ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

17.12.2018

 

479. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

480.Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”

481.Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2”

482. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I"

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 17.12.2018, având în vedere:

§  Rapoartele de specialitate ale Direcției Economice nr. 39027/14.12.2018 și nr. 39199/17.12.2018;

§ Prevederile HG nr. 977/13.12.2018 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

§ Prevederile HCJD din data de 14.12.2018 privind rectificarea bugetului propriu al județului, pe anul 2018;

§ Adresa MDRAP nr. 39.331/17.12.2018;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 11.823 mii lei, prin:

·        Majorarea  cu suma de 2.438 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 " Cote defalcate din impozitul pe venit ".

·        Majorarea  cu suma de 511 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.04 " Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale".

·        Majorarea  cu suma de 2.066 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București".

·        Majorarea  cu suma de 2.584 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.06 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale".

·        Majorarea  cu suma de 825 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ".

·        Majorarea cu suma de 120 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ".

·        Majorarea cu suma de 745 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.01 " Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice ".

·        Majorarea cu suma de 57 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02 " Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice ".

·        Majorarea cu suma de 13 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.03 " Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare".

·        Majorarea cu suma de 995 mii lei a prevederilor la indicatorul 18.02.50 " Alte impozite si taxe ".

·        Majorarea cu suma de 45 mii lei a prevederilor la indicatorul 30.02.08 " Venituri din dividende ".

·        Majorarea cu suma de 753 mii lei a prevederilor la indicatorul 33.02.10 " Contribuția  părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in creșe ".

·        Majorarea cu suma de 38 mii lei a prevederilor la indicatorul 35.02.01 " Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale ".

·        Majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".

·        Majorarea cu suma de 114 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.03 " Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului ".

·        Majorarea cu suma de 484 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 " Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății".

·        Majorarea cu suma de 551  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”

·        Majorarea cu suma de 551  mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local”.

 

           II.  Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 11.823  mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 940 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 590  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 350  mii lei la titlul " Bunuri și servicii " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 55 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 55  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.270 mii lei la capitolul 55.02 “Tranzacții privind datoria publica si alte împrumuturi “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 40  mii lei la titlul " Bunuri și servicii " necesare aparatului propriu al Primăriei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.230  mii lei la titlul " Dobanzi " necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 77 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță naționala  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 77  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " necesare Poliției Locale.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.407 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 25 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal " în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.138  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 244  mii lei la titlul " Alte cheltuieli" în vederea suplimentarii sumelor alocate pentru plata burselor școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 338 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 434  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal" aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 26  mii lei la titlul " Bunuri și servicii " aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 70  mii lei la titlul " Alte cheltuieli " aferente bugetului Direcției de Asistență Socială.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 79 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de  236  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", din care pe instituții:

Ø Majorarea  bugetului Direcției Complex Turistic de Natație  cu suma de 208 mii lei.

Ø Majorarea  bugetului Direcției Gradina Zoologică  cu suma de 53 mii lei.

Ø Diminuarea  bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 25 mii lei.

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu suma de 257  mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", din care pe instituții:

Ø Diminuarea  bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 507 mii lei

Ø Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 240 mii lei.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 10 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 100  mii lei la titlul " Alte cheltuieli" în vederea suplimentarii sumelor alocate pentru plata cotizației către AFC Chindia.

·        Majorarea cu suma de 2.642 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 2.142  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul "Asistenta sociala", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·          Majorarea cu suma de 1.556 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu  suma de 124  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat,

ü Majorarea prevederilor bugetare cu  suma de 746  mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat cu suma de 300 mii lei.

Ø Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 446 mii lei

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 200 mii lei la titlul "Active nefinanciare",

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul "Active financiare",

ü Rectificarea cu suma de 14 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·        Majorarea cu suma de 2.559 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu  suma de 380  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de de Salubritate .

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu suma de 1.879 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea  bugetului Direcției de Salubritate  cu suma de 700 mii lei.

