Home - Proiecte - Asociatia localitatilor istorice

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE

SERVICIUL RESURSE UMANE, ASIGURAREA CALITATII SI

INTEGRARE EUROPEANA

 

 PROIECTUL  STATUTULUI

ASOCIATIEI LOCALITATILOR SI ZONELOR ISTORICE

SI DE ARTA

 

DENUMIRE. SCOP. DURATĂ. SEDIU.

 

Art.1.- Unitatile administrativ teritoriale din România, organizate potrivit legii in comune, orase, municipii si judete cu trecut si patrimoniu istoric si de arta confirmate documentar, se constituie in Asociatia Localitatilor si Zonelor istorice si de arta din Romania.

Art.2.- Asociatia are ca scop:

-         sensibilizarea locuitorilor la prevalarea, conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului prin punerea in practica a unor actiuni si mijloace specifice;

-         crearea unui serviciu educativ pentru publicul tânar

-         dezvoltarea unei strategii pentru intâmpinarea si formarea publicului (expozitii permanente – temporare, pliante, brosuri, documente audio-vizuale);

-         utilizarea in realizarea obiectivelor si in organizarea si urmarirea activitatilor promovate a unui personal calificat aprobat de Ministerul Culturii si Cultelor, prin consultarea prealabila a Directiilor Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si MLPTL;

-         garantarea conventiilor de parteneriat cu colectivitatile publice teritoriale, institutii publice, in domeniul cunoasterii si valorificarii patrimoniului istoric si cultural;

-         realizarea prin contract a tuturor actiunilor de cercetare si cunoastere sau valorificare a patrimoniului istoric si cultural pentru persoanele fizice sau juridice;

-         organizarea unor activitati de formare si specializare pentru cercetarea, conservarea si valorificarea Patrimoniului Istoric si Cultural in cadrul conventiilor de parteneriat cu colectivitatile publice, miscarile de tineret si de animatie culturala, alte ONG-uri cu profil similar;

-         editarea documentatiei scrise si audiovizuale privind Patrimoniul Istoric si Cultural al oraselor, municipiilor si judetelor;

-         organizarea de intâlniri, colocvii, seminarii, mese rotunde, calatorii de studii privind localitatile si zonele istorice si de arta;

-         participarea la operatiuni referitoare la orasele, municipiile si regiunile istorice, pe scara europeana si internationala;

Art.3.- Sediul acestei Asociatii este stabilit in Târgoviste, strada Revolutiei, nr.1-3.

Art.4.- DurataAsociatia se constituie pe termen nelimitat.

Art.5.- Pot adera la Asociatie, cu titlu de membri activi, unitatile administrative prezentate la art. 1, in calitatea lor de persoane juridice;

Unitatile administrativ teritoriale pot fi reprezentate de primari si presedinti sau de o persoana imputernicita de acestia, in acest scop.

Aderarea la Asociatia Localitatilor si Zonelor istorice si de arta din România se face la cererea scrisa a primarului sau presedintelui Consiliului Judetean, adresata presedintelui Asociatiei, in temeiul hotarârii de asociere a Consiliului Local sau Judetean, dupa caz;

Cererea de aderare va fi insotita de fisa de prezentare a unitatii administrativ teritoriale respective si de documente care sa sustina calitatea istorica sau artistica.

Cererea de aderare, impreuna cu hotarârea Consiliului Local sau Judetean si fisa de prezentare, insotite de un referat de recomandare din partea Comitetului Director, se prezinta in prima sedinta a Adunarii Generale in vederea adoptarii hotarârii de aderare.

Art.6.- Calitatea de membru a Asociatiei Municipiilor Istorice din România se pierde:

-         la cererea scrisa a primarului/presedintelui Consiliului Judetean, insotita de hotarârea Consiliului Local, referitoare la denuntarea acordului de asociere;

-         incetarea statutului de oras, municipiu sau zona istorica si de arta prin excludere. Excluderea se poate hotari numai de catre Adunarea Generala si numai pentru incalcarea prevederilor statutului

-         neplata cotizatei in timpul stabilit;

-         lipsa nemotivata la sesiunile ordinare consecutive ale Adunarii Genarale

Art.7.- Drepturile membrilor Asociatiei:

-         sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;

-         sa ia parte la intocmirea materialelor de pe ordinea de zi si sa participe la dezbateri;

-         sa exprime opinii asupra documentelor elaborate in lipsa lor;

-         sa formuleze cereri si propueri;

-         sa solicite motivat, includerea, pe ordinea de zi a Adunarii Generale si a altor probleme decât a celor anuntate;

-         sa utilizeze Banca de date si informatii a Asociatiei;

Art.8.- Membrii Asociatiei au obligatiile:

-         sa respecte prevederile statutului, hotarârile Adunarii Generale si deciziile Comitetului Director

