ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

           19.04.2019

 

           ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

19.04.2019

 

184.  Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul  Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

185.  Hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale     Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

186.  Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcția Complex Turistic de Natație, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Palatul Copiilor Târgoviște, pentru organizarea competiției naționale de înot „Cupa 1 Mai”

187.      Hotărâre privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și Municipiul Targovishte din Republica Bulgaria

188.      Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

189.      Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

190.      Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

191.      Hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2018 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

192.      Hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

193.      Hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște, republicată

194.      Hotărâre privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

195.      Hotărâre privind aprobarea Planului local multianual pentru creșterea numărului de cladiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero – NZEB

196.      Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”

197.      Hotărâre privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Târgoviște  pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „MIHAI VITEAZUL” din Târgoviște, județul Dâmbovița

198.      Hotărâre privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe    strada Vidin, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

199.      Hotărâre privind aprobarea contului de execuție pentru anul 2018

200.      Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

201.      Hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării unor investiții

202.      Hotărâre privind indexarea, ținând cont de rata inflației, a taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2020

203.      Hotărâre pentru modificarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 106/17.04.2014

204.      Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 11.04.2019    al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

205.      Hotărâre privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativde stat, către actualul chiriaș

206.      Hotărâre privind aprobarea funcționării Serviciului de Dispecerat al Sistemului de Iluminat Public în căminul 2 din Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

207.      Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în concesiunea societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

208.      Hotărâre privind reglementarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Municipiul Târgoviște

209.      Hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin                              domeniului public al Municipiului Târgoviște

210.      Hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către societatea       Municipal Construct S.A. a unor bunuri imobile

211.      Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate

212.      Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii  pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 m2, situat în Municipiul Târgoviște, zona Hala micro XI, strada Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș

 

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcții contractuale din cadrul  Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște înregistat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 12228/09.04.2019 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște;

§Prevederile art. 41 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unui post de regizor scenă MIII într-un post de regizor scenă SII în cadrul Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște.

Art. 2 Statul de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                VIZAT DE LEGALITATE,         

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL MUNICIPIULUI,

               prof. univ. dr. Ion Cucui                 jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   184

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcții ale acestei direcții;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică organigrama și statul de funcții ale Direcției Complex Turistic de Natație Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,         

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   185

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Direcția Complex Turistic de Natație, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Palatul Copiilor Târgoviște,

pentru organizarea competiției naționale de înot „Cupa 1 Mai”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație nr. 764/10.04.2019;

§  Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit.e) și alin. (7), lit. a) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Direcția Complex Turistic de Natație, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Palatul Copiilor Târgoviște, pentru organizarea competiției naționale de înot „Cupa 1 Mai”, ce se va desfășura în data de 12 mai 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de  Natație Târgoviște, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.   

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,          

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

              prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   186

Tgv. 19.04.2019

Redactat 4 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și Municipiul Targovishte din Republica Bulgaria

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Local㠖 Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale privind aprobarea încheierii Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și Municipiul Targovishte din Republica Bulgaria;

§ Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 34969 din data de 21.03.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 11361 din data de 02.04.2019;

§ Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/1150 din data de 08.04.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 12077 din data de 08.04.2019;

§  Prevederile art. 41 din Legea privind tratatele nr. 590/2003;

§  Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 11 alin. (3) art. 16, art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. 7, lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unei Înțelegeri de Cooperare între Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița din România și Municipiul Targovishte din Republica Bulgaria, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan pentru semnarea Înțelegerii de Cooperare din partea municipiului Târgoviște.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Compartimentul Relații Externe, Culturale, Artistice și Sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                          VIZAT DE LEGALITATE,       

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                       jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   187

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§            Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște;

§            Adresa Instituției Prefectului– Județul Dâmbovița nr. 3728/08.05.2018 și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 15272/14.05.2018 privind numărul maxim de posturi pentru anul 2018;

§            Avizul  nr. 15498/2019 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

§            Prevederile art. 107 alin. (1), lit. c, art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§            Prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

§            Prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificările și completările ulterioare;

§            Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                                

§            Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Începând cu data de 01.05.2019 se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane, Relații Externe, Culturale și Sociale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   188

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

       HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

la Societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară  a lunii aprilie 2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate nr. 12530/10.04.2019 privind aprobarea situațiilor financiare anuale - bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului la Societatea Municipal Construct S.A., la data de 31.12.2018;

§  Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 194, alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală a Acționarilor la Municipal Construct S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

  

 

 

Nr.   189

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

Anexa  la HCL nr. 189/19.04.2019

                                                                                    

                                            

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 254/27.09.2016, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.            Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, conform anexelor la prezentul mandat.

