1. Hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014 şi aprobarea utilizării excedentului  bugetului local înregistrat la data de 31.12.2014

2. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 180/26.03.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

3. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director

al Directiei Grădina Zoologică

4. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviste

  5. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

6. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

7. Hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte pentru anul 2015

8. Hotarâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

9. Hotarâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-   SAL 2005 S.A. Târgoviste pentru anul  2014

10. Hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a indicatorilor de performantă economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru anul 2015

11. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTĂ ÎN SĂLI PENTRU CURSURI SI BIROURI”, Târgoviste, str. Gimnaziului, nr. 19B, beneficiar STEFAN VIRGIL si STEFAN TĂTĂRANU MARILENA BIANCA

12. Hotarâre privind transferul cu titlu gratuit al unui autoturism din administrarea Politiei Locale a Municipiului Târgoviste în administrarea Directiei Grădina Zoologică

13. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

14. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

15. Hotarâre privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Salubritate a unui teren în suprafată de 5,45 ha, situat în Soseaua Găesti, proprietate publică a Municipiului Târgoviste

16. Hotarâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

17. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren  în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 10 “Radu cel Mare”

18. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 4 (patru) spaţii comerciale, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

19. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial (depozit), în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

20. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 2 (două) terenuri, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

21. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, adiacent bl. A 3, sc. E, în vederea amenajării unei construcţii provizorii

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014 şi aprobarea utilizării excedentului  bugetului local

înregistrat la data de 31.12.2014

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 09.01.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 267/07.01.2015 privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la data de 31.12.2014 din  excedentul bugetului local şi aprobarea utilizării excedentului înregistrat la data de 31.12.2014 în anul 2015.

§ Prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1780/19.12.2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2014; 

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2014 în suma de 3.351.530,89 lei din excedentul bugetului local.

Art. 2 Se aprobă utilizarea excedentului înregistrat la data 31.12.2014 în sumă de 117.719,35 lei existent în contul de excedent deschis la Trezoreria Târgovişte pentru acoperirea eventualelor goluri de casă apărute pe parcursul exerciţiului financiar al anului 2015.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   1

   Tgv. 09.01.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 180/26.03.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

                                                        

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice privind modificarea HCL nr. 180/26.03.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare);

§    Prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intevenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub - domeniul : Centre urbane;

§    Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

§    Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Hotărârii CMPOR nr. 33/2008 de aprobare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele finanţate în cadrul Axei prioritare 1a Programului Operaţional Regional;

§    Prevederile Ordinului comun al ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 1294/2008 şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 3296/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie ” planuri integrate de dezvoltare urbană”;

§    Prevederile Instrucțiunii AM POR nr. 92/2012 privind unele măsuri pentru revizuirea proiectelor tehnice de execuție de către beneficiar – cap. III Revizuirea Proiectului Tehnic fără  rezilierea contractului de lucrări, art. 15, lit. b;

§    Prevederile Proiectului Tehnic Revizuit, avizat prin adresa nr. 1385/19.01.2015 a Agenției de Dezvoltare Regională SUD Muntenia;

§    Prevederile HCL nr. 130/28.07.2010 referitoare la modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Județul Dâmbovita”;

§    Prevederile HCL nr. 172/10.08.2010 referitoare la modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul : „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24 %

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 4, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 180/2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), urmare a avizării Proiectului tehnic revizuit de către Agentia de Dezvoltare Regională SUD Muntenia, după cum urmează:

Art. 2 se completează cu următorul alineat:

Se completează indicatorii tehnico-economici cu indicatorii proiectului tehnic revizuit avizat de Agentia de Dezvoltare Regională SUD Muntenia.

Art. 3 va avea următorul cuprins:

Se aprobă proiectul „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităti publice urbane, reabilitarea si modernizarea spatiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviste, Judetul Dâmbovita”, cu indicatorii tehnico – economici prevăzuti în Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventie si în Proiectul tehnic revizuit, care face parte integrantă din proiect si o valoare totală de 72.980.889,40 lei.

Art. 5 va avea următorul cuprins:

Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, în condițiile impuse de Programul Operațional Regional și legislația în vigoare în valoare totală de 72.980.889,40 lei. (cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile,TVA).

