ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

26.04.2018

 

131. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Special Olympics pentru organizarea evenimentului sportiv „Jocurile Naționale Special Olympics 2018”, în perioada 25-28 mai 2018

132. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Comunitară Dâmbovița pentru organizarea evenimentului sportiv și de strângere de fonduri „Swimathon”, în luna iunie 2018

133. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 10 iunie 2018

134. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Cadeți (12 - 14 ani), în perioada 12 - 15 iulie 2018

135. Hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și      serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

136. Hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

137. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41/29.02.2016 referitoare la aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație

138. Hotărâre privind salarizarea personalului din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 261/28.07.2017

139. Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

140.      Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017 ale ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

141.      Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

142.  Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

143.  Hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului   Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

144.  Hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori” în cadrul Grădinii Zoologice Târgoviște

145.  Hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2018

146.  Hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”

147.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere hală de producție și depozitare”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar EURO AUDIT SERVICE S.R.L.

148.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, beneficiar Municipiul Târgoviște

149.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate și extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului, Dâmboviței și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște

150.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Crizantemei, Ciocârliei, Zorilor, Lt. Viorel Mărceanu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște

151.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stan Ionuț-Gabriel și Stan Georgiana

152.  Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 46 J, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stănciulică Stelian și Stănciulică Daniela Ionela

153.  Hotărâre privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din data de 17.04.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

154.  Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate

155.  Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

156.  Hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil-teren, str. Constructorilor, nr. 10 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate

157.  Hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

158.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

159.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

160.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 22 m2, situat în municipiul Târgoviște, adiacent Piața Bărăției, cvartal 35, parcela 1

161.  Hotărâre privind concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A

162.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 103 m2, situat în municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Cvartal 95, Parcela 32

163.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a 18 terenuri în suprafață totală de 18 m2 (1 m2 fiecare), situate în municipiul Târgoviște

164.  Hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 13 terenuri și 2 spații situate în municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 9, în incinta Complexului Turistic de Natație Târgoviște

165.  Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște pentru organizarea „Turneului Final al Campionatului Național Feminin de Baschet U18”, în perioada 02-06 mai 2018

166.  Hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de trecere din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 400 m2, situat în strada Nicolae Iorga, nr. 3

167.  Hotărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate privind delegarea și dezvoltarea serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 și achiziția de autobuze”

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Special Olympics pentru organizarea evenimentului sportiv „Jocurile Naționale Special Olympics 2018”, în perioada 25-28 mai 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Adresa Fundației Special Olympics înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 2919/30.01.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Special Olympics pentru organizarea evenimentului sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale „Jocurile Naționale Special Olympics 2018”, în perioada 25-28 mai 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.      

 

                    VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.  131

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                                                        

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Comunitară Dâmbovița pentru organizarea evenimentului sportiv și de strângere de fonduri „Swimathon”, în luna iunie 2018

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§  Adresa Fundației Comunitare Dâmbovița înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10400/02.04.2018;

§  Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Fundația Comunitară Dâmbovița pentru organizarea evenimentului sportiv și de strângere de fonduri „Swimathon”, în luna iunie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.  132

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 10 iunie 2018

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Adresa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern nr. 41/29.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 3018/30.01.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Masters, în perioada 09 - 10 iunie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   133

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

                                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Cadeți (12 - 14 ani), în perioada 12 - 15 iulie 2018

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Adresa Federației Române de Natație și Pentatlon Modern nr. 41/29.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 3018/30.01.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Prevederile H.C.L. nr. 28/05.02.2016 privind înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit.”e” și alin. (7), lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

          În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște prin Direcția Complex Turistic de Natație și Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării Campionatului Național Cadeți (12 - 14 ani), în perioada 12 - 15 iulie 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Directorul Complexului Turistic de Natație, ec. Eugen Pătrașcu să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Complex Turistic de Natație Târgoviște, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.     

