ȘEDINȚĂ  EXTRAORDINARĂ

10.10.2018

 

386. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”

387. Hotărâre privind constituirea Registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște

388. Hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

389. Hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgoviște

390. Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

391. Hotărâre privind majorarea capitalului social al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

392. Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

393. Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

394. Hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015  

 

 

         HOTĂRĂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 10.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul Târgoviște–adiacent Parcului Chindia”;

§Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare skatepark în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare skatepark în Municipiul Târgoviște – adiacent Parcului Chindia”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local al Municipiului Târgoviște, respectiv Programul Operațional Regional 2014 – 2020.

          Municipiul Târgoviște va asigura cofinanțarea proiectului în procent   de 2% din cheltuielile eligibile aferente proiectului, adică 28.403,07 lei, cât și toate cheltuielile neeligibile ce apar pe parcursul implementării proiectului.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,       

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  386

Tgv. 10.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

 

 

 

 HOTĂRĂRE

privind constituirea Registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi 10.10.2018, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind constituirea Registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§   Prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului nr. 1466/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spațiilor verzi;

§   Prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României;

§   Directiva 2007/2/CE din 14 Martie 2007 privind informațiile spațiale privind infrastructura - The INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe initiative (INSPIRE);

§   Prevederile Ordinului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă constituirea Registrului local al spațiilor verzi aparținând domeniului public al Municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Registrul va fi avut în vedere la întocmirea documentațiilor de urbanism, la eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire.

Art. 3 Urmărirea, administrarea, întreținerea și exploatarea sistemului informațional privind Registrul Local al Spatiilor Verzi vor fi duse la îndeplinire de către funcționarii ce vor fi desemnați din cadrul Direcției Administrarea Patrimoniului Public și Privat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Administrarea Patrimoniului Public și Privat, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  387

Tgv. 10.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                              

HOTĂRÂRE

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 10.10.2018, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice prin care solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale contribuabililor persoane fizice din Municipiul Targoviste;

§  Prevederile art. 185, alin. (1), lit. b) și alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36  alin. (2) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTÃRÃRE:

 

Art. 1 (1) Începând cu data prezentei hotărâri se aprobă scutirea de la plata majorărilor de întârziere a contribuabililor persoane fizice din Municipiul Târgoviște care își achită integral toate obligațiile fiscale principale restante către bugetul Municipiului Târgoviște.

(2) Perioada de valabilitate a scutirii de la plata majorărilor de întârziere este de la data adoptării prezentei hotărâri până la data de 29.11.2018 inclusiv.

          (3) Procedura de acordare a scutirii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economic㠖 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,      

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  388

Tgv. 10.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

Anexa la H.C.L. nr. 388/10.10.2018

 

Procedura

privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale sub forma scutirilor de la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de contribuabilii persoane fizice din Municipiul Târgoviște

 

Art. 1 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere se va acorda contribuabililor din Municipiul Târgoviște pe bază de cerere, la care se va anexa nota de plată (document informativ) emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, care va cuprinde toate obligațiile fiscale principale și accesoriiile acestora (majorările de întârziere) calculate până la data cererii.

Art. 2 Scutirea prevăzută la art. 1 se va acorda în condițiile în care contribuabilul își achită toate obligațiile fiscale principale datorate și evidențiate în nota de plată, până la data de 29.11.2018 inclusiv. Scutirea nu se acorda și pentru majorările de întârziere achitate anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri.

Art. 3 Cererea de scutire se depune până la 29.11.2018 inclusiv, la Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, str. Poet Grigore Alexandrescu bl. E4 parter și va cuprinde:

·     Elementele de identificare ale contribuabilului

·     Natura obligației bugetare pentru care se solicită scutirea

Art. 4 Scutirea de la plata majorărilor de întârziere poate fi solicitată și acordată atât înaintea începerii executării silite cât și în timpul derulării acesteia.

Art. 5 Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale verifică îndeplinirea condițiilor stabilite (depunerea cererii și achitarea integrală a obligațiilor fiscale în termenele stabilite) și întocmește un referat centralizator care va fi supus spre aprobare Primarului Municipiului Târgoviște, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte. În baza referatului aprobat, serviciul de specialitate va scădea din evidențele fiscale majorările de întârziere evidențiate.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,     

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                          

 

 

Cerere

de scutire de la plata majorărilor de întârziere

în conformitate cu prevederile HCL  nr. 388/10.10.2018

 

 

 

          Subsemnatul ………………………………… domiciliat în ………………………, str. …………………………………..., nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. …., județul ……………. având în vedere situația financiară generată de criza economico-financiară pe care o străbatem și în conformitate cu prevederile HCL nr. 388/10.10.2018 vă rog să-mi aprobați scutirea de la plata majorărilor de întârziere datorate în sumă de ………………  lei, evidențiate în nota de plată emisă de Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale, anexată.

          Prin prezenta mă oblig ca până la data de 29.11.2018 să achit toate obligațiile fiscale principale. Am luat la cunoștință faptul că, dacă nu voi respecta această obligație, nu voi beneficia de facilitatea fiscală prevăzută, iar Serviciul Urmărirea și Executarea Silită a Obligațiilor Fiscale va proceda la acțiuni de executare silită pentru recuperarea creanțelor datorate.