Art. 7 va avea următorul cuprins:

Se aprobă finanțarea din bugetul local a sumei de 2.510.000,00 lei reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

Art. 9 va avea următorul cuprins:

Se aprobă finanțarea sumei de 13.984.792,79 lei, reprezentând TVA, aferentă cheltuielilor proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” din bugetul local, urmând a se recupera TVA aferent  cheltuielilor eligibile, conform OUG 64/2009.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 180/26.03.2009 cu modificările și completările ulterioare se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   2

  Tgv. 29.01.2015

 

                                                  

                                                                       HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director

al Directiei Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director al Direcției Grădina Zoologică;

§   Dispoziția primarului nr. 3840/09.10.2014 privind încetarea raportului de muncă al doamnei Mihaela Georgiana Biculescu–Director al Direcției Grădina Zoologică, urmare a îndeplinirii cumulative a vârstei de pensionare și a stagiului minim de cotizare;

§   Prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§   Prevederile HG nr. 493/2013 referitoare la aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare;

§   Prevederile OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

§   Prevederile HCL nr. 162/2008 privind înființarea Direcției Grădina Zoologică în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 63, alin. 7 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă criteriile privind ocuparea prin concurs a postului de director al Directiei Grădina Zoologică, astfel:

-         studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent – profil, după cum urmează:

a)     ingineria resurselor vegetale si animale - agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră, zootehnie sau

b)    stiinte biologice si biomedicale - medicină veterinară

-         minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei

-         cunoasterea unei limbi străine de largă circulatie – nivel mediu

-         cunostinte de operare PC – nivel mediu.

Art. 2 Bibliografia, comisia si calendarul concursului se vor stabili prin dispozitie a primarului, cu respectarea legislatiei incidente în materie.

   Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.                                                                    

                                  

  Nr.   3

  Tgv. 29.01.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea si/sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului

în Municipiul Târgoviste

 

            Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște;

§   Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 544/2001 referitoare la liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului M.D.R.A.P nr. 835/30.05.2014 privind abrogarea art.4 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. 6, lit. „a”, pct. 11 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.03.2015 se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municicpiului şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                          

  Nr.   4

  Tgv. 29.01.2015

 

                                                                                                               

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, avand in vedere:

§    Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§  Adresa Fox Consultants S.R.L. înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 2435 din data de 28.01.2015 privind lista candidaţilor selectaţi pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. conform Contractului nr. 5078/19.02.2013;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

§       Prevederile HCL nr. 246/2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

§  Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§       Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte 

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 05.02.2015, ora 1400, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data care va fi stabilită de Consiliul de administrație al societății,  în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.                                                 

 

   Nr.   5

   Tgv. 29.01.2015

  

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa nr. 1 la HCL nr. 5/29.01.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 05.02.2015 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 26.01.2015 pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1.      Să numească, pentru restul de mandat, respectiv până la 30.05.2018, trei membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A., după cum urmează:

 

1.      GRAD FLORIN

2.      COSTEA FĂNUŢ

3.      POPA AURELIAN

 

   Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

              Tudorică Răducanu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                  Anexa nr. 2 la HCL nr. 5/29.01.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE–DÂMBOVIŢA S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru şi Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgovişte, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgovişte la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1.      Să aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A pentru anul 2015 prevăzut în anexele la prezentul mandat.

 

   Pentru  _____X______           Împotrivă____________       Abţinere___________

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,     

              Tudorică Răducanu                                     jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală

a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§  Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§  Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile și completarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§  Prevederile Legii  nr. 186/2014 privind Bugetul de Stat pentru anul 2015 ;

§  Prevederile OMFP nr. 2032/2013 privind formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile și completarile ulterioare;

§  Prevederileart. 4, lit. c din  O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§  Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexele 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                

  Nr.   6

  Tgv. 29.01.2015

 

Municipiul Târgovişte                                              Anexa 1 la HCL nr. 6/29.01.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                               PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

 

1.      Să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

         Pentru  ____X_______    Împotrivă____________ Abţinere___________    

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             Tudorică Răducanu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

     Municipiul Târgovişte                                              Anexa 2 la HCL nr. 6/29.01.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011, dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

1.      Să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

         Pentru  _____X______      Împotrivă____________ Abţinere___________       

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             Tudorică Răducanu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015 având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015;

§   Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§    Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte pentru anul 2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   7

  Tgv. 29.01.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii

 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte prin care se propune modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§    Prevederile H.C.L. nr. 102/26.05.2011 privind suplimentarea numărului de posturi la S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte, în vederea executării unor noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor;

§    Prevederile H.G. nr. 877/15.10.2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.      

