ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

18.05.2015

 

126.  Hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.571.000 lei de la CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

127.  Hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015

128.  Hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015

129.  Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor  la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. (act adit. 1 la contractul de credit)

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile

interne în valoare de 18.571.000 lei de la

CEC BANK S.A – Sucursala Târgoviște

 

        În temeiul prevederile art. 36, alin. (2) și alin. (4), lit. „b” , ale art. 45, alin. 2, art. 63, alin.1, lit. „c” și alin. 4, lit. „c”, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b”,alin.3, 5 și 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată;

§  Având în vedere prevederile O.U.G nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Ținând seama de prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

§  Tinând seama de prevederile art. 942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții ;

§  Luând acte de :

a)    Referatul de aprobare prezentat de către primarul Municipiului Târgoviște în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 12829/15.05.2015;

b)   Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 12829/15.05.2015.

§  Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local a căror documentație tehnico – economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 420/09.11.2009 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului “Complex Turistic de Natație Târgoviște” și asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului;

Consiliul Local al Municipiului Târgoviște adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 18.571.000 lei de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE, cu o maturitate  de 128 de luni.

Art. 2. Contractarea finanțării rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru finanțatea obiectivului « Complex Turistic de Natație Târgoviște » a cărui documentație a fost aprobata conform HCL nr. 420/09.11.2009 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Din bugetul local al Municipiului Târgoviște se asigură integral plata:

   a) serviciului anual al datoriei publice locale;

   b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

   c) alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile mentionate la art. 1.

Art. 4. Garantarea finanțării rambursabile contractate de la CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE se asigură integral din veniturile proprii ale bugetului local.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Târgoviște următoarele date:

   a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

   b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;

   c) gradul de îndatorare a Municipiului Târgoviște;

   d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

   e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

   f) plațile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

   (2) Datele prevazute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște cu semnarea contractului de credit între Municipiul Târgoviște și CEC BANK SA - SUCURSALA TÂRGOVIȘTE.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târgoviște.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Municipiului Târgoviște, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Târgoviște și prefectului județului Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.pmtgv.ro

               

  Nr.   126

  Tgv. 18.05.2015

                                                                                                                   

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015

     Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2015, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 12195/15.05.2015 privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2015;

§       Prevederile HCL nr. 126/18.05.2015 referitoare la aprobarea contractării unei finantari rambursabile de la CEC BANK SA Sucursala Targoviste;

§       Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§     Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1  Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2015, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții finantate din credite interne , conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Serviciul Contabilitate și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

                       

 

  Nr.   127

  Tgv. 18.05.2015

                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2015, având in vedere: 

§      Raportul de specialitate nr. 12913 din data de 15.05.2015 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște în vederea organizării Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015;

§   Adresa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 680/11.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 12324/12.05.2015;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „e” și alin. 7, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, în vederea organizării la Târgoviște a Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U 16, în perioada 20 - 24 mai 2015.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze acordul de asociere, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

     

 

 

  Nr.   128

  Tgv. 18.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 18.05.2015, avand in vedere:

§     Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A, nr. 17528/18.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 13102/18.05.2015;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare ;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., din data de 20.05.2015, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.    

                                                                                                           

                                                          

    Nr.   129

     Tgv. 18.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 129/18.05.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale Extraordinare din data 20.05.2015 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU, fiul lui Dumitru și Maria, născut la data de 04.11.1989, domiciliat în Târgoviște, str. Dr. Benone Georgescu, nr. 9, posesor al C.I. seria DD nr. 514357 eliberata de SPCLEP Târgoviște la data de 10.11.2010 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.05.2015  pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.      Să aprobe încheierea și executarea amendamentului nr. 1 (Actului adițional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

2.      Să aprobe proiectul amendamentului nr. 1 (Actului adițional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

3.      Să împuternicească directorul general al societății să semneze amendamentului nr. 1 (Actului adițional nr. 1) la contractul de credit.