          Pentru a beneficia de facilitatea fiscală sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

 

          Semnătura,                                                                   Data,

 

                                                                                                                                                                

                                                             Vizat,

 

Sef Serviciu Impozite si Taxe                                      Inspector Fiscal

    Ing. Crintescu Iulian                                             ……………………

 

 

 

                                                                

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedință extraordinară        astăzi, 10.10.2018, avand in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale din cadrul Direcției Economice privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata a majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai  municipiului Târgoviște;

§  Prevederile art. 185 alin. (1) lit. b) și alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și art. 108 din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, precum și O.U.G. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutoarelor de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

·     Avizul Consiliului Concurenței nr. 10456 din 10.09.2018;

·      Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Începând cu data prezentei se aprobă Schema de ajutor de minimis, în vederea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai municipiului Târgoviște.

(2) Perioada de valabilitate a scutirii de la plata majorărilor de întârziere este de la data adoptării prezentei hotărâri până la data de 29.11.2018 inclusiv.

            (3) Procedura de acordare a scutirii este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică prin Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,      

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ec. George-Florin Ionete                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  389

Tgv. 10.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.10.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§ Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 88650/17.09.2018;

§ Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița nr. 93997/04.10.2018;

§ Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5446/12.09.2018;

§ Solicitarea Societății Servicii Publice Municipale SRL nr. 30862/05.10.2018;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul  2018 după cum urmează :

 

1.     RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL, prin:

1.1 Majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 1.535 mii lei, prin:

 

·        Majorarea cu suma de 1.305 mii lei a prevederilor la indicatorul 11.02.02 " Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, ".

·        Majorarea cu suma de 230 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 " Alte venituri".

·        Majorarea cu suma 230 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.03 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)".

·        Majorarea cu suma 230 mii lei a prevederilor la indicatorul 37.02.04 "Vărsăminte din secțiunea de funcționare".

 

  1.2 Majorarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 1.535 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 170 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 170  mii lei la titlul " Asistenta sociala " în vederea suplimentarii sumelor destinate achitării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

·        Majorarea cu suma de 1.135 a prevederilor bugetare la capitolul 68.02 “Asistență Socială“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 1.135 mii lei la titlul "Asistenta socială", aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·          Majorarea cu suma de 230 a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 230 mii lei la titlul "Active financiare", suma destinată majorării capitalului social al SC Servicii Publice Municipale SRL.

2. RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE , prin :

2.1 Majorarea veniturilor bugetului creditelor interne cu suma de 115 mii lei prin majorarea   prevederilor la indicatorul 41.07.02 “Sume aferente creditelor interne“.

2.2 Majorarea cheltuielilor bugetului creditelor interne cu suma de 115 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 115 mii lei  a prevederilor bugetare la capitolul 84.07 “Transport si comunicații“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 115 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

 

          Suma de 2.090.045,63 lei autorizată la tragere conform HCAIL nr. 5446/12.09.2018 din creditul în suma de 18.020.000 lei pentru „Reparații capitale străzi în Municipiul Târgoviște” contractat de la CEC BANK S.A. va fi utilizata pentru finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște -  Priseaca etapa I si etapa II”, care extinde lista obiectivelor din proiectul mai sus menționat.

          Se împuternicește primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea actului adițional la contractul de credit între Municipiul Târgoviște și CEC Bank, Sucursala Târgoviște.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

    Bugetul creditelor interne rectificat in mod corespunzător este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.        

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

    Programul de investiții pe anul 2018 cu finanțare din bugetul creditelor interne (titlul 71 – Active nefinanciare) este redat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ec. George-Florin Ionete                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  390

Tgv. 10.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                        

 

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al societății

SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 10.10.2018, având în vedere:

§ Adresa Societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. nr. 2/05.10.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 30862/05.10.2018;

§ Raportul de specialitate nr. 30955 din data de 08.10.2018;

§ Prevederile HCL nr. 369/26.09.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al Societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. cu suma de 230.000 lei, reprezentând 23.000 de părți sociale la valoarea nominală de 10 lei fiecare, în portofoliul asociatului unic Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Targoviște.

Art. 2 Se desemnează dl. Eugen Pătrașcu, identificat cu CI seria DD nr. 699599, CNP 1520122151783, ca reprezentant al asociatului unic  Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local, al Societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

Art. 3 Se mandatează  dl. Eugen Pătrașcu pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum și pentru a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Art. 4 După subscrierea și vărsarea capitalului social, Actul Constitutiv al Societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. se va modifica în mod corespunzător.

