ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

20.02.2018

 

54.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reglementare urbanistică în scopul construirii de locuințe colective”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița

55.     Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) asupra imobilelor aflate în locația fostului spital Mănăstirea Dealu

56.     Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

57.     Hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște

58.     Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

59.     Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom down”

60.     Hotărâre privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind performanțele organelor de conducere ale ECO-SAL 2005 SA Târgoviște

61.     Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ECO-SAL 2005 S.A. și numirea unui auditor statutar

62.     Hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2018

63.     Hotărâre privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și activitățile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște

64.     Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Alex Târgoviște în vederea organizării Campionatului Balcanic de Karate, în perioada 19-22 aprilie 2018

65.     Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018

66.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hale cu destinația depozitare și prestări servicii, cabină poartă și împrejmuire teren”, Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 5, jud. Dâmbovița, beneficiar BIOTEL S.R.L.

67.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire spații comerciale și birouri P+1”, Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 60A, jud. Dâmbovița, beneficiar GEDRAL PRIME INVEST S.R.L

68.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință parter”, Târgoviște, str. Răsăritului, nr. 4, jud. Dâmbovița, beneficiari Lițoiu Eduard—Daniel și Lițoiu Claudia

69.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Legumelor, nr. 75, jud. Dâmbovița, beneficiari Macavei Elena, Macavei Toader-Vasile și Macavei Ion-Gabriel

70.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

71.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Colegiului Economic Ion Ghica” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

72.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile 1 Mai, Profesor Cornel Popa, Tighina, Macarie, Brașovului, Radu Petrescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște

73.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Valul Cetății și dr. Leo Plângă din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște

74.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil P+M în curtea bisericii”, Târgoviște, Calea București, nr. 19, beneficiar: Parohia „Sfântul Nifon”

75.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire bloc de locuințe colective Ds+P+2+M”, Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 65, beneficiar: PICIORUȘ ION

76.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință Sp+P+E+M (alipire pe calcan), foișor și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 21 A, beneficiari: POPESCU OCTAVIAN-ADRIAN și POPESCU IULIA

77.     Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire P+1+M cu spații comerciale la parter”, Târgoviște, str. Calea București, nr. 19A, beneficiar: UDREA OLGA

78.     Hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Târgoviște la comunitatea semnatară a Convenției Primarilor privind Clima și Energia

79.     Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște - LOT 1”

80.     Hotărâre privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”

81.     Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt

82.     Hotărâre privind valorificarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

83.     Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

84.     Hotărâre privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

85.     Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11

86.     Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița asupra imobilului Punct termic PT 1 Micro IV și a cotei părți din terenul aferent acestuia situat în str. Udriște Năsturel nr. 10

87.     Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

88.     Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

89.     Hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

90.     Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață totală de 828 m2 situat în str. Lt. Stancu Ion, nr. 35A - 35B

91.     Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 23 m2, situat în Municipiul Târgoviște, zona Hală Micro XI, str. Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș

92.     Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafață de 3 m2 fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Reglementare urbanistică în scopul construirii de locuințe colective”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița,

beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Reglementare urbanistică în scopul construirii de locuințe colective”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare urbanistică în scopul construirii de locuințe colective”, Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, jud. Dâmbovița, beneficiar Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 32, funcțiunea dominantă: Llu –zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de 3 niveluri și următorii indicatori urbanistici: POT max. = 25,00%; CUT max = 1,20 și se propune mobilarea parcelelor cu locuințe colective, regim de înălțime P+3/4, Hmaxim = 16,50 m (lot CJ) și P+4/5, H max=20,00 (lot CM).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   54

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) asupra imobilelor aflate în locația fostului spital Mănăstirea Dealu

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Adresa Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 1791/19.01.2018 prin care solicită preluarea și completarea contractului de comodat nr. 510/09.01.2013;

§ Adresa Asociației Valleriana înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 4186/08.02.2018 prin care solicită rezilierea contractului de comodat nr. 510/09.01.2013;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie- Izvorâtorul de Mir” (AMVVD) asupra imobilelor aflate în locația fostului spital Mânăstirea Dealu;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866 și 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 866/18.02.2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 299/25.10.2012 privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de ani către Asociația Valleriana a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu cu modificările și completările aduse prin HCL nr. 54/28.02.2014 și HCL nr. 81/31.03.2016;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Începând cu data prezentei se constituie dreptul de  folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de 49 de ani cu drept de prelungire pentru o perioadă egală cu jumătate din cea inițială, în favoarea Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir“ (AMVVD) asupra bunurilor imobile proprietatea Municipiului Târgoviște, din locația fostului Spital Mănăstirea Dealu, în vederea realizării unui Centru de recuperare și refacere pentru veterani și veteranii cu dizabilități din teatrele de operații, cu activități conexe și de cazare, unitate spitalicească cu ambulatoriu integrat, inclusiv cu activități de cercetare medicală și pregătirea profesională a personalului medico – sanitar, bază de tratament profilactic și curativ.

Art. 2 Drepturile și obligațiile părților asupra bunurilor menționate la art. 1 sunt prevăzute în contractul de comodat, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Dacă în termen 5 (cinci) ani de la data preluării în folosință a imobilelor nu se finalizează investiția, prezenta hotărâre este revocată.

Art. 4 Se aprobă rezilierea Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 încheiat între Municipiul Târgoviște și Asociația Valleriana.

             Bunurile imobile proprietatea Municipiului Târgoviște din locația Spital Mănăstirea Dealu vor fi transmise Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir“ pe bază de proces verbal de predare-primire.

Art. 5 Începând cu data prezentei, HCL nr. 299/25.10.2012, HCL nr. 54/28.02.2014 și  HCL nr. 81/31.03.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   55

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane și Managementul Calității privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018;

§ Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 7660/2006 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

§ Adresa nr. 489/2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene- Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 2577/26.01.2018 ;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, conform anexelor I - V care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și Managementul Calității, Aparatul de Specialitate al Primarului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   56

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Târgoviște și aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile art. 41, alin. 1, 3, 4 și 5, art. 113 - 115 din Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011 , cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 28 și art. 38 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. 118/2014 referitoare la aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4, alin. 3, art. 6, alin. 1 și ale Anexei 2 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. a și d, alin. 3, lit. “b” și alin. 6, lit. “a”, pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 20.02.2018, se aprobă reorganizarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște potrivit dispozițiilor Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor.