 

     Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

27.05.2015

 

130. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

131. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora

132. Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A. (situații financiare 2014)

133. Hotărâre privind alocarea sumei de 4.200 lei în vederea implementării și realizării proiectului “TUR DE CICLISM 2015, Ediția a XVI - a”

134. Hotărâre privind aprobarea Parteneriatului educațional de siguranță rutier㠓TROFEUL CORESI” încheiat între Școlala Gimazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște

135. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a, în perioada 29 - 31 mai 2015

136. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate, perspective", în perioada 02 - 03 iunie 2015

137. Hotărâre privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

138. Hotărâre privind participarea Direcției Grădina Zoologică la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

139. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste

140. Hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

141. Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

142. Hotărâre privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

143. Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

144. Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

145. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

146. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafață de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării unor automate de cafea

147. Hotărâre   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

148. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 41,93 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

149. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

150. Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

151. Hotărâre privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

152. Hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi,  27.05.2015 având în vedere :

§       Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială;

§       Prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 6, alin. 1 din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile H.C.L. nr. 76/29.04.2015 referitoare la transformarea Centrului de Informare și Consiliere pentru Tineri în Servicu de Consiliere și Informare, în cadrul Direcției de Asistență Socială;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

  Nr.   130

  Tgv. 27.05.2015

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi,  27.05.2015 având în vedere :

§       Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§       Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile H.G nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§       Prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile H.G nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

§       Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile O.U.G nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§       Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               

 

 

  Nr.   131

  Tgv. 27.05.2015

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului

Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

     la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 27.05.2015, avand in vedere:

§     Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A, nr. 17196/14.05.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 12909/15.05.2015;

§   Raportul de specialitate întocmit de Direcția Administrație Publică Locală nr. 13599/22.05.2015;

§       Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgoviște în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§       Prevederile art. 4, alin. 1, lit. d din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea discilinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari majoritari, cu modificarile și completarile ulterioare;

§       Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A., dl. Ciocîrlan Adrian - Dumitru  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

    Nr.   132

     Tgv. 27.05.2015

 

 

Municipiul Târgoviște                                  Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 132/27.05.2015

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE–DÂMBOVIȚA S.A.

 

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 213/14.08.2014, CIOCÎRLAN ADRIAN - DUMITRU,l să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 02.06.2015  pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

4.         Să aprobe Raportul Administratorilor privind analiza activității economico- financiare a societății, pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

 

     Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

5.         Să aprobe Situațiile financiare ale anului 2014, care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierderi, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative.

 

     Pentru  _____X______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

6.         Să aprobe propunerea de repartizare a profitului.

 

     Pentru  ____X_______         Împotrivă____________       Abținere___________

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.200 lei în vederea implementării și realizării proiectului “TUR DE CICLISM 2015, Ediția a XVI - a”

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul, nr. 12264/11.05.2015, prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea sumei de 4.200 lei în vederea implementării și realizării proiectului “TUR DE CICLISM 2015, Ediția a XVI - a”;

§ Adresa Scolii Gimnaziale “Coresi” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10563/22.04.2015;

§ Acordul de parteneriat încheiat între Școala Gimnazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul Școlar Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, pe o perioadă de 4 ani (începând cu data de 01.06.2014), pentru proiectul educațional “TUR CICLIST”

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 4.200 lei în vederea implementării și realizării proiectului “TUR DE CICLISM 2015, Ediția a XVI - a”, parte componentă a Acordului de Parteneriat pentru Proiectul Educațional “TUR CICLIST”, încheiat între Municipiul Târgoviște, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Școala Gimnazial㠓Coresi” Târgoviște.

Art. 2 Suma va fi asigurată din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II Bunuri și servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

  Nr.   133

  Tgv. 27.05.2015

 

 

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Parteneriatului educațional de siguranță rutier㠓TROFEUL CORESI” încheiat între Școlala Gimazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere: 

§   Raportul de specialitate nr. 12263 din data de 11.05.2015 al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Parteneriatului educațional de siguranță rutier㠓TROFEUL CORESI” încheiat între Școlala Gimazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște și alocarea sumei de 8.820 lei pentru implementarea proiectului;

§   Adresa Școlii Gimanziale “Coresi” Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10562/22.04.2015;

§   Prevederile Legii Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii educației fizice și sportului, nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

§   Prevederile H.G. nr. 283/2003 pentru aprobarea Programului național "Mișcare pentru sănătate";

§   Prevederile Ordinului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Parteneriatul educațional de siguranță rutier㠓TROFEUL CORESI” încheiat între Școlala Gimazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, pentru o perioadă de 4 ani.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze acordul de asociere, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II - Bunuri și servicii a sumei de 8.820 lei în vederea desfășurării proiectului educativ “TROFEUL CORESI” - Ediția a XVIII - a.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                      

  Nr.   134

  Tgv. 27.05.2015

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a, în perioada 29 - 31 mai 2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere: 

§   Raportul de specialitate nr. 12266 din data de 11.05.2015 al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a, în perioada 29 - 31 mai 2015  și alocarea sumei de 5.000 lei pentru desfășurarea evenimentului;

