.      Gherghescu Constantin

7.      Moțoc Honorius

8.      Bercu Adrian-Gheorghe

9.      Nicolae Ana-Maria

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, persoanele desemnate și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   220

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex                   

       

        HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedința ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune modificarea HCL nr. 15/30.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște;

§ Prevederile art. 8, alin. 2 și art. 13, alin. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§ Prevederile art. 8 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile 6, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28, alin. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei nr. 9 din Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                     

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică Regulamentul de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se republică Regulamentul de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 15/30.01.2017, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Cantina de Ajutor Social Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   221

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex                   

                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulametului  de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Poliției Locale Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art 36, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște, membrii Comisiei Locale de Ordine Publică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   222

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

                                              

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2, art. 68, alin. 1 și 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1, art. 144 și art. 145 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rezultatele finale ale examenelor de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții publice din cadrul Poliției Locale Târgoviște, astfel:

v din funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior în funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional asistent;

v din funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în funcție publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   223

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 26511/2017;

§ Prevederile art. 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;   

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” și alin. (3), lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică organigrama și statul de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calitații și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   224

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex                   

                                                          

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125, alin. 1 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor funcții publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste, respectiv Biroul Achiziții Publice, Direcția Urbanism și Compartimentul Situații de Urgență, astfel:

-       un post de „consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în post de consilier, clasa I, grad profesional superior”

-       două posturi de „referent, clasa III, grad profesional principal se transformă în posturi de referent, clasa III, grad profesionar superior”

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   225

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex                   

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 107, alin. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Referatul nr. 3587/29.05.2017 întocmit de Serviciul Financiar Contabil din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice de vacante de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcție publică de „consilier, clasa I, grad profesional asistent”, în cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   226

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

                                          

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor legale de achiziționare de către Municipiul Târgoviște a unui teren, în vederea extinderii Cimitirului Central

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind oportunitatea demarării procedurilor legale de achiziționare de către Direcția de Salubritate a unui teren, situat în Târgoviște, str. Constructorului, în vederea extinderii Cimitirului Central;

§ Prevederile Legii nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare;

§ Prevederile H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. a, pct. 19 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor legale de achiziționare de către Municipiul Târgoviște, a unui teren în suprafață de aproximativ 5000 mp, aparținând S.C. SOMECO S.A., situat în Târgoviște, str. Constructorului, în vederea extinderii Cimitirului Central.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să contracteze serviciile unui expert tehnic autorizat pentru a stabili valoarea terenului în cauză și ulterior efectuării expertizei, să negocieze prețul cu actualul proprietar.

            Valoarea finală a prețului obținut în urma evaluării și negocierii precum și celelalte condiții ale contractului de vânzare-cumpărare vor fi supuse spre aprobare Consiliului Local Municipal Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   227

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex                   

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurilor de lucru pentru acordarea tichetelor de călătorie pentru persoanele cu handicap grav/accentuat și pentru însoțitorii/asistenți personali ai acestora, revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind aprobarea procedurilor de lucru privind acordarea tichetelor de călătorie pentru persoanele cu handicap grav/accentuat și pentru însoțitorii/asistenți personali ai acestora, revoluționari, refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din municipiul Târgoviște;

§ Art. 16 alin b din Legea 44/01.06.1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Art.5 alin f din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

§ Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap-republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Legea 273/2006 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;    

§ Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar;

§ Legea 81/2016 privind modificarea si completarea ordonantei de urgenta a guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat;

§ Ordonanta de urgenta nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare;

§ Ordonanta de urgenta nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017 prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative;

§  H.G. nr. 268/14.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Ordinul 62/23.04.2007 pentru aprobarea instructiunilor privind legitimatia pentru transport urban cu mijloacele de transport in comun de suprafata pentru persoane cu handicap si modelul acesteia;

§ HCL nr. 336/2013 privind stabilirea tarifelor pentru transportul urban de calatori in Municipiul Targoviste 

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea privind Administratia Publica Locala, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procedura de lucru privind acordarea tichetelor de călătorie pentru persoanele cu handicap grav/accentuat și pentru însoțitorii/asistenți personali ai acestora din Municipiul Târgoviște, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Procedura de lucru privind acordarea biletelor de călătorie pentru revoluționarii din Municipiul Târgoviște, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Procedura de lucru privind acordarea abonamentelor de calatorie pentru refugiați, deportați, deținuți politici, văduvele de război și veteranii de război din Municipiul Târgoviște, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, S.C. A.I.T.T. S.R.L. Târgoviște, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   228

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./3 ex                   

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Cantina de Ajutor Social”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției de Asistență Socială prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Cantina de Ajutor Social”;

§  Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011 cu modificarile și completările  ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 154/27.04.2017 referitoare la transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște, Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție: „Cantina de Ajutor Social”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Cantina de Ajutor Social”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   229

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./3 ex                   

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției de Asistență Socială prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”;

§  Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 123/30.03.2017 privind modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție: „Amenajare  Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   230

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                    

                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției de Asistență Socială prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”;

§  Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificarile și completările  ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 123/30.03.2017 referitoare la  modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

            prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   231

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./3 ex                   

      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§ Norme UE in domeniu, respectiv FIFA/UEFA;

§ Regulamente și ghiduri specifice FIFA/UEFA, FRF/AJF;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul Municipiului Târgoviște și bugetul Federației Române de Fotbal.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Ion Cucui                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   232

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

                                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Federația Română de Fotbal, în vederea realizării obiectivului de investiții:

„Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament”  

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea unei hotărâri privind aprobarea Acordului de parteneriat și mandatarea Primarului Municipiului Târgoviște, dl. jr. Daniel Cristian Stan, în vederea semnării Acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Norme UE in domeniu, respectiv FIFA/UEFA;

§  Regulamente și ghiduri specifice FIFA/UEFA, FRF/AJF;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit.”a”, pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Federația Română de Fotbal, în vederea realizării obiectivului de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

                                                                                  

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Ion Cucui                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   233

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, beneficiar: Dumea Mihai

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, beneficiar: Dumea Mihai;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M, garaj și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Soarelui, nr. 29, beneficiar: Dumea Mihai.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare - (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT max = 26%; CUT max = 0,42, H cornișă = 6,0 m și

H coamă = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   234

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

                                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire clinică S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. prof. Toma Georgescu, nr. 12,

beneficiar: S.C. CENTRU MEDICAL PROLIFE S.R.L.

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire clinică S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. prof. Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar: S.C. CENTRU MEDICAL PROLIFE S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire clinică S+P+1”, municipiul Târgoviște, str. prof. Toma Georgescu, nr. 12, beneficiar: S.C. CENTRU MEDICAL PROLIFE S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 19 și următorii indicatori urbanistici: POT max = 38%; CUT max = 1,2; nr. niv. = S+P+1E, H max. cornișă = 10,0 m și H max. coamă = 14,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   235

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hale industriale și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 21 B,

beneficiar: S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hale industriale și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 21 B, beneficiar: S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hale industriale și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 21 B, beneficiar: S.C. CLAUNIC AUTO S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 36 și următorii indicatori urbanistici: POT max = 50%; CUT = 1,0; nr. niv. = P+1E, H maxim = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   236

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hală depozitare și comercializare, anexe și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 7 N,

beneficiar: S.C. REGATA S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hală depozitare și comercializare, anexe și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 7 N, beneficiar: S.C. REGATA S.R.L.;

§ Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hală depozitare și comercializare, anexe și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 7 N, beneficiar: S.C. REGATA S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 37 și următorii indicatori urbanistici: POT max = 40%; CUT = 0,8; nr. niv. = P+1E; H maxim = 8,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   237

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

HOTĂRÂRE

privind dezafectarea, casarea și valorificarea rețelelor de termoficare urbană din municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind dezafectarea rețelelor de termoficare urbană din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 856/2002 evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

§ Prevederile HCL nr. 359/07.11.2013 referitoare la încetarea contractului de concesiune înregistrat la S.C. TERMICA S.A. sub nr. 6535/1999;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „ și cele ale  art. 45, alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă dezafectarea rețelelor supraterane de termoficare urbană din municipiul Târgoviște.