Art. 2 Începând cu data de 20.02.2018, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Târgoviște,  organigrama și statul de funcții conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 În termen de 60 de zile de la data adoptării prezentului regulament doamna director Iordache Marcela va dispune reîncadrarea personalului potrivit noii structuri aprobate.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   57

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea

Direcției de Asistență Socială Târgoviște”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”;

§ Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

§ H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ H.C.L. nr. 206/30.07.2015 privind darea în administrare a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială;

§ H.C.L. nr. 231/28.06.2017 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea și amenajarea unui Centru de preparare a hranei pentru creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște”, după cum urmează :

 

       1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 1.497.282,78 lei

       - C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 1.105.310,59 lei

       - Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 236.266,62 lei

             Elemente descriptive ale imobilului :

                - Arie construita desfasurata (ACD) = 438,60 mp (C1+C2)

                - ACD C1 = 361,60 mp (C1)

                - ACD C2 = 77 mp (C2)

                - POT propus = 52,09%

                - CUT propus = 0,520

             Durata de realizare a investitiei : 18 luni

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   58

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                                               

                                                                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom down”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018,având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom down” ;

§ Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice;

§ H.C.L. nr. 206/30.07.2015 privind darea în administrare a imobilului-construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT 5, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială;

§ HCL nr. 366/25.11.2016 referitoare la transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra imobilului proprietate publică a municipiului Târgoviște - Punct Termic PT 1, micro XI, situat în str. Ion Ciorănescu

§ HCL nr. 123/30.03.2017 privind modificarea HCL nr. 366/25.11.2016 și completarea HCL nr. 206/30.07.2015;

§ H.C.L. nr.230/28.06.2017 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție: „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom Down”

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare Centru pentru copii cu autism și sindrom down” , după cum urmează :

 

       1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA : 1.573.046,46 lei

       - C+M (constructii + montaj) inclusiv TVA : 1.294.959,28 lei

       - Valoare Dotari si Active necorporale, inclusiv TVA: 116.649,00 lei

 

             Elemente descriptive ale imobilului :

 

              -    Arie construita desfasurata (ACD) = 505,80 mp (C1+C2)

              -    ACD C1 = 428,80 mp (C1)

              -    ACD C2 = 77 mp (C2)

              -    POT propus = 84,86%

              -    CUT propus = 0,848

 

             Durata de realizare a investitiei : 18 luni

 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   59

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                 

                                                                                                                                                HOTĂRÂRE

privind aprobarea Scrisorii de așteptări privind performanțele organelor de conducere

ale ECO-SAL 2005 SA Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 3, pct. 2, lit. c OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

     În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scrisoarea de așteptări utilizată în cadrul procedurii de selecție privind performanțele organelor conducere ale ECO-SAL 2005 SA Târgoviște, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr.   60

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului Constitutiv al Societății ECO-SAL 2005 S.A. și numirea unui auditor statutar

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Actului Constitutiv și numirea unui auditor statutar;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulteroare;

§ Prevederile art. 47, alin. 1 din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§ Prevederile art. 62, alin. 1 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înființarea ECO-SAL 2005 S.A, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, Capitolul VI - “Gestiunea”, art. 19 - “Cenzorii” din Actul Constitutiv al Societății ECO - SAL 2005 S.A. se modifică după cum urmează:

 

“CAPITOLUL VI

AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Articolul 19

 

1.     Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

2.     Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

3.     Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

4.     Societatea va contracta serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

5.     Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

6.     Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.”

 

Art. 2 Se numește „Cabinetul de audit financiar, expertiză contabilă, consultanță fiscală Groza Maria” ca auditor statutar al ECO-SAL 2005 S.A., pentru o perioadă de patru ani de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează dl. Eduard Ionuț Beju, directorul general al Societății ECO-SAL 2005 S.A, legitimat cu C.I seria DD, nr. 577395, pentru a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, ECO-SAL 2005 S.A și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   61

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                               

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2018

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018,având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind evaluarea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017 și aprobarea Planul de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului  Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2018;

§ Prevederile art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

§ Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

§ Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

§ Prevederile Ordinului 1184/2006 aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de  urgență;

§ Prevederile Ordinului nr. 1352/2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităților de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor și materialelor care conțin informații clasificate, în situații de conflict armat;

§ Prevederile Ordinului 606/2005 privind pregătirea personalului din compunerea comitetelor pentru situații de urgență în unitățile zonale de pregătire;

§ Prevederile Ordinului nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

§ Prevederile Ordinului nr. 786/2005 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență;

§ Ordinul Prefectului județului Dâmbovița nr. 26/2017 privind pregătirea pe linia situațiilor de urgență pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare a activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență în anul 2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Planul de măsuri privind îmbunătățirea activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște.

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   62

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

                                   

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și activitățile prevăzute în programul

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și activitățile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgențăal Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.G. nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 7, lit. „q” din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare aprobat prin H.G. nr. 1579/2005;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a”, pct. 8 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.02.2018, cuantumul brut al compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și activitățile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște este următorul:

·         membru: 13 lei/oră;

·         șef echipaj/echipă: 14 lei/oră;

·         șef grupă (3 voluntari): 16 lei/oră;

·         șef formație (1 voluntar): 18 lei/oră;

·         șef S.V.S.U: 25 lei/oră.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea .

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul municipiului Târgoviște

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   63

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Alex Târgoviște în vederea organizării Campionatului Balcanic de Karate, în perioada 19-22 aprilie 2018

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 2/02.02.2018 a Clubului Alex Târgoviște, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 4126/08.02.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Alex Târgoviște în vederea organizării Campionatului Balcanic de Karate ce va avea loc la Sala Sporturilor din Târgoviște, în perioada 19-22 aprilie 2018;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Alex Târgoviște în vederea organizării Campionatului Balcanic de Karate ce va avea loc la Sala Sporturilor din Târgoviște, în perioada 19-22 aprilie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   64

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                         

                                                                                    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile OUG  nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de  reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;

§  Prevederile HCL  nr.485/13.12.2017 referitoare la aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2018;

§  Prevederile HCL  nr. 487/13.12.2017 referitoare la aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018;

§ Adresa Administrației  Județene a Finanțelor Publice  nr. 1362/09.01.2018;

§  Hotărârea  Consiliului Județean Dâmbovița   nr. 38/25.01.2018 privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2018, estimări în perioada 2019-2021 și estimări 2019-2021 pentru sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare;

§ Sponsorizările încasate conform contractului de sponsorizare nr. 38637/15.12.2017;

§ Sentința nr. 934/26.10.2016;

§ Solicitarea Bibliotecii Județene nr. 3045/30.01.2018;

§ Solicitarea Club Alex nr. 4126/08.02.2018;

§  Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituțiile aflate în subordinea Consiliului Local;

§  Propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei privind aprobarea unor cheltuieli în anul 2018;

§ Raportul Direcției economice nr. 4581/13.02.2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. 2 lit. “b” și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

               In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publica Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

           HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1A și 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul creditelor interne al Municipiului Târgoviște pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bugetul general consolidat pe anul 2018 este redat în anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2018 finanțate din credite interne, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște, finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2018 desfășurate de Teatrul Municipal, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum si pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

-       Sprijinirea activității instituțiilor de cult 785 mii lei (150 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din municipiu; 500 mii lei sprijin financiar  Arhiepiscopie pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare  aferente bisericilor din municipiu, 50 mii lei pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon, sprijin financiar pentru cantina sociala 85 mii lei),

-       Sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației  pentru organizarea simpozionului Unitatea de Credință și de neam în contextul unei lumi globalizate 15 mii lei;

-       Sprijin financiar acordat Bibliotecii Judetene 10 mii lei conform solicitării nr. 3045/08.02.2018;

-       Sprijin financiar acordat Club Alex Târgoviște 10 mii lei în vederea organizării campionatului Balcanic de Karate;

-       Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 300 mii lei, conform anexei nr. 9;

-       Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă 100 mii lei, conform anexei nr. 10;

-       Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 48 mii lei (HCL 10/2013);

-       Sprijin financiar pentru Revista  "Târgoviștea Literară " 12 mii lei (HCL 9/2013);

-       Cheltuieli pentru întreținere funcționare Biserica Geartoglu 10 mii lei;

-       Realizarea de materiale promoționale aferente proiectelor de promovare a bisericilor din municipiul Târgoviște 30 mii lei;

-        Participarea la Târgul de Turism, suma de 8 mii lei,

Art. 10 Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a municipiului Târgoviște într-un cuantum maxim de 200 mii lei, sumă ce este prevăzută în capitolul 51.02 Autorități publice si acțiuni externe, titlul Bunuri si servicii.

Art. 11  Se aprobă nivelul cotizațiilor pe care Municipiul Târgoviște le are de achitat în anul 2018 potrivit anexei nr. 11 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 12 Propunerea de majorare a bugetului de venituri si cheltuieli corespunzator donațiilor și/sau sponsorizărilor primite in anul 2018 este redată în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13 Defalcarea pe articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 14 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   65

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire hale cu destinația depozitare și prestări servicii, cabină poartă și împrejmuire teren”,

Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 5, jud. Dâmbovița, beneficiar BIOTEL S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire hale cu destinația depozitare și prestări servicii, cabină poartă și împrejmuire teren”, Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 5, jud. Dâmbovița, beneficiar BIOTEL S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire hale cu destinația depozitare și prestări servicii, cabină poartă și împrejmuire teren”, Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 5, jud. Dâmbovița, beneficiar BIOTEL S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 33, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale depozite și transport și următorii indicatori urbanistici: POT max. = 50,00%; CUT max = 1,00 și se propune mobilarea parcelei cu un sediu administrativ, regim de înălțime P+1, cu Hmaxim = 10,00 m cuplat cu o hală parter H max 5,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   66

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire clădire spații comerciale și birouri P+1”, Târgoviște,

str. Constantin Brâncoveanu, nr. 60A, jud. Dâmbovița, beneficiar GEDRAL PRIME INVEST S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire clădire spații comerciale și birouri P+1”, Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 60A, jud. Dâmbovița, beneficiar GEDRAL PRIME INVEST S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire spații comerciale și birouri P+1”, Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 60A, jud. Dâmbovița, beneficiar GEDRAL PRIME INVEST S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 11, funcțiunea dominantă: IS- zonă pentru instituții publice și servicii de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT=75%; CUT=1,56 și nr. niv. max. P+1, Hmax coamă=10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   67

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire locuință parter”, Târgoviște, str. Răsăritului, nr. 4, jud. Dâmbovița,

beneficiari Lițoiu Eduard—Daniel și Lițoiu Claudia

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință parter”, Târgoviște, str. Răsăritului, nr. 4, jud. Dâmbovița, beneficiari Lițoiu Eduard—Daniel și Lițoiu Claudia;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință parter”, Târgoviște, str. Răsăritului, nr. 4, jud. Dâmbovița, beneficiari Lițoiu Eduard—Daniel și Lițoiu Claudia.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 14, funcțiunea dominantă: L- zonă rezidențială pentru locuințe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2 (până la 10,00m) și următorii indicatori urbanistici: POT=30%; CUT=0,30 (pentru parcela cu NC 9623).