Art. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, dl. Eugen Pătrașcu, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,        

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   ec. George-Florin Ionete                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  391

Tgv. 10.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

al SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în sedință extraordinară astăzi, 10.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile HCL nr. 391/10.10.2018 privind majorarea capitalului social al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. George-Florin Ionete                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  392

Tgv. 10.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                        

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința extraordinară astăzi, 10.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea pozițiilor: 560 – Teren sediu – Transport Public, corespunzătoare poziției 416 din Anexa nr. 4 la HG nr. 1350/2001, 1588 – Piața Revoluției, corespunzătoare poziției 473 din Anexa nr. 4 la HG nr. 1350/2001, 2242 - Teren Piața Revoluției, 2409 – Teren Calea București – strada Crăițelor – Calea Ialomiței 2263 – Teren Strada 9 MAI – bloc 1-2-7-8-9-10-11-12-13, 2792 – Teren aferent Strada Luceafărului, 3148 – Drum de exploatare DE – Strada Ilfovului, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:
 - la poziția 560, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Bulevardul Unirii nr. 6; Categoria CC- Curți construcții; suprafața = 14.713 mp, Carte funciară 72054, număr cadastral 72054“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.449.904 lei“

-la poziția 1588, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Din strada Revoluției în Bulevardul Libertății, între blocurile B, C și D; Suprafața = 3.960 mp“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “193.446 lei“

-la poziția 2242, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; începe din Strada Revoluției număr cadastral 83898 până în Bulevardul Libertății număr cadastral 83920, suprafața = 3.960 mp“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.160.676 lei“

- la poziția 2263, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teren Aleea Grivița”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC- Curți construcții; cvartal 20/94; parcela 103/3; Vecinătăți: Nord – teren municipiu și număr cadastral 84019, Est – teren municipiu, blocurile A1 și A2, Sud – blocurile A10, A11, A12 și A13 și Vest – teren municipiu, proprietăți particulare, număr cadastral 83378, blocurile A7, A8, A9 și număr cadastral 83425, suprafața = 3.059 mp“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “896.593 lei“

- la poziția 2409, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CAT- Alte terenuri; cvartal 156; parcela 1; suprafața = 7082 mp“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.321.650 lei“

- la poziția 2792, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR - drum, format din suprafața de 6098 mp tronson din strada Petru Cercel pînă la strada Radu de la Afumați, Carte funciară 75746, număr cadastral 75746 și suprafața de 3639 mp tronson din strada Petru Cercel în strada Oltului, Carte funciară 76085, număr cadastral 76085, suprafața totală = 9.737 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Luceafărului “; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.712.349 lei“

- la poziția 3148, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren aferent Strada Ilfovului“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Teren categoria de folosință DR – drum; suprafața = 4.024 mp; Carte funciară nr. 84471, număr cadastral 84471“; iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “201.200 lei“

Art.2. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art.3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  393

Tgv. 10.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE                                 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                       

                                                                                                                                                                          Anexă la Hotărârea nr. 393/10.10.2018

                 

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică ctual

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

3694

 

 

 

 

Teren  Aleea Grivița

Categoria CC- Curți construcții; cvartal 20/94; parcela 103/1; Vecinătăți: Nord – proprietăți particulare, Est – număr cadastral 83425, blocurile A7 și A8, Vest – număr cadastral  83378 și proprietăți particulare, suprafața = 178 mp

 

 

1999

 

 

52.172

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

 

3695

 

 

 

 

Teren Aleea Grivița

Categoria CC- Curți construcții; cvartal 20/94; parcela 103/2; Vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – teren municipiu, Sud – teren municipiu, suprafața = 179 mp

 

 

1999

 

 

52.465

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

 

3696

 

 

Teren Strada Gabriel Popescu

Categoria CC- Curți construcții; cvartal 20; parcela 165; Vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – teren municipiu și proprietate privată, Sud – proprietate privată, Vest –teren municipiu, suprafața = 96 mp

 

 

1999

 

 

28.138

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

 

3697

 

Teren strada Crăițelor nr. 2B

Categoria CC- Curți construcții;Vecinătăți: Nord – teren municipiu, Est – teren municipiu, Sud – teren municipiu, Vest –teren municipiu; suprafața = 503 mp

 

 

1999

 

 

164.893

 

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

                                                                     

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. George-Florin Ionete                                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015  

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 10.10.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 31053 din data de 09.10.2018;

§ Prevederile Contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015; 

§ Adresa Ministerului Finanțelor Publice nr. 583085/12.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 29513/25.09.2018;

§ Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5446/12.09.2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 4759/16.12.2015 modificată prin Hotărârile nr. 5038/19.01.2017 și nr. 5391/08.08.2018;

§ Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ Prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

§ Prevederile HCL nr. 284/09.11.2015 referitoare la aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.020.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare ;

§ Prevederile HCL nr. 405/19.10.2017 privind prelungirea perioadei de tragere a finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, alin. 3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico-economica a fost aprobată conform dispozițiilor legale și având în vedere prevederile art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările  și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de tragere aferentă împrumutului contractat de la CEC BANK S.A, conform contractului de credit nr. RQ15120720790445 din data de 29.12.2015, până la data de 31.12.2019.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,     

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  394

Tgv. 10.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

26.10.2018

 

395.       Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

396.       Hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație

397.       Hotărâre privind transformarea unei funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional

398.       Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.

399.       Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

400.       Hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

401.       Hotărâre privind aprobarea schimbării sediului social al Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

402.       Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității

403.       Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

404.       Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

405.       Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin  reabilitarea,  modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelugit “Rază de Soare” din Târgoviște, jud. Dâmbovița”

406.       Hotărâre privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

407.       Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

408.       Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 202/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”

409.       Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

203 republicată Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

410.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire două locuințe P, două garaje și împrejmuire teren”, str. Luceafărului, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari BĂICUȘ IRINEL-MARIUS și BĂICUȘ MIHAELA

411.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1 și anexă parter”, str. Radu Petrescu, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari BĂLĂJEL DANIEL-LIVIU și BĂLĂJEL FLORINA-LUMINIȚA

412.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L

413.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, str. Oituz, nr. 8A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari POPA CIPRIAN-IONUȚ și POPA NADIA

414.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații de depozitare și împrejmuire”, str. Laminorului, nr. 21 și 21A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PROFILMET S.R.L.