Ø Majorarea  bugetului propriu  cu suma de 1.179 mii lei

·        Majorarea cu suma de 1.200 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.200 mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul de investiții pe anul 2018 este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

Programul manifestărilor culturale actualizat este prezentat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Se aprobă restituirea  sumei de 16.532.213,52 lei din creditul contractat de la CEC BANK conform contractului de credit nr. RQ16090307842584 având ca obiect finanțarea obiectivului  „Modernizarea și reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgoviște” proiect finanțat în cadrul POR 2007-2013.

Se împuterniceste Primarul Municipiului Targoviste să semneze actul aditional la contractul de credit RQ16090307842584.

Art. 4  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  479

Tgv. 17.12.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 17.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor  pentru aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” in conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat in urma etapei de evaluare si selectie Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul MDRAPFE nr. 3801/27.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul

aferent POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

§  HCL nr. 180/30.05.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, alin. (4) lit, d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă cererea de finanțare „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1” în cuantum de 7.228.501,82 lei  (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 6.222.430,11 lei și valoare totală neeligibilă de 1.006.071,71 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.488.972,04 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”.

ART 4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 1.472.461 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E  corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

ART 5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 304.036,14 lei reprezentând, după caz:

·     25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

·     100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

·     100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

ART 6. Municipiul Târgoviște acordă ajutor de natură socială pentru anumite categorii de proprietari, așa cum au fost stabilite prin HCL nr. 180/30.05.2017, în cota de participare 3,5%, iar suma nu va mai fi recuperată de la Asociația de proprietari.

ART 7. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este stabilit prin HCL nr. 180/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

ART 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.1”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 10. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul in Târgoviște, ______, judetul Dambovita și legitimat cu cartea de identitate seria ________, CNP _____________, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

ART 11. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

ART 12. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  480

Tgv. 17.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 17.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor  pentru aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2” in conformitate cu ultima forma a bugetului actualizat rezultat in urma etapei de evaluare si selectie Axa prioritară 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicată, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul MDRAPFE nr. 3801/27.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul

aferent POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

§  HCL nr. 180/30.05.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică în vederea recuperării debitelor nerecuperate din fondul de reparații al asociației de proprietari și/sau din alte surse legal constituite, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, alin. (4) lit, d), din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă cererea de finanțare „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2” în vederea finanțării acesteia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2” în cuantum de 15.618.158,59 lei (inclusiv TVA), din care valoare eligibilă 13.382.418,88 lei și valoare totală neeligibilă de 2.235.739,71 lei.

ART 3. Se aprobă contribuția în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgoviște, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 5.352.967,55 lei reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2”.

ART 4. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3.214.847,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E  corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

ART 5. Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 659.309,89 lei reprezentând, după caz:

·     25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

·     100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

·     100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

ART 6. Municipiul Târgoviște acordă ajutor de natură socială pentru anumite categorii de proprietari, așa cum au fost stabilite prin HCL nr. 180/30.05.2017, în cota de participare 3,5%, iar suma nu va mai fi recuperată de la Asociația de proprietari.

ART 7. Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari este stabilit prin HCL nr. 180/30.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.

ART 8. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște- Pachet I.2”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 9. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART. 10 Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul in Târgoviște, ____, judetul Dambovita și legitimat cu cartea de identitate seria ____, CNP _____, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

ART 11. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

ART 12. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  481

Tgv. 17.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I"

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 17.12. 2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I";

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 referitoare la cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 97/30.03.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții "Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I";

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I", conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reconversia și refuncționalizarea terenului din vecinătatea Complexului Turistic de Natație Târgoviște prin crearea de facilități pentru recreere, Etapa I", conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște și Programul Operațional Regional 2014-2020.

         Municipiul Târgoviște va asigura cofinanțarea proiectului în procent de 2% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, adică 233.282,42 lei, cât și toate cheltuielile neeligibile ce apar pe parcursul implementării proiectului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  482

Tgv. 17.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

21.12.2018

 

483.  Hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2019

484.  Hotărâre privind menținerea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială

485.  Hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

486.  Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de derulare a unor proceduri prevăzute în contractul nr. 28351/14.09.2018 încheiat cu Societatea Municipal Construct S.A.