§   Adresa Societății de Științe Filologice - Filiala Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 11022/28.04.2015;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a, în perioada 29 - 31 mai 2015.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II - Bunuri și servicii a sumei de 5.000 lei în vederea organizării Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               

     Nr.   135

  Tgv. 27.05.2015

                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate, perspective", în perioada 02 - 03 iunie 2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere: 

§   Raportul de specialitate nr. 13470 din data de 21.05.2015 al Serviciului Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate perspective", în perioada 02 - 03 iunie 2015 și alocarea sumei de 15.000 lei pentru desfășurarea evenimentului;

§   Adresa Universității “Valahia” din Târgoviște - Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 13301/20.05.2015;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate perspective", în perioada 02 - 03 iunie 2015.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze Acordul de parteneriat, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din capitolul bugetar 24.65.02 - Învățământ, titlul II - Bunuri și servicii a sumei de 15.000 lei în vederea organizării simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate perspective".

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                               

  Nr.   136

  Tgv. 27.05.2015

                                                                      

HOTĂRÂRE 

privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 - proprietar instituție publică;

§   Prevederile art. 19, alin. 2, lit. “c” din Ordinul Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor, nr. 609/2015  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 – proprietar instituție publică.

Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului categoria de folosință N1, marca Dacia, model 1302, cu numărul de înmatriculare DB 12 PMT, număr de identificare 014844, anul fabricației 1980, înmatriculată prima dată în România la data de 15.05.2000, seria cărții de identitate D072006, numărul certificatului de înmatriculare D00262308B, număr de inventar 200573, valoare de inventar 6,86 lei.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui autovehicul nou, Dacia Duster, prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015.

Art. 4 Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  solicită o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, în sumă de 6.500 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menționat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou, va fi susținută din surse proprii (Bugetul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  ).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

  Nr.  137

  Tgv. 27.05.2015                                          

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea Direcției Grădina Zoologică la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Direcției Grădina Zoologică  la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 - proprietar instituție publică;

§   Prevederile art. 19, alin. 2, lit. “c” din Ordinul Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor nr. 609/2015  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

§   Prevederile H.C.L. nr. 12/29.01.2015 privind transferul cu titlu gratuit al unui autoturism din administrarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște în administrarea Direcției Grădina Zoologică;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcției Grădina Zoologică  la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 – proprietar persoană juridică, instituție publică.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea autovehiculului categoria de folosință M1, marca Dacia, model 1310 L, cu numărul de înmatriculare DB 07 PMT, număr de identificare UU1R11711W2782716, anul fabricației 1998, înmatriculată prima dată în România la data de 28.09.1998, seria cărții de identitate C424470, numărul certificatului de înmatriculare D00022310B, număr de inventar 23211001, valoare de inventar 3.914 lei.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unei autoutilitare transport marfă și animale, prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015.

Art. 4 Direcția Grădina Zoologică  solicită o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, în sumă de 6.500 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menționat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului nou, va fi susținută din surse proprii (Bugetul Direcției Grădina Zoologică).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                     

  Nr.   138

  Tgv. 27.05.2015

           

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Targoviste

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, avand in vedere:

§      Raportul de specialitate, nr. 10890/27.04.2015, al Serviciului Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date - Registul Agricol prin care propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgoviște;

§      Informarea Direcției Economice - Serviciul Taxe și Impozite, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 6972/17.03.2015;

§      Prevederile art. 247, lit. “b” din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată;

§      Prevederile H.C.L. nr. 9/1998 privind aprobarea P.U.G al Municipiului Târgoviște și al regulamentului de aplicare al acestuia;

§      Prevederile H.C.L. nr. 254/2007 privind delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgoviște începând cu data de 01.01.2008;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2 lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Începand cu anul 2016, imobilele din cartierele Priseaca și Matei Voievod vor fi încadrate în zona de impozitare C, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 254/2007  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcția Economic㠖 Serviciul Impozite și Taxe Locale, Arhitectul Sef al Municipiului Târgoviște, Direcția Administrație Publică Locală- Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date-Registul Agricol și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

        

  Nr.   139

  Tgv. 27.05.2015

                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015

 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§Procesul Verbal nr. 1 din data de 21.05.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015;

§   Prevederile Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Dispoziției Primarului nr. 543/20.02.2015 privind reorganizarea comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale;

§   Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§     Prevederile art. 36, alin. 2, lit “d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 17 și alin. 6, lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 1 din data de 21.05.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale, conform anexei I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Lista persoanelor deținătoare de dosar complet pentru locuințe sociale și punctajele obținute pentru anul 2015, conform anexei 1 la Procesul Verbal nr. 1.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște                                 

