HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre U.A.T. -Municipiul Târgoviște și Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, în scopul depunerii proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” SMIS 127395, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară astăzi, 28.05.2019,

§      Având în vedere proiectul de hotărâre, prezentat din inițiativa primarului Municipiului Târgoviște, întocmit în baza Raportului de specialitate nr. 17293 din data de 24.05.2019 al Direcției Managementul Proiectelor, prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre U.A.T. -Municipiul Târgoviște și Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița, în scopul depunerii proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” SMIS 127395, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană;

§      Ținând cont de prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§      În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c), art. 45 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

          

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat dintre U.A.T. - Municipiul Târgoviște și Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița (în continuare A.B.A. Buzău Ialomița) în scopul depunerii proiectului „Îmbunătățirea transportului public urban prin achiziționarea de vehicule ecologice, construirea infrastructurii necesare transportului, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere pe coridoarele deservite de transport public în Municipiul Târgoviște” SMIS 127395, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană, acord prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan, să semneze Acordul de parteneriat care face obiectul articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

Art. 4. Prezenta se comunică Prefectului Județului Dâmbovița în vederea exercitării controlului de legalitate și Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru luare la cunoștință.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,         

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                               jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

 

Nr.  213

Tgv. 28.05.2019

Redactat 3 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                              ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

30.05.2019

 

214.Hotărâre privind aprobarea Programului educațional  “Înotăm la ora de educație fizic㔠și a Acordului - cadru de parteneriat ce se va încheia între Direcția Complex Turistic de Natație și instituțiile de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște

215.     Hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște pentru înființarea de către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște

216.    Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de asistați prin Cantina de Ajutor Social

217.Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”

218.Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”

219.Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

220.Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

221.Hotărâre privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnazile „Matei Basarab” din Târgoviște, județul Dâmbovița

222.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 6/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

223.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 7/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”

224.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 8/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

225.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 9/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

226.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 11/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”

227.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 12/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”

228.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 13/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”

229.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 14/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Arsenalului, Nr.1, Blocurile F1, F2 Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”

230.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. 15/12.01.2018  privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9”

231.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”

232.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel"

233.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6"

234.Hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie din Târgoviște, județul Dâmbovița”

235.Hotărâre privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, județul Dâmbovița”

236.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște (aprobare BVC+indicatori)

237.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. (aprobare BVC)

238.Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște (aprobare BVC)

239.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2019

240.Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L

241.Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2019

242.Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK S.A în vederea implementării proiectului cu finanțare nerambursabil㠔Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305

243.Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 447.000 lei de la BANCA TRANSILVANIA S.A. în vederea implementării proiectului cu finanțare nerambursabil㠔Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea scolii gimnaziale Matei Basarab din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120281

244.Hotărâre privind aprobarea contractării a unei finanțări rambursabile în sumă de 370.000 lei de la BANCA TRANSILVANIA S.A în vederea implementării proiectului cu finanțare nerambursabil㠔Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea scolii gimnaziale Mihai Viteazul din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, Cod proiect 120295

245.Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

246.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință colectivă P+3”, strada Preot Toma Georgescu nr. 12, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Burom BM Invest S.R.L.

247.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere și mansardare locuință existentă”, strada Constantin Brâncoveanu nr. 49, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Iordache Elena

248.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hotel P+4 și ansamblu locuințe colective P+2/S+P+7 și spații comerciale la parter”, strada lt. Stancu Ion nr. 35C, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Scapino Com S.R.L.

249.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și împrejmuire teren”, strada Calea București, nr. 158 A, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Bolbose Adrian

250.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire spații comerciale parter-construcții pe structură metalică, împrejmuire teren, totem”, strada Lt. Stancu Ion, nr. 37, Târgoviște, jud. Dâmbovița, beneficiar Societatea Podaru Prod S.R.L.

251.Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea construirii - service auto și vulcanizare, spălătorie auto și împrejmuire teren”, Târgoviște, Tarla 17, Parcela 112/7, Șoseaua Găești (DN72), Județul Dâmbovița, beneficiar Societatea Soare Fuerte S.R.L.