Art. 2  Se aprobă casarea și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor dezafectate potrivit articolului 1.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

       

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   238

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea listei cu locuințe din fondul locativ de stat ce urmează a fi vândute chiriașilor;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 2 al HCL nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor masuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște să semneze actele de vânzare - cumpărare în formă autentică.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   239

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./3 ex                   

Anexa la HCL nr. 239/28.06.2017

 

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuințele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriașilor conform prevederilor

Decretului - lege nr. 61/1990

 

 

 

 

 

 

Nr. crt

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

Numele și prenumele solicitantului

 

 

 

 

 

Adresa

 

 

 

 

Nr. și data contractului de închiriere

 

 

 

 

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Decretului-lege nr. 61/1990 și Legii nr. 76/1994

 

 

 

1.

 

 

 

17109/

09.06.2017

 

 

VLAD IONUȚ RĂZVAN

Str.

Dr. Oprescu Dumitru, nr. 11 bl.11, Sc. B, et. 3, ap. 35, M VI,

Su – 35,95 mp - 2 camere

 

 

9081/

27.03.2017

 

 

 

1973

 

 

 

9490 lei

 

                                                                         

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           prof. Ion Cucui                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 Red. D.I./3 ex.

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil Pod acces - Complex Turistic de Natație, rezultat din contopirea bunurilor imobile pod carosabil intrare și intrare bază și pod, situat în Calea Ialomiței, nr. 9;

§ Prevederile art. 863, lit. e din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 293/2007 referitoare la reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

§  Prevederile HCL nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă eliminarea din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat,  aprobat prin HCL nr. 157/2014, a numărului de inventar 1007261, valoare aferentă 18.200 lei, ca urmare a contopirii în numărul de inventar 1007259.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil – Pod acces - Complex Turistic de Natație, având următoarele date de identificare:

-     Adresa: Calea Ialomiței nr. 9;

-     Număr de inventar 1007259;

-     Valoare 37.600 lei.

 Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, se modifică în mod corespunzător.  

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   240

Tgv. 28.06.2017                        

Red. U.M./2 ex                   

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea spre exploatare către S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviste în suprafață de 1965 mp,

situat în strada Constructorilor

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§  Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. înregistrată sub nr. 15739/25.05.2017;

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea către S.C Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A a unui teren proprietate publică a municipiului Târgoviste în suprafață de 1965 mp, situat în strada Constructorilor;

§  Prevederile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009;

§  Prevederile H.C.L. nr. 348/2007 privind afilierea C.L.M Târgoviște la Asociația Intercomunitar㠄Apa Dâmbovița”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 316/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A, în calitate de operator regional;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                           

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea spre exploatare a unui teren proprietate publică a Municipiului Târgoviște, către S.C Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”, în baza unui Proces – verbal ca act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, cu următoarele date de identificare:

- Denumire:                       Teren strada Constructorilor

- Date de identificare:      Strada Constructorilor;  categoria de folosință CC - curți construcții; suprafața = 1965 mp

- Număr inventar               701162

- Valoare:                         137.550 lei.

Art. 2 Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009 încheiat în baza HCL nr. 348/2007 și HCL nr. 316/2009, în sensul includerii în lista bunurilor concesionate către S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., ca bun de retur, a terenului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat, S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Nr.   241

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3 ex                   

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării;

§ Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. înregistrată sub nr. 15761/25.05.2017;

§ Prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunurilor cuprinse în lista anexă nr. 1.

S.C Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A se obligă cu parcurgerea etapelor prevăzute de legislația în vigoare privind procedura de valorificare.

Art. 2 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A, se modifică în sensul eliminării din lista de inventar a bunurilor casate conform art. 1.

În evidența patrimonială se va opera în mod corespunzător, un exemplar al procesului verbal de casare fiind transmis Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, în vederea casării, a bunurilor cuprinse în lista anexă nr. 2.

