139. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

140. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

141. Hotarâre privind transformarea a trei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

142. Hotarâre privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste cu judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita si comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVISTE”

143. Hotarâre pentru modificarea HCL nr. 109/17.04.2014 privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgoviste prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national” pentru anul 2014

144. Hotarâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Realizare racorduri de branşament - sistem canalizare Cartier  Priseaca - Municipiul Târgovişte”

145. Hotarâre privind acceptarea donaţiei sumei de 8.000 lei  pentru restaurarea bustului poetului Grigore Alexandrescu

146. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei, în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie” si a Concursului national de poezie ”Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a V – a

147. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ D+P+1E”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 295, beneficiar DEACONESCU MARIUS IONUŢ

148. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU BIROURI P+1”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 36 A, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ şi STURZA CONSTANTIN FLORIN

149. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+M”, Târgoviste, Bulevardul Regele Carol I, nr. 44, beneficiari LĂZĂROIU RADU GEORGE şi LĂZĂROIU RAMONA MARIANA

150. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Reamplasare corpuri de clădire la unitate de producţie pentru fabricare corpuri de iluminat”, Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, beneficiar S.C. SICAL S.R.L.

151. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

152. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.05.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

153. Hotarâre privind darea în administrare a unei părti din imobilul ”Punct Termic C”, situat în Târgoviste, str. Revolutiei, nr. 8 B către Clubul Sportiv Municipal Târgoviste

154. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piata Vlad Ţepeş

155. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2

156. Hotarâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

157. Hotarâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

158. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Valahia”

159. Hotarâre privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

160. Hotarâre privind respingerea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3E”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.

 

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 30.05.2014, ora 0945, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

      Nr.   139

      Tgv.  29.05.2014

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr.139/29.05.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 30.05.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    Să aprobe situațiile financiare ale anului 2013, care cuprind Bilanțul, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de trezorerie și Note explicative.

 

              Pentru  _____X_____            Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

2.    Să aprobe Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013

 

       Pentru  _____X_____          Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

3.        Să aprobe propunerea de repartizare a profitului net realizat pentru exercițiul financiar al anului 2013, pe destinații.

 

       Pentru  ___X_______          Împotrivă____________       Abţinere___________

 

4.        Să aprobe fondul de participare la profit al salariaților

 

       Pentru  _____X_____          Împotrivă____________       Abţinere___________

 

     

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Diana Elena Diaconu                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

                                                                                                               

 

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, avand in vedere:

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Contractului de Prestări Servicii nr. 5078/19.02.2013, încheiat între Municipiul Târgovişte şi FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.;  

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 17, alin. 1, pct. 4, lit. « a » şi « b » din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară « Apa Dâmboviţa » ;

§ Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa», nr. 114/28.05.2014 privind aprobarea listei de persoane din rândul cărora Adunarea Generală a Acţionarilor operatorului S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A are dreptul să numească membrii Consiliului de Administraţie al operatorului;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 30.05.2014, ora 1000, în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

      Nr.    140

      Tgv.  29.05.2014

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 140/29.05.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 30.05.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, str. Udrişte Năsturel, nr. 3, bl. 25, sc. B, ap. 27, posesor al C.I. seria DD nr. 498689 eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 săs exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Pentru  ____X_______            Împotrivă____________          Abţinere___________

 

2. Să numească, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

1.      Cristea Chiru Cătălin

2.      Popa Daniela Elena

3.      Goicea Valeriu

4.      Brezan Ovidiu

5.      Iacob Constantin Ciprian

6.      Simion Adrian

7.      Mariutan Alexandru

 

Pentru  _____X______     Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

3 . Să numească preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. in persoana dlui. SIMION ADRIAN

 

 

         Pentru  ____X_______    Împotrivă____________          Abţinere___________

 

 

  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         prof. Diana Elena Diaconu                                  jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea a trei funcţii publice din cadrul

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind examenul organizat în vederea promovării în grad profesional superior celui deţinut, a unor funcţionari publici de execuţie din Serviciul A.P.P.P. - Compartimentul Fond Locativ, Compartimentul Autorizaţii şi Serviciul Reţele Locale - Compartimentul Transport, din cadrul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat;

§   Prevederile art. 65, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările si completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Procesul verbal final al examenului de promovare în grad professional superior celui deţinut, nr. 3513/13.05.2014;

§   Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea a trei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, ca urmare a promovării în grad profesional, după cum urmează:

v  transformarea unei funcţii publice de “consilier, clasa I, grad profesional principal” în funcţie public de “consilier, clasa I, grad profesional superior”;

v  transformarea a două funcţii publice de „consilier, clasa I, grad profesional asistent” în funcţii publice de „consilier, clasa I, grad profesional principal”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.   141

     Tgv. 29.05.2014

           

 

H O T A R A R E

privind asocierea municipiului Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste cu judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita si comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVISTE”

 

        Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit in sedinta ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§    Raportul Direcției Administrație Publică Locală privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”;

§    Prevederile Legii nr. 351/2001 referitoare la amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§    Prevederile O.G. nr. 26/2000 referitoare la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 11, alin. 1 și 2, art. 12, art. 13 și art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit.a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1(1) Se aprobă asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”.

           (2) Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița și comuna Răzvad din județul Dâmbovița se asociază sub forma unei asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică pentru dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale care alcătuiesc asociația și a întregii zone limitrofe acestora prin realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal și regional și prin furnizarea în comun a unor servicii publice locale.

           (3)  Asociația va fi constituită pe durată nedeterminată, prin libera asociere a mambrilor fondatori, respectiv unitățile administrativ-teritoriale semnatare ale documentelor de înființare ale asociației.

   Art. 2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Se aprobă participarea municipiului Târgoviște cu suma de 10.000 lei la constituirea patrimoniului social initial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”, stabilit a fi în cuantum de 25.000 lei.

     (2) Cotizația anuală se stabilește prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților.

Art. 4 Se aprobă ca sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE” să fie în Târgoviște, Piața Tricolorului nr. 1, județul Dâmbovița.

Art. 5 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE” și să reprezinte municipiul Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților.

Art. 6 Se desemnează ca reprezentanți ai municipiului Târgoviște în Consiliul Director al

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”: Cioacă Nicolae Gabriel și Bălaşa Constantin.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Arhitectul Șef al Municipiului şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

      Nr.   142

      Tgv.  29.05.2014

 

 

HOTĂRÂRE  

  pentru modificarea HCL nr. 109/17.04.2014 privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgoviste prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national” pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§      Raportul de specialitate al Biroului Administrativ  prin care se propune modificarea HCL nr. 109/17.04.2014 privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgoviște prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2014;

§        Ordinul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice nr.  364/19.03.2014 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național ;

§        Ordinul   Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice Nr. 447 din  4 aprilie 2014 privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014;

§      Prevederile HCL nr. 109/17.04.2014 referitoare la înnoirea parcului auto al Municipiului Târgoviște prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§        Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea nr. 215/2001 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din HCL 109/17.04.2014 referitoare la înnoirea parcului auto al Municipiului Târgoviște prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2014, după cum urmează :

  Art 2 va avea următorul cuprins: „Se aprobă casarea autovehiculului categoria de folosință M1, marca Daewoo, model  Cielo, cu numărul de înmatriculare DB 30 PMT, număr de identificare KLATF19Y15D071406, anul fabricației 2005, înmatriculată prima dată în România la data de 24.05.2005, seria cărții de identitate E327076, numărul certificatului de înmatriculare D00249548B, număr de inventar 200297, valoare de inventar 32.583 lei”

Art. 2 Celelate prevederi ale HCL 109 din data de 17.04.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Municipiului Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgoviște.

                  

      Nr.   143

      Tgv.  29.05.2014

 

 

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Realizare racorduri de branşament - sistem canalizare Cartier  Priseaca - Municipiul Târgovişte”

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Realizare racorduri de branşament - system canalizare Cartier Priseaca - Municipiul Târgovişte”;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 4, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Realizare racorduri de branşament - sistem canalizare Cartier Priseaca - Municipiul Târgovişte”.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici după cum urmează:

               INDICATORI TEHNICI

Racorduri de branşamente:

-  230 bucăți racorduri simple fără cămine (în ambele părţi ale căminelor principale din axul străzii. Racordurile vor fi executate din conducte PVC, Dn 200 mm, în lungime de 5 m fiecare şi vor fi prevăzute la capăt cu dop din PVC, pentru închidere.