415.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire atelier tâmplărie”, str. Înfrățirii, nr. 53A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar RĂDUCANU IONELA-CORINA

416.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren în scopul construirii de locuințe, funcțiuni complementare și anexe gospodărești”, str. Calea Câmpulung, nr. 184, Tarla 45, Parcela 643/16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ȚÎNCU MIHAI-LILIAN

417.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire service și spălătorie auto”,  str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 2B,  Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari VĂSII MIHAELA și VĂSII MARIO

418.       Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița și  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea implementării proiectului „ABC-ul emoțiilor” în școlile gimnaziale din Municipiul Târgoviște 

419.       Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița în vederea organizării evenimentului „Zilele Recoltei”, în perioada 8-11 noiembrie 2018

420.       Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, și Municipiul Targovishte, Bulgaria, în vederea organizării unei tabere pentru elevii bulgari, în județul Dâmbovița, în perioada vacanței școlare

421.       Hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriași

422.       Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

423.       Hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui teren în suprafață de 4491 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 57, Județul Dâmbovița

424.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

425.       Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște

426.       Hotărâre privind majorarea capitalului social al Societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

427.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

428.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 2 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

429.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

430.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 6 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

431.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 7,3 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

432.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

433.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

434.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

435.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Mitropolie

436.       Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București, bl. O1, parter

437.       Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște”

438.       Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire depozit deschis pentru prefabricate din beton”, str. Laminorului, nr. 35, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar SOMACO ANTREPRIZĂ S.R.L.

                                                                   

                HOTĂRĂRE

privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale

Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a), pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Tony Bulandra Targoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  395

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRĂRE

privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale

Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 32449/19.10.2018 al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale acestei direcții;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și d), alin. (3) lit. b) și alin. (6) lit. a), pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,      

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ec. George-Florin Ionete                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   396

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții publice din cadrul

Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

· Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat privind transformarea unei funcții publice din cadrul acestei direcții, ca urmare a promovării în grad profesional;

· Prevederile art. 64 alin. (2) și art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

· Prevederile art. 125 și art. 128 alin (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

· Procesul verbal final al examenului de promovare în grad profesional;

· Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

·  Prevederile art. 36, alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcții publice din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, astfel: din post de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în post de consilier, clasa I, grad profesional principal.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                            VIZAT DE LEGALITATE,     

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                              jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   397

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

     privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților

 la Societatea Municipal Security S.R.L.

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 32004/16.10.2018;

§ Prevederile art. 18 din Actul Constitutiv al Societății Municipal Security S.R.L. republicat prin HCL nr. 116/30.03.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,     

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   398

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                           

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                                                                 Anexa la HCL nr. 398/26.10.2018

Consiliul Local                                                                                                                                                                

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la Societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

        Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe, identificat cu C.I., seria __ nr. ______, să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

       Să-l împuternicească pe administratorul societății, dl. Constantin Tomescu, și, în lipsa acestuia pe dl. Fernand Mărgărit, salariat în cadrul societății Municipal Security S.R.L., să reprezinte societatea în relațiile cu instituțiile bancare (pentru a semna documente bancare, pentru a depune specimene de semnături și pentru a efectua operațiuni ce le consideră necesare în aducerea la îndeplinire a mandatului încredințat).

 

 

   Pentru _______X______  Împotrivă__________    Abținere________    

 

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 10, alin. (2) din O.G. nr 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

  

 

 HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,     

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ec. George-Florin Ionete                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   399

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                  

  

   Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                    Anexa la HCL nr. 399/26.10.2018

Consiliul Local      

                                                       

                                                       

                                               

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 355/26.09.2018, dl. BOGDAN-CONSTANTIN STOICA să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

         Să aprobe rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A. pentru anul 2018 și anexele acestuia, conform anexelor la prezentul mandat.

 

 

       Pentru _____X_______  Împotrivă__________    Abținere________  

 

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

   ec. George-Florin Ionete                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”;

§ Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”  nr. 10495/10.10.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 31918/16.10.2018;

§ Prevederile HCL nr. 132/27.04.2017 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița;

§ Prevederile HCL nr. 485/13.12.2017 privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și a nivelului cotizației, pentru anul 2018;

§ Prevederile art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin, (2) lit. d) și alin. 6 lit. a), pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se acordă mandat special domnului Cătălin Rădulescu, reprezentant al Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”, să voteze ca taxa de habitat cu destinație specială de salubrizare să rămână la nivelul aprobat pentru anul 2018.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă dl. Cătălin Rădulescu.

Art. 3 Secretarul Municipiului Târgoviște va comunica prezenta hotărâre Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”.

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   400

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schimbării sediului social al Societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Notificarea Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv, potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2005 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de specialitate al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, înregistrat cu nr. 32194/18.10.2018, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea schimbării sediului social al societății;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 179/31.05.2005 privind înființarea ECO-SAL 2005 S.A, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 1 al H.C.L. nr. 498/13.12.2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Salubritate și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO - SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;             

§Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, Capitolul I - “Denumirea, forma juridică, sediul, durata”, art. 3 - “Sediul”, alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște se modifică după cum urmează:

„ARTICOLUL 3 - SEDIUL

ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște are sediul în Municipiul Târgoviște, strada Matei Basarab nr. 76 A, corp C6

 

Art. 2 Se mandatează dl. Eduard Ionuț Beju, directorul general al Societății ECO-SAL 2005 S.A, legitimat cu C.I seria ___ nr. ______pentru a efectua formalitățile în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Societatea ECO-SAL 2005 S.A și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                        

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   401

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                               

HOTĂRĂRE

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice-Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale privind modificarea HCL nr. 2/2009 referitoare la reactualizarea serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității conform OG nr. 55/2002 cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 16 din O.G. nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, cu modificările și completările ulterioare ;

§  Prevederile HCL nr. 197/26.09.2002 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, conform O.G nr. 55/2002

§  Prevederile HCL nr. 2/29.01.2009 privind reactualizarea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se pot presta activități în folosul comunității conform OG nr. 55/2002 cu modificările și completările ulterioare ;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. (9) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care se pot presta activități în folosul comunității, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Debitele restante către bugetul Consiliului Local Municipal Târgoviște, rezultate din neachitarea contravențiilor, cu excepția celor aplicate în baza OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, la solicitarea expresă a debitorului, pot fi comutate în muncă în folosul comunității pentru stingerea obligațiilor, în raport de 7 lei/oră.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 197/26.09.2002 și HCL nr. 2/29.01.2009 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărări se obligă Primarul, direcțiile și societățile stabilite în anexă, Direcția Economică- Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  402

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

                                           

                                                                                                                                                                                 Anexă la HCL nr. 402/26.10.2018

 

Domeniile serviciilor publice și  locurile în care se pot presta activități în folosul comunității

 

Nr. crt.

Denumirea instituțiilor

Activități

Persoana responsabilă cu supravegherea activității

1.

Direcția de Salubritate

întreținere parcuri, spații verzi, alei, trotuare, colectare deșeuri, dezinsecție, dezinfectare și deratizare

Badea Danuț

2

Municipal Construct SA

lucrări de construcții si reparații care nu necesită calificare

Stanciu Mihail

3.

Directia Grădina Zoologica

întretinere și curățenie perimetru Grădina Zoologică

Ionică Emil

4.

Primăria Municipiului Târgoviște

curațenie arhivă, lucrări de reparații și întreținere, orice alte activități care nu necesită  calificare  în domeniu

Drogoreanu Raluca

5.

Directia de Asistență Socială

curațenie interior, exterior, lucrări de întreținere și reparații care nu necesită calificare la centrele de ajutor social, adăposturi și cantina de ajutor social

Iordache Marcela

6.

ECO SAL 2005 S.A.

 

întretinere spații verzi

Beju Ionuț

                                     

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 31954/16.10.2018 și nr. 32678/22.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018;

§ Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5476/10.10.2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (4) lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. (a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează :

1.     RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL, prin:

1.1 . Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.266 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 887 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.01.02 " Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice ".

·        Majorarea cu suma de 50 mii lei a prevederilor la indicatorul 07.02.03 " Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ".

·        Majorarea cu suma de 41 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.23 " Taxa de reabilitare termică ".

·        Majorarea cu suma de 8 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.31 " Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică".

·        Majorarea cu suma de 633 mii lei a prevederilor la indicatorul 36.02.50 " Alte venituri".

·        Majorarea cu suma de 148 mii lei a prevederilor la indicatorul 39.02.01 " Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice".

·        Majorarea cu suma de 499 mii lei a prevederilor la indicatorul 42.02.41 " Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății".

           1.2. Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.266 mii lei, prin:

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 120 mii lei la capitolul 51.02 “Autorități executive și legislative “, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 120 mii lei la titlul "Bunuri și servicii" necesare aparatului propriu al Primăriei.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 200 mii lei la capitolul 65.02 “Învățământ“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 200  mii lei la titlul " Bunuri și servicii" în vederea suplimentarii cheltuielilor necesare funcționării unităților școlare.

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 499 mii lei la capitolul 66.02 “Sănătate“, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 499 mii lei la titlul " Cheltuieli de personal" aferente bugetului Direcției de Asistență Socială,

·        Majorarea prevederilor bugetare cu suma de 400 mii lei la capitolul 67.02 “ Cultura, recreere și religie”, din care pe titluri:

ü Majorarea prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul " Bunuri și servicii ", din care pe instituții:

-         Majorarea bugetului Direcției Complex Turistic de Natație  cu suma de 400 mii lei.

·          Majorarea cu suma de 647 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 “ Servicii de dezvoltare publica și locuințe“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 450 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

-         Majorarea bugetului DAPPP 150 mii lei,

-          Majorarea bugetului  propriu 300 mii lei.

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 197 mii lei la titlul "Active nefinanciare", din care pe instituții:

·        Majorarea cu suma de 400 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 74.02 “Mediu și ape“, din care pe titluri:

ü Majorarea  prevederilor bugetare cu 400 mii lei la titlul "Bunuri și servicii", din care pe instituții:

-         Majorarea  bugetului Direcției de Salubritate  cu suma de 400 mii lei.