Direcția de Administrarea Patrimoniului Public și Privat  se obligă cu parcurgerea etapelor prevăzute de legislația în vigoare privind procedura de valorificare, în evidența patrimonială se va opera în mod corespunzător, un exemplar al procesului verbal de casare fiind transmis Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, a următoarelor poziții: 1632, 1649, 1651, 1653, 1655, 1664, 1669, 1670, 1673, 1677,  1680, 1681, 1683, 1689, 1692, 1694, 1698, 1699, 1701, 1702, 1705, 1708, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1721.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Ion Cucui                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   242

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./3

 

                                                                        

HOTĂRÂRE

privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea, modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 2172 Teren Fortificații medievale ale Târgoviștei Șanțul și Valul Cetății –Tronson 4 ce corespunde poziției 1765 din HG nr. 543/2011,  2230 Teren Sagricom Lotul 2, 2647 Teren aferent Strada locotenent Viorel Mărceanu, 2689 Teren aferent Bulevardul Eroilor, 2693 Teren aferent Bulevardul Mircea cel Bătrân, 2698 Teren aferent Strada Cetatea Alba, 2704 Teren aferent Strada Alecu Văcărescu, 2706 Teren aferent Aleea Grivița, 2719 Teren aferent Strada Bastionului, 2733 Teren aferent Strada Ciocârliei, 2744 Teren aferent Strada Crângului, 2756 Teren aferent Fundătura maior Coravu Ion, 2764 Teren aferent Strada Gării, 2794 Teren aferent Strada Macarie, 2798 Teren aferent Strada Mihai Bravu, 2803 Teren aferent Strada Miron Costin, 2813 Teren aferent Strada Nifon, 2815 Teren aferent Strada Oilor, 2820 Teren aferent Strada Plevnei, 2835 Teren aferent Strada Rovine,  2840 Teren aferent Strada Smârdan, 2847 Teren aferent Strada Sârbilor, 2879 Teren aferent Strada căpitan Tudorică Popescu, 2890 Teren aferent Strada locotenent Stancu Ion, 2897 Teren aferent Strada maior Oprescu Adrian, 2705 Teren aferent Aleea Coconilor, 2707 Teren aferent Aleea Mănastirea Dealu, 2708 Teren aferent Aleea Sinaia, 2725 Teren aferent Strada Calafat, 2738 Teren aferent Strada Constructorilor, 2739 Teren aferent Strada Cooperației, 2754 Teren aferent Strada Fluierași, 2755 Teren aferent Strada Fructelor, 2776 Teren aferent Strada Intrarea Ciocârliei, 2784 Teren aferent Strada Ion Neculce,  2786 Teren aferent Strada Justiției, 2788 Teren aferent Strada Lamâiței, 2796 Teren aferent Strada Magrini, 2817 Teren aferent Strada Oltului, 2819 Teren aferent Strada Petru Cercel, 2824 Teren aferent Strada Porumbeilor, 2869 Teren aferent Strada Zorilor,  2871 Teren aferent Strada colonel Dumitru Baltarețu, 2875 Teren aferent Strada căpitan Andreescu Ion, 2905 Teren aferent Strada profesor Alexandrescu Vasilescu, 2909 Teren aferent Strada profesor Valerică Dumitrescu; 2911 Teren aferent Strada stolnicul Constantin Cantacuzino, 3153 Teren aferent Strada Intrarea Tudorică Popescu; 3342 Alee aferentă parcare Bulevardul Unirii - bloc 39; 3343 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 35 și bloc 34; 3344 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 34 și  bloc 33; 3345 Alee aferentă parcare Strada Basarabiei - bloc 31 și bloc 3; 3346 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 36 și 37; 3347 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 36 și bloc 33; 3348 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 41, bloc 42 și bloc 38; 3349 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor- bloc 40 și 41; 3350 Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 32 și bloc 31; 3351 Alee aferentă parcare parcare Strada Arcașilor - bloc 39 ; 3352  Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 42;  3353  Alee aferentă parcare Strada Arcașilor - bloc 1; 3354 Alee aferentă parcare Strada Basarabiei - bloc 4; 3355 Alee aferentă parcare Strada Tineretului - bloc 30 și bloc 29 ; 3356 Alee aferentă parcare Strada Tineretului - bloc 29 și bloc 28; 3357 Alee aferentă parcare Strada Moldovei - bloc 52 , bloc 46 , bloc 47și bloc 48; 3358 Alee aferentă parcare Strada Moldovei - bloc 52 și bloc 61; 3359 Alee aferentă parcare Strada Transilvaniei - bloc 61și bloc 62; 3360 Alee aferentă parcare Strada Transilvaniei - bloc 62 și bloc 63; 3361 Alee aferentă parcare Strada Transilvaniei - bloc 51;  3362 Alee aferentă parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe - bloc 69 și bloc 71; 3363 Alee aferentă parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe - bloc 71; 3364  Alee aferentă parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe - bloc 78; 3365 Alee aferentă parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe - bloc 70 și bloc 71; 3366  Alee aferentă parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe - spate biserica; 3367 Alee aferentă parcare Strada  Moldovei - bloc 65 ; 3368  Alee aferentă parcare Strada Moldovei - bloc 65;  3369  Alee aferentă parcare Strada Moldovei - bloc 52; 3370  Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 25;  3371 Alee aferentă parcare Strada Tineretului -  Select;  3372 Alee aferentă parcare Strada Tineretului - bloc 28 ;  3373 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 24 și bloc 25; 3374 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 23 și bloc 24;  3375 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 22 și bloc 23; 3376 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 21 și bloc 22;  3377 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 20 și bloc 21; 3378 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 20; 3379 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 13; 3380 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 13; 3381 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 13; 3382 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 15 și bloc 16; 3383 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 14 și bloc 15; 3384 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 14 și bloc F2; 3385 Alee aferentă parcare Bulevardul Unirii -  R.A.R.; 3386 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 26; 3387 Alee aferentă parcare Strada doctor Oprescu Dumitru  - bloc 10; 3388 Alee aferentă parcare Strada Arcasilor - bloc 34; 3389 Alee aferentă parcare Bulevardul Unirii – Pavcom; 3390 Alee aferentă parcare Strada Arcasilor - bloc 40 și bloc 39A,  înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 2172, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ De la strada Tudorică Popescu, strada doctor Leo Plângă până în strada Constantin Brâncoveanu; lungime 811 metri liniari; suprafața = 8.341mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.466.848 “;

- la poziția 2230, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada ing. Gib Constantin nr. 30-36; categoria de folosință CC - curți construcții; vecinătăți: Nord – strada ing. Gib Constantin, Est – teren municipiu Lot 4, Sud – teren municipiu Lot 3, Vest – teren municipiu Lot 1; suprafața = 9.770 mp; Carte funciară număr 76099, număr cadastral 76099 “

- la poziția 2647, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 280 mp; Carte funciară nr. 83475, număr cadastral 83475 “

- la poziția 2689, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 37.697 mp și Lotul 2 în suprafață de 12.390 mp; suprafața totală = 50.087 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 8.808.300 “;

- la poziția 2693, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 23114 mp; Carte funciară nr. 83541, număr cadastral 83541 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.774.713 “

- la poziția 2698, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4028 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 708.364 “;

- la poziția 2704, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 758 mp; Carte funciară nr. 83531, număr cadastral 83531 “

- la poziția 2719, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 992 mp; Carte funciară nr. 83550, număr cadastral 83550 “

- la poziția 2733, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 612 mp; Carte funciară nr. 83544, număr cadastral 83544 “

- la poziția 2756, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 827 mp; Carte funciară nr. 83494, număr cadastral 83494 “

- la poziția 2764, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 14.355 mp; Carte funciară nr. 83557, număr cadastral 83557 “

- la poziția 2794, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 597 mp; Carte funciară nr. 83498, număr cadastral 83498 “

- la poziția 2798, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 8606 mp; Carte funciară nr. 83506, număr cadastral 83506 “

- la poziția 2803, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1089 mp; Carte funciară nr. 83548, număr cadastral 83548 “

- la poziția 2813, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3198 mp; Carte funciară nr. 83540, număr cadastral 83540 “

- la poziția 2815, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2083 mp; Carte funciară nr. 83547, număr cadastral 83547 “

- la poziția 2820, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3867 mp; Carte funciară nr. 83539, număr cadastral 83539 “

- la poziția 2835, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 904 mp; Carte funciară nr. 83545, număr cadastral 83545 “

- la poziția 2847, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10099 mp; Carte funciară nr. 83546, număr cadastral 83546 “

- la poziția 2879, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10660 mp; Carte funciară nr. 83502, număr cadastral 83502 “

- la poziția 2890, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10890 mp; Carte funciară nr. 83554, număr cadastral 83554 “

- la poziția 2897, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6070 mp; Carte funciară nr. 83501, număr cadastral 83501

- la poziția 2705, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5.352 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.568.670 “;

- la poziția 2706, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1404 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 411.513 “;