 

  Nr.   140

  Tgv. 27.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, nr. 13436/21.05.2015 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2015 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aferente serviciului;

§  Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§  Procesul verbal de inventariere nr. 6876/05.12.2014;

§  Adresa S.C Municipal Construct S.A nr. 691/31.01.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 2714/02.02.2015;

§  Prevederile H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri aferente serviciului;

§  Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înființarea S.C. Municipal Construct S.A.;

§  Prevederile H.C.L. nr. 281/29.10.2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a mijloacelor fixe proprietate privată a Municipiului Târgoviște - Baraca metalică cu nr de inventar 102244 (1147) în valoare de 2.250 lei și Racord termoficare cu nr. inventar 101198 (1215) în valoare de 3000 lei și modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C Municipal Construct S.A, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul eliminării acestora din lista bunurilor de retur.

Art. 2 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și scoaterea din funcțiune în vederea casării prin dezmembrare, a bunurilor

din locația Parcul Municipal Mihai Bravu - Loc de joacă pentru copii 1 cu nr. inventar 102171 în valoare de 39.618,07 lei și Loc de joacă pentru copii 2 cu nr. inventar 102172 în valoare de 31.767,05 lei, prevăzute în Anexa nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C Municipal Construct S.A, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011.

Art. 3 Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C Municipal Construct S.A, aprobat prin HCL nr. 58/14.03.2011, în sensul  eliminării din lista locurilor de joacă  a bunurilor trecute în domeniul privat conform prevederilor art. 2,  precum și eliminarea celor care au facut obiectul procedurii de casare aprobată prin HCL nr. 281/29.10.2014.

Art. 4 Casarea mijloacelor fixe se va efectua de către S.C Municipal Construct S.A, sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate devenind venit la bugetul local.

Art. 5 Începand cu data prezentei, art. 7 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodărești, va avea urmatorul cuprins: “Redevența este de 2.025 lei și va fi plătită lunar”.

Art. 6 În evidența contabilă se va opera în mod corespunzător, un exemplar al procesului verbal de casare fiind transmis Municipiului Târgoviște.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, S.C. Municipal Construct S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Targoviste.

                

 

  Nr.   141

  Tgv. 27.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§   Adresa Clubului Sportiv Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 12839/15.05.2015;

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu. Nr. 17;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  și ale art. 124 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosintă gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, conform planului de amplasament anexat, cu următoarele date și elemente de identificare:

-    Denumire: Teren str. Doctor Marinoiu, nr. 17;

-    Adresa: strada doctor Marinoiu, nr. 17, cvartal 5, parcela 2.1, categoria de folosință CC - Curți Construcții;

-    Suprafață:                     935 mp;

-    Număr inventar:           701156;

-    Valoare inventar:    278.400 lei.

Art. 2. Terenul se transmite pe durata existenței construcției, dar nu mai mult de 49 de ani, în vederea desfășurării unor activități cu specific sportiv.

Art. 3 Transmiterea se va efectua prin contract de comodat în care se vor stipula condițiile de folosință.

Art. 4 În evidențele financiar - patrimoniale ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și Clubului Sportiv Târgoviște se va opera în mod corespunzător.

Art. 5 Începând cu data prezentei H.C.L. nr. 34/26.02.2015 se revocă.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.                   

                                                                      

 

  Nr.   142

  Tgv. 27.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, pentru scoaterea din funcțiune în vederea  casării;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, completată de H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1350/2001;

§ Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Procesul Verbal de inventariere nr. 9602/09.12.2014

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunurilor: Stație semaforizare Compania de Apă și Stație semaforizare Direcția Agricolă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea prin dezmembrare a mijloacelor fixe Stație semaforizare Compania de Apă și Stație semaforizare Direcția Agricolă.

Art. 3 Se aprobă eliminarea pozițiilor nr. 654 și 959 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, atestat prin H.G. nr. 1350/2001, modificată și completată prin H.G. nr. 1975/2004.

Art. 4 Casarea mijloacelor fixe se va efectua de către o comisie desemnată prin dispoziția primarului.

Art. 5 În evidența contabilă se va opera în mod corespunzător.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                               

  Nr.   143

  Tgv. 27.05.2015

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.;

§   Adresa S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 13094/18.05.2015;

§   Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§   Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§   Prevederile H.G. nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al județului Dâmbovița, precum și al municipiului Târgoviște, al orașelor și comunelor din județul Dâmbovița, completată de H.G. nr. 1975/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1350/2001;

§   Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunurilor cuprinse în lista anexată, componente ale Stației tratare apă Târgoviște Sud, prevazută la poziția 396 din  Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, atestat prin HG nr. 1350/2001.

Art. 2 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009, încheiat între Municipiul Târgoviște și S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., se modifică corespunzător, în sensul eliminării din lista de inventar a bunurilor casate, în valoare totală de 190.059 lei.

Art. 3 S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. va proceda la scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate devenind venit la bugetul local.

Art. 4 În evidența contabilă se va opera în mod corespunzător, un exemplar al procesului verbal de casare fiind transmis Municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   144

  Tgv. 27.05.2015

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște,

Piața Bărăției

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 30 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                          

 

  Nr.   145

  Tgv. 27.05.2015

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a două terenuri în suprafață de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării unor automate de cafea

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafață de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - stație autobuz și Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 3A - lângă coloanele aferente centrelor comerciale, în vederea amplasării unor automate de cafea;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafață de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - stație autobuz și Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 3A - lângă coloanele aferente centrelor comerciale, în vederea amplasării unor automate de cafea.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 40 lei/mp/lună - zona I.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

     

  Nr.   146

  Tgv. 27.05.2015

 

 

HOTĂRÂRE

   privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de

2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

 

        Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și 307/2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” și art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50, cvartal 107, parcela 17, în vederea desfășurării activității de comerț,.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3  Prețul  de început al licitației este de 44 lei/mp/lună.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului, comisia ce va fi constituită și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

  Nr.   147

  Tgv. 27.05.2015

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 41,93 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 41,93 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 41,93 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

                                               

  Nr.   148

  Tgv. 27.05.2015

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

   

  Nr.   149

  Tgv. 27.05.2015

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§  Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 și nr. 307/17.12.2014 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2015;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” și 123, alin. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției, în vederea desfășurării activității de comerț.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Enache Lucian

Diculescu Maria

Păunescu Andrei

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 150 lei/mp/an.

Art. 4 Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște.

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.                                                                     

           

  Nr.   150

  Tgv. 27.05.2015

                                                                      

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 27.05.2015, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 - proprietar instituție publică;

§   Prevederile art. 19, alin. 2, lit. “c” din Ordinul Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor, nr. 609/2015  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă participarea Direcției de Salubritate  la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 – proprietar instituție publică.

Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului categoria de folosință N1, marca Dacia, cu numărul de înmatriculare DB 03 AUP, număr de identificare UU1D1F719W2689178, anul fabricației 1997, înmatriculată prima dată în România la data de 05.01.1998, seria cărții de identitate C089347, numărul certificatului de înmatriculare D00261187B, număr de inventar 23211864, valoare de inventar 3.035 lei.

Art. 3 Se aprobă achiziționarea unui autovehicul mixt nou, Dacia Dokker, prin Programul național de stimulare a înnoirii parcului auto național pentru anul 2015.

Art. 4 Direcția de Salubritate  solicită o finanțare nerambursabilă de la Administrația Fondului pentru Mediu, în sumă de 6.500 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus menționat, diferența până la acoperirea integrală a prețului de achiziționare a autovehiculului mixt nou, va fi susținută din surse proprii (Bugetul Direcției de Salubritate).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate  și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

                     

  Nr.   151

  Tgv. 27.05.2015

                                                                      

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 27.05.2015, având in vedere: 

§  Raportul de specialitate nr. 13720/25.05.2015 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”;

§  Prevederile HCL nr. 22/2015 referitoare la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2015;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRĂRE :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării celei de-a doua ediții a Festivalului Medieval ”Dracula”, în perioada 16-21 iunie 2015.

Art. 2 Suma de ­­­­310.000 lei reprezentând contribuția Consiliului Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula” va fi asigurată din capitolul bugetar 67.02 Cultură, recreere și religie, după cum urmează :

150.000 lei conform HCL nr. 22/2015;

  50.000 lei din redistribuirea sumelor alocate Festivalului Ion Dolănescu;

  60.000 lei din redistribuirea sumelor alocate acțiunii 1 Iunie;

  30.000 lei din redistribuirea sumelor alocate acțiunii 1 Mai în Familie;

  20.000 lei din redistribuirea sumelor alocate acțiunii Zilei Europei;

Art. 3 Se aprobă programul manifestărilor prilejuite de Festivalul Medieval ”Dracula”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, viceprimar jr. Daniel-Cristian Stan să semneze acordul de asociere.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția   Economică și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                              

 

 

                                   

  Nr.   152

  Tgv. 27.05.2015