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   68

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Legumelor, nr. 75, jud. Dâmbovița,

beneficiari Macavei Elena, Macavei Toader-Vasile și Macavei Ion-Gabriel

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Legumelor, nr. 75, jud. Dâmbovița, beneficiari Macavei Elena, Macavei Toader-Vasile și Macavei Ion-Gabriel;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere locuință parter”, Târgoviște, str. Legumelor, nr. 75, jud. Dâmbovița, beneficiari Macavei Elena, Macavei Toader-Vasile și Macavei Ion-Gabriel..

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 24, funcțiunea dominantă: L- zonă rezidențială pentru locuințe și următorii indicatori urbanistici: POT=35%; CUT=0,35 , nr. niv. max=P.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   69

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova”

din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Vasile Cârlova” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: LMu- zonă rezidențială cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10m) și următorii indicatori urbanistici: POT max=45%; CUT max=1,5 , nr. niv. max=S+P+1+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   70

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Colegiului Economic Ion Ghica”

din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Colegiului Economic Ion Ghica” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Colegiului Economic Ion Ghica” din Târgoviște, județul Dâmbovița, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 3, funcțiunea dominantă: IS –zona pentru instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POT max=55,0%; CUT max=2,53 și se propune mobilarea parcelei cu o sală de sport S+P cu Hmax=7,50 și extinderea corpului central cu un corp D+P+1 cu Hcornișă =10,00 și mansardarea parțială a corpului C1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   71

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                                         

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile

 1 Mai, Profesor Cornel Popa, Tighina, Macarie, Brașovului, Radu Petrescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile 1 Mai, Profesor Cornel Popa, Tighina, Macarie, Brașovului, Radu Petrescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile 1 Mai, Profesor Cornel Popa, Tighina, Macarie, Brașovului, Radu Petrescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR: 6, 11, 12, 13 și 19, zone și subzone funcționale conform PUZ: CC - subzonă pentru căi de comunicație (CCr - subzonă pentru căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, CCp - subzonă pentru căi de comunicație pietonală și amenajări aferente), funcțiuni complementare admise: TE - zonă pentru echipare edilitară și amenajări aferente și SP - zonă  pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție și amenajări aferente..

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   72

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Valul Cetății și dr. Leo Plângă din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Valul Cetății și dr. Leo Plângă din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Valul Cetății și dr. Leo Plângă din Municipiul Târgoviște”, beneficiar: Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR: 19, zone și subzone funcționale conform PUZ: CC - subzonă pentru căi de comunicație (CCr - subzonă pentru căi de comunicație rutieră și amenajări aferente, CCp - subzonă pentru căi de comunicație pietonală și amenajări aferente), funcțiuni complementare admise: TE - zonă pentru echipare edilitară și amenajări aferente și SP - zonă  pentru spații verzi amenajate, perdele de protecție și amenajări aferente..

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   73

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire imobil P+M în curtea bisericii”, Târgoviște, Calea București, nr. 19, beneficiar: Parohia „Sfântul Nifon”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Construire imobil P+M în curtea bisericii”, Târgoviște, Calea București, nr. 19, beneficiar: Parohia „Sfântul Nifon”;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire imobil P+M în curtea bisericii”, Târgoviște, Calea București, nr. 19, beneficiar: Parohia „Sfântul Nifon”.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 23, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 30%; CUTmax = 0,80; construcție P+1+M cu Hmax cornișă = 9,0 m și Hmax coamă = 12,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   74

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Construire bloc de locuințe colective Ds+P+2+M”, Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 65, beneficiar: PICIORUȘ ION

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Construire bloc de locuințe colective Ds+P+2+M”, Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 65, beneficiar: PICIORUȘ ION;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire bloc de locuințe colective Ds+P+2+M”, Târgoviște, str. Prof. Cornel Popa, nr. 65, beneficiar: PICIORUȘ ION.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu locuințe de tip urban și următorii indicatori urbanistici: POT = 45%; CUT = 2,0; Nr. niv. max. = Ds+P+2+M cu Hmax cornișă = 13,0 m și Hmax coamă = 15,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   75

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință Sp+P+E+M (alipire pe calcan), foișor și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 21 A,

beneficiari: POPESCU OCTAVIAN-ADRIAN și POPESCU IULIA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Construire locuință Sp+P+E+M (alipire pe calcan), foișor și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 21 A, beneficiari: POPESCU OCTAVIAN-ADRIAN și POPESCU IULIA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Construire locuință Sp+P+E+M (alipire pe calcan), foișor și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 21 A, beneficiari: POPESCU OCTAVIAN-ADRIAN și POPESCU IULIA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu locuințe de tip urban și următorii indicatori urbanistici: POT = 38%; CUT = 1,1; Nr. niv. max. = Sp+P+E+M cu Hmax cornișă = 8,0 m și Hmax coamă = 10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,        

         ing. Paul - Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   76

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire P+1+M cu spații comerciale la parter”, Târgoviște,

str. Calea București, nr. 19A, beneficiar: UDREA OLGA

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire clădire P+1+M cu spații comerciale la parter”, Târgoviște, str. Calea București, nr. 19A, beneficiar: UDREA OLGA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire clădire P+1+M cu spații comerciale la parter”, Târgoviște, str. Calea București, nr. 19A, beneficiar: UDREA OLGA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 23, funcțiunea dominantă: IS – zonă pentru instituții și servicii publice de interes general și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 50%; CUT = 1,20 și se propune mobilarea parcelei cu o clădire  P+1+M cu spații comerciale la parter cu Hmax cornisă=9,00 m și Hmax coamă=12,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   77

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării Municipiului Târgoviște la comunitatea semnatară a Convenției Primarilor privind Clima și Energia

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea aderării Municipiului Târgoviște la comunitatea semnatară a Convenției Primarilor privind Clima și Energia;

§ Prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. e din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „f” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă aderarea Municipiului Târgoviște la comunitatea semnatară a Convenției Primarilor privind Clima și Energia.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze formularul de adeziune și Convenția Primarilor privind Clima și Energia, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   78