- la poziția 2707, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 27.248 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 4.791.833 “;

- la poziția 2708, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 31.835 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 5.598.503 “;

- la poziția 2725, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 8.298 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.459.287 “;

- la poziția 2738, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 8980 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.579.222 “;

- la poziția 2739, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 10.228 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.798.695 “;

- la poziția 2744, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 43.940 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 3.005.056 “;

- la poziția 2754, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4.600 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 808.956 “;

- la poziția 2755, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR – drum; suprafața = 3.254  mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 572.248 “;

- la poziția 2776, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 165 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 11.285 “;

- la poziția 2784, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1.495 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 262.911 “;

- la poziția 2786, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 11.113 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 3.257.220 “;

- la poziția 2788, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5.954mp” , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 407.194 ;

- la poziția 2796, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 7.628 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 521.679 “;

- la poziția 2817, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3.596 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 632.393 “;

- la poziția 2819, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 34039 mp, Lotul 2 în suprafață de 40967 mp și Lotul 3 în suprafață de 1803 mp; suprafața totală = 76.809 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 13.507.630 “;

- la poziția 2824, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3.143 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 552.727 “;

- la poziția 2840, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2.306 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 157.707 “;

- la poziția 2866, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2.132 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 145.807 “;

- la poziția 2869, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6.754 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 461.903 “;

- la poziția 2871, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 17.847 mp” , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 5.230.956 “;

- la poziția 2875, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 9.195 mp“ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 2.695.055 “;

- la poziția 2905, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 2456 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 719.853 “;

- la poziția 2909, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 538 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 94.612 “;

- la poziția 2911, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 839 mp, Lotul 2 în suprafață de 837 mp și Lotul 3 în suprafață de 3.753 mp; suprafața totală = 5.429 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 1.590.697 “;

- la poziția 3153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1109 mp “ , iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 332.700 “; la poziția 3342, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 39.340,95 “; la poziția 3343, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 16.780,50 “;  la poziția 3344, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 34.866,15 “;  la poziția 3345, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 15.475,35 “; la poziția 3346, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 21.628,20 “; la poziția 3347, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 33.561,00 “; la poziția 3348, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 35.984,85 “; la poziția 3349, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 86.139,90 “; la poziția 3350, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 8.949,60 “; la poziția 3351, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 41.951,25 “; la poziția 3352, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 12.119,25 “; la poziția 3353, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 16.407,60 “;  la poziția 3354, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 7.085,10 “; la poziția 3355, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 70.664,55 “; la poziția 3356, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 35.611,95 “; la poziția 3357, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 62.460,75 “; la poziția 3358, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 27.594,60 “; la poziția 3359, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 58.918,20 “; la poziția 3360, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 33.933,90 “; la poziția 3361, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 83.529,60 “; la poziția 3362, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 29.086,20 “; la poziția 3363, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 6.525,75 “;  la poziția 3364, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 26.848,80 “; la poziția 3365, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 32.069,40 “; la poziția 3366, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 34.493,25 “; la poziția 3367, coloana 5 va  avea următorul cuprins:  “ 17.899,20 “; la poziția 3368, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 20.509,50 “; la poziția 3369, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 4.288,35 “; la poziția 3370, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 11.187,00 “;  la poziția 3371, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 4.288,35 “; la poziția 3372, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 17.899,20 “; la poziția 3373, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 28.713,30 “; la poziția 3374, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 12.119,25  “; la poziția 3375, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 6.898,65“; la poziția 3376, coloana 5 va avea următorul cuprins:“ 7.830,90“;  la poziția 3377, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 8.017,35 “; la poziția 3378, coloana 5 va  avea următorul cuprins:“ 8.203,80“; la poziția 3379, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “5.966,40  “; la poziția 3380, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “6.152,85 “; la poziția 3381, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “15.661,80 “; la poziția 3382, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 27.594,60 “; la poziția 3383, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 15.848,25 “; la poziția 3384, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 3.729,00 “; la poziția 3385, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 128.464,05 “; la poziția 3386, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 29.832,00 “; la poziția 3387, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 38.781,60 “;  la poziția 3388, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 6.898,65  “; la poziția 3389, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 87.258,60 “; la poziția 3390, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 13.424,40 “; la poziția 27, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “431.148,63 “; la poziția 118, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “967.607,60 “;la poziția 166, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “577.922,63 “; la poziția 23, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “537.376,31 “;la poziția 180, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “541.229,13 “;la poziția 197, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “433.717,17 “; la poziția 195, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “305.473,39 “; la poziția 199, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “347.303,98 “; la poziția 169, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “385.098,28 “; la poziția 32, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “361.430,98 “; la poziția 82, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “366.935 “; la poziția 36, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.345.550,65 “; la poziția 3, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “5.189.011,30 “; la poziția 170, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “3.237.834,44 “;la poziția 3341, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “484.717,50 “.