 

Pentru  _____x______   Împotrivă_________  Abținere_________    

 

 

2.            Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2018, conform anexelor la prezentul mandat.

 

Pentru  ______x_____   Împotrivă_________  Abținere_________   

 

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                    jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile art. 11, lit. a) și e) din Actul constitutiv al societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 194, alin. (1), lit. a) și art. 196 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 referitoare la societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L. Târgoviște, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la Municipal Security S.R.L, dl. Andrei Gheorghe, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   190

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                                                                                     Anexa la HCL nr. 190/19.04.2019

Consiliul Local                                                                                                 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților la societatea Municipal Security S.R.L.

 

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 175/30.05.2018, dl. Andrei Gheorghesă exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.                 Să aprobe situațiile financiare pentru anul 2018 ale societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

 

 

Pentru _____x_____  Împotrivă_________   Abținere________    

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

                                                                 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2018 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședința ordinară  a lunii aprilie 2019, având în vedere:

§ Raportul privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2018;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HG nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

§ Prevederile Anexei 6 din Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile H.C.L. nr. 103/30.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c), din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

                   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă realizarea bugetului de venituri si cheltuieli (execuție bugetară) pentru anul 2018 al societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   191

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018 ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Auditorului Financiar, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2018;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

§ Prevederile Ordinului 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (3), lit. c) cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative și politicile contabile, pentru anul 2018, ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Auditorului Financiar și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2018 ale societății ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, societatea ECO-SAL 2005 S.A. și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   192

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

 HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 privind acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște, republicată

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate nr. 6118/A/04.04.2019 al Direcției de Asistență Socială și înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu  nr. 12398/10.04.2019;

§ Prevederile art. 17, alin. 1, lit. o) din Legea serviciilor de transport public local, nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 203/18.08.2016, republicată referitoare la acordarea unor facilități la transportul public de călători în municipiul Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 447/31.10.2017 referitoare la  modificarea HCL nr. 203/18.08.2016 republicată;

§ Prevederile HCL nr. 495/21.12.2018 referitoare la încetarea contractului de parteneriat public-privat nr. 265/2005 încheiat între Consiliul Local Municipal Târgoviște și Societatea Asociația Investitorilor Transport Târgoviște S.R.L.;

§ Prevederile HCL nr. 134/28.02.2019 referitoare la aprobarea atribuirii directe a serviciului de transport public local în Municipiul Târgoviște către Societatea SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE S.R.L.;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6), lit. a), pct. 2 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. I Art. 1, 4 și 5 din HCL nr. 203/18.08.2016, republicată, se modifică și vor avea următorul cuprins:

          „Art. 1 Începând cu 01.05.2019 se aprobă acordarea de facilități pentru pentru mijloacele de transport public de călători, constând în tichete de călătorie cu două călătorii/zi, pensionarilor cu domiciliul în municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 1500 lei.

          Art. 4 Se aprobă Procedura privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 1500 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 5 Se aprobă Regulamentul privind acordarea tichetelor de călătorie către pensionarii din municipiul Târgoviște cu pensia mai mică sau egală cu 1500 lei, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. II Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. III Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Direcția de Asistență Socială, Servicii Publice Municipale Târgoviște S.R.L. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,       

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   193

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

HOTĂRÂRE

        privind modificarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local,

aprobat prin HCL nr. 215/14.08.2014

 

           Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate întocmit de Comisia de evaluare și selecție a solicitărilor referitoare la finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§ Prevederile HCL nr. 215/14.08.2014 referitoare la aprobarea Regulamentului regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Târgoviște, alocate pentru activitățile nonprofit de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 350/2005 referitoare la regimul finanțării nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 3, alin. (1) și cele ale art. 81 alin. (2) din Legea Educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art.  36, alin. (2) lit. b) și d) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

 

HOTĂRĂRE:

 

Art. 1 Se modifică Regulamentul regimului finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Târgoviște, pentru activitățile nonprofit de interes local, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de evaluare și selecție și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   194

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

  privind aprobarea Planului local multianual pentru creșterea numărului de cladiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero - NZEB

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor nr. 12412/10.04.2019 privind aprobarea Planului local multianual pentru creșterea numărului de cladiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero – NZEB;

§   Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9827/21.03.2019;

§  Prevederile art. 14 din  Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul local multianual pentru creșterea numărului de cladiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero – NZEB, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,             

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 prof. univ. dr. Ion Cucui                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   195

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate;

§ Prevederile Ordinului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Devizul general al investiției;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion Neculce, Fructelor și Luceafărului”, după cum urmează:

 

                                I.         Indicatori tehnici:

 

CAPACITĂȚI

U.M.

CANTITATE

Lungime străzi modernizate

m

1.415

Suprafață străzi modernizate

m2

8.231

Suprafață trotuare modernizate

m2

1.451

Lungime bordură prefabricată 20x25

m

2.874

Lungime bordură prefabricată 10x15

m

100

Aducere la cotă capace cămine/ geigere etc.

buc

97

Rigolă carosabilă cu placate prefabricate

m

485

Marcaje rutiere

km/ m2

DA

Semne de circulație

buc

21

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             II.           

 

II. Indicatori economici:

                                                     Lei (cu T.V.A.)      Lei (fără T.V.A.)

1.  Valoarea totală a investiției:    2.191.094,933        1.842.825,811

             din care construcții montaj        1.949.701,705        1.638.404,794

2.  Durata estimată de execuție a investiției: 6 luni.

 

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1) și Bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   196

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                   

                                                                

HOTĂRÂRE

privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Târgoviște  pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MIHAI VITEAZUL” din Târgoviște, județul Dâmbovița

                                                                         

      Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§   Raportul de specialitate nr. 12413/10.04.2019  întocmit de Direcția Managementul Proiectelor prin care se susține oportunitatea adoptării unei hotărâri de consiliu privind relocarea activităților Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Târgoviște  pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MIHAI VITEAZUL” din Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Contractul de finanțare nr. 4014/27.03.2019;

§   Contractul de execuție lucrări nr. 11436/03.04.2019;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

                

Art. 1 Se aprobă relocarea cu caracter temporar, respectiv pe perioada derulării contractului de execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZILE „MIHAI VITEAZUL” din Târgoviște, județul Dâmbovița, în incinta Școlii Gimnaziale „Grigore Alexandrescu”, pentru clasele 0-IV și în incinta Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”, pentru clasele V-VIII.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Managementul Proiectelor și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   197

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor privind aprobarea investiției „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița;

§   Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§   H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile;

§   Ordinul nr. 104/2015 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale;

§  Ordinul nr. 32/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Decizii A.N.R.E., reglementări tehnice și standard de performanță în vigoare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§   Prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. (2), lit. d) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de cofinanțare prin care se cedează în folosința Societății Distrigaz Sud Rețele investiția „Extindere rețea de gaze naturale pe strada Vidin, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, în vederea semnării Contractului de cofinanțare pentru proiectul de investiție.

Art. 4 Se aprobă execuția lucrării ca urmare a încheierii contractului de cofinanțare prevăzut la articolul 2, pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuție, între Societatea Distrigaz Sud Rețele, ENGIE România S.A. și Municipiul Târgoviște.

Art. 5 Valoarea totală stabilită a investiției (strada Vidin, în lungime de 190 m.l.) este de 53.063,29 lei cu TVA, defalcată astfel:

       12.066,60 lei cu TVA - investiție suportată de ENGIE România S.A.

       40.996,69 lei cu TVA - investiție suportată de Municipiul Târgoviște.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și Secretarul Municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   198

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                       

 

     HOTĂRÂRE

          privind aprobarea contului de execuție pentru anul 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice – nr. 11243/02.04.2019 privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2018 și notele explicative la situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018;

§  Prevederile art 57 și 58 din Legea nr. 273/2006 privind finaele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. 4 lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare     

    În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aproba Contul de execuție a bugetului local întocmit la data de 31.12.2018, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe si interne la data de 31.12.2018, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba conturile de execuție aferente instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2018 (Bilanț la 31.12.2018, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2018, Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018, Situația fluxurilor de trezorerie la

31.12.2018 - Bănci, Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.12.2018, Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice la 31.12.2018, Situația  modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2018, Situația activelor fixe amortizabile la 31.12.2018, Situația activelor fixe neamortizabile la 31.12.2018, Plăți restante la 31.12.2018, Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unități administrativ teritoriale la data de 31.12.2018, Situația plăților efectuate din FEN postaderare la data de 31.12.2018,  conform anexelor de la 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4K, 4L și 4M care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,       

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   199

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

   

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul Direcției economice nr. 12160/09.04.2019;

§ Legea nr. 50/2019  privind bugetul de stat pe anul 2019;

§ Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

§ Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

§ Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;

§ Legea nr. 350/2006 a tinerilor;

§ H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice nr. 27380/20.03.2019;

§ Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 40/22.03.2019 privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și estimări 2020-2022 și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru  echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2019 și estimări 2020-2022;

§ Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovita nr. 9/17.04.2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1A și 1B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul creditelor interne al Municipiului Târgoviște pentru anul 2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Bugetul general consolidat pe anul 2019 este redat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4  Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 finanțate din credite interne, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista proiectelor cu finanțare nerambursabilă, finanțate din bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituțiilor din subordinea Consiliului Local Târgoviște, finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă programul manifestărilor culturale pe anul 2019 desfășurate de Teatrul Municipal Tony Bulandra, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Din bugetul local, capitolul 67.02 Cultura, recreere și religie, titlul Bunuri și servicii vor fi acordate următoarele sume pentru finanțarea de acțiuni social-culturale precum și pentru acordarea de sprijin financiar, după cum urmează:

§  326 mii lei cheltuieli cu încălzirea bisericilor din Municipiul Târgoviște;

§  600 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare  aferente bisericilor din Municipiul Târgoviște;

§  50 mii lei sprijin financiar acordat bisericilor aparținând altor culte decât cel ortodox pentru finanțarea unor lucrări de reparații și modernizare;

§  50 mii lei sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru organizarea Sărbătorii Sf. Nifon;

§  Sprijin financiar acordat Arhiepiscopiei Târgoviște pentru cantina sociala 120 mii lei;

§  Sprijin financiar acordat Universității Valahia – Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației pentru organizarea simpozionului "Teologie și tradiții, spiritualitate și modernitate. Contribuția patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și a traducătorilor de cărți bisericești la spiritualitatea și cultura românească" 15 mii lei;

§  Sume pentru promovarea de proiecte de interes general cu finanțare nerambursabilă 550 mii lei,  conform anexei nr. 9;

§  Sume pentru promovarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă pentru tineret 50 mii lei, conform anexei nr. 10;

§  Sprijin financiar pentru Revista "Litere" 12 mii lei (HCL 10/2013);

§  Majorarea sprijinului financiar pentru Revista "Târgoviștea Literară " la 12 mii lei (HCL 9/2013).

Art. 10 Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Municipiului Târgoviște într-un cuantum maxim de 200 mii lei, sumă ce este prevăzută în capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, titlul Bunuri și servicii.

Se aprobă contractarea serviciilor de asistență juridică în vederea reprezentării în instanță a Clubului Sportiv Municipal  Târgoviște într-un cuantum maxim de 30 mii lei, sumă ce este prevăzută în bugetul propriu al clubului la titlul Bunuri și servicii.

Art. 11  Pentru derularea programului actiunilor culturale derulate de Teatrul Municipal se aprobă credite de angajament în suma de 3.870 mii lei.

Art. 12  Se aprobă nivelul cotizațiilor pe care Municipiul Târgoviște le are de achitat în anul 2019 potrivit anexei nr. 11 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 13 Propunerea de majorare a bugetului de venituri și cheltuieli corespunzător donațiilor și/sau sponsorizărilor primite în anul 2019 este redată în anexa nr. 12, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 Defalcarea pe articole și alineate de cheltuieli precum și repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute în bugetul menționat la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite.

Art. 15 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică - Serviciul Contabilitate și Secretarul municipiului Târgoviște pentru comunicare.

 

 

                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,        

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   200

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării unor investiții

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 12424/10.04.2019 prin care se propune aprobarea demarării procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării unor investiții;

§  Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de contractare a unui împrumut rambursabil în vederea finanțării unor investiții, în următoarele condiții:

-         Valoarea finanțării rambursabile 65.000.000  lei;

-         Perioada de tragere până la data de 31.12.2021;

-         Perioada de rambursare 120 luni începând cu luna ianuarie 2022.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică și Secretarul municipiului pentru comunicare.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   201

Tgv. 19.04.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea, ținând cont de rata inflației, a taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2020

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Stabilire, constatare, încasare impozite și taxe locale;

§ Prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, articol care instituie obligația consiliului local de a adopta anual, până la data de 30 aprilie, o hotărâre de indexare a sumelor reprezentând impozite sau taxe locale;

§ Prevederile pct. 94 și 95 din O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

§ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile HCL nr. 382/19.12.2016 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în municipiul Târgoviște pentru anul 2017;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului Național de Statistică;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 27, art. 36, alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         In temeiul art. 45, alin. (2) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Pentru anul 2020 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și ale amenzilor, așa cum au fost ele stabilite prin art. 1 din H.C.L. nr. 502/31.12.2018 „privind indexarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019”, se indexează cu rata inflației de 4,6%.

Art.2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor și taxelor locale, taxe speciale și amenzi, așa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcțiile subordonate Consiliului Local Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   202

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 106/17.04.2014

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind modificarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 106/17.04.2014;

§ Prevederile H.C.L. nr. 106/17.04.2014 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște

§  Prevederile Legii nr. 154/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică Regulamentul local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Șef al Municipiului Târgoviște, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Poliția Locală Târgoviște, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                   

                                                             VIZAT DE LEGALITATE,        

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. univ. dr. Ion Cucui                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   203

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 3 din data de 11.04.2019 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§  Procesul Verbal nr. 3 încheiat în data de 11.04.2019 de către comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 3545/05.12.2018;

§  Prevederile art. 8, alin (6) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile H.G. nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§  Prevederile HCL nr. 131/27.05.2015 privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L., administrarea, exploatarea și închirierea acestora;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) și alin. (6), lit. a) , pct. 17 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 3 din data de 11.04.2019 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 2 (două) locuințe cu chirie pentru tineri prin A.N.L., conform anexei 2 de la Procesul verbal nr. 3 din data de 11.04.2019.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, comisia de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,     

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   204

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                                  

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat - Compartiment Fond Locativ privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat, către actualul chiriaș;

§ Prevederile art. 5 din Decretul - Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 7 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului și din fondul unităților economice sau bugetare de stat;

§ Prevederile art. 2 al H.C.L. nr. 59/30.01.2001 privind aprobarea unor măsuri referitoare la administrarea fondului locativ;

§ Prevederile H.C.L. nr. 118/30.03.2018 privind aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTÂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă vânzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul titular de contract de închiriere, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru Cătălin Cristea, sau un funcționar desemnat de Primarul Municipiului Târgoviște, să semneze contractele de vânzare în formă autentică.

Art. 3 Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgoviște nr. 118/30.03.2018 privind „aprobarea vânzării unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaș” se revocă.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                         VIZAT DE LEGALITATE,       

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   205

Tgv. 19.04.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

     HOTĂRÂRE

privind aprobarea funcționării Serviciului de Dispecerat al Sistemului de Iluminat Public în căminul 2 din Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea funcționării Serviciului de Dispecerat al Sistemului de Iluminat Public în căminul 2 din Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița;

§Prevederile H.C.L. nr. 173 / 18.05.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TARGOVISTE”Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea C – Iluminat public Apel de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile H.C.L. nr. 444/19.11.2018 privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7 REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranzitiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si în sectorul locuintelor, Operatiunea C – Iluminat public, aprobat cu Ordinul MDRAPFE nr. 27/08.01.2018;

§Extrasul de carte funciara nr. 84761 si Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu nr. cadastral 84761;

§Schita etajului 3 cu dispunerea camerelor in Caminul 2 si Schita camerei nr. 307 de la etajul 3 – Caminul 2;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) și d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă funcționarea Serviciului de Dispecerat al Sistemului de Iluminat Public în camera nr. 307 (în suprafață utilă de 34 m2), aflată la etajul 3 al Căminului 2, P+3, din Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița, pe toată perioada implementării proiectului „Eficientizarea energetică a sistemului de iluminat public din Municipiul Târgoviște”.

Alocarea spațiului se face atât pe durata realizării lucrărilor, precum și în următorii 5 ani după Recepția la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune, cu posibilitatea prelungirii.

Art. 2 Anexa 11 a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 444/19.11.2018, se completează cu o nouă poziție după cum urmează:

 

4.

Spațiu dispecerat :

camera 307 în suprafață utilă de 34 m2, cămin 2, P+3, etaj 3, Bulevardul Unirii nr. 24, Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița

m2

1

 

Art. 3 Prin grija Secretarului Municipiului Târgoviște se va republica Anexa 11 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgoviște aprobat prin H.C.L. nr. 444/19.11.2018.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   206

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                                                          

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarea unor bunuri aflate în concesiunea societății

Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște în vederea scoaterii din funcțiune și casarii a unor bunuri aflate în concesiunea societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.;

§Adresa nr. 11525/02.04.2019 a societății Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. și înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 11569/03.04.2019;

§Prevederile cap. III din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, cu modificările ulterioare;

§Prevederile art. (2) ale O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art. 2 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat între Municipiul Târgoviște și Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A., se modifică în sensul diminuarii patrimoniului concesionat cu valoarea de 14.920 lei, aferentă bunurilor casate conform art. 1.

Art. 3  Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. se obligă cu parcurgerea etapelor prevăzute de legislația în vigoare privind scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate se fac venit la bugetul local.

Art. 4 În evidența patrimonială se va opera în mod corespunzător, procesul verbal de casare va fi întocmit în trei exemplare, câte unul pentru Municipiul Târgoviște, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔Apa Dâmbovița”.

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartiment Evidența Patrimoniului, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   207

Tgv. 19.04.2019

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion

HOTĂRÂRE

privind reglementarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Municipiul Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Econimice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind reglementarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§ Prevederile H.C.L. nr. 263/30.09.2015 privind transmiterea către Direcția de Asistență Socială a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile compuse din construcții si teren aferent în care își desfășoară activitatea creșele de copii preluate conform H.C.L. nr. 138/2007;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea imobilului – Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște, situată în Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, construcție C1(P+1E), în suprafață construită de 970 mp, având numărul cadastral 83537, în 2 imobile, astfel:

-            Clădire C1(P+1E) - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște,  în suprafață construită de 685 mp și suprafața desfășurată de 1352 mp,

-            Clădire C2 (P+1E) - Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, în suprafață construită de 285 mp și suprafața desfășurată de 563 mp.

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului – Teren Lot 4 - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște, situat în Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, în suprafață de 1068 mp, având numărul cadastral 83537, în 2 imobile, astfel:

-                 Lot 1 - în suprafață de 746 mp, aferent Clădire C1 - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște

-                 Lot 2 - în suprafață de 322 mp, aferent Clădire C2 - Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel.

Art. 3 Se aprobă alipirea imobilelor – terenuri, având categoria de folosință CC Curți construcții, situate în Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A : Lot 2 - aferent Clădire C2 - Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, în suprafață de 322 mp, și suprafața de 1109 mp (Lot 3), număr cadastral 83536, rezultând suprafața de 1431mp.

Art. 4 Se aprobă modificarea pozițiilor: 1889 - Clădire - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Târgoviște și 2934 - Clădire Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, corespunzătoare poziției 701 din HG nr. 1350/2001, 1890 - Teren - Grădinița cu program prelungit nr. 2 Targoviste și 2933 - Teren Creșa nr. 2 Târgoviște – Voinicel, corespunzătoare poziției 832 din HG nr. 1350/2001, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1889, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A; construcție tip P+1E, din cărămidă, acoperită cu tablă, suprafața construită = 685 mp; suprafața desfășurată = 1352 mp“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,545.525 lei “

- la poziția 1890, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; Categoria CC - Curți construcții; suprafață totală = 2797 mp, formată din Lotul 1 în suprafață de 537 mp, Carte Funciară nr. 83534, număr cadastral 83534, Lotul 2 în suprafață de 1239 mp, Carte Funciară nr. 83535, număr cadastral 83535, Lot în suprafață de 746 mp, număr cadastral 83537 și Lotul 5 în suprafață de 275 mp, Carte Funciară nr. 83538, număr cadastral 83538 “, iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,491.880 lei “

- la poziția 2933, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, cvartal 14, parcela 26; Categoria de folosință CC - curți construcții, suprafața = 1431mp, formată din Lotul 3 în suprafață de 1109 mp, Carte Funciară nr. 83536, număr cadastral 83536 și Lot în suprafață de 322 mp, număr cadastral 83537“,iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,251.656 lei“

- la poziția 2934, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9 A, construcție tip P+1E, suprafața construită = 285 mp, suprafața desfășurată = 563 mp“,iar coloana 5 va avea următorul cuprins ,,309.129 lei“

Art. 5 Începând cu data prezentei, datele de identificare ale imobilul situat în strada Radu Vărzaru Armașu nr. 9A, prezentate în Anexele 1 și 2 la HCL nr. 263/30.09.2015, se modifică în sensul reglementat prin prezenta hotărîre.

Art. 6 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,      

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   208

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

                                 

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice-Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea pozițiilor: 1576 - Sala de Sport micro III, corespunzătoare poziției 974 din HG nr. 1350/2001, 1577 - Teren aferent Sala de sport micro III, 1855 - PT5 Micro XII - Strada Pandurilor, 1918 - Clădire - Școala gimnazială profesor Paul Bănică, corespunzătoare poziției 715 din HG nr. 1350/2001, 1919 - Teren Școala gimnazială profesor Paul Bănică, corespunzătoare poziției 677 din HG nr. 1350/2001, 2640 - Teren aferent PT 5 Micro XII, 2775 - Teren aferent Strada Infrățirii, 2825 - Teren aferent Strada Prisecii, 3142 - Construcție pentru centrală termică Școala gimnazială profesor Paul Bănică, 3643 - Sala de sport -  Școala gimnazială profesor Paul Bănică, 3644 - Teren de sport  - Școala gimnazială profesor Paul Bănică, înscrise în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, după cum urmează:

- la poziția 1576, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent major Dragomirescu Liviu nr.2B; Construcție tip P+1E, compusă din sală de sport și vestiar; Suprafața construită = 1.706 mp, Suprafața desfășurată = 2.114 mp, Carte funciară 84773 număr cadastral 84773“ iar coloana 5 va avea următorul cuprins : “1.812.370 lei“;

- la poziția 1577, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada locotenent major Dragomirescu Liviu nr. 2 B; micro III, cvartal 50; parcela 1.1; Suprafața = 4150 mp; Vecinătăți: Nord-teren municipiu, Est-număr cadastral 83501, Sud-număr cadastral 83416 și Vest-număr cadastral 83997, Carte funciară 84773 număr cadastral 84773“;

- la poziția 1855, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3A; construcție tip P, din zidărie BCA cu acoperiș tip terasă bitumată, suprafața construită = 265 mp, compusă din suprafața de 238 mp(C1) și 27 mp(C3), Carte funciară 84124 număr cadastral 84124“;

- la poziția 2640, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Pandurilor nr. 3A, Categoria de folosință - Curți construcții, cvartal 220, parcela 43; suprafața = 664 mp; Vecinătăți: Nord, Est, Sud, Vest-număr cadastral 75822, Carte funciară 84124 număr cadastral 84124“;

- la poziția 1918, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei nr. 3; construcție tip P+2E ce  cuprinde și extinderea edificată în anul 2012; Suprafața construită = 1217 mp; Suprafața desfășurată = 3651 mp; Carte funciară 84793 număr cadastral 84793“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.387.423,94 lei“;

- la poziția 1919, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei nr. 3; cvartal 102, parcela 30; Suprafața = 8035 mp, Categoria de folosință - Curți construcții; Vecinătăți: Nord-număr cadastral 75842, 75860 și bloc 25, Est-număr cadastral 3200, Sud-număr cadastral 75810 și 194, Vest-număr cadastral 75842; Carte funciară 84793 număr cadastral 84793“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.355.059 lei“;

- la poziția 3142, coloana 3 va avea următorul cuprins:“Incintă Școala gimnazială profesor Paul Bănică, strada Moldovei nr. 3; construcție container prefabricat, suprafața = 23 mp; Carte funciară 84793 număr cadastral 84793“;

- la poziția 3643, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei nr. 3; clădire tip P, suprafața construită = 1624 mp; Carte funciară 84793 număr cadastral 84793“;

- la poziția 3644, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Moldovei nr. 3; teren imprejmuit cu panouri din plasă de sârmă, în lungime de 136 m , suprafața de joc este acoperită cu vopsea cauciucată , dotat cu 2 porți handbal, 2 coșuri de baschet, gradene 2 module cu 112 locuri, suprafața = 1120 mp; Carte funciară 84793 număr cadastral 84793“;

- la poziția 2775 coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Teren categoria de folosință DR - drum, format din Lotul 1 în suprafață de 1833 mp Carte Funciară nr. 83648 număr cadastral 83648, Lotul 2 în suprafață de 5719 mp Carte Funciară nr. 83703 număr cadastral 83703 și Lotul 3 în suprafață de 3800 mp Carte Funciară nr. 84826 număr cadastral 84826; suprafața totală = 11.352 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Infrățirii“,iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “776.363 lei“;