2. RECTIFICAREA BUGETULUI CREDITELOR INTERNE , prin :

2.1 Majorarea veniturilor totale cu suma de 2.500 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 2.500 mii lei  a prevederilor la indicatorul 41.07.02 “Sume aferente creditelor interne“.

2.2 Majorarea cheltuielilor bugetare totale cu suma de 2.500 mii lei, prin:

·        Majorarea cu suma de 2.500 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 84.07 “Transport si comunicații“, din care pe titluri:

2       Majorarea prevederilor bugetare cu 2.500 mii lei la titlul " Active nefinanciare - Active fixe".

Suma de 2.500.000 lei autorizată la tragere conform Hotărârii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 5476/10.10.2018 din creditul în suma de 18.020.000 lei  contractat de la CEC BANK SA va fi utilizată pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

-         Reabilitare și modernizare drumuri de interes local  în municipiul Târgoviște -  Priseaca etapa II,

-         Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște - Lot 1

-         Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște - Lot 2

-         Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in Municipiul Târgoviște - Lot 3

-         Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște – pachet 4

Tragerile vor fi efectuate pe baza facturilor aferente obiectivelor menționate mai sus,  in limita sumei autorizate la tragere.

Art. 2 Bugetul Local de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2018 rectificat, detaliat pe capitole și subcapitole este redat în

anexele nr. 1 și 2 care fac parte din prezenta hotărâre.

    Bugetul creditelor interne rectificat în mod corespunzător este redat în anexa nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.     

    Bugetul general consolidat al Municipiului Târgoviște pe anul 2018, rectificat, este redat în anexa nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

    Programul de investiții pe anul 2018, cu finanțare din bugetul local, (titlul 71 – Active nefinanciare) este redat în anexa nr. 5 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   403

Tgv. 26.10.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

 Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§      Cererile formulate de cetățeni, prin care se solicită  implicarea financiară a Municipiului Târgoviște, pentru extinderea sistemului de distribuție gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§  Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§       Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Cronicarilor, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției- strada Cronicarilor, în lungime de 245 ml, este de 37.589,72 lei cu TVA, defalcată astfel:

31.481,45 lei cu TVA: investiție suportată de Municipiul Târgoviște

  6.108,27 lei cu TVA: investiție suportată de ENGIE România S.A

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   404

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

                                                       

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4,

Obiectiv specific 4.4, Apel de proiecte nr. 1

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA,  MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3732/21.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectivul Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, modificat prin Ordinul MDRAPFE nr. 2239/26.02.2018.

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă cererea de finanțare „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA,  MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4, Apelul de proiecte nr.1.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN  REABILITAREA,  MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE”  DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”, în cuantum de 12.736.052,70 lei (inclusiv TVA) (douăsprezece milioane șapte sute treizeci și șase mii cincizeci și doi lei și șaptezeci bani), din care valoare totală eligibilă

7.941.183,69  (inclusiv TVA) și valoarea totală neeligibilă 4.794.869,01 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 4.794.869,01 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv TVA aferent cheltuielilor neeligibile), cât și contribuția de

2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 159.617,80 lei,  reprezentând cofinanțarea proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA,  MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE”  DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”

ART 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA,  MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT “RAZĂ DE SOARE”  DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Târgoviște.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 6. Se împuternicește domnul Stan Daniel Cristian, Primar al Municipiului Târgoviste, cu domiciliul în Municipiul Târgoviște, strada ____________, nr. _, bl.____, et. _, ap. __, judetul Dâmbovița si legitimat cu cartea de identitate seria __, nr. ________ eliberată de SPCLEP Tîrgoviște la __________, CNP _____________, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgoviște.

ART 7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgoviște. 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   405

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

                                                                    

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

 privind modificarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții

„Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște”

                    

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea indicatorilor economici aprobați prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște;

§ Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";

§ Prevederile H.C.L. nr. 76/05.05.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul «Extindere și amenajare Creșa Nr. 8 Târgoviște», cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Indicatorii economici aprobați prin HCL nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște” se modifică după cum urmează :      

              „Indicatori economici: (Valori inclusiv TVA)

š            Valoare investiție: 2.374.642,00 lei.

š            C+M: 1.591.101 lei.”                       

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   406

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu           

HOTĂRÂRE

 privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”

                    

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri de modificare a H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală;

§ Prevederile art. 8, alin. (3) din Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 28/2013;

§Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 3407/21.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investitii si sumele alocate acestora pentru finantarea prin programul PNDL,  în perioada 2017-2020;

§Prevederile HCL nr. 266/28.07.2017 privind finanțarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II–a, pentru obiectivul

de investiții „Extindere și amenajare Creșa în zona Gradiniței nr. 8 Târgoviște”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 188/30.05.2018 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. (d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I. Art. 1 al H.C.L. nr. 266/28.07.2017 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție, se modifică și va avea următorul cuprins:

“Se cofinanțează obiectivul de investiție “Extindere și amenajare creșă în zona Grădiniței nr. 8 Târgoviște, Județul Dâmbovița” cu suma de 236.041,00 lei pentru plata unor cheltuieli care nu se finaează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și/sau audit energetic, asistența tehni, consultaă, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.”