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Ungureanu Mariana      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local

în Municipiul Târgoviște - LOT 1”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște - LOT 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local în municipiul Târgoviște – LOT1” după cum urmeaza:

 

                                                                Mii lei (cu TVA)      Mii euro (cu TVA)

§ Valoarea totala a investitiei                          4.450,205                 972,191

              din care C+M                                              3.914,934                 855,256

 

            curs valutar 1 euro = 4,5775 in lei/euro la cursul BNR din data de 06.10.2017

 

§ Durata de realizare a investitiei: 6 luni

 

                                                       Mii lei (cu TVA)      Mii euro (cu TVA)

§ Esalonarea investitiei                                

         INV                                                      4.450,205                        972,191

         C+M                                                     3.914,934                        855,256

 

§  Capacitati

 

Capacitati

U.M

Cantitate

Lungime strazi modernizate

m

2753,47

Suprafata strazi modernizate

mp

16.827,62

Suprafata trotuare modernizate

mp

5.242,09

Lungime bordura prefabricata 20x25

m

2.328,00

Lungime bordura prefabricata 10x15

m

1.555,00

Aducere la cota capace camine/ geigere etc.

buc

215,00

Semne de circulatie

buc

42

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 Sursa de finanțare a proiectului este bugetul local al municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

Nr.   79

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe a terenului în suprafață de 4.200 mp, proprietate privată a Municipiului Târgoviște, Aleea Trandafirilor, Nr. 26, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, Nr. 26”.;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Hotărârea nr. 251/2016 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. 2, lit. “c” și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția Agenției Naționale pentru Locuințe, în mod gratuit, a terenului în suprafață de 4.200 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 83491, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, liber de orice sarcini, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Trandafirilor, nr. 26, pe durata execuției investiției „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”, totalizând un număr de 48 unități locative.

Art. 2 Se aprobă Contractul cadru de transmitere în folosință gratuită a terenului pe care se va realiza investiția, către Agenția Națională pentru Locuințe pe durata execuției investiției, prin care se stabilesc obligațiile părților privind realizarea obiectivelor de investiții –  „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, nr. 26” și „Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din învățământ – Etapa II – Aleea Trandafirilor, nr. 26”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării contractului menționat la art. 2.

Art. 4 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor necesare asigurării utilităților și dotărilor tehnico-edilitare până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.   

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,        

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   80

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire” - Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Calea Ialomiței, nr. 5 în depou și stație de capăt;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării  urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației imobilului teren „Poligon instruire”, pe o perioadă de 10 ani, identificat conform Cărții Funciare nr. 83872, în suprafață de 16.883 m2, situat în Calea Ialomiței, nr. 5, aflat în administrarea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto în Depou și Stație de capăt aferentă depou.

Art. 2 Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale, potrivit dispozițiilor art. 112, alin. 6 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3  În evidențele financiar - patrimoniale ale Liceului Tehnologic de Transporturi Auto și ale Municipiului Târgoviște se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Compartimentul Evidența Patrimoniu Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   81

Tgv. 20.02.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

             

HOTĂRÂRE

privind valorificarea volumului de masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Adresa Direcției Silvice Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3734 din data de 05.02.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Urbanism - Serviciului Cadastru Imobiliar Agricol, Banca de date, Registrul agricol prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aplicarea prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

§  Prevederile art. 4, alin. 1, art. 5, art. 6 și art. 20, alin. 5 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică din 05.10.2017, aprobat prin H.G. nr.  715/2017;

§  Contractele de administrare nr. 2766/04.04.2013 și nr. 6398/19.03.2015;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă valorificarea întregului volum de masă lemnoasă, respectiv 342 mc/anual produse principale, secundare și de igienă propuse spre recoltare din pădurea proprietatea municipiului Târgoviște, de către Direcția Silvică-Dâmbovița în calitate de administrator, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Valorificarea se va face la prețul calculat pe specii și sortimente de către administrator în baza metodologiei de calcul aprobată în condițiile legii, exprimat în lei/mc, volum brut fără TVA, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism-Serviciul Cadastru, Direcția Economică, Direcția Silvică Dâmbovița, și pentru comunicare Secretarul municipiului Târgoviște

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   82

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 1 încheiat în data de 12.02.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 și anexa acestuia din data de 12.02.2018 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   83

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Ungureanu Mariana      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului - Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§  Procesul - Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziției Primarului nr.  1330/09.05.2017;

§  Prevederile art. 8, alin 6 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” și alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul - Verbal nr. 1 din data de 12.02.2018 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă prelungirea duratei unui număr de 4 contracte de închiriere până la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 1 a Procesului – verbal nr. 1/12.02.2018.

Art. 3 Se aprobă anularea a 10 repartiții, conform Anexei nr. 4 a Procesului – verbal nr. 1/12.02.2018.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin ANL și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   84

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Ungureanu Mariana      

                            

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște,

str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a spațiului cu destinația de locuință din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Decretul nr. 92/1950 pentru nationalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „b” și art. 123, alin. 1 și 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a unei părți din spațiul cu destinație de locuință și a terenului aferent din imobilul naționalizat situat în Municipiul Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 11.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Ionete George-Florin

Joița Ion

Bercu Adrian-Gheorghe

Art. 3  Prețul de început al licitației este de 11.226 euro (clădire și teren), valoare ce se va modifica în funcție de cursul leu/euro la momentul vânzării.

            Cheltuielile ocazionate de perfectarea în formă autentică a contractului de vânzare vor fi în sarcina cumpărătorului.