487.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște

488.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

489.  Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

490.  Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

491.  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

492.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare obiective alimentație publică și recreative (restaurant - 2 etape, piscine, cort evenimente, echipamente edilitare, realizare acces, anexe, amenajare incintă și împrejmuire teren”, strada Gimnaziului, nr. 21, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Sardegna Bianca S.R.L.

493.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex rezidențial P, P+1, P+1+M, P+2, P+2+M”, strada Calea Câmpulung, nr. 160, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Harmony Residential Complex S.R.L.

494.  Hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, și Filiala Județeană Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „REGINA MARIA” în vederea editării revistei „Eroica” cu titlul „Contribuția militarilor și societății civile dâmbovițene la dobândirea independenței, libertății și suveranității naționale, în perioada anilor 1877 – 1945 - fundamentul educației tinerei generații”

495.  Hotărâre privind încetarea contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L

496.  Hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri immobile

497.  Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

498.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 129,04 m2 din PT2 Micro XI, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tony Bulandra

499.  Hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2019

500.  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Târgoviște"

501.  Hotărâre privind aprobarea politicii de parcare în aria de impact a proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 60, 61, 74 - 78, 83, 90 și 102 din Legea nr. 292/2011 privind legea asistentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea viloenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

§ Prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Prevederile H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

§ Prevederile Ordinului nr. 31/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea fișelor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinții săi, precum și pentru realizarea protecției speciale a copilului separat, temporar sau definitiv, de părinții săi;

§ Prevederile Ordinului 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale;

§  Prevederile Ordinului nr. 2126/2014 privind privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

§  Prevederile anexei 4 la HCL nr. 135/26.04.2018 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și  serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;  

§   Prevederile art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Pentru anul 2019, în cadrul Adăpostului de noapte „Speranța” nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 37.478 lei.

Art. 2 Pentru anul 2019, în cadrul Centrului rezidențial de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice “Împreună vom reuși” nu se se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 39.074 lei.

Art. 3 Pentru anul 2019, în cadrul Cantinei de ajutor social valoarea standardului/an/beneficiar este de 6.780 lei.

Art. 4 (1) Pentru anul 2019, în cadrul Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria” se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 3.713 lei, cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru persoanele vârstnice, 10% din valoarea veniturilor personale lunare, pentru tinerii proveniți din instituțiile de ocrotire și scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap și a persoanelor fără venituri. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 44.556 lei.

          (2) Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoane fără adăpost ”Sfânta Maria”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 (1) Pentru anul 2019, în cadrul Căminului pentru persoane  vârstnice ”Sfânta Elena” se stabileste costul mediu lunar de întreținere în cuantum de 5.517 lei, cu o contribuție lunară de 60% din valoarea veniturilor personale lunare ale asistatului. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 66.208 lei.

      (2) Dacă persoana îngrijită în cămin sau susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, cheltuielile lunare de întreținere ale persoanei îngrijite se suportă din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște pe baza unei aprobări prealabile, exceptându-se cazurile în care internarea se va face în regim de urgență ce nu va depăși perioada de 30 de zile.

Art. 6 Pentru anul 2019, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu dizabilități nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.487 lei.

Art. 7 Pentru anul 2019, în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 14.169 lei.

Art. 8 Pentru anul 2019, în cadrul Centrului de zi Arlechino nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.078 lei.

Art. 9 Pentru anul 2019, în cadrul Clubului de pensionari nr. 1 nu se datorează contribuție lunară de întreținere. Valoarea standardului/an/beneficiar este de 11.734 lei.

Art. 10 (1) Pentru anul 2019, în cadrul Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice se stabileste standardul minim de cost pe an după cum urmeaza:

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB si IC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 18.403 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB si IIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 11.700 lei/an/beneficiar.

-  Servicii de îngrijire la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenta IIIA, IIIB si IIIC, potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice: 7.800 lei/an/beneficiar.

      (2) Nivelul contribuției lunare datorate de fiecare beneficiar este prevăzut în anexa 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Sumele încasate cu titlul de contribuție lunară de întreținere constituie venituri la bugetul local și vor fi evidențiate în contabilitatea Direcției de Asistență Socială, pe conturi analitice distincte.