Art. II. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  407

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 202/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

      pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 32006/16.10.2018, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 202/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile H.C.L. nr. 202/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 (1) Se modifică și se completează articolul 3 din anexa 1 - „Nota conceptual㔠a H.C.L. nr. 202/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie, Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

„Art. 3 Estimarea suportabilității investiției publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 3.000.000 lei

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: Documentații cadastrale și documentații tehnico-economice (Expertiza tehnică, DALI, PAC, POE, PT, CS, DE) - 200.000 lei, valoare inclusă în suma prevăzută la alin. 3.1.”.

(2) Anexa 1 - „Nota conceptual㔠a H.C.L. nr. 202/29.06.2018, cu modificările și completările aduse prin articolul 1 al prezentei hotărâri, se republică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 202/29.06.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

  

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  408

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

      pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 32007/16.10.2018 prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile H.C.L. nr. 203/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 1 - „Nota conceptual㔠a H.C.L. nr. 203/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

I.              Alineatul 2.1, litera „a” din articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficiențe ale situației actuale: Piata Revolutiei din Municipiul Târgoviște este o piață publică din municipiu, cu o suprafață de 3960 mp, un spațiu rezultat al transformării țesutului urban în concordanță cu exigențele unei societăți care își asumă și își asimilează schimbările culturale și de mentalitate.”

II.           Alineatele 3.1 și 3.2 din articolul 3 vor avea următorul cuprins:

 „Art. 3. Estimarea suportabilității investiției publice

 3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții: 2.000.000 lei

 3.2 Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico - economice aferente obiectivului de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege: Documentatii cadastrale si documentatii tehnico-economice

(Expertiza tehnica, DALI, PAC, POE, PT, CS, DE )  – 100.000 lei, valoare inclusă in suma prevăzută la alin. 3.1.”

III.        Articolul 5, litera „a” va avea următorul cuprins:

 „Art. 5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiții:

a)                descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan):

Imobilul/teren este amplasat în Municipiul Târgoviște, din strada Revoluției în Bulevardul Libertății, între blocurile B, C și D cu o suprafață de 4500 mp.”

Art. 2 Se modifică și se completează Anexa 2 - „Tema de proiectare” a H.C.L. nr. 203/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei

de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, după cum urmează:

Alineatul 2.2, litera „a” din articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2 Date de identificare ale obiectivului de investiții

2.2. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan): Imobilul/teren este amplasat în Municipiul Târgoviște, din strada Revoluției în Bulevardul Libertății, între blocurile B, C și D cu o suprafață de 4500 mp.”

          Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului și a Aparatului Permanent al Consiliului Local, HCL nr. 203/29.06.2018 împreună cu Anexa 1 - „Nota conceptual㔠și  Anexa 2 - „Tema de proiectare” se vor republica cu modificările aduse de prezenta hotărâre.

         Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   409

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu Radu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Prevederile HCL nr. 203/29.06.2018 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”;

§ Prevederile HCL nr. 409/26.10.2018 pentru modificarea H.C.L. nr. 203/29.06.2018 referitoare la aprobarea Notei conceptuale și a Temei de

 proiectare  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției, Municipiul Târgoviște”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își incetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   203 republicată

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire două locuințe P, două garaje și împrejmuire teren”,

str. Luceafărului, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari BĂICUȘ IRINEL-MARIUS și BĂICUȘ MIHAELA

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire două locuințe P, două garaje și împrejmuire teren”, str. Luceafărului, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Băicuș Irinel-Marius și Băicuș Mihaela;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire două locuințe P, două garaje și împrejmuire teren”, str. Luceafărului, nr. 16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Băicuș Irinel-Marius și Băicuș Mihaela.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 26, funcțiunea dominantă: L-zonă pentru locuințe individuale și duplex și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 38%; CUTmax = 1,2 și se propune realizarea unui duplex P, Hmax.coamă 10,00m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   410

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+1 și anexă parter”,

str. Radu Petrescu, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari BĂLĂJEL DANIEL-LIVIU și BĂLĂJEL FLORINA-LUMINIȚA

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+1 și anexă parter”, str. Radu Petrescu, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Bălăjel Daniel-Liviu și Bălăjel Florina-Luminița;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și anexă parter”, str. Radu Petrescu, nr. 9, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Bălăjel Daniel-Liviu și Bălăjel Florina-Luminița.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 12, funcțiunea dominantă: LMu-zonă rezidențială cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10,00 m) și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 38%; CUTmax. = 0,7 nr. niv. max: P-P+1

-         pentru locuința propusă: RHmax.= P+1, Hmax. cornișă = 8,0 m, Hmax. coamă = 10,0 m;

-         pentru anexa propusă: RHmax. = P, Hmax. cornișă = 4,0 m; Hmax. coamă= 6,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   411

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.

        

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar: Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.;

§ Anunțul nr. 26405 din data de 30.08.2018 privind invitația la dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;

§ Prevederile Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 144/27.04.2017;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire Centru Comercial Târgoviște, împrejmuire teren, branșamente utilități, platforme, accese în incintă, sens giratoriu și organizare de șantier”, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar: Județul Dambovița-Consiliul Județean Dâmbovița pentru Societatea PK GRIZZLY S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 32, funcțiunea dominantă: IS-zonă pentru instituții publice și servicii de interes general- centru comercial și următorii indicatori urbanistici: POT = 75%; CUT = 2,0, Nr. niv. max. S+P+Mez+1E+Etaj tehnic, Hmax=35,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,     

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   412

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

                                                              

                              

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”,

str. Oituz, nr. 8A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari POPA CIPRIAN-IONUȚ și POPA NADIA

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, str. Oituz, nr. 8A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Popa Ciprian-Ionuț și Popa Nadia;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și împrejmuire teren”, str. Oituz, nr. 8A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari Popa Ciprian-Ionuț și Popa Nadia.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 26, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 38%; CUTmax. = 1,20, nr. niv. max: P+M, RHmax. = 10,00m

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

                                                                         

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,      

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   413

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire spații de depozitare și împrejmuire”,

str. Laminorului, nr. 21 și 21A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PROFILMET S.R.L.

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire spații de depozitare și împrejmuire”, str. Laminorului, nr. 21 și 21A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PROFILMET S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire spații de depozitare și împrejmuire”, str. Laminorului, nr. 21 și 21A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea PROFILMET S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 36, funcțiunea dominantă: I - zonă de industrie, depozitare și transport și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 60%; CUTmax. = 1,00, nr. niv. max: P-P+1.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.    

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   414

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire atelier tâmplărie”,

str. Înfrățirii, nr. 53A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar RĂDUCANU IONELA-CORINA

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire atelier tâmplărie”, str. Înfrățirii, nr. 53A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar RĂDUCANU IONELA-CORINA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire atelier tâmplărie”, str. Înfrățirii, nr. 53A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar RĂDUCANU IONELA-CORINA.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: LMr - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,00m)  și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 35%; CUTmax. = 0,7, nr. niv. max. P, Hmax. coamă = 10,00 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 18 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

   

                                                            VIZAT DE LEGALITATE,      

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         ec. George-Florin Ionete                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   415

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Lotizare teren în scopul construirii de locuințe, funcțiuni complementare și anexe gospodărești”, str. Calea Câmpulung, nr. 184, Tarla 45, Parcela 643/16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ȚÎNCU MIHAI-LILIAN

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lotizare teren în scopul construirii de locuințe, funcțiuni complementare și anexe gospodărești”, str. Calea Câmpulung, nr. 184, Tarla 45, Parcela 643/16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ȚÎNCU MIHAI-LILIAN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lotizare teren în scopul construirii de locuințe, funcțiuni complementare și anexe gospodărești”, str. Calea Câmpulung, nr. 184, Tarla 45, Parcela 643/16, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar ȚÎNCU MIHAI-LILIAN.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 34, funcțiunea dominantă: LMu - zonă rezidențială cu clădiri P, P+1, P+2 (până la 10,00m)  și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 35%; CUTmax. = 0,90, RHM = P- P+1+M.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,     

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   416

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

   privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire service și spălătorie auto”,

 str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 2B,  Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiari VĂSII MIHAELA și VĂSII MARIO

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018,  având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire service și spălătorie auto”, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 2B,  Târgoviște, jud. Dâmbovița,

§ beneficiari VĂSII MIHAELA și VĂSII MARIO;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire service și spălătorie auto”, str. Aleea Mănăstirea Dealu, nr. 2B,  Târgoviște, jud. Dâmbovița,

beneficiari VĂSII MIHAELA și VĂSII MARIO.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 22, funcțiunea dominantă: IS - zonă instituții și servicii publice de interes general  și următorii indicatori urbanistici: POTmax. = 45%; CUTmax. = 0,90.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

      

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,      

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   417

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

        

HOTĂRĂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița și  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea implementării proiectului „ABC-ul emoțiilor”

 în școlile gimnaziale din Municipiul Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§  Adresa Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița și a Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 28889/19.09.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale prin care se propune aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea implementării proiectului național de dezvoltare emoțional㠄ABC- ul emoțiilor”, în anul școlar 2018-2019;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița și Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea implementării proiectului „ABC-ul emoțiilor” în școlile gimnaziale din Municipiul Târgoviște, în anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de 11.400 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea tipăririi suportului de curs prevăzut în proiect, va fi asigurată din prevederile bugetare cuprinse la capitolul 51.02 Autorități executive , titlul Bunuri si servicii și va fi decontată pe bază de documente justificative.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de parteneriat.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,    

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ec. George-Florin Ionete                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   418

Tgv. 26.10.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRĂRE

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița în vederea organizării evenimentului „Zilele Recoltei”, în perioada 8-11 noiembrie 2018

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 26.10.2018, având în vedere:

§  Adresa nr. 3004/02.10.2018 a Centrului Județean de Cultură  înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 30344/03.10.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale prin care se propune aprobarea încheierii unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița, în vederea organizării evenimentului „Zilele Recoltei”, în perioada 08-11 noiembrie 2018;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Acord de asociere între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Direcția pentru Agricultură Județeană Dâmbovița în vederea organizării evenimentului „Zilele Recoltei”, în perioada 8-11 noiembrie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan să semneze în numele și pe seama Municipiului Târgoviște, Acordul de asociere.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Administrație Publică Locală - Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,