Art. 4 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat de primarul municipiului Târgoviște, să semneze contractul de vânzare în formă autentică.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   85

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița asupra imobilului Punct termic

PT 1 Micro IV și a cotei părți din terenul aferent acestuia situat în str. Udriște Năsturel nr. 10

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 2467/25.01.2018 prin care Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița solicită acordarea dreptului de folosință, pe o perioada de 20 ani, asupra spațiului aferent imobilului Punct termic PT 1 Micro IV situat în str. Udriște Năsturel, în vederea înființării unui depozit zonal;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița, a Punctului termic PT 1 Micro IV situat în str. Udriște Năsturel nr. 10;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 866 și 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 din Legea nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se constituie dreptul de folosință cu titlu gratuit, pe o perioadă de 20 de ani, în favoarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița asupra bunului imobil proprietate publică a Municipiului Targoviște Punct termic PT 1 Micro IV și a cotei-părți din terenul aferent acestuia, situat in strada Udriște Năsturel nr. 10, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Drepturile și obligațiile părților asupra bunurilor vor fi prevăzute în contractul de comodat ce se va încheia la predarea-primirea acestora.

Art. 3 Se modifică și se actualizează datele pentru imobilul Teren Strada Radu Popescu, înscris în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște cu nr. inventar  70001413, după cum urmează:

-  coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 1 Micro IV“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Udriște Năsturel nr. 10; categoria de folosință - curți construcții; cvartal 42, parcela 18 în suprafață de 439 mp și parcela 19 în suprafață de 13 mp; suprafața totală = 452 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “132.481 lei”.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Dacă în termen 3 (trei) ani de la data preluării în folosință a imobilului nu se finalizează investiția, prezenta hotărâre este revocată.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Filiala de Cruce Roșie Dâmbovița și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   86

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§  Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1529 Loc de joacă pentru copii - Strada Radu de la Afumați, 2518 Teren Strada Pandurilor - blocurile 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2545 Teren Strada Stelea, 1801 PT 3 Micro VIII - Strada Nicolae Iorga și 2617 Teren Strada Nicolae Iorga, 1805 Cabină Post Trafo - Spitalul Mănăstirea Dealu - Valleriana, corespunzătoare poziției 1024 din HG nr. 1975/2004, 1806 Bloc pavilion A - Spitalul Mănăstirea Dealu - Valleriana, corespunzătoare poziției 977 din HG nr. 1975/2004, 1807 Bloc pavilion B - Spitalul Mănăstirea Dealu - Valleriana, corespunzătoare poziției 986 din HG nr. 1975/2004, 1808 Cabină portar + anexă - Spitalul Mănăstirea Dealu – Valleriana, corespunzătoare poziției 989 din HG nr. 1975/2004, 1809 Teren incintă Spitalul Mănăstirea Dealu - Valleriana, corespunzătoare poziției 976 din HG nr. 1975/2004, 1955 Cabină poartă - Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu, 2023 Teren Bulevardul Unirii -  Universitatea Valahia, 2028 Internat fară spălătorie - Universitatea Valahia, corespunzătoare poziției 759 din HG nr. 1350/2001, 2029 Internat cu spălătorie - Universitatea Valahia, corespunzătoare poziției 760 din HG nr. 1350/2001, 2030 Cantină - Universitatea Valahia, corespunzătoare poziției 761 din HG nr. 1350/2001, 2031 Baracă metalică microlaminor - Universitatea Valahia, 2806 Teren aferent Strada Neagoe Basarab, 1834 PT 2 Micro V- Strada Ion Ghica și 2629 Teren Strada Constantin Brâncoveanu, înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 1529, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Intersecție Strada Radu de la Afumați cu Strada general I.E.Florescu, lângă Cimitir Simuleasa, Micro XII,  teren amenajat 707 mp, inclus în Cartea Funciară 22405, număr cadastral 11520, alei pietonale 160 mp, spații verzi 310,40 mp, împrejmuire din panouri plasă 113 metri, dale cauciucate 216 mp, accesorii: leagăn persoane cu dizabilități, cocoș cu arc, tobogan drept 3,5m cu platformă metalică, coș gunoi 5 buc, bancă 8 buc, stâlpi iluminat 6 buc, ramă groapă de nisip, carusel tip platformă, tobogan drept 3,5 m cu platformă metalică, suport steag, panou inscripționat 2 buc., leagăn 2 scaune, balansoar 2 locuri 2 buc, masa ping pong”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “146.676,34 lei“

- la poziția 2518, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 220 cu parcelele 1, 12 DS, 18, 36, 21; suprafața = 11.853 mp; Carte Funciară 75822, număr cadastral 75822”, iar coloana 5  va avea următorul cuprins: “3.474.114 lei”

- la poziția 2545, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CPC - parcări; cvartal 5-94, suprafața = 350 mp; Carte funciară nr. 74567, numar cadastral 74567”,

- la poziția 1801, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Strada Nicolae Iorga nr. 3 , clădire din BCA cu parter și 1 etaj amenajat, suprafața construită = 440 mp, suprafața desfășurată = 542 mp; în componența clădirii intră și un coș de fum cu o înălțime de aproximativ 22 metri”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “386.110 lei “

- la poziția 2617, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren PT 3 Micro VIII“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Nicolae Iorga nr. 3, categoria de folosință Cc – TDI; vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – strada Nicolae Iorga nr. cadastral 83893, Sud - strada Nicolae Iorga nr. cadastral 83893, Vest - strada Nicolae Iorga nr. cadastral 83893 și teren municipiu; suprafața = 541 mp”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 249.374  lei “

- la poziția 1805, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Locația Spital Mănăstirea Dealu; în incinta spitalului; din cărămidă cu planșeu beton; Tip P, 2 compartimente; Suprafața construită = 51mp; inscrisă Carte funciară nr. 71723, număr cadastral 71723 - C3”

- la poziția 1806, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Locația Spital Mănăstirea Dealu; cladire cărămidă P+1 E acoperită cu tablă; Suprafața construită = 2601 mp, Suprafața desfasurată = 5202 mp; inscrisă Carte funciară nr. 71723, număr cadastral 71723 - C1”

- la poziția 1807, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Locația Spital Mănăstirea Dealu; clădire din cărămidă D+P+1E; 3 aripi, acoperită cu tablă; Suprafața construită = 5502 mp, Suprafața desfășurată =16.506 mp; inscrisă Carte funciară nr. 71723, număr cadastral 71723 - C2”

