HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate, nr. 10890/27.04.2015, al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgoviște;

§      Informarea Direcției Economice - Serviciul Taxe și Impozite, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 6972/17.03.2015;

§      Prevederile art. 247, lit. “b” din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

§      Prevederile H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea P.U.G al Municipiului Târgoviște și al regulamentului de aplicare al acestuia;

§      Prevederile H.C.L. nr. 254/2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgoviște începând cu data de 01.01.2008;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începand cu anul 2016, imobilele din cartierele Priseaca și Matei Voievod vor fi încadrate în zona de impozitare C, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 254/2007  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economic㠖 Serviciul Impozite și Taxe Locale, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală- Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date-Registul Agricol și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

  Nr.   139

  Tgv. 27.05.2015