252.Hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

253.Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 17.05.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

254.Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

255.Hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 138/28.02.2019 privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

256.Hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul „Complex turistic de natație”

257.Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

258.Hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 71/21.04.1999 privind darea în administrare a suprafeței de 96 m2 teren către I.J.C.L.P.U.A.T., în vederea construirii unor garaje și amenajării unui loc de parcare

259.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 20 m2 (boxa nr. 5), situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Oborului

260.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 20 m2 (boxa nr. 7), situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Oborului

261.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 81,14 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

262.Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării  pe o perioadă de 10 ani, a unui spațiu în suprafață de 37 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București, adiacent bloc O1, sc. D

263.Hotărâre privind cofinanțarea unor programe culturale ale Bibliotecii Județene “Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița

                                                       

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului educațional „Înotăm la ora de educație fizic㔠și a Acordului - cadru de parteneriat ce se va încheia între Direcția Complex Turistic de Natație și instituții de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație nr. 17140/23.05.2019;

§ Prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare

§  Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e) și alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Programul educațional „Înotăm la ora de educație fizic㔠la nivelul Municipiului Târgoviște, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Acordul - cadru de parteneriat ce se va încheia între Direcția Complex Turistic de Natație și instituții de învățământ de pe raza Municipiului Târgoviște, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de  Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  214

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

                                                        

HOTĂRÂRE

privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște

pentru înființarea de către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. a unei autogări

pe raza Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.05.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele Locale  privind aprobarea pentru înființarea de către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. a unei autogări pe raza Municipiului Târgoviște;

§Adresa nr. 513/17.04.2019 a societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 3334/17.04.2019 prin care solicită stabilirea oportunității înființării unei autogări în locația situată în Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 6, Județul Dâmbovița;

§Prevederile art. 119 alin. (2) lit. c) și cele ale art. 120 alin. (2) din cuprinsul Normei metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (9) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Consiliul Local Municipal Târgoviște își exprimă acordul cu privire la intenția societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. de înființare a unei autogări în locația din Municipiul Târgoviște, Bulevardul Unirii nr. 6, Județul Dâmbovița.

              (2) Prezentul acord are o valabilitate de 5 (cinci) ani de la data adoptării hotărârii.

Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată în vederea demarării de către societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. a procedurilor legale necesare obținerii licenței pentru „activități conexe transportului rutier - activități desfășurate de autogară”.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, D.A.P.P.P. - Serviciul Rețele Locale, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  215

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului maxim de asistați sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială privind aprobarea numărului de asistați prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Târgoviște, pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 8 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

§ Prevederile art. 2 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începând cu data de 01 iunie 2019 se aprobă un număr maxim de 400 asistați sociali prin Cantina de Ajutor Social de pe raza Municipiului Târgoviște, respectiv 250 persoane asistate pentru hrană caldă și 150 persoane beneficiare de pachete de alimente săptămânale.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                          

                                                              VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  216

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu          

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul  de investiții „Modernizarea și reabilitarea

rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița:str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița,

str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. 9 Mai, Aleea Virgil Drăghiceanu, Aleea Grivița, str. Gabriel Popescu, str. Boerescu Zaharia, Calea Domnească, Bulevardul Independenței și Bulevardul Libertății, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                                   

                                                                                                                                                                                     

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  217

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul  de investiții

„Modernizarea și reabilitarearețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița:str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu,

str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și reabilitarea rețelei stradale din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița: str. Maior Eugen Brezișeanu, Calea Câmpulung, str. Ana Ipătescu, str. Lt. Pârvan Popescu, str. Mihai Eminescu, str. Bărăției, str. Ilfovului, str. Costache Olăreanu și str. Porumbeilor”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din Bugetul Local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,          

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             ing. Paul-Ciprian Patic                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  218

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                              

                      

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

 „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 16334/17.05.2019 al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;    

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 363/2010 privind standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe sociale în Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Sursele de finanțare al proiectului sunt P.O.R. 2014-2020 și bugetul local al Municipiului Târgoviște.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                          jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  219

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor pentru aprobarea documentației întocmită la faza SF și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Devizul general al investiției;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale „Radu cel Mare” din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

1.             Indicatori tehnici:

Sc școala - Sth+P+2+M  = 1.071mp

Sd școala Sth+P+2+M = 4.269mp

Sd școala Sth+P+2+M inclusiv subsol = 4.603mp

Sc / Sd existente anexe = 56.90mp - Camera CT si Chioșc

Sc sala sport propusa = 1.385mp

Sd sala sport propusa = 1.645mp

Sc totală rezultata = 2512.90mp

Sd totală rezultata = 5970.90mp

POT propus = 36.98%                   CUT propus = 0.89

2.       Indicatori economici

-     valoarea totală (INV), fara TVA 19%:  16.051.014,87 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):     10.711.715,00 lei

-     valoarea totală (INV), cu TVA 19%:         19.069.200,20 lei

din care construcții-montaj ( C+M ):     12.746.940,85 lei

Durata de execuție a proiectului:

Durata minimă de realizare a investiției este de 24 luni și durata de execuție a lucrărilor este de 18 luni.

Art. 3 Sursele de finanțare ale proiectului sunt bugetul local și alte surse atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  220

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

      privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MATEI BASARAB” din Târgoviște, județul Dâmbovița

                                                                        

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate nr. 16.600/20.05.2019 întocmit de Direcția Managementul Proiectelor prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Târgoviște pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MATEI BASARAB” din Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Contractul de finanțare nr. 3852/08.03.2019;

§   Contractul de execuție lucrări nr. 9230/18.03.2019;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

                

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MATEI BASARAB” din Târgoviște, județul Dâmbovița, în incinta Școlii Gimnaziale „Paul Bănică”, pentru clasele 0-I, și V-VIII și în incinta Liceului „Spiru Haret”, pentru clasele II-IV.

         Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul          Municipiului Târgoviște

                  

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  221

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 6/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – Str. Ion Ghica, nr. 1,

Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste, județul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 6/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste, județul Dambovita”;

§  H.C.L. nr. 6/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste, județul Dambovita”

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE

§  Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 8/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare)

§  Dali și Devizul general actualizate;

§  Auditul energetic actualizat;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste, judetul Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  222

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

 - Pachet I.2 – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§  H.C.L. nr. 7/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§  DALI si Devizul general actualizate;

§  Audit energetic actualizat;

§  Solicitarea de clarificare nr. 3/05.11.2018 și nr.11 /13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia  (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare );

§  aportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  223

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”;

§  H.C.L. nr. 8/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§  DALI si Devizul general actualizate;

§  Audit energetic actualizat;

§  Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia ( Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste, judetul Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  224

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 9/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.1 – B-dul Libertatii nr. 1, Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 9/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – B-dul Libertatii nr. 1, Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita;

§  H.C.L. nr. 9/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – B-dul Libertatii nr. 1, Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§  DALI si Devizul general actualizate;

§  Audit energetic actualizat;

§  Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 8/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.1 – B-dul Libertatii nr. 1, Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 si Bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  225

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

 HOTĂRÂRE

Pentru modificarea H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§  H.C.L. nr. 11/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§ DALI si Devizul general actualizate;

§ Audit energetic actualizat;

§ Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  226

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ H.C.L. nr. 12/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§ DALI si Devizul general actualizate;

§ Audit energetic actualizat;

§ Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  227

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ H.C.L. nr. 13/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§ DALI si Devizul general actualizate;

§ Audit energetic actualizat;

§ Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  228

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr. 1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr. 1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”;

§  H.C.L. nr. 14/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr. 1, Blocurile F1, F2, Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§ DALI si Devizul general actualizate;

§ Audit energetic actualizat;

§ Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Strada Arsenalului nr.1, Blocurile F1, F2 Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  229

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște

- Pachet I.2 – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9”;

§ H.C.L. nr. 15/12.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE;

§ DALI si Devizul general actualizate;

§ Audit energetic actualizat;

§ Solicitarile de clarificare nr. 3/05.11.2018 si nr. 11/13.05.2019 din partea OI ADR Sud Muntenia (Monitor Simona-Gabriela TUTUIANU, expert Serviciul Evaluare, Selectie si Contractare);

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se modifică indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I.2 – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr. 9”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  230

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”;

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

§  Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Devizul general actualizat al investiției;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici din cuprinsul articolului 2 al H.C.L. nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – Aleea Grivița, lângă blocul de locuințe sociale nr. 1”, după cum urmează:

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

               Valoarea totală a investiției: 56.158,17 lei (fără TVA),

                                                                 66.774,57 lei (cu TVA),

                   din care C+M: 25.668,82 lei (fără TVA), 30.545,89 lei (cu TVA).                                                                                            

Durata de execuție a obiectivului de investiții este estimată la 6 luni.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 19/31.01.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  231

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel"

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel";

§  Prevederile H.C.L. nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel";

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

o  Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

§  Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Devizul general actualizat al investiției;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii economici din cuprinsul articolului 2 al H.C.L. nr. 20/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Creare/modernizare locuri de joacă pentru copii – cartier Prepeleac, str. Petru Cercel", după cum urmează:

 

   INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției: 55.964,72 lei (fără TVA),

                                                 66.543,78  lei (cu TVA )

din care C+M : 25.949,39  lei (fără TVA), 30.879,77 lei (cu TVA)                                                                                         

 Durata de executie a obiectivului de investitii este estimata la 6 luni.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 20/31.01.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  232

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul

"Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6"

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6";

§  Prevederile H.C.L. nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6";

§  Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§  Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertiză tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§  Prevederile Legii nr. 24/2007 privind privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Prioritatea de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

§  Normativul privind proiectarea creșelor și creșelor speciale pe baza exigențelor de performanță indicativ NP 022-97;

§  Normative tehnice si STAS-uri incidente;

§  Devizul general actualizat al investiției;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică indicatorii tehnico-economici din cuprinsul articolului 2 al H.C.L. nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul "Creare / modernizare locuri de joacă pentru copii – strada general I.E. Florescu lângă blocul de locuințe sociale nr. 6", după cum urmează:

1.           INDICATORI TEHNICI:

a)           CAPACITĂȚI TEHNICE:

§    Suprafața împrejmuită  = 187 m2

§    Lungime împrejmuire  = 55 ml

§    Suprafața de protecție = 115 m2

b)          DOTĂRI:

§Leagăn dublu = 1 buc

§Tobogan cu un turn = 1 buc

§Balansoar = 1 buc

§Aparat de joacă pe arc = 2 buc

§Bănci monopicior = 2 buc

§Coșuri de gunoi = 1 buc

2.           INDICATORI FINANCIARI:

Valoarea totală a investiției:

55.994,70 lei (fără TVA), 66,584,09 lei (cu TVA)

 din care C+M : 23.735,65 lei (fără TVA), 28.245,42 lei  (cu TVA)                                                                                     

Durata de execuție a obiectivului de investiții este estimată la 6 luni.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 21/31.01.2019 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  233

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

„Reabilitare și modernizare Parcul Mitropoliei din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropolie din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropoliei din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Parcul Mitropoliei din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

 

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor

și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

 

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

TOTAL GENERAL

6.218.770,52

1.173.257,14

7.387.177,77

2

C+M

3.917.010,60

743.310,53

4.655.471,24

 

b)    Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 24 luni;

c)     Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local și alte fonduri atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  234

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

„Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, județul Dâmbovița”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finaele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Piața Revoluției din Târgoviște, județul Dâmbovița”, după cum urmează:

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA, respectiv fără TVA, din care construcții montaj (C+M), în conformitate cu devizul general:

 

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor

și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fără TVA)

 

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

TOTAL GENERAL

2.148.597,01

405.288,92

2.553.643,83

2

C+M

1.485.531,95

282.205,07

1.767.494,92

 

b)    Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 16 luni;

c)     Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 12 luni.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local și alte fonduri atrase.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  235

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§  Raportul Societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 11 lit. f) din Actul constitutiv al Societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 – Codul Fiscal;

§  Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§  Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  236

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                  Anexa la HCL nr. 236/30.05.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților lasocietatea Municipal Security S.R.L.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghe să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.    Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al societății Municipal Security S.R.L., pentru anul 2019, prevăzut în anexele 1-5 la prezentul mandat.

 

Pentru _____x_____  Împotrivă_________   Abținere________    

 

2.    Să aprobe indicatorii de performanță ai directorului societății Municipal Security S.R.L., pentru anul 2019, prevăzuți în anexa 6 la prezentul mandat.

 

         Pentru _____x_____  Împotrivă_________   Abținere________    

 

 

                                                              VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

                            

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la

 COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§  Raportul COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., Târgoviște privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019;

§  Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Bogdan-Constantin Stoica și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  237

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

cons. Maniți Horațiu-Radu

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                        Anexa la H.C.L nr. 237/30.05.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la ȘedințaAdunării Generale Ordinare a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 356/27.09.2017, dl. Bogdan-Constantin Stoica să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

         Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli al COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., pentru anul 2019, prevăzut în anexele la prezentul mandat.

 

 

Pentru  _____x______    Împotrivă__________ Abținere___________

 

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,        

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște;

§Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Municipal Construct S.A.;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit.c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  238

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                               Anexa  la H.C.L nr. 238/30.05.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor  la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI – SILVIU să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

       Să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2019, al  societății MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

 

  Pentru_____x______ Împotrivă___________   Abținere___________    

 

 

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2019

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară a lunii mai 2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului;

§  Raportul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2019;

§ Prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile art. 4 și art. 9 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, pentru anul 2019 și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

                                                               VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  239

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 ale   societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Târgoviște ;

§ Raportul societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Auditorului Financiar, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2018;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile art. 12, lit. g) din Actul Constitutiv al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative, pentru anul 2018, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Raportul Auditorului Financiar Independent și Raportul Administratorului Societății, pentru anul 2018, ale societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., conform Anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                  VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.  240

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L. pentru anul 2019

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară a lunii mai 2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L., pentru anul 2019;

§ Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 pentru aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile HCL nr. 369/26.09.2018 privind transferul activității de exploatare a sistemului de iluminat public al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.02.2019 privind aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, pentru anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                 VIZAT DE LEGALITATE,        

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                ing. Paul-Ciprian Patic                      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  241

Tgv. 30.05.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în sumă de 4.795.000 lei de la CEC BANK S.A în vederea implementării proiectului cu finanțare nerambursabil㠔Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște,

 jud. Dâmbovița”, Cod proiect 122305

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi 30.05.2019:

§ în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45, alin. (2), art. 63 alin.(1) lit. c) și alin. 4 lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare,

§ ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

§ luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

§ ținând seama de prevederile art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare referitoare la contracte sau convenții,

§ luând act de :

a)       Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.16630/20.05.2019.

b)      Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Târgoviște.

§ constatând necesitatea contractării unui împrumut în vederea finanțării contribuției proprii ce revine Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 4103/27.03.2019, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 4.795.000  lei de la CEC BANK S.A, cu o maturitate de 90 luni.

Art. 2. Contractarea/garantarea finanțării rambursabile prevăzută la articolul 1 se face pentru finanțarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile ce revin Municipiului Târgoviște conform contractului de finanțare nr. 4103/27.03.2019 având ca obiect implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, cod proiect 122305 .

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

a)      Serviciului anual al datoriei publice locale;

b)      Oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)       Alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la articolul 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK S.A. se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local prin constituirea ipotecii asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale si ipotecii pe conturile curente si speciale deschise la CEC.

Art. 5.  – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

   b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

   f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicesc Primarul Municipiului Târgoviște cu drept de prima semnătură și directorul economic cu drept de a doua semnătură pentru semnarea