Programare online căsătorii - Primăria Tîrgoviște

Bine ați venit!

 

Sunteți pe pagina de programare online a căsătoriilor la Primăria Târgoviște! 

 

 

         

                                                                     ROMÂNIA

MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

B-DUL. UNIRII, NR. 24-26, TÂRGOVIŞTE, DÂMBOVIŢA

TELEFON/FAX: 0245/212418

 

                                                                                                                         APROB,

                                                                                                                        PRIMAR,

                                                                                                     JR. STAN DANIEL- CRISTIAN

 

 

 

GHIDUL CĂSĂTORIEI

 

INFORMAŢII UTILE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII

CĂSĂTORIEI CIVILE

 

 

Condiţii de fond pentru încheierea căsătoriei

 

Vârsta matrimonială

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul. În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.

Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a- şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude.

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.

Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Formalități pentru încheierea căsătoriei

Comunicarea stării de sănătate

Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi- au comunicat reciproc starea sănătăţii lor.

Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

Programarea căsătoriei

Locul unde se poate încheia căsătoria

Căsătoria se celebrează de către ofițerul de stare civilă, într- olocație pusă la dispoziție decătre Primăria mun. Târgoviște, pentru persoanele (oricare dintre viitorii soți) care domiciliază sau își au reședința în municipiul Târgoviște.

Stabilirea datei şi orei căsătoriei

 • Direct la sediul  S.P.C.E.P. Târgoviște, B- dul Unirii, nr. 24- 26- Compartiment Stare civilă, în momentul depunerii dosarului de căsătorie.
 • Online, pe bază de programare pe siteul http://www.pmtgv.ro/rezervare-casatorii/. Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerințele legale ca ambii soți să se prezinte în vederea completării declarației de căsătorie și depunerii actelor necesare. Acest serviciu este disponibil doar pentru cununiile care se oficiază sâmbăta și duminica, când solicitările sunt mai multe și necesită o planificare mai riguroasă.

Procedura de rezervare

Solicitantul completează toate câmpurile prevăzute în aplicația de programare.

Se selectează locația, luna și ziua dorită, precum și intervalul de timp disponibil pentru rezervare.

Se introduc corect datele de identificare ale viitorilor soți, așa cum rezultă din actul de identitate( nume, prenume, C.N.P., domiciliu) precum și o adresă de mail validă/ nr. de telefon.

În cazul confirmării programării, viitorii soți se prezintă la data și ora menționată în rezervare, după ce, în termenul legal au depus dosarul de căsătorie.

Programarea este gratuită și netransmisibilă.

Folosind procedura de programare, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În situația în care solicitantul nu se prezintă în termen, în vederea depunerii declarației de căsătorie, a înscris în formularul de programare alte date decât cele care rezultă din documentele prezentate sau documentația este incompletă, rezervarea se anulează.

Procedura – depunerea dosarului de căsătorie

Locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit.

Declaraţia de căsătorie şi documentele necesare se depun la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște- Compartiment Stare civilă, iar căsătoria se încheie după 10 zile calendaristice de la afișarea declarației de căsătorie, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Exemplu: pentru o căsătorie ce urmează a se celebra în data de 17 iulie 2021 aveți obligația de a depune dosarul în data de 07 iulie 2021.

Adresa, date de contact şi programul de lucru cu publicul:

Târgoviște, B- dul Unirii, nr. 24- 26

Telefon: +40/245.610.090, +40/245.212.418 – interior 207

Program de lucru cu publicul

Luni, Marți, Joi,Vineri - 08: 30 - 12:00- primiri acte                                

Miercuri                       -  08:30- 12:00- primiri acte

                                  -  16:30- 18:30- primiri acte

Numele după căsătorie

Viitorii soţi pot conveni:

Acte necesare

Înainte de depunerea dosarului de căsătorie este necesar să verificaţi concordanţa între datele înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, C.N.P., etc).

Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

Când ambii soţi se află la prima căsătorie:

 • actele de identitate - în original şi copii;

Actele de identitate ale viitorilor soţi trebuie să se afle în termen de valabilitate atât la data depunerii declaraţiei cât şi la data oficierii căsătoriei.

 • certificatele de naştere – în original şi copii;
 • certificatele medicale prenupţiale – în original.
 • Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile (de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI.

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie:

Pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/soţie va prezenta dovada desfacerii/încetării căsătoriei anterioare, respectiv:

 • sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă)/ certificat de divorţ administrativ;
 • certificat deces al fostului soţ - original şi copie.

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetățean străin informații privind actele necesare și programarea se obțin exclusiv la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște.

Regimul matrimonial ales

 • Regimul comunităţii legale
 • Regimul separaţiei de bunuri
 • Regimul comunităţii convenţionale

În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Regimul matrimonial este reglementat de Codul civil.

Publicitatea căsătoriei

În aceeaşi zi cu primirea Declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul S.P.C.E.P. şi pe pagina de internet a  primăriei mun. Târgoviște

 Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

 Opoziţia la căsătorie

Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

 Nu se percep taxe pentru oficierea căsătoriei.

 Celebrarea căsătoriei

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

 Martorii la căsătorie

Martorii trebuie să fie cetăţeni români majori, iar actul de identitate să fie în termen de valabilitate la momentul oficierii căsătoriei.

 Nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba română, incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele.

 Martori pot fi: persoane neînrudite sau rude/ afini, indiferent de grad şi atestă faptul că soţii şi- au exprimat consimţământul la căsătorie în mod public.

 Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

 Ce se întâmplă cu actul de identitate

Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care- şi schimbă numele de familie prin căsătorie. Anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie.

Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.

Traducerea într- o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, intervine atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul S.P.C.E.P. Târgoviște- Compartiment Stare civilă sau telefonic la numerele: +40/245.610.090, +40/245.212.418 – interior 207.

 

 ȘEF SERVICIU S.P.C.E.P TÂRGOVIȘTE

    JR. IONIȚĂ MIRABELA-DENISA

 

Pentru suport tehnic, numerele telefonice dedicate sunt +40/245.610.090, +40/245.212.418 – interior 207