- la poziția 2825 coloana 3 va avea următorul cuprins:“ Teren categoria de folosință DR - drum, format din lot în suprafață de 4653 mp, lungime tronson drum 391 metri, începe din lot  număr cadastral 82895 strada Prisecii până în De 442, Carte Funciară nr. 82888 număr cadastral 82888, lot în suprafață de 6336 mp, lungime tronson drum 613 metri, începe din lot număr cadastral 82888 strada Prisecii până în De 386/1, Carte Funciară nr. 82895 număr cadastral  82895 și lot în suprafață de 1181 mp,  lungime tronson drum 157 metri, începe din lot număr cadastral 84826 strada Înfrățirii până în lot număr cadastral 82895 strada Prisecii, suprafața totală = 12.170 mp, ocupată de elementele constructive ale străzii Prisecii în lungime totală de 1161 metri“,iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “832.306 lei“.

Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile – terenuri, situate în Strada Cooperației, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunurilor imobile prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă eliminarea din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a poziției 3645 - Extindere Școală (Bibliotecă + 2 laboratoare) -  Școala gimnazială profesor Paul Bănică si  2838 - Teren aferent Strada Silviu Stănculescu – actor.

Art. 5. Se aprobă dezmembrarea imobilului – Teren aferent Strada Infrățirii(Lot 3), în suprafață de 4.981 mp, având numărul cadastral 83685, în 2 imobile, astfel:

- număr cadastral 84826, în suprafață de 3.800 mp

- număr cadastral 84827, în suprafață de 1.181 mp

Art. 6 Se aprobă alipirea următoarelor imobile - terenuri proprietate publică a Municipiului Târgoviște, situate în Șoseaua Găești, tarlaua 9, rezultând  o suprafață totală de 163.100 mp:

- teren în suprafață de 100.000 mp, parcela 31/1, număr de inventar 700064

- teren în suprafață de 20.000 mp, parcela 31/2, număr de inventar 700071

- teren în suprafață de 38.300 mp, parcela 30,  număr de inventar 700072

- teren în suprafață de 4.800 mp, parcela 32, număr de inventar 700070

Art. 7 Se aprobă dezmembrarea imobilului - teren situat în Șoseaua Găești, tarlaua 9, în suprafață totală de 163.100 mp, în două loturi: - Lot 1 în suprafață de 54.500 mp și Lot 2  în suprafață de 108.600 mp.

Art. 8 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 9 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Compartimentul Evidența Patrimoniului și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                       VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   209

Tgv. 19.04.2019

Redactat 3 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal Construct S.A. a unor bunuri imobile

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal Construct S.A. a unor bunuri imobile;

§ Adresa societății Municipal Construct S.A. înregistrată la Primăria Târgoviște cu nr. 5808/19.02.2019;

§ Prevederile art. 59 din O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5) lit. a) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea prin atribuire directă către societatea Municipal Construct S.A., a unor bunuri imobile, proprietate publică a municipiului Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Bunurile prevăzute în anexă vor fi concesionate pe toată perioada existenței societății, dar nu mai mult de 49 de ani. De asemenea, concesiunea va înceta în situația în care Municipiul Târgoviște nu va mai fi acționar majoritar  al societății Municipal Construct S.A.

Art. 3 Redevența pentru bunurile concesionate este de 10.000 lei/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, societatea Municipal Construct S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   210

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având in vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a unor mijloace fixe;

§ Prevederile art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Cap. III din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

§ Notele de fundamentare întocmite de responsabilii în vederea casării unor mijloace fixe;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3)  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Direcției de Salubritate.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

 

                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,       

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   211

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                                     

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii  pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 m2,

situat în Municipiul Târgoviște, zona Hala micro XI, strada Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște, întrunit în ședință ordinară astăzi, 19.04.2019, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 m2 situat în Municipiul Târgoviște, zona Hala micro XI, strada Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Anexei 5h a H.C.L. nr. 283/09.11.2015 republicată în baza  H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Prevederile H.C.L. nr. 502/31.12.2018 privind indexarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2019;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5) lit. a) și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 23 m2 situat în Municipiul Târgoviște, zona Hala micro XI, strada Vlad Țepeș, adiacent Pieței Vlad Țepeș, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfășurare a licitației.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

 

Mihai-Andrei Păunescu

Ion Joița

Neli Ion

 

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 19 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,       

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. univ. dr. Ion Cucui                  jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   212

Tgv. 19.04.2019

Redactat 2 ex.

cons. Horațiu-Radu Maniți