- la poziția 1808, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cabină portar + anexă cameră transporturi - Spitalul Mănăstirea Dealu - Valleriana“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Locația Spital Mănăstirea Dealu; construcție la poarta spitalului din cărămidă tip P, cu acoperiș din plăci azbociment; Suprafață cabină și anexă = 61 mp; inscrisă Carte funciară nr. 71723, număr cadastral 71723 - C4”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.364 lei“

- la poziția 1809, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Locația Spital Mănăstirea Dealu; categoria CC - Curți construcții , Vecinătați: Nord - Comuna Aninoasa, E- teren Comuna Răzvad; Sud - Biserica Manastirea Dealu și nr. cadastrale 838 și 3338; V- teren Comuna Aninoasa; Suprafața = 102.589 mp; Carte funciară nr. 71723, număr cadastral 71723”

- la poziția 1955, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 24; suprafața = 22 mp; Carte funciară 75379 număr cadastral 11064”,

- la poziția 2023, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 24-26, incinta Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu; cvartal 97, parcela 28.1, suprafața = 8.026 mp; Carte funciară 75379, număr cadastral 11064”,

- la poziția 2028, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Bulevardul Unirii nr. 24, incinta Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu; construcție tip S+P+3E; suprafața construită = 698 mp; suprafața desfășurată = 2792 mp; Carte funciară 75379 număr cadastral 11064”,

- la poziția 2029, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 24, incinta Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu; construcție tip S+P+3E; 36 camere; suprafața construită = 697 mp; suprafața desfășurată = 2788 mp; Carte funciară 75379 număr cadastral 11064”,

- la poziția 2030, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 24, incinta Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu; construcție tip S+P; suprafața construită = 838 mp; suprafața desfășurată = 1676 mp; Carte funciară 75379 număr cadastral 11064”,

- la poziția 2031, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 24, incinta Liceul Tehnologic Constantin Brâncoveanu; construcție metalică tip P; suprafața = 129 mp; Carte funciară 75379 număr cadastral 11064”,

- la poziția 2806, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 3178 mp, Carte funciară 76072, număr cadastral 76072”

- la poziția 1834, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Ion Ghica nr.7, construcție tip P, din zidărie BCA, cu acoperiș tip terasă bitumată, spațiu în suprafață construită = 346 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “ 45.637 lei “

- la poziția 2629, coloana 2 va avea următorul cuprins: ” Teren PT 2 Micro V “, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: ”Strada Ion Ghica nr.7 , categoria CC – curți construcții; cvartal 86, parcela 6; suprafața = 450 mp

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Investițiile  nou realizate, prevăzute în anexa la prezenta hotârâre, de la poziția 3658 până la poziția 3664, se transmit în administrarea SC Municipal Construct, completând Anexa nr. 4 - Lista Locurilor de Joacă din Contractul de delegare a gestiunii  serviciului de construcții edilitar gospodărești, încheiat în baza HCL nr. 58/2011.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu Public și Privat, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   87

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

                                                                             

        Anexă la Hotărârea nr. 87 /20.02.2018

 

 

            Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actual.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Loc de joacă pentru copii – Strada Transilvaniei

Strada Transilvaniei, Micro VI, între blocurile 50,52 și 64; teren amenajat 735 mp, inclus în Cartea Funciară 22229, număr cadastral 11415, alei pietonale 134 mp, spații verzi 256,40 mp, împrejmuire din panouri plasă 113,50 metri, covor cauciucat 324 mp, accesorii: aparat fitness pentru picioare, stepper, aparat fitness complex, bicicletă, leagăn persoane cu dizabilități, leagăn cu 2 scaune, balansoar, căsuță persoane cu dizabilități, cocoș cu arc , coș gunoi 4 buc, bancă 8 buc, stâlpi iluminat 7 buc, ramă groapă de nisip, carusel  tip platformă, tobogan drept 3,5 m cu platformă metalică, suport steag, panou inscripționat 4 buc.

2018

233.031,99

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1655/

18.01.2018, Autorizație de construire nr. 165/01.07.2016

3659

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – Strada doctor Marinescu Gheorghe

Strada doctor Marinescu Gheorghe, Micro VI, în spatele blocului 79, teren amenajat 697 mp, inclus în Cartea Funciară 22322, număr cadastral 11470, alei pietonale 133,35 mp, spații verzi 110,85 mp, împrejmuire din panouri plasă 100,50 metri, covor cauciucat 360,20 mp,accesorii: aparat fitness pentru picioare, stepper, aparat fitness complex, leagăn persoane cu dizabilități, leagăn cu 2 scaune, balansoar cu 2 locuri, cocoș cu arc , coș gunoi 4 buc, bancă 8 buc, stâlpi iluminat 8 buc, tobogan, ramă groapă de nisip,  carusel  tip platformă, complex de joacă, suport steag, panou inscripționat 4 buc.

2018

234.477,71

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1654/

18.01.2018Autorizație de construire nr. 143/27.06.2016

3660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – Aleea Trandafirilor

 

 

Aleea Trandafirilor, în fața blocului 8, scările A și B, teren amenajat 993 mp, inclus în Cartea Funciară 22281, număr cadastral 11464, alei pietonale 94,75 mp, spații verzi 516 mp, împrejmuire din panouri plasă 160 metri, covor cauciucat 312,25,accesorii: aparat fitness pentru picioare, stepper, aparat fitness complex,  leagăn persoane cu dizabilități, leagăn cu 2 scaune, cocoș cu arc 2 buc, coș gunoi 5 buc, bancă 8 buc, stâlpi iluminat 7 buc, complex de joacă, balansoar, carusel  tip platformă, ramă groapă de nisip hexagonală,  foișor lemn, aparat simulator mers, aparat interior-exterior picioare, suport steag, panou inscripționat 4 buc.

2018

270.309,38

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1653/

18.01.2018

Autorizație de construire nr. 146/27.06.2016

3661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – Strada Radu de la Afumați – Strada George Cair

Între Strada Radu de la Afumați  și  Strada George Cair, lângă Colegiul Constantin Cantacuzino, teren amenajat 416 mp, inclus în Cartea Funciară 22289, număr cadastral 11466, alei pietonale 82,10 mp, spații verzi 91,30 mp, împrejmuire din panouri plasă 89 metri, dale cauciucate 215 mp, accesorii: aparat fitness pentru picioare, stepper, aparat fitness complex,  leagăn persoane cu dizabilități, leagăn cu 2 scaune, balansoar cu 2 locuri, coș gunoi 4 buc, bancă 7 buc, stâlpi iluminat 8 buc, tobogan , ramă groapă de nisip, carusel  tip platformă, delfin pe arc, foișor  lemn, suport steag, panou inscripționat 2 buc. 

2018

185.564,07

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1651/

18.01.2018, Autorizație de construire nr. 142/24.06.2016

 

 

 

3662

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – intersecție Strada Mihai Popescu cu Strada Pandurilor

Intersecție Strada Mihai Popescu cu Strada Pandurilor, teren amenajat 254 mp, inclus în Cartea Funciară 22298, număr cadastral 11461, alei pietonale 33,40 mp, spații verzi 33,45 mp, împrejmuire din panouri plasă 65,50 metri, dale cauciucate 182,15 mp, accesorii: cocoș cu arc, leagăn cu 2 scaune, balansoar cu 2 locuri, coș gunoi 3 buc, bancă 4 buc, stâlpi iluminat 6 buc, tobogan , ramă groapă de nisip, carusel  tip platformă, suport steag, panou inscripționat 2 buc. 

2018

126.235,39

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1650/

18.01.2018, Autorizație de construire nr. 149/27.06.2016

 

3663

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – Strada Benone Georgescu

Strada Benone Georgescu, în spatele Autogării Atyc, teren amenajat 152 mp, inclus în Cartea Funciară 22348, număr cadastral 11501, împrejmuire din panouri plasă 50 metri, dale cauciucate 152 mp, accesorii: cocoș cu arc 2 buc., balansoar cu 2 locuri, leagăn cu 2 scaune, coș gunoi 2 buc, stâlpi iluminat 4 buc, ramă groapă de nisip, carusel  tip platformă, tobogan drept 3,5m cu platformă metalică,  suport steag, panou inscripționat  

2018

95.585,36

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1656/

18.01.2018, Autorizație de construire nr. 151/27.06.2016

3664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc de joacă pentru copii – Calea București

Calea București, în spatele blocului H2, teren amenajat 846 mp, alei pietonale 244,80 mp, spații verzi 212,30 mp, împrejmuire din panouri plasă 133,50 metri, dale cauciucate 356,30 mp, accesorii: stepper, aparat fitness complex,  bicicletă, leagăn cu 2 scaune, balansoar 2 buc., leagăn persoane cu dizabilități, cocoș cu arc 2 buc., coș gunoi 5 buc, bancă 13 buc, stâlpi iluminat 10 buc, tobogan , ramă groapă de nisip, carusel  tip platformă, foișor  lemn, complex de joacă, aparat simulator mers, aparat interior-exterior picioare, suport steag, panou inscripționat 4 buc. 

2018

301.630,72

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1649/

18.01.2018, Autorizație de construire nr. 145/27.06.2016

 

 

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către

Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în sedință ordinară, astăzi, 20.02.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Anexei 1 și a Anexei 4 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011;

§ Adresele Direcției Managementul Proiectelor înregistrate sub nr. 38382/2017 și nr. 3097/30.01.2018;

§ Prevederile O.U.G. 103/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 privind delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Anexa 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, conform Anexei I la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică Anexa 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești către Municipal Construct S.A. aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011, conform Anexei II la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Municipal Construct S.A, Direcția Economică  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

         ing. Paul - Ciprian Patic                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   88

Tgv. 20.02.2018

Redactat 2 ex.

jr. Ungureanu Mariana      

 

                                                                                                                                                                                                        ANEXA I la  H.C.L. nr. 88/20.02.2018

                                     

ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE DELEGARE DE GESTIUNE, aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011

Lista bunurilor de retur transmise cu titlu gratuit in administrarea delegatului

REPUBLICATĂ

 

 

Nr. crt.

Nr. inv.

Cod clasif.

Denumire mijloc fix

An PIF

Luna PIF

Durata norm.

Valoare inventar

(lei)

Valoare

amort

lunara (lei)

1

101189 (1206)

1.6.4.

Pavilion administrativ 1/2 parter - strada Radu de la Afumati nr. 7, suprafata 150 mp

2008

5

60

164.030

233

2

102201

1.6.4.

Sediu SC Municipal Construct SA - strada IC Bratianu nr. 38, suprafata utila 286 mp

1974

4

60

77.378

110

3

101192 (1209)

1.1.1.1

Statie spalatorie auto si decantor

2008

5

42

323.692

657

4

101193 (1210)

1.1.2

Atelier tamplarie

2008

5

24

21.763

77

5

101194 (1211)

1.5.3

Magazie electricieni

2008

5

36

3297

8

6

101195 (1212)

1.6.4

Cabina poarta

2008

5

60

2.418

4

7

101196 (1213)

1.1.2.1

Pista fierari betonisti

2008

5

12

7.914

56

8

101197 (1214)

1.8.7

Retele canalizare

2008

5

48

12.701

23

9

101199 (1216)

1.8.6

Retele apa

2008

5

36

5.862

14

10

101201 (1218)

1.6.3.2

Imprejmuire

2008

5

30

39.080

111

11

101200 (1217)

1.1.5.1

Drumuri si platforme betonate

2008

5

36

49.778

118

12

102248 (1032)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.198

0

13

102251 (1033)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.198

0

14

102252 (1034)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3

1

2.198

0

15

102253 (1035)

1.1.2.1

Baraca tip sef echipa

1997

3