 

                      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   134

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu       

                                                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială;

§ Prevederile Legii Asistenței Sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 4 din H.G. nr 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

§ Prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

§ Prevederile HCL nr. 482/13.12.2017 privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor din cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2018;

§ Prevederile HCL nr. 57/20.02.2018 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Târgoviște;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;                    

§ Prevederile art. 36, alin. (3) lit. “b” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data de 01.05.2018 se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, după cum urmează:

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu autism și sindrom down „Sfânta Maria”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi „Arlechino”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de zi pentru copii cu dizabilități, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de asistență și reintegrare/reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost „Sfânta Maria”, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Căminului pentru persoane vârstnice “Sfânta Elena”, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Cantinei de Ajutor Social, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Biroului de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Adăpostului de noapte “Speranța”, conform anexei 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial de primire în regim de urgentă pentru victimele violenței domestice “Împreuna vom reuși”, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

§  Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului de pensionari nr. 1, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2 Începând cu data prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare își       încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Asistență Socială și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   135

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

         

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

 

          Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Prevederile Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 280/27.10.2016 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare ale comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36 alin. (2), lit. „a” si alin. (3) lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, privind Administrația Publică Locală adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Târgoviște, conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

         

                     VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu                   jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   136

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                               

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 41/29.02.2016 referitoare la aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație

 

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Secretarului Municipiului Târgoviște privind modificarea H.C.L. nr. 41/29.02.2016 referitoare la aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Prevederile HCL nr. 28/05.02.2016 referitoare la înființarea Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Prevederile H.C.L. nr. 41/29.02.2016 privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 63, alin. (7) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3), lit. „b” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 41/29.02.2016, în sensul eliminării sintagmei „pentru o perioadă de 4 ani”.

Art. 2 Se aprobă completarea art. 1 al H.C.L. nr. 41/29.02.2016 prin introducerea unei noi litere cu următorul conținut:

„c) domeniul fundamental științele sportului și educației fizice cu următoarele domenii de licență și specializări: educație fizică și sportivă, sport și performanță motrică”.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 41/29.02.2016 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Resurse Umane și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                            

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu      jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

 

Nr.   137

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

 

 

                                                             

HOTĂRÂRE

privind salarizarea personalului din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 261/28.07.2017

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§  Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane prin care se propune salarizarea personalului din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște, respectiv modificarea și completarea Anexei I la H.C.L. nr. 261/28.07.2017;

§  Procesul verbal înregistrat la Primaria Municipiului Târgoviște sub nr. 11663 din 16.04.2018, din care rezultă îndeplinirea condiției de consultare a reprezentanților salariațiilor din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște;

§ Prevederile art.11alin. 1 coroborat cu prevederile anexei VIII, capitolul II, lit. A), pct. IV, din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 80/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

§ Prevederile HCL nr. 261/28.07.2018 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare adoptă următoarea

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 1 - funcții contractuale - la H.C.L. nr. 261/28.07.2017 referitoare la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și al serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște, după cum urmează:

 

4.     Funcții contractuale de conducere

                                         

Nr. crt.

Funcția

Coeficient stabilit

Nivelul studiilor

Grad I

Grad II

1

Director, inspector șef, șef sector, șef compartiment

5

5.5

S

2

Director adjunct, inspector șef adjunct, contabil șef, inginer șef

 

4.5

 

5

S

3

Șef serviciu, șef secție

4

4.5

S

4

Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu

3.5

4

S

5

Șef formație muncitori

1.70

1.75

M

 

 

5.     Funcții contractuale de execuție

                                         

Nr. crt.

Funcția

Grad profesional

Coeficient propus

 

S (studii superioare de lungă durată)

1

Auditor

IA

1.93

I

1.82

II

1.66

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, economist,  revizor contabil, arhitect, referent de specialitate, inspector casier

 

 

IA

1.90

I

1.80

II

1.65

debutant

1.50

3

Consilier juridic

IA

1.90

I

1.80

II

1.65

debutant

1.50

 

SSD (studii superioare de scurta durata)

4

Tehnician-economist, secretar superior, interpret relații, interpret profesional,  inspector, referent, subinginer, arhivist

IA

1.52

I

1.48

II

1.45

debutant

1.38

 

M (studii medii)

5

Referent, inspector, arhivar, referent casier, tehnician, agent agricol

IA

1.31

I

1.28

II

1.24

debutant

1.21


 

6

Stenodactilograf,

secretar dactilograf, dactilograf

IA (M)

1.33

I (M, G)

1.26

debutant (M,G)

1.10


7

Secretar

M,G

1.31

Secretar debutant

M,G

1.21

8

Administrator

I

1.31

II

1.26

9

Șef depozit

I

1.35

II

1.21

10

Casier, magaziner

M, G

1.2

debutant (M,G)

1.1

11

Șef formație pază/ pompieri

M, G

 

12

Portar, paznic, pompier, guard, bufetier, curier,

manipulant bunuri

 

M, G

 

1.1

13

Bucătar, lenjereasă

M, G

1.31

14

Îngrijitor

M, G

1.1

debutant (M,G)

1

15

Maistru

I (M, G)

1.41

II (M, G)

1.31

16

Șofer

I (M, G)

1.31

II (M, G)

1.26

 

17

 

Muncitor calificat

 

I

1.31

II

1.26

III

1.20

IV

1.10

18

Muncitor necalificat

I

1.01

II (fără sporuri)

1

19

Funcționar administrativ

I

1.2

20

Asistent medical principal

S

1.74

Asistent medical

S

1.67

Asistent medical debutant

S

1.58

21

Asistent medical principal

SSD

1.63

Asistent medical

SSD

1.56

Asistent medical debutant

SSD

1.54

22

Asistent medical principal

PL

1.56

Asistent medical

PL

1.50

Asistent medical debutant

PL

1.48

23

Asistent medical principal

M

1.54

Asistent medical

M

1.48

Asistent medical debutant

M

1.44

24

Instructor sportiv (nivelul studiilor și condițiilor de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin act administrativ al conducătorului instituției)

I

1.56

II

1.50

III

1.44

debutant

1.42

25

Salvator ștrand

I (M)

1.62

II (M)

1.52

III (M)

1.40

IV (M)

1.20

 

Art. 2 Începând cu data de 01.04.2018, salariile de bază aferente funcțiilor contractuale din cadrul Direcției Complex Turistic de Natație, Direcției Grădina Zoologică, Clubului Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgoviște -(18 funcții comune din cadrul familiei ocupaționale – Administrație), urmează să se stabilească prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în Anexa nr. I la H.C.L. nr. 261/28.07.2017 modificată și completată,  cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Art. 3 În aplicarea dispozițiilor articolului 2, conducătorii fiecărei instituții vor efectua reîncadrarea personalului, conform prevederilor Legii nr. 153/2017 și ale prezentei hotărâri.

Art. 4 În situația în care în urma aplicării coeficienților stabiliți, cuantumul brut al salariului lunar este mai mic decât nivelul acordat pentru luna martie 2018, se menține în plată acesta din urmă, până când prin creșterile salariale succesive ale salariului minim garantat în plată prin înmulțirea cu coeficientul respectiv se va depăși acest nivel.

    Art. 5 Prezenta hotărăre se aduce la îndeplinire de: Direcția Complex Turistic de Natație, Direcția Grădina Zoologică, Clubul Sportiv Municipal Târgoviște și Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviște și se afișează pe site-ul Primariei Municipiului Târgoviște, urmând a se comunica în condițiile legii: Instituției Prefectului - Județul Dâmbovița, Direcției Economice, Direcției Administrație Publică Local㠖 Biroului Resurse Umane, instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște mai sus enumerate.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   138

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Impozite și Taxe Locale prin care se propune modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la adoptarea procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

§ Prevederile art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor și  impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2016;

§ Prevederile H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Prevederile HCL nr. 355/25.11.2016 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 31/05.02.2016 privind aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2) lit. b, alin. (4), lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa 2 la H.C.L. nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015, republicată în baza HCL nr. 355/25.11.2016, prin introducerea la art. 3 a alineatului (3) cu următorul conținut :

Art. 3 alin. (3) „Scutirea nu se aplică pentru clădirile care sunt identificate ca fiind neîngrijite, în conformitate cu prevederile art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar proprietarul nu s-a conformat somației primite de a efectua lucrările de întreținere/îngrijire necesare”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică-Serviciul Impozite și Taxe Locale și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

                                              

                      

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   139

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

    

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2017 ale ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul ECO - SAL 2005 S.A. prin care se propune aprobarea situațiilor financiare, notelor explicative, politicilor contabile, raportului Auditorului Financiar, raportului Consiliului de Administrație și raportulului conducerii societății pentru anul 2017;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. (3), lit. “c”, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare (bilanț, cont de profit și pierdere), notele explicative și politicile contabile, pentru anul 2017, ale ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 1și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportul Auditorului Financiar și raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2017 ale ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, conform Anexelor 3 și 4  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, ECO-SAL 2005 S.A. și, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   140

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§ Referatul ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea Contractele de delegare a gestiunii pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi și curățenie în piețe și oborul din municipiul Târgoviște;

§ Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea ECO – SAL 2005 S.A.;

§ Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a” pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

    În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Anexa nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011 se modifică potrivit noii Anexe republicate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   141

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

   

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște,

aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§  Referatul ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea Anexei nr. 6 a Contractelor de delegare a gestiunii pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi și curățenie în piețe și oborul din municipiul Târgoviște;

§  Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înființarea ECO – SAL 2005 S.A.

§  Prevederile H.C.L. nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d” și alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTÃRÂRE:

 

Art. 1 Anexa nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011 se modifică potrivit noii Anexe republicate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/14.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția Economică, ECO – SAL 2005 S.A Târgoviște și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   142

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

     

HOTĂRÂRE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor

 la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

 

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Referatul de specialitate al Municipal Construct S.A.;

§ Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului  nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (3), lit.”c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

       În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgoviște, reprezentantul Municipiului Târgoviște în AGA la MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   143

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

 

 

Municipiul Târgoviște                                                                                                                             Anexa  la HCL nr. 143/26.04.2018

Consiliul Local                                                                                                 

 

 

PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Acționarilor MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute și înregistrate în Registrul Acționarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

1.  Să aprobe realizarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

Pentru _____X_______   Împotrivă__________    Abținere___________    

 

2.  Să aprobe situațiile financiare anuale la data de 31.12.2017 ale MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște, conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul mandat.

 

Pentru  _____X______ Împotrivă____________  Abținere___________    

 

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori”

în cadrul Grădinii Zoologice Târgoviște

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Grădina Zoologică privind aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori”;

§  Prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 referitoare la finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL nr. 65/20.02.2018 referitoare la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pentru anul 2018;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă proiectul tehnic pentru obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori” în cadrul Grădinii Zoologice Târgoviște, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Design peisagistic spațiu destindere vizitatori” în cadrul Grădinii Zoologice Târgoviște după cum urmează:

 

  Valoare totală (INV), inclusiv TVA – 65.662 lei

 

  Cheltuieli de proiectare - 1.800 lei, fără TVA

 

  Capacități (în unități fizice și valorice)

 

U.M

CANTITATE

VALOARE

Bolțari ciment

buc.

1650

3465

Ciment, sac 40 kg

buc.

60

960

Nisip

mc.

6

630

Plasă gard volieră (1.0x10 m)

buc.

2

410

Material dendrologic

buc.

1

5000

Skimmer suprafață

buc.

1

423

BoTeck ScreenMatic

buc.

1

10415

Folie EDPM 10X6 include și material geotextil

mp.

16

3000

Gazon

mp.

700

7000

Pavele reciclate

mp.

10

0

Accesorii montaj

buc.