-         sa contribuie la realizarea obiectivelor Asociatiei

-         sa participe la Adunarea Generala si sedintele Comitetului Director

-         sa achite cotizatia stabilita de Adunarea Generala

Art.9.- Resursele Asociatiei se constituie din:

-         cotizatii, subventii si paticipari;

-         produsul prestatiilor realizate;

-         donatii;

-         dobânzi ale fondurile plasate;

-         toate celelalte resurse utile la realizarea obiectivului Asociatiei

Art.10.- Organele de conducere ale Asociatiei sunt:

-         Adunarea Generala

-         Comitetul Director

-         Comisia de Cezori

Adunarea Generala – este organul suprem de conducere al Asociatiei si se compune din primarii localitatilor istorice, presedintii consiliilor judetene membre ori din alti reprezentanti desemnati potrivit continutului prezentului statut.

Adunarea Generala se intruneste semestrial, in sedinte ordinare, la convocarea Comitetului Director.

Adunarea Generala se poate intruni ori de câte ori este nevoie in sedinta extraordinara, la convocarea Comitetului Director.

Art.11.- Adunarea Generala are atributiile:

-         aproba, modifica, completeaza statutul Asociatiei

-         analizeaza si controleaza activitatea desfasurata de catre Comitetul Director

-         stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei

Art.12.- Comitetul Director – este organul executiv al Asociatiei, ales de Adunarea Generala din rândul membrilor sai, astfel incât sa fie reprezentate toate zonele geografice ale tarii.

Comitetul Director alege dintre membrii sai, prin vot secret:

-         un presedinte

-         doi vicepresedinti

-         un secretar

care vor asigura desfasurarea activitatii executive in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului statut.

          Presedintele, vicepresedintii si secretarul Comitetului Director sunt in acelasi timp si presedintele, vicepresedintii si secretarul Asociatiei.

          Art.13.- Comitetul Director:

-         convoaca Adunarea Generala in sesiuni, propune ordinea de zi si asigura buna desfasurare a lucrarilor

-         prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei

-         colaboreaza si coopereaza cu celelalte structuri asociative ale colectivitatilor locale, constituite pe plan national

-         informeaza Adunarea Generala asupra problemelor ce apar in activitatea asociatilor

-         elaboreaza informari si propuneri catre autoritatile administratiei publice centrale, catre serviciile publice descentralizate, cu privire la problemele care sunt sesizate Asociatiei

-         asigura realizarea drepturilor si obligatiilor Asociatiei in cadrul organismelor la care este asociata sau afiliata

Art.14.- Presedintele Comitetului Director are urmatoarele atributii:

-         conduce lucrarile Adunarilor Generale

-         convoaca sedintele Comitetului Director si conduce lucrarile acestuia

-         reprezinta Asociatia localitatilor si zonelor istorice in relatiile cu tertii

-         semneaza actele si documentele adoptate de organele Asociatiei

-         stabileste sarcinile pentru vicepresedinti, secretar si membrii Comitetului Director

-         exercita controlul si indrumarea activitatii membrilor Comitetului Director si a corpurilor profesionale

-         administreaza si gestioneaza patrimoniul Asociatiei

Art.15.- Controlul modului de administrare si gestionare a patrimoniului Asociatiei se va efectua de catre o Comisie de cenzori aleasa de Adunarea generala dintre membrii sai.

Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membrii, dintre care unul este presedintele comisiei.

Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori.

Art.16.- Comisia de cenzori:

-         verifica modul de administrare, gestionare a patrimoniului Asociatiei

-         intocmeste rapoartele pe care le prezinta in Adunarea Generala

-         poate fi invitata la sedintele Comitetului Director, fara drept de vot

Art.17.- Asociatia se dizolva prin:

-         hotarârea Adunarii Generale

-         prin hotarâre judecatoreasca in cazurile:

·             când scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice

·             când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice

·             când Asociatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit

·             când Asociatia a devenit insolvabila

Art.18.- Lichidarea

In cazul dizolvarii, lichidarea, se face de Comitetul Director sau de persoane anume desemnate de Adunarea Generala.

In cazul dizolvarii prin hotarâre judecatoreasca, lichidatorii vor fi numiti prin hotarâre judecatoreasca.

In cazul dizolvarii prin hotarâre a Adunarii Generale, lichidatorii autorizati in conditiile legii, vor fi numiti de Adunarea Generala sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotarârii de dizolvare.

Mandatul Comitetului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorului.

Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrul si alte acte ale Asocitiei, indeplinind mandatul sub controlul cenzorilor.

Fata de Asociatie si asociati, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.

Art.19.- Formalitatile privind publicitatea lichidarii si radierii Asociatiei sunt in sarcina lichidatorilor.

Art.20.- Asociatia isi inceteaza activitatea la data radierii din Registrul Fundatiilor si Asociatiilor. 

 

              Inapoi