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                             

  Nr.   8

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli

al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste pentru anul  2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Raportul privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2014;

§    Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile Legii nr. 356/18.12.2013 a bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

§   Prevederile H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

§   Prevederile H.C.L. nr. 14/2014 referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2014 și a indicatorilor de performanță economică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Raportul privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

              

  Nr.   9

  Tgv. 29.01.2015

                                                                                                                      

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli si a indicatorilor de performantă economică ai  S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală;

§   Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, pentru anul 2015  ;

§    Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 4 din O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

§    Prevederile HCL nr. 56 și 57 din data de 14.03.2011 referitoare la contractul de delegare de gestiune;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli si indicatorii de performanţă economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, pentru anul 2015, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   10

  Tgv. 29.01.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINATIE DIN LOCUINTĂ ÎN SĂLI PENTRU CURSURI SI BIROURI”,

 Târgoviste, str. Gimnaziului, nr. 19B,

 beneficiar STEFAN VIRGIL si STEFAN TĂTĂRANU MARILENA BIANCA

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având in vedere:

§    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SĂLI PENTRU CURSURI ȘI BIROURI”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19B, beneficiar ȘTEFAN VIRGIL și ȘTEFAN TĂTĂRANU MARILENA BIANCA;

§   Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SĂLI PENTRU CURSURI ȘI BIROURI”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19B, beneficiar ȘTEFAN VIRGIL și ȘTEFAN TĂTĂRANU MARILENA BIANCA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   11

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit al unui autoturism din administrarea

Politiei Locale a Municipiului Târgoviste în administrarea

 Directiei Grădina Zoologică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în sedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015 având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică privind transferul cu titlu gratuit al unui autoturism marca Dacia 1310 L din administrarea Poliției Locale a Municicpiului Târgoviște în administrarea Direcţia Grădina Zoologică;

§       Prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile HCL nr. 372/29.09.2005 referitoare la darea în administrarea Poliției Comunitare Târgoviște a două autoturisme marca Dacia;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1  Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte în administrarea Direcției Grădina Zoologică a mijlocului fix proprietate privată a Municipiului Târgovişte - Autoturism DACIA 1310 L, cu numărul de înmatriculare DB-07-PMT şi valoarea de inventar 3.914 lei, complet amortizat.

Art. 2 Transmiterea se va efectua pe bază de proces–verbal de predare-primire, încheiat între Poliţia Locală a Municipiului Târgovişte şi Direcţia Grădina Zoologică, în care se vor menţiona caracteristicile de identificare ale vehiculului şi documentele acestuia, precum şi starea tehnică a acestuia.

Art. 3 Începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală a Municipiului Târgoviște, Direcţia Grădina Zoologică, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

    

  Nr.   12

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate privind modificarea Anexei 4 (Lista bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului) la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

§  Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§  Prevederile HCL nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 (Lista bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului) și Anexei nr. 1 (Lista bunurilor de retur, bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului) la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a zonelor verzi, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 56/2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                

  Nr.   13

  Tgv. 29.01.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având in vedere:

§   Raportul de specialitate privind modificarea Anexei 4 (Lista bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului) la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

§  Prevederile art. 1 alin.(2) lit.g), art. 23 alin. (2), lit.b), art.30 alin (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 17, art.18 alin.(2), art. 21, art. 24 si art. 41 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

§  Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.;

§  Prevederile HCL nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14 din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 (Lista bunurilor mobile și imobile proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului) și Anexei nr. 1 (Lista bunurilor de retur, bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului) la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin HCL nr. 57/2013, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

  Nr.   14

  Tgv. 29.01.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Salubritate a unui teren în suprafată de 5,45 ha, situat în Soseaua Găesti, proprietate publică

a Municipiului Târgoviste

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în administrarea Direcţiei de Salubritate a unui teren în suprafață de 5,45 ha, situat în Șoseaua Găești, zona OŢELINOX, proprietate publică a Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 5 din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă transmiterea în administrarea Direcţiei de Salubritate a unui teren proprietate publică a Municipiul Târgovişte, în suprafaţă de 5,45 ha, situat in Şoseaua Găeşti, zona OŢELINOX, în vederea înfiinţării unui nou cimitir municipal.

Art. 2. Datele de identificare ale terenului transmis sunt următoarele:

- Denumire:        Teren Şoseaua Găeşti - Jandarmerie;

- Adresa:            Şoseaua Găeşti, categoria A - Agricol; tarlaua 9, parcela 36;

- Suprafaţa:        5,45 ha.