Art. 12 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 13 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  483

Tgv. 21.12.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion  

HOTĂRÂRE

privind menținerea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind menținerea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 35, art. 40, alin. (1) și art. 42, alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 6, alin. (2) din Normele metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 427/2001, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 24/29.01.2018 referitoare la menținerea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială aferent anului 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. (d) și  alin. 6, lit. (a), pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. (1), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Pentru anul 2019 se menține numărul de 300 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și numărul de 850 de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav.

Art. 2 Sursa de finanțare este Bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Târgoviste aferent anului 2019.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  484

Tgv. 21.12.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște și a HCL nr. 276/2016 privind stabilirea cuantumului burselor;

§ Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 3480/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

§ Prevederile art. 3 din Anexa 2-Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin Ordinul nr. 3242/2018;

§ HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște;

§ HCL nr. 450/28.11.2018 pentru modificarea și completarea HCL nr. 154/2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște și  stabilirea cuantumului bursei de ajutor social;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2) și d) și alin. (6), lit. a), pct. 1 și 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;   

         În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din Regulamentul de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 154/2013, după cum urmează:

    „Art. 1. Pot aplica pentru cele trei tipuri de burse stabilite (performanță, merit și de ajutor social) toți elevii care urmează cursurile în unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște și îndeplinesc condițiile prezentului regulament.”

Art. 2 De prevederile Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște, în luna noiembrie 2018, beneficiază și elevii care au urmat cursurile unei unități școlare de pe raza municipiului Târgoviște și au îndeplinit condițiile regulamentulului mai sus amintit, indiferent de domiciliul acestora.

    Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Prin grija Secretarului Municipiului și a Aparatului Permanent al Consiliului Local, textul Regulamentului se va republica cu modificările aduse de prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistența Socială, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                     

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  485

Tgv. 21.12.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de derulare a unor proceduri prevăzute în contractul nr. 28351/14.09.2018 încheiat cu Societatea Municipal Construct S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 38376 /10.12.2018;

§ Prevederile art. 24 alin. (5) din Contractul de servicii nr. 28351 din data de 14.09.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare a unor proceduri prevăzute în contractul nr. 28351/14.09.2018 încheiat între Municipiul Târgoviște și Societatea Municipal Construct S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea Municipal Construct S.A., Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                        

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,       

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  486

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

                                                             

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 38750 / 12.12.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 230/2006 - Legea serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 32 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b și d, alin. (4) lit, d, alin. (6) lit. a, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică articolul 6 din modelul de Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiului Târgoviște, cuprins în anexa 2 a H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018, după cum urmează:

 

      „Art. 6 Delegatarul poate solicita oricând încetarea contractului, notificând în acest sens delegatul cu 30 de zile înainte.”

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 444 / 19.11.2018 rămân neschimbate.

Art.  3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică, SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  487

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                            

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru modificarea H.C.L. nr. 196 / 04.09.2012 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 196 / 04.09.2012 privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului M.D.L.P.L. nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art.15, alin (3), litera e din Regulamentul privind recepția construcțiilor aprobat prin H.G. nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013, republicat;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul P.N.D.L.,  în perioada 2017-2020;

§ Programul Național de Dezvoltare Locală;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Actul adițional nr 5/27.09.2018;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33300/29.10.2018.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 2 al H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”, ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico - economici la terminarea lucrărilor, astfel:

 

„Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

1.     Indicatori tehnici:

Rețeaua stradală (str. Constantin Brâncoveanu - artera paralelă, Justiției, Iazului, Morilor, Horia, Cloșca, Berzei, Gheorghe Pătrașcu și Gimnaziului) care face obiectul acestei investiții are o lungime totală de 3.389,50 metri liniari, suprafață carosabil 26.671 mp și suprafață trotuar 10.899 mp.

Lucrările care au stat la baza investiției sunt:

·        Rectificări minore ale traseului în plan și profil longitudinal;

·        Rectificări ale pantelor transversale;

·        Reparații în zona locurilor de parcare;

·        Frezarea și îndepartarea îmbrăcăminții bituminoase degradate;

·        Decaparea și îndepărtarea stratului de fundație al drumului considerat necorespunzător;

·        Reparații ale trotuarelor existente și realizarea de trotuare noi;

·        Lucrări privind siguranța circulației.

·        Asigurarea scurgerii apelor

·        Adaptarea gurilor de canal, răsuflătorilor de gaze și a căminelor de vizitare la noile cote proiectate.

2.     Indicatori economici (Valori inclusiv TVA):

Valoarea totala a investitiei: 3.685.942,53 lei

C+M: 3.495.374,46 lei

3.     Durata de realizare: 18 luni.

4.     Capacități (în unități fizice și valorice):

 

Dimensiuni construcție

 

Lungime totală

3.389,5 ml

Suprafață carosabil

26.671 mp

Suprafață trotuar

10.899 mp

                                                                                                                       ”

 

Art. II Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală II”.

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  488

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

                                                                      

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții:

“REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune inițierea unei hotărâri pentru modificarea H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I”

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7, alin. 1, lit. “e” din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 5, lit „e”, art. 6, alin. 4 și art. 8, alin. 3 din Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea prin programul P.N.D.L.,  în perioada 2017-2020;

§ Programul Național de Dezvoltare Locală;

§ Devizul general actualizat la terminarea lucrărilor;

§ Actul adițional nr 5/27.09.2018;

§ Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 33300/29.10.2018.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Se modifică articolul 1 al H.C.L. nr. 46/13.02.2017 privind cofinanțarea obiectivului de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I” ca urmare a finalizării lucrărilor de execuție, astfel:

 „Art. 1 Se cofinanțează obiectivul de investiții: “REPARAȚII CAPITALE STRĂZI DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE – PACHET I” cu suma de 1.369.936,82 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul P.N.D.L. cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II Sursele de finanțare ale proiectului: bugetul local și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene prin “Programul Național de Dezvoltare Locală II”.

Art. III Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. IV Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  489

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Expertiza tehnică a stadionului municipal Eugen Popescu din Targoviște elaborată de societatea MICRO CONCEPT DESIGN S.R.L. în baza contractului de servicii nr. 27688/11.09.2018;

§ Adresa C.S.M. Târgoviște nr. 16152/24.06.2011;

§ Regulamentul U.E.F.A. privind infrastructura stadioanelor - ediția 2010;

§ Procesul verbal de control al Inspectoratului județean în construcții Dâmbovița nr. 360/08.06.2011;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare stadionul municipal Eugen Popescu din Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                              

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  490

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște";

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"  conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2.  Se aprobă documentația  tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesara transportului, modernizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște" conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și buget local prin cota de co-finanțare în conformitate cu cerințele ghidului specific.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  491

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Realizare obiective alimentație publică și recreative (restaurant - 2 etape, piscine, cort evenimente, echipamente edilitare, realizare acces, anexe, amenajare incintă și împrejmuire teren”, strada Gimnaziului, nr. 21, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Sardegna Bianca S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Realizare obiective alimentație publică și recreative (restaurant - 2 etape, piscine, cort evenimente, echipamente edilitare, realizare acces, anexe, amenajare incintă și împrejmuire teren”, strada Gimnaziului, nr. 21, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Sardegna Bianca S.R.L.;

·  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

·  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

· Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Realizare obiective alimentație publică și recreative (restaurant - 2 etape, piscine, cort evenimente, echipamente edilitare, realizare acces, anexe, amenajare incintă și împrejmuire teren”, strada Gimnaziului, nr. 21, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Sardegna Bianca S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 13, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții publice și servicii de interes general, comerț și turism, și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 40%; CUTmax = 1,2, Nr. niv. max. = P+2+M, Hmax cornișă = 12,0m; Hmax coamă = 16,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  492

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire complex rezidențial P, P+1, P+1+M, P+2, P+2+M”, strada Calea Câmpulung, nr. 160, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Harmony Residential Complex S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire complex rezidențial P, P+1, P+1+M, P+2, P+2+M”, strada Calea Câmpulung, nr. 160, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Harmony Residential Complex S.R.L.;

·  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

·  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

·  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

· Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire complex rezidențial P, P+1, P+1+M, P+2, P+2+M”, strada Calea Câmpulung, nr. 160, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Harmony Residential Complex S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 34, funcțiunea dominantă: zona Li - zonă pentru locuințe individuale în regim izolat pe lot; zona Lc - zonă pentru locuințe colective; zona Sp - zonă pentru spații plantate, sport, agrement); subzona Cr - subzonă pentru căi de comunicație.

Se stabilesc următorii indicatori urbanistici:

·        Subzona Li - POTmax. = 40%; CUTmax = 0,8, RHmax. = P+1E+M, Hmax = 9,0 m;

·        Subzona Lc - POTmax. = 40%; CUTmax = 1,3, RHmax. = P+2+M, Hmax = 12,0 m;

·        Subzona Sp - POTmax. = 10%; CUTmax = 0,2, RHmax. = P, Hmax = 4,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  493

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

    privind aprobarea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, și Filiala Județeană Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „REGINA MARIA” în vederea editării revistei „Eroica” cu titlul „Contribuția militarilor și societății civile dâmbovițene la dobândirea independenței, libertății și suveranității naționale, în perioada anilor 1877 – 1945 - fundamentul educației tinerei generații”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Adresa nr. 178/10.12.2018 a Filialei Județene Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „REGINA MARIA” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 38.356/10.12.2018;

§ Raportul de specialitate nr. 39021/14.12.2018 al Compartimentului Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                     

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e) și alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (2),  lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, și Filiala Județeană Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „REGINA MARIA” în vederea editării revistei „Eroica” cu titlul „Contribuția militarilor și societății civile dâmbovițene la dobândirea independenței, libertății și suveranității naționale, în perioada anilor 1877 – 1945 - fundamentul educației tinerei generații”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 4000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște va fi asigurată din prevederile bugetare ale anului 2019, cuprinse la capitolul 67.02. Cultură, recreere, religie, titlul 20 -Bunuri si servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de asociere.

  Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,     

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  494

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                     

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

·     Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 39268/17.12.2018 privind necesitatea adoptării unei hotărâri de consiliu prin care să se aprobe condițiile de încetare a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.;

·     Prevederile art. 14, alin. (1), lit. „e” din contractul de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L., modificat și completat prin actele adiționale  nr. 1, 2 și 3;

·     Prevederile O.U.G.  nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat;

·     Procesul verbal al A.G.A. - „Asociația Investitorilor Transport Târgoviște” S.R.L. din data de 17.12.2018;

·     Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·     Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14, respectiv art. 37 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea între Consiliul Local Municipal Târgoviște și societatea ASOCIAȚIA INVESTITORILOR TRANSPORT TÂRGOVIȘTE S.R.L., a Acordului de încetare a contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, să semneze Acordul care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  495

Tgv. 21.12.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile;

§Prevederile art. 888 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile art. 24 și art. 41, alin. (5) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996;

§Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  496

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                       

 

          

                                      Anexă la Hotărârea nr. 496/21.12.2018

 

 

         Datele de identificare ale bunurilor pentru care se atestă apartenența la domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Nr. inventar

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

102481

 

Teren aferent Strada Ilfovului

Teren categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4.024 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Ilfovului; Carte funciară nr. 84471, număr cadastral 84471

2017

201.200

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

102474

Teren aferent Strada Pădurii

Teren categoria de folosință DR - drum; suprafața = 7.415 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Pădurii; Carte funciară nr. 84485, număr cadastral 84485

2014

148.300

Ordonanța nr. 43/1997; Legea nr. 213/1998

                                                          

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,    

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

                                     

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 2672 - Teren Calea Câmpulung nr. 34, 1851 - PT2 Micro XI - Strada Tony Bulandra, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 2672, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria DSN - Străzi nenominalizate; cvartal 82; parcela 22 ; suprafața = 91mp “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.672 lei“

- la poziția 1851 coloana 2 va avea următorul cuprins: “PT2 Micro XI – Strada Vlad Țepeș“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Vlad Țepeș nr. 3A; Suprafața = 493 mp; Structura din elemente prefabricate și BCA, planșeu din beton “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.022 lei“

Art. 2. Se aprobă includerea în domeniul public și completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu bunurile imobile având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  497

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

Anexă la Hotărârea nr. 497/21.12.2018

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce se includ în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

 

Poz. Înreg.

 

 

Codul de clasific

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

 

1

2

3

4

5

6

 

 

3731

 

 

 

 

Teren Aleea Coconilor

 

Aleea Coconilor, Categoria CC – curți construcții; Vecinătăți: Nord – Aleea Coconilor număr cadastral 83928, Est – teren municipiu, Sud - teren municipiu, Vest – număr cadastral  84638, suprafața = 185 mp

 

 

2003

 

 

55.500

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3732

 

 

Teren  aferent PT2 Micro XI

 

Strada Vlad Țepeș nr. 3, Categoria CC – curți construcții; Vecinătăți: Nord – număr cadastral 75960, Est – număr cadastral 75960,proprietăți particulare și număr cadastral 75976,  Sud - teren municipiu, Vest – număr cadastral  75960, suprafața = 551 mp

 

 

1999

 

 

161.493

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3733

 

 

Teren  Strada Justiției

 

Strada Justiției nr. 1; Categoria CC – curți construcții; Vecinătăți: Nord – Stadionul Municipal Eugen Popescu, Est – număr cadastral 84637,  Sud – NCP 4272, Vest – Aleea Coconilor număr cadastral  83928; suprafața = 115 mp; Carte funciară 84638 număr cadastral  84638

 

 

2018

 

 

13.552,75

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998; Protocol de predare – primire nr. 36896/

27.11.2018

                                                                                                                                                                                

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

  

       HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 129,04 m2 din PT2 Micro XI, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tony Bulandra

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 39378/17.12.2018 al DA.P.P.P. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 129,04 m2 din PT2 Micro XI, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tony Bulandra;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a HCL nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, a spațiului în suprafață de 129,04 m2 din PT2 Micro XI, situat în Municipiul Târgoviște, strada Tony Bulandra, în vederea amenajării de depozite și magazii.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

1.     Bugyi Alexandru

2.     Ionete George - Florin

3.     Negoescu Mariana - Georgeta

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 7 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  498

Tgv. 21.12.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                                                 

                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual

privind creșterea performanței energetice în anul 2019

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2019;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, lit. (b) și art. 22, alin. (3) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§ Prevederile OUG nr. 72/2018 pentru stabilirea unor măsuri privind finalizarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe din cadrul Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. (e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

      HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe pentru anul 2019 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și a fondurilor asociațiilor de proprietari.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  499

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                                        

                                                              

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul

"Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Târgoviște"

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Târgoviște";

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată 2, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată 1, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciilr de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic;

§ Prevederile Ordinului M.A.I.R.A. nr. 353/2007 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

§ Prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicat 1;

§ Prevederile Ordinului M.T. nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

§ Prevederile O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

§ Prevederile O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;

§ Prevederile Ordinului A.N.R.S.C.U.P. nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

§ Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului

§ Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

§   Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1391/2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico - economică pentru proiectul "Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Târgoviște" conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2.  Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru proiectul "Studiu de oportunitate privind dezvoltarea serviciului de transport public din Municipiul Târgoviște" conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și buget local prin cota de co-finanțare în conformitate cu cerințele ghidului specific.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,      

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  500

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea politicii de parcare în aria de impact a proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște"

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 21.12.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea politicii de parcare în aria de impact a proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște";

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, , cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă politica de parcare în aria de impact a proiectului "Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Târgoviște conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2.  Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă și buget local prin cota de co-finanțare în conformitate cu cerințele ghidului specific.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                              

                                               

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,    

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  501

Tgv. 21.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință de îndată, astăzi, 31.12.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Stabilire, constatare, încasare impozite și taxe locale cu nr. 53417 / 30.12.2018;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 266, alin. (5), 491 și 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Pct. 94 și 95 din OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 382/19.12.2016 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b , alin. 4, lit. “c”, art. 39 alin. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         In temeiul art. 45, alin. 2 lit. c din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Pentru anul 2019 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, așa cum au fost ele stabilite prin art. 1 din H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2018, se indexează cu rata inflației de 1,34%.

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2018 rămân neschimbate.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   502

Tgv. 31.12.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu