ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

13.11.2017

 

448. Hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

449. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Competiției Internaționale de Înot „Concursul Țărilor Central-Europene”, în perioada 07 - 11 decembrie 2017

450. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 13.11.2017, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 185, alin. 1, lit. „b” și alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 15.11.2017 se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere a contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante către bugetul Municipiului Târgoviște până la data de 15.12.2017 inclusiv, conform procedurii stabilite în anexa  la prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Serviciul Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

 

                                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Ion Cucui                                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  448

Tgv. 13.11.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

Anexa la H.C.L. nr. 448/13.11.2017

 

Procedura

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale

sub forma scutirilor de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

 

Art. 1 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor din Municipiul Târgoviște pe bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) emisă de Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, care va cuprinde toate obligațiile fiscale principale și accesoriiile acestora (majorările de întârziere) calculate până la data cererii.

Art. 2 Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda dacă contribuabilul își achită toate obligațiile fiscale principale datorate și evidențiate în nota de plată, până la data de 15.12.2017. Scutirea nu se acorda și pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri

Art. 3 Cererea de scutire se depune până la 15.12.2017 la Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, str. Poet Grigore Alexandrescu bl. E4 parter și va cuprinde:

·      Elementele de identificare ale contribuabilului

·      Natura obligației bugetare pentru care se solicită scutirea

Art. 4 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere poate fi solicitată și acordată atât înaintea începerii executării silite cât și în timpul derulării acesteia.

Art. 5 Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale verifică îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și achitare integrală a obligațiilor fiscale în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. În baza referatului aprobat, serviciul de specialitate va scădea din evidențele fiscale majorările de întârziere evidențiate.

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Cerere

de scutire de la plata majorărilor de întârziere

în conformitate cu prevederile HCL  nr. 448/13.11.2017

 

            Subsemnatul ………………………………… domiciliat în ………………………, str. …………………………………..., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …., județul ……………. având în vedere situația financiară generată de criza economico-financiară pe care o străbatem și în conformitate cu prevederile HCL 448/13.11.2017 vă rog să-mi aprobați scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate în sumă de ………………  lei, evidențiate în nota de plată emisă de Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale, anexată.

            Prin prezenta  mă oblig ca până la data de 15.12.2017 să achit toate obligațiile fiscale principale. Am luat la cunoștință faptul că, dacă nu voi respecta această obligație, nu voi beneficia de facilitatea fiscală prevăzută, iar Serviciul Constatare, Urmărire Impozite și Taxe Locale al Municipiului Târgoviște va proceda la acțiuni de executare silită pentru recuperarea creanțelor datorate.

 

 

            Semnătura,                                                                            Data,

                                                          Vizat

 

Sef Serviciu Impozite si Taxe                                                 Inspector Fiscal

        Ing. Crintescu Iulian                                              ……………………………

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Competiției Internaționale de Înot „Concursul Țărilor Central-Europene”, în perioada 07 - 11 decembrie 2017

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 13.11.2017, având în vedere:

§  Adresa Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern nr. 33805/31.10.2017;

§  Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație;

§    Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                        În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație în vederea organizării la Târgoviște a Competiției Internaționale de Înot „Concursul Țărilor Central-Europene”, în perioada 07 - 11 decembrie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Administratorul General al Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  449

Tgv. 13.11.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                        Anexa la HCL nr. 449/13.11.2017

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Nr____________/________________

 

 

I. Părți semnatare:

 

1.     Federația Română de Natație si Pentatlon Modern, cu sediul în București, str. Maior Coravu nr. 14 - 16, sector 2 c/f 1012620007001 IBAN MD92AG000000022511987943 BC Moldova - Agroindbank SA fii. Chișinău Centru c/bAGRNMD2X723, reprezentat legal prin Camelia Alina Potec, în calitate de Președinte

și

2.    Municipiul Târgoviște prin DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE cu sediul în Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 9, tel/fax. 0245.708.713, CUI 35671211, reprezentat legal prin domnul ec. Pătrașcu Eugen, în calitate de Director General,

 

încheie prezentul Acord de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze asupra cărora noi, părțile semnatare, am convenit:

II. Obiectul Acordului de Parteneriat

Art. 1 Prezentul Acord de Parteneriat se încheie în vederea organizării la Complexul Turistic de Natație Târgoviște, în perioada 07 - 11 decembrie 2017, a competiției internaționale de înot „Concursul Țărilor Central - Europene".

Art. 2 Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, își propune drept scop primordial promovarea tinerilor sportivi, români, junioarele de 13 - 14 ani și a juniorilor de 15 - 16 ani în competiții internaționale, precum și a Complexul Turistic de Natație Târgoviște, având în vedere caracterul internațional al acestei competiții la startul căreia vor fi prezente 8 țări din Europa Centrală și de Est.

 

III. Durata Acordului de parteneriat:

Art. 3 Prezentul Acord de Parteneriat este valabil până la finalizarea activităților, reprezentând obiectul acestui Acord, cu începere de la data semnării de către ambele părți.

 

IV. Contribuția părților semnatare - Roluri și atribuții:

Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini următoarele atribuții:

Art. 4 Federația Română de Natație și Pentatlon Modern va întreprinde următoarele activități:

a)   va efectua toate demersurile necesare în vedere îndeplinirii obiectivului stabilit prin prezentul Acord de Parteneriat;

b)   va încheia parteneriate cu alte organizații, cu agenți economici din teritoriu, contracte de sponsorizare, precum și orice alte angajamente necesare în vederea desfășurării Concursului Țărilor Central - Europene, în care se vor menționa și sursele de acoperire a cheltuielilor necesare;

c)    va desemna componența comisie de arbitri și va suporta cheltuielile pentru remunerarea acestora;

d)   va întocmi programul competitional, detaliat pe zile și ore;

e)    va contacta reprezentanții Complexului de Natatie din Târgoviste pentru organizarea în bune condiții a competiției;

f)    va suporta cheltuielile de cazare și masă pentru participanții, arbitrii și invitații din România și străinătate;

g)   va acorda sprijin logistic pentru pregătirea programelor de concurs, pentru amplasarea scaunelor, a meselor pentru arbitraj și secretariat, a podiumului de premiere, pentru stabilirea spațiului aferent etapelor precompetiționale și pentru ședințele tehnice;

h)   va comanda și va suporta cheltuielile necesare pentru executarea materialelor publicitare precum și a trofeelor, însemnelor și diplomelor pentru câștigători;

i)     va promova atât la nivel național cât și la nivel internațional imaginea Municipiului Târgoviște, implicit a Complexului Turistic de Natație.

 

Art. 5 Municipiul Târgoviște prin DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE:

a)   va efectua demersurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului stabilit prezentul Acord de Parteneriat;

b)  va susține financiar cu suma de 92.000 lei, Federația Română de Natație și Pentatlon Modern pentru organizarea competiției internaționale de înot „Concursul Țărilor Central - Europene”;

c)   va beneficia de promovare în cadrul competițiilor sportive organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern;

d)  Municipiul Târgoviște va fi reprezentat în cadrul Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, ca și invitat permanent, printr-o persoană delegată în acest sens, pe toată perioada desfășurării competițiilor.

e)   va pune la dispoziția Federației Române de Natație și Pentatlon Modern (cu titlu gratuit) bazinul olimpic și logistica necesară desfășurării competițiilor sportive.

 

 Art. 6  Obligații Comune:

a)   Părțile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, asupra colaborării.

b)   Părțile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii partenerului.     

c)    Părțile vor păstra confidențialitatea tuturor datelor furnizate între ele.

 

 V. Încetarea Acordului de Parteneriat:

Art. 7  Raporturile contractuale încetează:

a)   prin acord comun al părților, consemnat într-un act adițional;

b)   prin denunțare unilaterală din partea oricărei părți semnatare, atunci când aceasta consideră că interesul său o impune, cu respectarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice;

c)    de plin drept, în cazul în care părțile nu își respectă obligațiile asumate, fără orice altă formalitate;

d)   în cazul în care realizarea obiectului Acord de Parteneriat devine imposibil, din motive independente de voința părților;

e)    în caz de forță majoră.

           

VI. Dispoziții finale:

Art. 8 Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat sau completat, numai prin acordul comun al părților, consemnat într-un act adițional.

Art. 9 Se va păstra confidențialitatea datelor furnizate între părți. Această obligație revine atât celor două părți semnatare ale prezentului Acord de Parteneriat, cât și tuturor celor implicați în activitățile la care se face referire în art. 2 al prezentului Acord de Parteneriat.

Art. 10 Prezentul Acord de Parteneriat intră în vigoare la data semnării de către părți.

 

.... Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi,_____________, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

          

  Municipiul Târgoviște

Directia Complex Turistic                                           Federația Romana de Natatie 

           de Natație                                                              și Pentatlon Modern

                                                                                                                                

 

  DIRECTOR GENERAL,                                                     PREȘEDINTE,

      ec. Eugen Pătrașcu                                                        Camelia - Alina Potec

 

                                                                                 

                                                                                                         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Ion Cucui                                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 13.11.2017, având in vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 35017/10.11.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 118156/31.10.2017.

§  Adresa Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern nr. 33805/31.10.2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

            I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 10.350 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 4.632 mii lei a prevederilor la indicatorul 04.02.01 " Cote defalcate din impozitul pe venit ".

·     Majorarea cu suma de 2.793 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.01 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, ".

·     Majorarea cu suma de 438 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice  ".

·     Majorarea cu suma de 35 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru".

·     Majorarea cu suma de 7 mii lei a prevederilor la indicatorul 15.02.01 " Impozit pe spectacole".

·     Majorarea cu suma de 94 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02 " Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ".

·     Majorarea cu suma de 2.351 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 " Taxe speciale".

·     Majorarea cu suma 518 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·     Majorarea cu suma 518 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

 

II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 10.350 mii lei, prin:

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 1.035 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 585  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal" necesare aparatului propriu al Primăriei

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 450  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării aparatului propriu al Primăriei.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 49 mii lei la capitolul 54.02 “Alte servicii publice generale națională  “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 49  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare SEIP.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 0 mii lei la capitolul 61.02 “Ordine publica și siguranța națională  “, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 50  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal" prin suplimentarea bugetului Politiei Locale .

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 50  mii lei la titlul "Bunuri și servicii" prin suplimentarea bugetului propriu al Politiei Locale

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 3.793 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 2.793 mii lei la titlul "Cheltuieli de personal"

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 1.000  mii lei la titlul "Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·     Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 638 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 150  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", din care pe instituții:

Ø Diminuarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 62 mii lei,

Ø Diminuarea bugetului Direcției Gradina Zoologica cu suma de 48 mii lei,

Ø Diminuarea bugetului Teatrului Municipal  cu suma de 40 mii lei .

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 788  mii lei la titlul " Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de natație cu suma de 300 mii lei, din care 92 mii lei sume destinate organizării Concursului tarilor central europene în perioada 07-11.12.2017.

Ø Majorarea bugetului Clubului Sportiv Municipal  cu suma de 300 mii lei,

Ø Majorarea bugetului Directiei Gradina Zoologica  cu suma de 88 mii lei,

Ø Majorarea bugetului propriu cu suma de 100 mii lei, în vederea sumelor destinate acoperirii costurilor cu încălzirea la unitățile de cult.

·     Majorarea cu suma de 309 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Diminuarea prevederilor bugetare cu 41  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 500 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Diminuarea  prevederilor bugetare cu 150 mii lei la titlul "Asistenta sociala", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·     Majorarea cu suma de 1.808 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 332  mii lei la titlul "Cheltuieli de personal", aferente bugetului DAPPP,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.050 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului DAPPP 300 mii lei,

Ø  Majorarea bugetului  propriu 750 mii lei.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 500 mii lei la titlul "Active financiare".

ü Rectificarea cu suma de 74 mii lei (cu semnul minus) a prevederilor la titlul Restituiri din finanțarea anilor precedenți - Secțiunea de funcționare.

·     Majorarea cu suma de 2.318 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 2.300 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

Ø Majorarea bugetului Direcției de Salubritate cu suma de 300 mii lei,

Ø Majorarea bugetului  propriu cu suma de  2.000 mii lei în vederea finanțării cheltuielilor privind salubritatea și spatiile verzi.

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 18 mii lei la titlul "Active financiare".

·     Majorarea cu suma de 400 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.02 “Transport și comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 100 mii lei la titlul "Subvenții".

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 300 mii lei la titlul "Bunuri și servicii".

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

     Programul de investitii pe anul 2017 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa nr. 4.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  450

Tgv. 13.11.2017

 Redactat 2 ex.

 jr. Diana Ion

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

23.11.2017

 

 

451. Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Poliției Locale Târgoviște

452. Hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Târgoviște

453. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

454. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

455. Hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

456. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului național de dezvoltare emoțional㠄ABC- ul emoțiilor”, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018

457. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în vederea organizării evenimentului “Târgul de Crăciun”, în perioada 4 - 28 decembrie 2017

458. Hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială

459. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

460. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

461. Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului electric, inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

462. Hotărâre privind preluarea contribuției finanțării de la bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

463. Hotărâre privind aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște

464. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

465. Hotărâre privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale societății ARTPRESS IMPACT S.R.L.

466. Hotărâre privind completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște, aprobată prin H.C.L. nr. 145/27.04.2017

467. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reabilitare, consolidare, mansardare și extindere Casa Dudău pentru amenajare bistro/bar/cafenea la parter, locuință la etaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. A.I.Cuza, nr. 16, beneficiari: Dincă Aurica și Rutaha Nausicaa

468. Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 30, beneficiar Iarca Radu Gabriel

469. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafață de 5.175 mp, situat în incinta Cimitirului Central

470. Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafață de 2304 m2 situat în strada Radu de la Afumati nr. 7

471. Hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a bunurilor imobile - Teren Sagricom S4 - Lot 20 (aferent strada Laura Stoica) și Teren Sagricom S4 - Lot 45 (aferent strada profesor Victor Oprescu)

472. Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

473. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situate în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A

474. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 2 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I

475. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 40,16 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2

476. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 37,66 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2

477. Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 16.658 m2, situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 51

478. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea extinderea și echiparea Gradiniței cu program Prelungit “Rază de Soare”, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Poliției Locale Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcții contractuale de execuție din cadrul Poliției Locale Târgoviște;

§ Prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Rezultatele finale ale examenului de promovare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții contractuale de execuție de referent de specialitate, grad II în funcție contractuală de referent de specialitate, grad I, în cadrul Poliției Locale Târgoviște.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   451

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Poliției Locale Târgoviște;

§ Prevederile art. 2, art. 3, art. 99, alin. 1, lit. “b” și alin. 3, 5, 6, art. 100, alin. 1 și alin. 3, art. 107 și art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 75 din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile punctului 1, litera “l” din Decizia Curții de Conturi, nr. 24/2017;

§ Procesul Verbal din data de 22.09.2017 al Comisiei Locale de Ordine Publică;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 62244 conexat cu nr. 63400/2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Poliției Locale Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliția Locală Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

    

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   452

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere :

§            Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§            Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 62241/2017;

§            Adresa Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr. 2823/11.04.2017 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2017;

§            Prevederile art. 107 și art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§            Prevederile art. XVI, alin. 2 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;   

§            Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§            Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” și alin. 3 lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Începând cu data de 01.12.2017, se aprobă organigrama și statul de funcții ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane și Asigurarea Calitații și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                 

                                                         

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   453

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat;

§ Prevederile art. 107 și art. 112, alin. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 62239/2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01.12.2017 se aprobă organigrama și statul de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   454

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

                                                                      HOTĂRÂRE

privind transformarea unor posturi vacante din cadrulTeatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017,  având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35431 din data de 14.11.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unor posturi vacante în cadrul Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște, după cum urmează:

v un post de muncitor sunet II în post de operator sunet, studii medii - debutant;

v un post de referent de specialitate, S III în post de referent de specialitate, S debutant;

v un post de artist plastic, S debutant în post de consultant artistic, S IA.

Art. 2  Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   455

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului național de dezvoltare emoțional㠄ABC- ul emoțiilor”,  în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 34285/03.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului național de dezvoltare emoțional㠄ABC- ul emoțiilor”, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului național de dezvoltare emoțional㠄ABC- ul emoțiilor”, în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   456

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în vederea organizării evenimentului

“Târgul de Crăciun”, în perioada 4 - 28 decembrie 2017

 

                Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Adresa Centrului Județean de Cultură Dâmbovița, nr. 2927/15.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 35687/15.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în vederea organizării evenimentului “Târgul de Crăciun”, în perioada 4 - 28 decembrie 2017;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                 În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Centrul Județean de Cultură Dâmbovița în vederea organizării evenimentului “Târgul de Crăciun”, în perioada 4 - 28 decembrie 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

  

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   457

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, a regulamentului de organizare si functionare al comisiei si a grilei de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare;

§ Prevederile art. 1, alin. 1 si 3 din Legea 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatilor si fundatiilor romane cu personalitate juridical, care infiinteaza si administreaza  unitati de asistenta sociala;

§ Prevederile art. 5 alin. 1, 2 din HG 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 383/16.12.2013 referitoare la aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care administrează unități de asistență-socială;

§ Raportul de avizare al comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§ Prevederile art. 36 alin. 2 litera d si alin 6 litera a punctul 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor de la bugetul local, cu urmatoarea componenta :

1.         Ilie Monica –Cezarina  - viceprimar-președinte

2.         Patic Paul - Ciprian– consilier local-membru

3.         Boboacă - Mihăescu Doina - Nicoleta – consilier local-membru

4.         Bercu Adrian - Gheorghe-  consilier local-membru

5.         Negoescu Mariana - Georgeta– consilier local-membru

6.         Iordache Marcela – dir.gen. DAS-membru

7.         Chitescu Andrei – consilier juridic DAS-membru

8.         Radoi Angelica – insp.spec. SPAS-membru

9.         Marian Ana Maria – sef centru DAS-membru

10.     Epurescu Elena – sef birou juridic-membru

11.     Popa Daniela – director economic PMT-membru

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei si Grila de evaluare cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 383/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică, Biroul Contecios Juridic și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   458

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                      

          

                                                                                             

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 35824/16.11.2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 254/27.09.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 După adoptarea modificărilor actului constitutiv al societății Municipal Contruct S.A în Adunarea Generală a Acționarilor, acesta se va republica.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   459

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

                                               Anexa  la HCL nr. 459/23.11.2017

                                                                                                         

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    modifice Capitolul VI - “Gestiunea”, art. 21 - “Cenzorii”, după cum urmează:

 

“CAPITOLUL VI

AUDITUL STATUTAR ȘI AUDITUL INTERN

Articolul 21

 

1.    Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

2.    Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

3.    Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

4.    Societatea va contracta serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

5.    Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Legea nr. 162/2017.

6.    Societatea va organiza auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct consiliului de administrație.”

 

 

Pentru  ______X______         Împotrivă____________    Abținere___________    

 

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 422/2001privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului  nr. 3765/2016pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea și derularea Programului național de restaurare a monumentelor istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, și gestionat de Institutul Național al Patrimoniului;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a monumentului Poarta Dealu – Vânătorilor (DB-I-m-A-16953.01) din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și ale Ministerului Culturii prin Programul național de restaurare a monumentelor istorice.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                                jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   460

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

    

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului electric, inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al  Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului electric, inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;

§ Norme tehnice și STAS - uri incidente;

§ Program Operațional Regional 2014-2020, Cerințele Ghidului specific Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții: “Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului electric, inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții: “Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesară transportului electric, inclusiv stații de alimentare a automobilelor electrice, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   461

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

HOTĂRÂRE

privind preluarea contribuției finanțării de la bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii: „ EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017,  avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea preluării contribuției finanțării de la bugetul de stat la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investitii: “Extindere P+1 Grădinița nr. 9 - rest executat - Municipul Targoviste”;

§ Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene, nr. 125397/20.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 33296/26.10.2017;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 10, alin. 7 din O.U.G nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinul 840/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si a sumelor alocate pentru judetul Dambovita, cu modificarile si completarile ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Contractului de finanțare nr. 12585/27.08.2015;

§ Prevederile H.C.L. nr. 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște  - rest de executat”, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă preluarea contribuției finanțării de la bugetul de stat la bugetul local, în cuantum de 453.906,83 lei cu TVA, pentru realizarea obiectivului de investiții “EXTINDERE P+1 GRĂDINIȚA NR. 9 Târgoviște - rest de executat”.