1

200

Piatră pentru placat + alei (57 mp)

mp.

250

8750

Cadre metalice (împrejmuire fermă, iesle, jgheab)

ml

11

550

Mobilier urban + pod

buc.

1

10000

Beton fundație

mc.

5

1075

Piatră calcar (din stoc existent)

mc.

2

0

Accesoriu curățare bazin

buc.

1

1000

Vopsitorii pe bază de apă și accesorii (pensule, hârtie abrazivă)

buc.

2

500

                                                         TOTAL                           53.378 lei

 

Durata estimativă de realizare a obiectivului de investiții este de 45 de zile.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Grădina Zoologică, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   144

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion     

                              

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2018

 

   Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2018;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 19, lit. „b” și art. 22, alin. (3) din O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Normei metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice;

§ Prevederile Ordinului nr. 2544/26.03.2018 pentru aprobarea Programului național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu finanțare în anul  2018;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. “e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

              În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

       HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se aprobă Lista blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște care vor participa la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea și execuția lucrărilor la imobilele cuprinse în Lista blocurilor de locuințe pentru anul 2018 se va realiza în limita fondurilor alocate de la bugetul local, bugetul de stat și a fondurilor asociațiilor de proprietari.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

                  

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   145

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

                                                                     

HOTĂRÂRE

         privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare

      pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§ Normative tehnice și STAS-uri incidente;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (4), lit. „d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Nota conceptuală pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgoviște – LOT 3”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul local.

 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   146

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion     

           

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

 „Extindere hală de producție și depozitare”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar EURO AUDIT SERVICE S.R.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Extindere hală de producție și depozitare”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar EURO AUDIT SERVICE S.R.L.;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Extindere hală de producție și depozitare”, Târgoviște, str. Calafat, nr. 7, jud. Dâmbovița, beneficiar EURO AUDIT SERVICE S.R.L.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 31, funcțiunea dominantă: I - zonă de unități industriale, depozitare și transport și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 60%; CUTmax = 1,50, Nr. niv. max. P+1E+M, H max. cornișă = 9,0m, H max. coamă=12,50m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 24 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   147

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion     

 

                                              

    

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, județul Dâmbovița”, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 18, funcțiunea dominantă: Llu - zonă rezidențială cu clădiri cu mai mult de trei niveluri (peste 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POTmax = 40%; CUTmax = 2,0, Nr. niv. max. P+2.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   148

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate și extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului, Dâmboviței și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate și extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului, Dâmboviței și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate și extindere rețea de distribuție gaze naturale pentru străzile Teilor, Prisecii, Plantelor, Pădurii, Crângului, Dâmboviței și Soarelui din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: CC - zonă pentru căi de comunicație, parcelele studiate având categoria de folosință drum.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   149

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Crizantemei, Ciocârliei, Zorilor, Lt. Viorel Mărceanu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”,

beneficiar Municipiul Târgoviște

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Lucrări de extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă a sistemelor de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Crizantemei, Ciocârliei, Zorilor, Lt. Viorel Mărceanu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare ape uzate pentru străzile Crizantemei, Ciocârliei, Zorilor, Lt. Viorel Mărceanu și Nicolae Bălcescu din Municipiul Târgoviște”, beneficiar Municipiul Târgoviște.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 34 și 35, funcțiunea dominantă: CC - zonă pentru căi de comunicație, parcelele studiate având categoria de folosință drum.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   150

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

      

     

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire locuință S+P+1, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stan Ionuț-Gabriel și Stan Georgiana

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință S+P+1, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stan Ionuț-Gabriel și Stan Georgiana;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință S+P+1, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, Târgoviște, str. Tabaci, nr. 1, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stan Ionuț-Gabriel și Stan Georgiana.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 4, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială pentru locuițe și funcțiuni complementare P, P+1, P+2

și următorii indicatori urbanistici: POT = 35%; CUT = 0,70, Nr. niv. max. S+P+1, H max. coamă=10,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   151

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu     

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 46 J, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stănciulică Stelian și Stănciulică Daniela Ionela

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului Târgoviște privind aprobarea P.U.Z studiat pentru „Construire locuință P+M”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 46 J, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stănciulică Stelian și Stănciulică Daniela Ionela;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36 alin. (5) lit. “c” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. (2) lit. „e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 46 J, jud. Dâmbovița, beneficiari: Stănciulică Stelian și Stănciulică Daniela Ionela.

Art. 2 Se stabilește încadrarea funcțională în UTR 38, funcțiunea dominantă: L - zonă rezidențială cu clădiri de tip urban P, P+1, P+2 (până la 10 m) și următorii indicatori urbanistici: POT = 30%; CUT = 0,6, Nr. niv. max. P+1, H max. cornișă = 6,0 m,  H max. coamă = 9,0 m.

Art. 3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal are valabilitate de 36 luni de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Urbanism și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   152

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu 

 

                                                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului-Verbal nr. 2 din data de 17.04.2018 al Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 17.04.2018 de către comisia de vânzare a locuințelor A.N.L, constituită în baza Dispoziției Primarului nr. 1101/05.04.2017;

§ Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 151/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

§ Prevederile H.G. nr. 251/2016 referitoare la modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile Ordinului nr. 3776/25.07.2017 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. (6), pct. 19, lit.”e” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3) Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 și anexa acestuia din data de 17.04.2018 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Secretarul Municipiului Târgoviște, jr. Chiru-Cătălin Cristea sau un funcționar desemnat prin dispoziția primarului, să semneze contractele de vânzare în formă autentică către beneficiarii prevăzuți în Procesul Verbal nr. 2 din data de 17.04.2018.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L., Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat – Compartimentul Fond Locativ și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   153

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion                                                                 

                                                                                                 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor mijloace fixe aflate în administrarea Direcției de Salubritate

 

    Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a unor mijloace fixe;

§ Prevederile art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și conpletările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Ordinului 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

§ Prevederile Ordinului nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

§ Notele de fundamentare întocmite de responsabili în vederea casării unor mijloace fixe;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „ din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45, alin. (3)  din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Direcției de Salubritate.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția de Salubritate, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   154

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu                 

 

Anexa la HCL nr. 154/26.04.2018

 

Centralizatorul mijloacelor fixe propuse la casare,

            Scoatere din functiune , declasare                 

Nr crt.

Gestiune

Denumire mijloc fix

Nr.inventar

Valoare lei

Grad uzura

1.

Sectia Mecanizare

IFRON 204D–DB151, nr identificare 932028, putere 47,8kwct.21331,

Data intrare 01.01.1987

2366041

7368.00

100%

2.

Sectia Mecanizare

TIH 445DH

RODBAEF379006 putere 33 kw cil 2339mc motor Disel fabr.1978 cont 21311

23661863

3050.00

100%

3.

Sectia Mecanizare

Buldozer S1500

An fabr. 1989

Ct  21331

2120101647

 15000.00

100%

 

4.

Sectia Mecanizare

Raspinditor mat.antiderapant

Ct 21311

An fabr . 2002

Cont 21311

 

0

100%

 

5.

Parc Chindia

Pergole-6buc

Ct 2141

3111720-3111725

23808*6buc=142848lei

100%

6.

Sectia Mecanizare

Cisterna Auto  Autospeciala  N3 Roman DB 05GPOJHRM110011A0311/1977

An fab.01.06. 1977 cont 21311

23223036

3840.00LEI

100%

7.

Sectia Mecanizare

Autocisterna Autospecializata Cisterna lichid petrol

JHAT151111A0409/1990

DB99SAL cont 21311

23223043

18000.00 lei

100%

 

 

TOTAL

 

190106.00 lei

 

 

        VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

                                                

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere :

§ Adresa Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. înregistrată sub nr. 9804/27.03.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării;

§ Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/ 29.01.2009;

§ Prevederile H.C.L. nr. 156/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/29.05.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște, cu modificările și completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c»  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a bunurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, aflate în concesiunea Companiei de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A.

Art. 2 Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 2624/29.01.2009, încheiat între Municipiul Târgoviște și Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A, se modifică în sensul diminuării patrimoniului concesionat cu valoarea de 287.347 lei, aferentă bunurilor ce urmează a fi casate, în evidența patrimonială urmând a se va opera în mod corespunzător.

Art. 3 Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. va proceda la scoaterea din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, sumele rezultate din valorificarea bunurilor casate transformându-se în venit la bugetul local.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică, Compartimentul Evidența Patrimoniului Public și Privat, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   155

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

         jr. Mariana Ungureanu     

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil-teren, str. Constructorilor, nr. 10 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate

 

  Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere :

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidența Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil - teren, str. Constructorilor, nr. 10 și constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției de Salubritate;

§Prevederile art. 858 – 865 din Codul Civil;

§Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§Prevederile HCL nr. 47/29.01.2018 privind achiziționarea de către Municipiul Târgoviște a terenului în suprafață de 4.744 m2, în vederea extinderii Cimitirului Central;

§Prevederile Contractului de vânzare nr. 649 din data de 11.04.2018;

§Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c» și alin. (5), lit. «a» din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil - teren în suprafață 4.744 mp, Carte Funciară nr. 83575, număr cadastral 83575, situat în strada Constructorilor, nr. 10, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se constituie dreptul de administrare în favoarea Direcției de Salubritate asupra bunului imobil - teren, prevăzut la art. 1, pentru extinderea Cimitirului Central.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidența Patrimoniului,  Direcția de Salubritate și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.        

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   156

Tgv. 26.04.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                              

                                                                 Anexă la Hotărârea nr. 156/26.04.2018

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3668

 

 

 

Teren Strada  Constructorilor nr. 10

Categoria CC - Curți construcții; Vecini: Nord – Cimitir Central (nr. cadastral 83415), Est- număr cadastral 10659, Sud – SC Dâmbovița Construcții și  SC Someco, Vest – Peco(număr cadastral 78711), suprafața = 4.744 mp, Carte Funciară 83575, număr cadastral 83575

2018

360.600,65

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998, Contract de vânzare-cumpărare nr. 649/11.04.2018

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, avand in vedere:

§Raportul de specialitate al Direcției Economice - Compartiment Evidență Patrimoniu prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște;

§Prevederile Legii 287/2009 privind Codul Civil, republicată;

§  Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile HCL 156/2014 referitoare la privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște;

§  Prevederile HCL nr. 157/2014  referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§  Prevederile art. 36, alin. (2), lit. «c», art. 120 și art. 121 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște, aprobat prin HCL nr. 156/2014 se modifică după cum urmează:

- la poziția 664, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Strada Matei Basarab nr. 76 A; Categoria de folosință A - arabil 58.432 mp și CC - curți construcții 10.640 mp; cvartal 11, parcela 1; Vecinătăți: Nord - NC 75832, râul Ialomița, Est - terenuri proprietate privată, Sud - terenuri proprietate privată, Vest - terenuri proprietate privată, suprafața = 69.072 mp, Carte Funciară 83139, număr cadastral 83139”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.004.508,06 lei“

- la poziția 3605, coloana 2 va avea următorul cuprins: “ Teren Strada profesor Cornel Popa nr. 10“, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Categoria CC - Curți construcții; cvartal 59; parcela 2; Vecinătăți: Nord – Strada professor Cornel Popa(fost DE 55), Est – număr cadastral 5805/2, Sud - număr cadastral 76004, Iazul Morilor, Vest – Grădina Zoologică, suprafața = 4068 mp, Carte Funciară 84170, număr cadastral 84170”.

Art. 2 Se aprobă trecerea bunului imobil Teren Strada Ialomiței nr. 28 A, număr de inventar 701165, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște.

Art. 3 Se aprobă includerea în domeniul public al Municipiului Târgoviște a bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcția Economică - Compartimentul Evidență Patrimoniu, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   157

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE

                                                       

  Anexă la Hotărârea nr. 157/26.04.2018

 

Datele de identificare ale  bunurilor ce completează Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Târgoviște

 

Poz. Inreg

 

 

Cod de clasif.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării în folosință

 

 

Valoare de inventar

-lei-

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

3669

 

 

 

Teren Strada Ialomiței nr. 28 A

Categoria CC - Curți construcții; cvartal 89, parcela 9; vecini: N-CCN-646, E-Teren proprietate municipiu, S- Teren proprietate municipiu și str. Ialomitei, V- drum ;CF 80098, nr. cadastral 80098; suprafața = 846 mp

2014

70.943

Domeniul public al Municipiului Târgoviște, Legea nr. 213/1998

 

 

  VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2,

situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. „a” și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 3 m2 , situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, lângă Grădina Zoologică, aleea spre locurile de joacă pentru copii, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Ion Neli

      Păunescu Mihai-Andrei

      Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 44 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   158

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

 

    

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2,

 situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Direcției de Salubritate prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, zona Debarcader;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5) lit. „a” și art. 123, alin. (1) și (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 m2 , situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia, zonă Debarcader, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Ion Neli

      Păunescu Mihai-Andrei

      Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 44 lei/m2/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Salubritate, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

 

       VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   159

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

                                              

           

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 22 m2, situat în municipiul Târgoviște, adiacent Piața Bărăției, cvartal 35, parcela 1

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 22 m2, situat în municipiul Târgoviște, adiacent Piața Bărăției, cvartal 35, parcela 1, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 871 - 873 din Codul Civil;

§ Prevederile O.U.G. 54/30.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 487/13.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” și 123, alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 22 m2, situat în municipiul Târgoviște, adiacent Piața Bărăției, cvartal 35, parcela 1, în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a licitației:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Ion Neli

      Păunescu Mihai-Andrei

      Bugyi Alexandru

Art. 3 Prețul de început al licitației este de 68 lei/m2/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism, comisia ce va fi constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.  

 

      VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   160

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A

 

       Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A;

§ Prevederile art. 21 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 157/2014 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile anexei 5 I din H.C.L. nr. 283/09.11.2015 privind aprobarea taxelor  și impozitelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 473/23.11.2017 referitoare la scoaterea la licitație publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani a spațiului cu altă destinație, în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A;

§ Procesele verbale ale comisiei de organizare a licitației nr. 4506/12.02.2018, 8965/19.03.2018 și 11647 din 16.04.2018;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „a” din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

        În temeiul art. 45 alin. (3)  din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă concesionarea prin negociere directă, pe o perioadă de 10 ani  cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a spațiului în suprafață de 47 m2, din imobilul naționalizat situat în municipiul Târgoviște, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 1 A, având următoarele date de identificare: - categorie: spațiu cu altă destinație decât cea de locuit;

-  nr. inventar: 1000666;

-  nr. cadastral: 74214 - C 1;

-  valoare inventar: 12.860 lei.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziția Primarului, se va constitui comisia de organizare și desfăsurare a negocierii:

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

      Negoescu Mariana - Georgeta

      Ionete George - Florin

      Joița Ion

Art. 3 Prețul de început al negocierii este de 10 euro/mp/an.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, Direcția Administrație Publică Locală, comisia constituită și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște. 

 

         VIZAT DE LEGALITATE,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

  farm. Doina-Nicoleta Boboacă-Mihăescu        jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   161

Tgv. 26.04.2018

Redactat 2 ex.

jr. Diana Ion

     

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 103 m2, situat în municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Cvartal 95, Parcela 32

 

      Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință ordinară, astăzi, 26.04.2018, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 103 m2, situat în municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, Cvartal 95, Parcela 32, în vederea desfășurării activității de comerț;

§ Prevederile art. 13 - 23 din Legea nr. 50/1991