INDICATORI ECONOMICI: (Valori inclusiv TVA)

   -Valoare totală:   263.777 lei, din care

   -Valoare C+M:    226.135  lei

Art. 3 Sursa de finanţare a proiectului: bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Tehnică, Direcţia Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

    Nr.   144

    Tgv.  29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acceptarea donaţiei sumei de 8.000 lei  pentru restaurarea

bustului poetului Grigore Alexandrescu

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014 avand in vedere:

§  Adresa Rotary Club Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 11442 din data de 09.05.2014;

§  Raportul de specialitate al privind acceptarea donației sumei de 8.000 lei din partea Rotary Club Târgoviște pentru restaurarea bustului poetului Grigore Alexandrescu;

§  Prevederile art.1011-1014 din Codul Civil al României, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.b și alin. 6, lit. a, pct. 10, art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                               In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

H O T A R A R E:

 

Art. 1  Se acceptă donaţia sumei de 8.000 lei din partea Rotary Club Târgoviște pentru restaurarea bustului poetului Grigore Alexandrescu

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   145

           Tgv.  29.05.2014

                                                                                                                 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei,

în vederea desfăşurării evenimentului cultural

„Zilele de poezie” si a Concursului national de poezie

”Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a V - a

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 4.000 lei în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie”, a Concursului national de poezie-Constantin Virgil Bănescu - ediţia a V- a, precum si a editării broşurii „Cea mai nouă poezie”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4.000 lei, în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie”, a Concursului national de poezie – ”Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a V - a, precum şi a editării broşurii „Cea mai nouă poezie”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii, prin diminuarea cu 4000 lei a sumei prevăzute la punctul 37 din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.  146

           Tgv. 29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINTĂ D+P+1E”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 295, beneficiar DEACONESCU MARIUS IONUŢ

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 295, beneficiar DEACONESCU MARIUS IONUŢ;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 295, beneficiar DEACONESCU MARIUS IONUŢ.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

           Nr.   147

           Tgv. 29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU BIROURI P+1”, Târgoviste, Calea Bucureşti, nr. 36 A, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ şi

STURZA CONSTANTIN FLORIN

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU BIROURI P+1”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 36 A, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ şi STURZA CONSTANTIN FLORIN;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU BIROURI P+1”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 36 A, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ şi STURZA CONSTANTIN FLORIN.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

           Nr.   148

           Tgv. 29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+M”, Târgoviste, Bulevardul Regele Carol I,

nr. 44, beneficiari LĂZĂROIU RADU GEORGE şi

LĂZĂROIU RAMONA MARIANA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 44, beneficiari LĂZĂROIU RADU GEORGE şi LĂZĂROIU RAMONA MARIANA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+M”, Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 44, beneficiari LĂZĂROIU RADU GEORGE şi LĂZĂROIU RAMONA MARIANA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

           Nr.   149

           Tgv. 29.05.2014

          

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru

„Reamplasare corpuri de clădire la unitate de producţie pentru fabricare corpuri de iluminat”, Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A,

beneficiar S.C. SICAL S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Reamplasare corpuri de clădire la unitate de producţie pentru fabricare corpuri de iluminat”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, beneficiar S.C. SICAL S.R.L.;

§  Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „Reamplasare corpuri de clădire la unitate de producţie pentru fabricare corpuri de iluminat”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, beneficiar S.C. SICAL S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

           Nr.   150

           Tgv. 29.05.2014

          

 

                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2014

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 2  din data de 14.04.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Dispoziției Primarului nr. 1995/2014 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 14.04.2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 3 contracte de închiriere până la data de 30.06.2014, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   151

           Tgv.  29.05.2014

 

 

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 151/29.05.2014

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu chiriasii din blocurile de locuinte sociale cărora li se prelungeste

termenul contractului de închiriere până la data de 30.06.2014

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Strada

Bloc

Ap.

1.

GHIBEA NICOLAE

Dr. Oprescu Dumitru

17B

15

2.

STAN CRISTIAN

C-tin. Brancoveanu

B02

6

3.

TRICA VASILICA

Dr. Oprescu Dumitru

17B

1

 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

     prof. Diana Elena Diaconu                                      jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 20.05.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 3 încheiat în data de 20.05.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1949/21.03.2014;

§      Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§      Prevederile H.G. nr. 389/2010 referitoare la modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§      Prevederile H.G. nr. 502/2013 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

§      Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 referitoare la stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”edin Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 20.05.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se anulează poziția nr. 6 din anexa la HCL nr. 347/31.10.2013 privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 22.10.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                     

   Nr.   152

   Tgv.  29.05.2014

  

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrare a unei părti din imobilul ”Punct Termic C”,

situat în Târgoviste, str. Revolutiei, nr. 8 B către Clubul Sportiv Municipal Târgoviste

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transmiterea în folosinţă a gratuită a unei părți din  imobilul ”Punct Termic C”, situat în Târgoviște, str. Revoluției, nr. 8B către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 867-870 din Codul Civil;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. «c»  şi ale art. 123(1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, a unei părți din imobilul ”Punct Termic C”, în suprafaţă de 93,04 mp, situat în Târgoviște, str. Revoluției, nr. 8B, conform planului anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

- Denumire:                                            Punct Termic C- zona centrală

- Adresa:                                                str. Revoluției, nr. 8B

- Suprafaţă:                                            93,04 mp(centală termică 88,63mp+wc 4,41mp);

- Număr inventar:                                    102.344;

- Valoare de inventar:                             8810, 52 lei;

         -  Destinație:                                            sediu Club Sportiv Municipal Târgoviște

Art. 2. Darea în administrare se va efectua prin protocol în care se vor stipula condiţiile de folosinţă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.   153

   Tgv.  29.05.2014

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgovişte,

în Piata Vlad Ţepeş

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piaţa Vlad Ţepeş în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Albu Andrei

Diaconu Diana

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 19 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

    Nr.   154

     Tgv.  29.05.2014

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2

 

      Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi, 29.05.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78  mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2, în vederea extinderii proprietăţii pentru amenajare spaţiu verde;

§      Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 871 din Codul Civil al României;

§      Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§                                                                                                                            Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea taxelor locale pentru anul 2014;

§        Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§          Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „a” şi 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78  mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2, în vederea extinderii proprietăţii pentru amenajare spaţiu verde, conform planului de situaţie anexat.

 Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei:

       Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Albu Andrei

Diaconu Diana

Art. 3 Preţul de început al licitaţiei este de 3 lei/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

Nr.   155

 Tgv.  29.05.2014

 

                                                                                                                

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 1350/2001, modificată şi completată de H.G. nr. 1975/2004, H.G. nr. 166/2007, H.G. nr. 1443/2008 şi H.G. nr. 543/2011, referitoare la  atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa;

§  Prevederile H.C.L. nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgovişte, întocmit conform Anexei nr. 4 la Normele tehnice de aplicare a Legii nr. 213/1998, aprobate prin HG nr. 548 /1999, conform listei anexate, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Târgovişte va fi permanent actualizată, în funcţie de modificările şi completările ulterioare, conform reglementărilor prevăzute de lege.

Art. 3 Anexa la prezenta hotărâre se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul va fi transmis Consiliului Judeţean Dâmboviţa spre a fi înaintat Guvernului României, în vederea atestării şi publicării în Monitorul Oficial al României, partea I.

          Art. 4 Începând cu data prezentei HCL nr. 163/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al Municipiului Targoviste, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

      

  Nr.   156

   Tgv.  29.05.2014

                                                                                                               

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014 având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 164/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă inventarului bunurilor mobile şi imobile, de natura terenurilor, construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor, altele decât cele de uz sau de interes public, care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte, conform listei anexate.

Art. 2 Inventarul tuturor bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Târgovişte, va fi permanent actualizat, funcţie de modificarile si completările ulterioare, conform reglementărilor prevazute de lege.

Art. 3 Începând cu data prezentei HCL nr. 164/1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al Municipiului Targoviste, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

        

   Nr.   157

   Tgv.  29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei

Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

din cadrul Universităţii “Valahia”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 10.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Valahia” în vederea realizării Simpozionului “Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană”;

§  Adresa Universităţii “Valahia” - Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei nr. 503/06.05.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 11406/09.05.2014;

§  Prevederile H.C.L. nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2014;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Valahia” în vederea realizării Simpozionului “Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană”, în perioada 2 - 3 iunie 2014.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii, prin diminuarea cu 10.000 lei a sumelor prevăzute pentru finanţarea activităţilor prilejuite de Ziua de 1 Iunie.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

        Nr.   158

        Tgv. 29.05.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Adresa Partidului Poporului Dan-Diaconescu înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 7545 din data de 25.03.2014 prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Local Municipal Târgovişte excluderea din cadrul Partidului Poporului-Dan Diaconescu a dlui. Păunescu Mihai-Andrei;

§      Raportul de specialitate întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§      Prevederile art. 9 alin. 2, lit. h1, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 121, alin. 2, lit. h1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§ Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai Andrei, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

       Nr.   159

       Tgv. 29.05.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind respingerea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3E”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 29.05.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se respinge P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3E”, Târgoviste, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

           Nr.   160

           Tgv. 29.05.2014