Art. 2 În situația în care pentru obiectivul mai sus menționat se vor realoca credite bugetare de la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru Programul Național de Dezvoltare Locală se vor face demersurile necesare pentru recuperarea sumei prevăzute la articolul 1.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.   462

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. – Biroul Transport  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea traseelor de circulație ale transportului în comun în Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”a” și alin.3, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă traseele de circulație ale transportului în comun din Municipiul Târgoviște, conform anexelor I - XVII care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a aprezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. – Biroul Transport, Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L. și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  463

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion                      

                                                                                                             

                 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având in vedere:

§  Referatele de specialitate al Direcției Economice nr. 35883/17.11.2017 și nr. 36242/21.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Solicitarea A.F.C Chindia Târgoviste nr. 35219/13.11.2017;

§  Solicitarea CSM nr. 36402/22.11.2017;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

               I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.177 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 362 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice  ".

·        Majorarea cu suma de 55 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru".

·        Majorarea cu suma de 8 mii lei a prevederilor la indicatorul 15.02.01 " Impozit pe spectacole".

·        Majorarea cu suma de 32 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.01 " Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice ".

·        Majorarea cu suma de 14 mii lei a prevederilor la indicatorul 16.02.02.02 " Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice ".

·        Majorarea cu suma de 1.706 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.06 " Taxe speciale".

                  II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.177 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 200  mii lei la titlul " Alte cheltuieli ", reprezentand majorarea cotizatia Municipiului Targoviste pentru AFC Chindia Targoviste

·        Majorarea cu suma de 1.977 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 271  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Directiei de Salubritate,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.706 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", in bugetul propriu.

Din bugetul propriu, capitolul 67.02 "Cultura ,religie,activități sportive", titlul "Bunuri și servicii" se aproba suma  de 30 mii lei in vederea finantarii evenimentelor prilejuite de ziua de 1 Decembrie.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

       Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

       Programul de investitii pe anul 2017 rectificat in mod corespunzator este redat in anexa nr. 4.

       Programul evenimentelor culturale derulate de Teatrul Municipal, actualizat este redat in mod corespunzator in anexa nr. 5.

       Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   464

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                      

HOTĂRÂRE

privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante ale societății ARTPRESS IMPACT S.R.L.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind eșalonarea la plată a obligațiilor fiscal restante ale societății ARTPRESS IMPACT S.R.L.;

§  Adresa societății ARTPRESS IMPACT S.R.L. nr. 1003/20.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 32872/23.10.2017;

§  Prevederile art. 185 și ale art. 193, alin. 6 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36  alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 Se aprobă eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale restante la bugetul local înregistrate de societatea ARTPRESS IMPACT S.R.L., în cuantum de 69.800 lei, pe o perioadă de 10 luni.

Art. 2 Prezenta scutire intră în vigoare după constituirea unei garanții în cuantum de 82.994 lei în una dintre modalitățile prevăzute de art. 193, alin. 6 din Codul de Procedură Fiscală, respectiv:

a) mijloace bănești consemnate pe numele ARTPRESS IMPACT S.R.L. la dispoziția Municipiului Târgoviște la Trezoreria Municipiului Târgoviște;

b) scrisoare de garanție/poliță de asigurare de garanție potrivit art. 211 din Codul de Procedură Fiscală;

c) instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri proprietatea ARTPRESS IMPACT S.R.L.;

d) încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea Municipiului Târgoviște pentru executarea obligațiilor fiscale ale ARTPRESS IMPACT S.R.L. pentru care există un acord de eșalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terțe persoane. Aceste bunuri trebuie să fie libere de orice sarcini, cu excepția cazului în care acestea sunt sechestrate exclusiv de către organul fiscal competent.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Stabilire, Urmărire, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

                                                                                                           VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   465

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                                                            

HOTĂRÂRE

privind completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște, aprobată prin H.C.L. nr. 145/27.04.2017

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Adresa UM0462 Târgoviște inregistată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 34455 din data de 06.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind completarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște cu un reprezentant din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale;

§ Prevederile H.C.L. nr. 145/27.04.2017 privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. 6 lit. “a” , pct. 11 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se completează componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, aprobată prin H.C.L. nr. 145/27.04.2017, cu un reprezentant din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  466

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reabilitare, consolidare, mansardare și extindere Casa Dudău pentru amenajare bistro/bar/cafenea la parter, locuință la etaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. A.I.Cuza, nr. 16, beneficiari: Dincă Aurica și Rutaha Nausicaa

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru “Reabilitare, consolidare, mansardare și extindere Casa Dudău pentru amenajare bistro/bar/cafenea la parter, locuință la etaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. A.I.Cuza, nr. 16, beneficiari: Dincă Aurica și Rutaha Nausicaa;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Reabilitare, consolidare, mansardare și extindere Casa Dudău pentru amenajare bistro/bar/cafenea la parter, locuință la etaj și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. A.I.Cuza, nr. 16, beneficiari: Dincă Aurica și Rutaha Nausicaa.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 2, funcțiunea dominantă: IS - zonă prestări servicii/comerț cu clădiri P, P+1 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 48%; CUTmax = 1,5; construcție S+P+M cu Hcornișă = 6,0 m și Hcoamă = 9,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   467

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 30, beneficiar Iarca Radu Gabriel

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință S+P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 30, beneficiar Iarca Radu Gabriel;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1 și împrejmuire teren”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 30, beneficiar Iarca Radu Gabriel.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 20, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 38%; CUTmax = 1,2; construcție S+P+1 cu Hcornișă = 8,0 m și Hcoamă = 10,0 m..

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  468

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

                                              

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafață de 5.175 mp, situat în incinta Cimitirului Central

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având in vedere:

§ Adresa Unității Militare 01263 cu nr. A11001/08.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35094/10.11.2017 și la Direcția de Salubritate cu nr. 9341/14.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune revocarea HCL nr. 24/04.04.1994  și transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a unei parcele în suprafață de 5.175 mp situată în vecinitatea Cimitirului Central;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile HCL nr. 24/04.04.1994 referitoare la transmiterea de teren;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data prezentei HCL nr. 24/04.04.1994 referitoare la transmiterea de teren către Garnizoana Târgoviște își încetează aplicabilitatea.

Art. 2 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Salubritate, asupra imobilului-teren în suprafață de 5175 mp, situat în incinta Cimitirului Central.

Art. 3 Se aprobă preluarea de către Direcția de Salubritate a drepturilor și obligațiilor Garnizoanei Târgoviște prevăzute în contractele de concesiune ale locurilor de înhumare ce au fost încheiate în temeiul HCL 24/04.04.1994.

Art. 4 Se aprobă delimitarea unei parcele de 1018 mp în incinta Cimitirului Central, parcelă în care locurile de înhumare să fie atribuite de Direcția de Salubritate cu avizul Garnizoanei Târgoviște.

Art. 5 Identificarea parcelei prevăzută la art. 4 se va efectua după aprobarea prezentei hotărâri prin procesul verbal ce se va încheia între Direcția de Salubritate și Garnizoana Târgoviște

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                  

                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   469

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                      

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra imobilului-teren în suprafață de 2304 m2 situat în strada Radu de la Afumati nr. 7

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Adresa Direcției de Salubritate înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 35476/14.11.2017;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartimentul Evidență Patrimoniu prin care se propune privind transmiterea dreptului de administrare catre directia de salubritate asupra unui teren in suprafata de 2304 m2 situat în strada Radu de la Afumati nr. 7;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil, republicat;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 123, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului înscris în Cartea funciară 83621 număr cadastral 83621 în suprafață de 15019 m2 situat în Strada Radu de la Afumați nr. 7, în două loturi, Lot 1 cu suprafața de 12715 m2 și Lot 2 cu suprafața  de 2304 m2, conform planului de situație anexat.

Art. 2 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Salubritate, asupra imobilului - teren Lot 2 în suprafață de 2304 m2 situat în Strada Radu de la Afumați nr. 7 cu valoarea de inventar 675302 lei, rezultat din dezmembrarea prevazută la art. 1 al prezentei hotărâri.

Art. 3 Se modifică datele bunului imobil înscris în Cartea funciară 83621 număr cadastral 83621 - Teren Baza de producție Municipal Construct, poziția 1794 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

-        la poziția 1794, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu de la Afumați nr. 7; categoria CC - Curți construcții; cvartal 203, parcela 24.1; suprafața = 13077 m2, Carte funciară nr. 83620, număr cadastral 83620, Carte funciară nr. 83621, număr cadastral 83621”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “383.869 lei“

Art. 4 Anexa 1 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat conform HCL nr. 156/2014 se modifică în mod corespunzător.

 Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Salubritate, Municipal Construct S.A și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   470

Tgv. 23.11.2017

Redactat 4 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a bunurilor imobile - Teren Sagricom S4 - Lot 20 (aferent strada Laura Stoica) și Teren Sagricom S4 - Lot 45 (aferent strada profesor Victor Oprescu)

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al  Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile - Teren Sagricom S4 - Lot 20 (aferent strada Laura Stoica) și Teren Sagricom S4 - Lot 45 (aferent strada profesor Victor Oprescu);

§ Prevederile art. 861, 863 lit. e din Codul Civil al României, republicat;

§ Prevederile HCL nr. 156/ 29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile - Teren Sagricom S4 - Lot 20 (aferent strada Laura Stoica) și Teren Sagricom S4 - Lot 45 (aferent strada profesor Victor Oprescu), având următoarele date de identificare, modificate conform destinației actuale:

-     Teren aferent strada Laura Stoica, număr de inventar 701604, Categoria de folosință DR - drum, suprafață = 1.621 mp; Carte Funciară 81890, număr cadastral 81890, valoare aferentă 112.375 lei,

-     Teren aferent strada profesor Victor Oprescu, număr de inventar 701605, Categoria de folosință DR - drum, suprafață = 1.338 mp; Carte Funciară 81915, număr cadastral 81915, valoare aferentă 92.758 lei.

Art. 2 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Târgoviște, aprobat conform HC.L. nr. 156/2014 și 157/2014  se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

      

                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   471

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedința ordinară astăzi, 23.11.2017, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată;

§ Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică pozițiile: 101 Strada Laura Stoica, 228 strada profesor Victor Oprescu, 2644 - Teren D - strada Crângului nr. 8 - donație Horfi Inginerie Consultanță, 2645 - Teren D - strada Crângului nr. 8 - donație Horfi Inginerie Consultanță, 2001 Clădire 8 clase + Clădire 9 clase  - Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu, corespunzătoare poziției 753 din HG nr. 1350/2001, 2002 Atelier școală - Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu, corespunzătoare poziției 757 din HG nr. 1350/2001, 2003 Teren - Liceul Teoretic Ion Heliade Rădulescu, corespunzătoare poziției 782 din HG nr. 1350/2001, 2012 Teren aferent clădiri  Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, corespunzătoare poziției 782 din HG nr. 1350/2001, 2013 Clădire internat 312 locuri - Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, corespunzătoare poziției 755 din HG nr. 1350/2001,  2014 Cantină si cotă parte Clădire internat - Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Ioan Gură de Aur, 2020 Clădire internat 2 și cotă parte Parter, corespunzătoare poziției 754 din HG nr. 1350/2001, 2948 Spațiu etaj 4 - Clădire internat 2, conform extrasului de Carte Funciară nr. 76205, corespunzătoare poziției 754 din HG nr. 1350/2001, 2729 Teren aferent Calea Ialomiței, 2743 Teren aferent Strada Cronicarilor, 2767 Teren aferent Strada Hotin, 2823 Teren aferent Strada Popa Șapcă, 2832 Teren aferent Strada Radu cel Mare, 2858 Teren aferent Strada Urmuz, 2888 Teren aferent Strada locotenent Banu Ion, 1761 Imobil Casa Patrimoniului, 1762 Teren aferent Imobil Casa Patrimoniului, 1984 Clădire cămin scoală corp B - Liceul Tehnologic Voievodul Mircea, corespunzătoare poziției 739 din HG nr. 1350/2001, 1987 Sală de sport - Liceul Tehnologic Voievodul Mircea, corespunzătoare poziției 744 din HG nr. 1350/2001, poziția 1922 Clădire - Școala Smaranda Gheorghiu, corespunzătoare poziției 704 din HG nr. 1350/2001, poziția 2004 Clădire liceu cu dotări  - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu, corespunzătoare poziției 793 din HG nr. 1350/2001, poziția 2010 Clădire liceu - Liceul Teoretic Petru Cercel, corespunzătoare poziției 800 din HG nr. 1350/2001, 1904 Sală Sport - Școala Coresi, corespunzătoare poziției 719 din HG nr. 1350/2001,  1905 Clădire - Școala Coresi, corespunzătoare poziției 713 din HG nr. 1350/2001, 2690 Teren aferent Bulevardul Independenței, 2728 Teren aferent Calea Domnească, 2696 Teren aferent Calea  Ploiești, 2721 Teren aferent Strada Boerescu Zaharia, 2819 Teren aferent Strada Petru Cercel, 2826 Teren aferent Strada Prutului, 2842 Teren aferent Strada Soroca, 2871 Teren aferent Strada colonel Dumitru Băltărețu, 2893 Teren aferent Strada locotenent major Dragomirescu Liviu, 2902 Teren aferent Strada plutonier Dițescu Stan, 2903 Teren aferent Strada poet Grigore Alexandrescu, 2906 Teren aferent Strada professor Cornel Popa,  înscrise în  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște aprobat prin HCL nr. 156/2014, după cum urmează:

- la poziția 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată, Sagricom; începe din strada profesor Victor Oprescu și se înfundă; lungime = 188 metri; suprafața = 1621 mp Carte funciară nr. 81890, număr cadastral 81890”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “83.935 lei“

- la poziția 228, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Balastată, Sagricom; începe din strada inginer Gib Constantin și se înfundă; lungime = 164 metri; suprafața = 1338 mp, Carte funciară nr. 81915, număr cadastral 81915”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “69.282 lei“

- la poziția 2644, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Crângului nr. 8, Cartier Priseaca, parcela 23 bis, Categoria DR - drum; suprafața = 1.103 mp, Carte funciară nr.70326, număr cadastral 70326”,

- la poziția 2645, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Crângului nr. 8, Cartier Priseaca, parcela 15, Categoria DR - drum; suprafața = 1.095 mp,Carte funciară nr.70328, număr cadastral 70328”,

- la poziția 2001, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; clădire tip S+P+2E; suprafața construită = 1423 mp; suprafața desfășurată = 4958 mp;Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.724.730 lei“

- la poziția 2002, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; clădire tip P+1E; suprafața construită = 859 mp; suprafața desfășurată = 1718 mp; Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “944.148 lei“

- la poziția 2003, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; suprafața = 11.395 mp; inclus în Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “3.339.875 lei“

- la poziția 2012, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; Vecinătăți: Nord- B-dul Unirii, Vest-Drum servitute; Sud-Clădire atelier Liceu Ion Heliade Rădulescu; suprafața = 4.432 mp, inclus în Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.299.019 lei“

- la poziția 2013, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; Clădire tip S+P+3E; suprafața construită = 738 mp; suprafața desfășurată = 3690 mp; Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.027.885 lei“

- la poziția 2014, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28; compusă din Cantina suprafața construită = 919 mp; suprafața desfășurată = 2095 mp și cotă parte parter Clădire internat 2 în suprafață de 367 mp, inclus in Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins:“4.040.568 lei“

- la poziția 2020, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 28, cotă parte parter Clădire internat 2 - compusă din 6 încăperi, grup sanitar, hol, casa scării în suprafața de 341 mp; 3 etaje Clădire internat 2 în suprafață totală de 2124 mp, etaj 1 = 14 încăperi, 2 grupuri sanitare, holinterior și casa scării, etajele 2 și 3 câte 15 incăperi, 2 grupuri sanitare, hol interior și casa scării; suprafață desfășurată = 2465 mp, inclus in Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.172.797 lei“

- la poziția 2948, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Bulevardul Unirii nr. 28, cotă parte (etaj 4) din Clădire internat 2, suprafața = 708 mp, 14 încăperi, 2 grupuri sanitare, hol  și acces casa scării, inclus in Carte funciară nr. 76205, număr cadastral 76205”,

- la poziția 2729, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 45.781 mp; Carte funciară nr. 83946, număr cadastral 83946 ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “ 8.051.046 lei“,

- la poziția 2743, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4.320 mp; Carte Funciară nr. 83939 număr cadastral 83939 ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “759.715 lei“,

- la poziția 2767, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1966 mp; Carte Funciară nr. 83977 număr cadastral  83977 ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “345.740 lei“,

- la poziția 2823, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 4657 mp; Carte Funciară nr. 83932 număr cadastral 83932”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.364.965 lei“,

- la poziția 2832, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 5698 mp; Carte Funciară nr. 83964 număr cadastral 83964”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.670.083 lei“,

- la poziția 2858, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 574 mp; Carte Funciară nr. 83978 număr cadastral 83978 ”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “152.944 lei“,

- la poziția 2888, coloana 3 va avea următorul cuprins: “ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 236 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “16.140 lei“

- la poziția 1761, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada A.I.Cuza nr. 11B; Subsol parțial+P+M; zidărie din cărămidă; suprafața construită =194,70 mp, suprafața desfășurată = 426,80 mp”, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “812.898 lei“,

- la poziția 1762, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada A.I.Cuza nr. 11B; categoria CC - Curți construcții, cvartal 5, parcela 44; suprafața = 344.00 mp”,

- la poziția 1984, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “4.090.514,43 lei“,

- la poziția 1987, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.222.437,11 lei“,

- la poziția 1922, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.291.697,86 lei“,

- la poziția 2004, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “6.480.787,94 lei“,

- la poziția 2010, coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.934.768,39 lei“,

- la poziția 1904, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada Aleea Trandafirilor nr. 2; Construcție tip P, P+1E; Suprafața construită totală = 748 mp, formată din 682 mp sala de sport și 66 mp extindere, suprafață desfășurată totală = 814 mp, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “2.284.367,83 lei“,

- la poziția 1905, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Strada Aleea Trandafirilor nr. 2; Construcție tip P+1E; Suprafața construită totală = 1983 mp, formată din 1481 mp clădire școală și 502 mp extindere, suprafață desfășurată totală = 3978 mp, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “8.331.964,42 lei“

- la poziția 2690, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 31.533 mp; Carte funciară nr. 83969, număr cadastral 83969“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “9.242.322 lei“,

- la poziția 2728, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; suprafața =  65.766 mp; Carte funciară nr. 84004, număr cadastral 84004“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “19.276.015 lei“,

- la poziția 2696, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 20.539 mp, Carte funciară nr. 83896, număr cadastral 83896 si  Lotul 2 în suprafață de 11.031 mp Carte funciară nr. 83992, număr cadastral 83992, suprafața totală =  31.570 mp “,

- la poziția 2721, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 6524 mp; Carte funciară nr. 83991, număr cadastral 83991 “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.912.184 lei“,