Art. 3. Transmiterea se va efectua pe bază de protocol în care se vor stipula condiţiile de folosinţă, în evidenţa contabilă operându-se corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia de Salubritate, Direcţia Economică şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   15

  Tgv. 29.01.2015

 

                                                                      

                                                            HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat,

către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§    Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat-Compartiment Fond Locativ privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi;

§    Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat

§    Prevederile H.G. nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

§    Prevederile art. 2 din H.C.L. nr. 59/30.03.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§    Prevederile HCL nr. 298/2012 referitoare la aprobarea vânzării a patru apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1  Se revocă în parte HCL nr. 298/25.10.2012, respectiv poziția nr. 1 din anexa la hotărâre, privind pe Gavrilă Ecaterina, celelalte prevederi ale hotărârii susmenționate rămânând neschimbate.

Art. 2 Se aprobă vânzarea a 4 (patru) apartamente din fondul locativ de stat către actualii titulari de contracte de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Municipiului Târgovişte va împuternici secretarul unității administrativ-teritoriale sau un funcţionar public care să semneze actul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Art. 4 Preţul locuinţei se achită în lei, la cursul de schimb lei/euro al BNR din ziua efectuării plăţii.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   16

  Tgv. 29.01.2015

 

 

Anexa la HCL nr. 16/29.01.2015

 

TABEL NOMINAL

întocmit în baza HCL nr. 59, art. 2/30.01.2001 cu locuintele (apartamentele) din fondul locativ de stat ce vor fi vândute chiriasilor conform prevederilor

                                      Decretului lege nr. 61/1990

 

 

Nr. crt.

Nr. înregistrare

Numele și prenumele solicitantului

Adresa

Nr. și data contractului de închiriere:

-actual

-inițial

Anul construcției blocului

Preț apartament calculat conform Legii nr. 61/1990

76/1994

1.

28595/

19.11.2014

GAVRILĂ ECATERINA

Str. George Cair, nr. 15, bl. 3B, sc. B et. 3, ap. 34, M XI,

Su= 40,39mp

2 camere

22286a/17.12.1999

1365/19.08.1985

1974

6462 lei

2.

26513/

28.10.2014

GEORGESCU MARIA

Str. George Cair, nr. 4, bl. 26C, sc. B et. 2, ap. 29, M XI,

Su= 51,09mp

2 camere

4704/20.02.2014

D.P. nr. 427/28.01.2014

1979

9305 lei

3.

24145/

03.10.2014

MOȘTEANU ION

Str. Duiliu Zamfirescu, nr. 6, bl. 14, sc. A, et. 4, ap. 17, M V,

Su=39,96 mp

2 camere

12933a/09.07.1999

1055/01.03.1976

1975

6959 lei

4.

23371/

26.09.2014

VARGA MARIA

Str. Moldovei, nr. 10, bl. 52, sc. C, et. 4, ap. 58, M VI, Su=39,74 mp

2 camere

31900/19.12.2011

D.P. nr. 8396/21.11.2011

1974

6650 lei

 

           

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren  în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 10 “Radu cel Mare”

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 10 “Radu cel Mare”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox);

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi 307/17.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni,  a unui teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 10 “Radu cel Mare”, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare destinate consumului exclusiv al elevilor şi/sau papetărie şi prestări servicii (xerox).

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Dobândă Ion

Păunescu Andrei

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 32 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   17

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 4 (patru) spaţii comerciale, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 4 (patru) spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 207,5 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 4 (patru) spaţii comerciale, în suprafaţă totală de 207,5 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Dobândă Ion

Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                

  Nr.   18

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial (depozit), în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial (depozit), în suprafaţă totală de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui spaţiu comercial (depozit), în suprafaţă totală de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Dobândă Ion

Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 242 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

    

  Nr.   19

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 2 (două) terenuri, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 2 (două) terenuri, în suprafaţă totală de 25 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a 2 (două) terenuri, în suprafaţă totală de 25 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi planului de amplasament anexat, pentru amplasarea de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale/depozite.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Dobândă Ion

Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

  Nr.   20

  Tgv. 29.01.2015

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, adiacent bl. A 3, sc. E, în vederea amenajării unei construcţii provizorii

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.01.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, adiacent bl. A 3, sc. E, în vederea amenajării unei construcţii provizorii;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, adiacent bl. A 3, sc. E, în vederea amenajării unei construcţii provizorii, conform planului de amplasament anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Babeu Pavel

Dobândă Ion

Păunescu Andrei

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 110 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

                                                                                     

  Nr.   21

  Tgv. 29.01.2015