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, a următoarelor poziții: 1237 Parcare Aleea Trandafirilor; 1253 Parcare Bulevardul Unirii - R.A.R., 1254 Parcare Bulevardul Unirii - blocul 39 ANL, 1310 Parcare Strada George Cair, 1313 Parcare Strada Ion Ciorănescu, 1320 Parcare Strada Moldovei -  blocul 65; 1321 Parcare Strada Moldovei - blocurile 48 – 56; 1345 Parcare Strada Tineretului  - Casa Tineretului; 1346 Parcare Strada Tineretului  - Select; 1347 Parcare Strada Tineretului -  blocul 26; 1348 Parcare Strada Tineretului - blocurile 29-30; 1349 Parcare Strada Tony Bulandra; 1350 Parcare Strada Transilvaniei -  blocul 51; 1351 Parcare Strada Transilvaniei -  blocul 60; 1352 Parcare Strada Transilvaniei -  blocul 66; 1354 Parcare Strada Tudor Vladimirescu - (Select - A.J.O.F.M.); 1359 Parcare Strada Vasile Voiculescu -  blocul 67; 1360 Parcare Strada Vasile Voiculescu -  blocul F 1; 1361 Parcare Strada Vasile Voiculescu - ( blocul 19 - Grădinița nr. 14); 1366 Parcare Strada colonel Nicolin Ion; 1367 Parcare Strada căpitan Stănică Ilie; 1368 Parcare Strada general I.E. Florescu -  blocul D13 D; 1369 Parcare Strada general I.E. Florescu -  blocul D14; 1383 Parcare Bulevardul I.C.Brătianu - Compania de Apă; 1385 Parcare Bulevardul Unirii - SC Transport public; 1386 Parcare Bulevardul Unirii - blocurile 70 – 71; 1389 Parcare Strada 8 Martie; 1390 Parcare Strada Arcașilor - bloc.37 - P.T.; 1391 Parcare Strada Basarabiei - bloc 3; 1392 Parcare Strada Basarabiei - blocuri 3 B-4 B; 1393 Parcare Strada Bucovinei - blocuri 44 - 5 B; 1395 Parcare Strada Ciprian Porumbescu; 1403 Parcare Strada Cooperației - Policlinica Platformă; 1410 Parcare Strada I.C. Brătianu bloc 57; 1413 Parcare Strada Ionel Fernic; 1415 Parcare Strada Mihai Popescu bloc 48-49; 1416 Parcare Strada Moldovei - blocurile 45 – 49; 1418 Parcare Strada Păcii; 1420 Parcare Strada Radu de la Afumați; 1423 Parcare Strada Transilvaniei - bloc 57; 1425 Parcare Strada aviator Negel; 1426 Parcare Strada doctor Marinescu Gheorghe; 1427 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 13; 1428 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 20; 1429 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - bloc 26 – PT; 1434 Parcare Strada soldat Nae Ion; 1439 Parcare Bulevardul I.C. Brătianu - bloc 56-57; 1440 Parcare Bulevardul Unirii - blocul 59; 1441 Parcare Bulevardul Unirii - blocurile 41-42; 1442 Parcare Bulevardul Unirii - blocurile 49-50; 1443 Parcare Bulevardul Unirii - blocurile 69-71; 1444 Parcare Strada Arcașilor bloc 36 scara B; 1446 Parcare Strada Bucovinei - blocul 44; 1455 Parcare Strada Mihai Popescu bloc 45; 1456 Parcare Strada Moldovei - bloc 48; 1457 Parcare Strada Moldovei - bloc 52 - Parc Bondocel; 1458 Parcare Strada Moldovei - bloc 52 - Parc Bondocel; 1459 Parcare Strada Moldovei - bloc 56; 1460 Parcare Strada Moldovei - blocul 47; 1461 Parcare Strada Moldovei - blocul 52 - Parc Bondocel; 1462 Parcare Strada Tineretului - blocurile 29-30; 1463 Parcare Strada Tineretului - blocurile 29-30; 1475 Parcare Strada Vlad Țepeș - blocurile 29 – 30; 1476 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 10-13; 1477 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 20-21; 1478 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 21-22; 1479 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 22-23; 1480 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 23-24; 1481 Parcare Strada doctor Oprescu Dumitru - blocurile 24-25; 1484, 1485, 1486, 1487 Parcari stradale - Bulevardul I.C. Brătianu; 1505 Parcare stradală - Strada Radu de la Afumați;

Art. 4. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                             jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   243

Tgv. 28.06.2017                       

Red. D.I./2 ex      

            

MUNICIPIUL   TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                                      

Anexă la Hotărârea nr. 243/28.06.2017

            Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. înreg

 

 

 

Cod de clasificare

 

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3595

 

Teren Bulevardul Unirii

nr. 6A

Categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord – bulevardul Unirii număr cadastral 75732 , Sud – număr cadastral 72054, Est – bulevardul Unirii număr cadastral 75732, Vest – număr cadastral 72054; suprafața = 1492 mp

2017

437.306

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

3596

1.3.17.2.

Pod acces – Complex turistic de Natație Târgoviște

Pod pietonal și carosbil din beton , poartă  acces Complex de natație, Calea Ialomiței,

 nr. 9-15

1995

37.600

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

3597

 

Teren Șanțul Valul Cetății - Lot 1

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1350 mp

1999

237.410

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

3598

 

Teren Șanțul Valul Cetătii - Lot 2

Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 628 mp

1999

110.434

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998;

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Ion Cucui                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

                                     

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 10,50 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Patic Paul-Ciprian

Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 55 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   244

Tgv. 28.06.2017                        

Red. U.M./2 ex                   

                                                 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,86 mp, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,86 mp, cu destinația de grup sanitar, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 21,86 mp, cu destinația de grup sanitar, situat în municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Patic Paul-Ciprian

Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 6 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. Ion Cucui                                            jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   245

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50,25 mp, situat în municipiul Târgoviște,

Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50,25 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50,25 mp, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. cpt. Stănică Ilie, nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Patic Paul-Ciprian

Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 19 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. Ion Cucui                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   246

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

 

                                                                         

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Bercu Adrian-Gheorghe

Patic Paul-Ciprian

Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.  

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   247

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex                   

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.06.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Adresa Consiliului Județean Dâmbovița, nr. 17337/12.06.2017;

§ Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, nr. 433620/08.05.2017;

§ Prevederile art. 881 din Legea 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 24, alin 1 și 2 și art. 41, alin. 5 și 7 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L.   nr. 348/11.11.2016 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» și art. 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgoviște nr. 348/11.11.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Nr.   248

Tgv. 28.06.2017                       

Red. U.M./2 ex     

             

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                                      

Anexă la Hotărârea nr. 248/28.06. 2017

Datele de identificare a bunurilor ce alcătuiesc imobilul

Cinematograf Independența

 

Poz. inreg

 

 

 

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

 

0

1

2

3

4

5

6

1805

1.6.2.

Cinematograf Independența

Bulevardul Libertății  nr. 2 C; clădire din cărămidă, număr nivele 1, subsoluri 1, acoperiș terasă bitumată; suprafața construită = 1445 mp; vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – teren municipiu bulevardul Libertății , Sud – teren municipiu,  Vest – teren municipiu; Carte funciară număr 76204 număr cadastral 76204

2010

1.039.500

Domeniul public al Municipiului Târgoviște Legea nr. 303/2008; Legea nr. 213/1998

1806

1.6.2.

Teren Cinematograf Independența

Bulevardul Libertății nr. 2 C; categoria de folosință - curți construcții; vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – bulevardul Libertății , Sud – teren municipiu,  Vest – teren municipiu; suprafața = 2.066 mp; Carte funciară număr 76204 număr cadastral 76204

2010

619.800

Domeniul public al Municipiului Târgoviște; Legea nr. 213/1998

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

          prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru Cătălin Cristea