- la poziția 2819, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 35039 mp Carte Funciară nr. 83756 număr cadastral 83756, Lotul 2 în suprafață de 41582 mp Carte Funciară nr. 83988 număr cadastral 83988 și Lotul 3 în suprafață de 1838 mp Carte Funciară nr. 83753 număr cadastral 83753; suprafața totală = 78.459 mp “, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “13.797.800 lei“,

- la poziția 2826, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața de 5.060 mp, Carte funciară nr. 84006, număr cadastral 84006 și suprafața de 3000 mp, Carte funciară nr.76073, număr cadastral 76073; suprafața totală = 8.060 mp“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “1.417.432 lei“,

- la poziția 2842, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum, format din suprafața de 1656 mp, Carte Funciară nr. 83633, număr cadastral  83633 si suprafața de 1442 mp Carte Funciară nr. 84007 număr cadastral  84007  suprafața totală = 3.098 mp “,

- la poziția 2871, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 17.709 mp; Carte Funciară nr. 83989, număr cadastral 83989“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “5.190.508 lei“,

- la poziția 2893, coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Categoria de folosință DR - drum; format din Lotul 1 în suprafață de 4.936 mp, Carte Funciară nr. 83997, număr cadastral 83997, Lotul 2 în suprafață de 1.014 mp Carte Funciară nr. 83914, număr cadastral 83914 și Lotul 3 în suprafață de 1.471 mp Carte Funciară nr. 83916 număr cadastral 83916; suprafața totală = 7.421 mp“,

- la poziția 2902, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 1864 mp; Carte Funciară nr. 83924, număr cadastral 83924“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “546.338 lei“,

- la poziția 2903, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; suprafața = 15.137 mp; Carte Funciară nr. 84005 număr cadastral 84005“, iar coloana 5 va  avea următorul cuprins: “4.436.654 lei“,

- la poziția 2906, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Categoria de folosință DR - drum; se compune din: suprafața de 868 mp, Carte Funciară nr. 83993, număr cadastral 83993 și suprafața de 17.902 mp Carte Funciară nr.75037, număr cadastral 10757; suprafața totală = 18.770 mp“.

Art. 2 Se aprobă includerea în domeniul public a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Investițiile prevăzute la pozițiile 3635 - 3645 din anexa mai sus menționată se transmit în administrarea unităților de învățământ în cadrul cărora au fost realizate.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște aprobate conform HCL nr. 156/2014 și 157/2014 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   472

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

                                              

           Anexă la Hotărârea nr. 472/23.11.2017

               

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3633

 

 

Teren aferent strada Laura Stoica

Categoria de folosință DR - drum, suprafață = 1621 mp; Carte Funciară 81890, număr cadastral 81890

1999

112.375

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3634

 

Teren aferent strada profesor Victor Oprescu

Categoria de folosință DR - drum, suprafață = 1338 mp; Carte Funciară 81915, număr cadastral 81915

 

 

1999

92.758

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

3635

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport – Liceul Tehnologic Voievodul Mircea

Bulevardul Regele Carol I nr. 70; teren împrejmuit cu gard metalic din panouri plasă de sârmă , suprafața de joc cu imbrăcăminte asfaltică, dotat cu 6 coșuri baschet, 2 porți fotbal, 2 porți handbal,

suprafața = 1800 mp

 

 

 

 

 

2014

466.920,15

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție finală nr. 20633/

10.07.2017

3636

 

 

 

 

1.6.2.

Sala de sport - Școala Smaranda Gheorghiu

Calea București nr. 28; Construcție tip P; suprafața construită = 564,17mp

 

 

 

 

 

2014

1.430.334,63

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 23556/

29.09.2014

3637

 

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport - Școala Smaranda Gheorghiu

Calea București nr. 28;teren imprejmuit cu panouri din plasă de sârmă, suprafață de joc acoperită cu vopsea cauciucată, dotat cu instalație nocturnă 6 stâlpi iluminat, 2 coșuri de baschet, gradene 2 module cu 72 locuri, suprafața = 700 mp

 

 

 

 

 

2014

486.425,75

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 23556/

29.09.2014

 

 

3638

 

 

 

 

 

1.6.2.

Sala de sport - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu

 

Strada locotenent Stancu Ion nr. 35; clădire tip P, P+1E; suprafața construită = 1513,42 mp; suprafața desfășurată = 1752,62 mp;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

3.253.611,47

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14347/

13.06.2014

3639

 

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport - Liceul Tehnologic Nicolae Ciorănescu

Strada locotenent Stancu Ion nr. 35, teren imprejmuit cu panouri de sârmă în lungime de 275 ml , împărțit în 3 suprafețe de joc acoperite cu vopsea cauciucată, dotat cu 6 porți hanbal, 2 coșuri mobile de baschet, 2 gradene cu 140 locuri, suprafața = 4462,50 mp

 

 

 

 

2014

1.121.922,43

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14347/

13.06.2014

 

3640

 

 

 

 

1.6.2.

Sala de sport + spații pentru învățământ- Liceul Teoretic Petru Cercel

Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 94; clădire tip P, P+1E; suprafața construită = 763,18 mp; suprafața desfășurată = 994,13 mp;

 

 

 

2013

2.035.101,35

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14046/

06.06.2013

3641

 

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport - Liceul Teoretic Petru Cercel

Strada locotenent Pârvan Popescu nr. 94; teren imprejmuit cu panouri din plasă de sârmă, pe o lungime de 98 ml , suprafața de joc acoperită cu vopsea cauciucată 364 mp, dotat cu 2 porți hanbal, 2 coșuri de baschet, gradene 2 module cu 70 locuri, suprafața = 490 mp

 

 

 

 

2013

483.339,21

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 14046/

06.06.2013

3642

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport - Școala Coresi

Aleea Trandafirilor nr. 2; teren dotat cu instalație nocturnă format din 6 stâlpi iluminat x 2 lămpi, 2 porți de handbal, 2 coșuri de baschet, gradene 1 modul, suprafața de joc bitumată

suprafața = 896 mp

 

 

 

 

2013

268.103,66

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29895/21.11.2013

 

3643

 

 

 

1.6.2.

Sala de sport -  Școala gimnazială profesor Paul Bănică

Strada Moldovei nr. 3; clădire tip P, suprafața construită = 1600 mp

 

 

 

 

2012

4.541.612,04

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32597/

21.12.2012

3644

 

 

 

 

 

1.6.3.2

Teren de sport  - Școala gimnazială profesor Paul Bănică

Strada Moldovei nr. 3; teren imprejmuit cu panouri din plasă de sârmă, în lungime de 136 m , suprafața de joc este acoperită cu vopsea cauciucată , dotat cu 2 porți handbal, 2 coșuri de baschet, gradene 2 module cu 112 locuri, suprafața = 1120 mp

 

 

 

 

 

2012

802.358,89

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32597/

21.12.2012

 

3645

 

 

 

 

1.6.2.

Extindere Școală (Bibliotecă + 2 laboratoare) -  Școala gimnazială profesor Paul Bănică

Strada Moldovei nr. 3; clădire tip P+2E; suprafața construită = 189,53 mp; suprafața desfășurată = 574,73 mp;

 

 

 

 

2012

694.221,92

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 32597/

21.12.2012

3646

 

Teren aferent Strada Hipodromului

Categoria de folosință DR – drum,

suprafață = 5144 mp

 

 

2012

904.624

Domeniul public al Municipiului Târgoviște,

Legea nr. 213/1998,

HCL nr. 41/03.02.2012

 

                                                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situate în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A;

§ Adresa Hymarco Clinique nr. 348/08.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 35228/13.11.2017;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile anexei 5 I din H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor  și impozitelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spațiului în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A, având următoarele date de identificare: - categorie: spațiu cu altă destinație decât cea de locuit;

-  nr. inventar: 1000666;

-  nr. cadastral: 74214 - C 1;

-  valoare inventar: 12.860 lei.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Negoescu Mariana - Georgeta

          Ionete George - Florin

          Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 10 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

                                                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   473

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 2 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 2 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, zona bl. 44, în vederea amplasării unui panou publicitar;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 106/17.04.2014 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 1 și 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 2 m2, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, zona bl. 44, în vederea amplasării unui panou publicitar.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Negoescu Mariana - Georgeta

          Ionete George - Florin

          Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 550 lei/lună/amplasament.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                                              VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   474

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

        

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 40,16 m2, situat în municipiul Târgoviște,

Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 40,16 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 106/17.04.2014 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 1 și 2 și cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 40,16 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Negoescu Mariana - Georgeta

          Ionete George - Florin

          Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 19 lei/ m2/ lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   475

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

                                                                                                     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 37,66 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 37,66 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil al României;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 382/19.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani,  a unui spațiu în suprafață de 37,66 m2, situat în municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș, str. Cpt. Stănică Ilie nr. 2, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

          Negoescu Mariana - Georgeta

          Ionete George - Florin

          Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 92 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,           SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  476

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

  

                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 16.658 m2, situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 51

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 16.658 m2 situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 51, pentru realizarea obiectivului «Parc public de agrement și loisir U.M. Gară Târgoviște»;

§ Prevederile art. 858 - 865 din Codul Civil, republicat;

§ Prevederile art. 9, alin 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 18/2016 pentru completarea art. 9;

§ Prevederile pct. 3.1.2. din Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării Forașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, art. 91, alin. 1, lit. „c” și art. 119 - 120 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște solicită preluarea din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, a terenului în suprafață de 16.658 m2, identificat cu Cartea Funciară nr. 81343, număr cadastral 81343, situat în Bdul. Regele Carol I, nr. 51, pentru realizarea obiectivului «Parc public de agrement și loisir U.M. Gară Târgoviște».

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște pentru semnarea protocolului de predare - primire ce se va încheia între cele două părți după adoptarea hotărârii de transmitere în proprietate de către Consiliul Județean Dâmbovița.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Direcția Managementul Proiectelor, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

  

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  477

Tgv. 23.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                

          

                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea extinderea și echiparea Gradiniței cu program Prelungit “Rază de Soare”, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.11.2017, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune indicatorilor tehnico-economici la obiectivul aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitii “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea extinderea și echiparea Gradiniței cu program Prelungit “Raza de Soare”, din Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§ Prevederile art. 44, alin. 1 și alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Ghidul solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai obiectivului: «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», după cum urmează :

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA (mii lei) – 12.663,462 mii lei inclusiv TVA

(în preturi – luna octombrie 2017, anul 2017, 1 euro = 4,5985 lei), din care:

- constructii-montaj (C+M): 9.381,781 mii lei inclusiv TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

- anul I; 2.176.540 lei fara TVA / 1.812.731 lei

- anul II; 3.488.160  lei fara TVA / 3.107.539 lei

-anul III: 4.944.931 lei fara TVA / 2.963.580  lei

3. Durata de realizare (luni) – 36 luni

4. Capacitati (în unitati fizice si valorice)

SUPRAFETE SI INDICI URBANISTICI  PROPUSI:

S teren = 5473.00   mp

Constructie reabilitata C1:          -     Sconstr.(calcul POT)  = 1155.5 mp

-          S constr. desf. = 2213.40 mp (Calcul CUT - supraterana)/ 2603.40 mp (inclusiv subsol tehnic).

Constructie reabilitata C2:          -     Sconstr. = 380.00 mp

-  Sconstr.(calcul POT) = 380.00 mp  + 30.00 mp         (terasa  acoperita) = 410.00 mp

-          S constr. desf. = 380.00*2+30.00 = 790.00 mp (Calcul CUT-supraterana)/940.00 mp (inclusiv subsol tehnic).

Extindere  - C3:                                -     S constr. (calcul POT) = 275.00 mp

-          S constr. desf. = 275.00+ 169.00 mp = 444.00 mp (Calcul CUT-supraterana) .

S construita foisoare de lemn = 30.00 mp.

S constr. totala calcul POT = 1155.5+410.00+275.00 + 30 = 1870.50 mp

S constr. desf. Calcul CUT = 2213.40+790.00+444.00+30=3477.40 mp

POT = 34.18 %

CUT = 0.64.

S spatii de joaca amenajate (supraf. Sintetica) =  398.10 mp

S alei pietonale suprafata sintetica = 207.00 mp

S alei pietonale pavate = 428.40 mp

S alei carosabile si parcari = 509.00 mp

S trotuare de garda constructii = 390.00 mp

S spatii verzi amenajate = 1670.00 mp (30.51%).

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local și fonduri din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște                                                                                                                     

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   478

Tgv. 23.11.2017

Redactat 3ex.

jr. Diana Ion                      

                                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2017

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință extraordinară, astăzi, 29.11.2017, având in vedere:

§  Referatul de specialitate al Direcției Economice nr. 36731/24.11.2017 privind    rectificarea bugetului local pe anul 2017;

§  Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 127290/24.11.2017;

§  Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017 după cum urmează :

I. Majorarea veniturilor totale cu suma de 9.907 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 9.907  mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, ".

              II. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 9.907  mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 9.150 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 9.150 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal "

·        Majorarea cu suma de 757 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 750  mii lei la titlul " Cheltuieli de personal ", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 7 mii lei la titlul "Asistenta sociala", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 ce fac parte din prezenta hotărâre.

     Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2017 rectificat este redat în anexa nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                             VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Ion Cucui                                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   479

Tgv. 29.11.2017

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion