106. Hotarâre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste

107. Hotarâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Teatrului Municipal Târgoviste

108. Hotarâre privind schimbarea denumirii Teatrului Municipal Târgoviste în Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviste

109. Hotarâre privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014

110. Hotarâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2014

111. Hotarâre privind aprobarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

112. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

113. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

114. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 euro domnului Paicu Mălin Ionuţ

115. Hotarâre privind finanţarea “Cupei României” la handbal feminin din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte cu suma de 43.055 lei

116. Hotarâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

117. Hotarâre privind aprobarea contului de executie pe anul 2013 118. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER”, Târgoviste, Calea Câmpulung, nr. 70, beneficiar OLTEANU ADINA RALUCA

119. Hotarâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE INDICI URBANISTICI SI EDIFICARE LOCUINTE COLECTIVE”, Târgoviste, strada Madrid, beneficiar LUCA IOANA

120. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+M”, Târgoviste, str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENTIU

121. Hotarâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentatie publică si comert la fosta U.M. Gară, (Scoala de cavalerie), Târgoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 49 beneficiar Judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita

122. Hotarâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

123. Hotarâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

124. Hotarâre privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public catre S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

125. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 08.04.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

126. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

127. Hotarâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

128. Hotarâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu

129. Hotarâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, in incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 48

130. Hotarâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism

131. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 8000 lei doamnei Dore Cristina pentru minorul Dore Emil Codruţ

132. Hotarâre privind modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică

133. Hotarâre privind alocarea sumei de 70.000 lei pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Iunie în familie”

134. Hotarâre privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste, în vederea organizării evenimentului ”Primăvara clasică europeană”

135. Hotarâre privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

136. Hotarâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2014

137. Hotarâre privind aprobarea încheierii unei poliţe de asigurare pentru asigurarea bunurilor ce fac obiectul ACORDULUI DE TRANSFER ACTIVE - ATA 2013

138. Hotarâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 500.000 lei

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§                    Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviște;

§   Prevederile Legii nr. 185/2013 referitoare la amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările si completările ulterioare;

§  Prevederile Legii nr. 52/2003 referitoare la transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit.e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Începând cu data de 25.04.2014 se aprobă Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Târgoviste, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Politia Locală Târgoviste, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

          Nr.   106

          Tgv.  17.04.2014

           

                                                                                           

HOTĂRÂRE

privind transformarea unor functii contractuale din cadrul

Teatrului Municipal Târgoviste

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  17.04.2014, având în vedere :

§ Raportul de specialitate al Teatrului Municipal Târgoviste privind transformarea a 7 (sapte) funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional;

§ Prevederile art. 26 din Legea nr. 284/2010, Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 41 - 48 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

§      Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§      Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1. Se aprobă transformarea a 7 (sapte) funcţii contractuale, ca urmare a promovărilor în treaptă/grad profesional, în cadrul Teatrului Municipal Târgoviste, după cum urmează:

 1 post actor S II într-un post actor S I

 1 post costumier III într-un post costumier II

 1 post recuziter III într-un post recuziter II

 1 post muncitor lumini III într-un post muncitor lumini II

 1 post impresar artistic S III într-un post impresar artistic S II

 1 post regizor scenă S II într-un post regizor scenă S I

 1 post economist S II într-un post economist S I

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Târgoviste şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.  107

     Tgv.17.04.2014

             

 

 HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Teatrului Municipal Târgoviste

în Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviste

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§ Adresa Teatrului Municipal Târgoviște înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 23253 din 23.09.2013 prin care se solicită revenirea la vechea denumire a teatrului, respectiv Teatrul ”Tony Bulandra” Târgoviște;

§ Rapoartele de specialitate ale Direcției Administrație Publică Locală;

§ Prevederile art. 2, lit. d din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

§ Avizul nr. 71 din data de 19.03.2014 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Dâmbovița;

§ Avizul nr. 72 din data de 09.04.2014 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Dâmbovița;

§  Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “a”, alin. 5, lit. „d”,  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art.1 Se aprobă schimbarea denumirii Teatrului Municipal Târgoviste în Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviste.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Teatrul Municipal Tony Bulandra Târgoviste, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

            Nr.   108

            Tgv. 17.04.2014

 

                                                                      

H O T Ă R Â R E     

privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinta ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Biroului Administrativ  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind înnoirea parcului auto al instituţiei prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014;

§   Prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice nr.  364/19.03.2014  pentru aprobarea Ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național;

§   Prevederile Ordinului Ministerului Mediului și Schimbărilor Climaterice nr.  447/04.04.2014  privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a programului de stimulare a înnoirii parcului auto național;

§    Prevederile art. 24 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor masuri financiar - fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§    Prevederile art. 36, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Târgoviste la „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto national” pentru anul 2014 – proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică.

Art. 2 Se aprobă casarea autovehiculului categoria de folosintă M1, marca Daewoo, model Cielo, cu numărul de înmatriculare DB 30 PMT, număr de identificare KLATF19Y15D071406, anul fabricatiei 2005, înmatriculată prima dată în România la data de 24.05.2005, seria cărtii de identitate E327076, numărul certificatului de înmatriculare D00111365B, număr de inventar 200297, valoare de inventar 32.583 lei.

Art. 3 Se aprobă achizitionarea unui autovehicul nou, Dacia Duster, prin Programul national de stimulare a înnoirii parcului auto national pentru anul 2014.

Art. 4 Municipiul Târgoviste solicită o finantare nerambursabilă de la Administratia Fondului pentru Mediu, în sumă de 6.500 lei, reprezentând prima de casare exprimată prin tichet valoric electronic, sumă corespunzătoare predării spre casare a autovehiculului uzat mai sus mentionat, diferenta până la acoperirea integrală a pretului de achizitionare a autovehiculului nou, va fi sustinută din surse proprii (Bugetul local).

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Biroul Administativ din cadrul Municipiului Târgoviste si, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.   

                     

     Nr.   109

     Tgv.17.04.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

 al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2014

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 17.04.2014, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică ;

§  Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

§  Prevederile art. 6 lit. a, art. 29, lit. c şi art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§  Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte ;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   110

     Tgv.17.04.2014

 

                                                                                                                   

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea componentei Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

 

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară, astăzi,  17.04.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea mandatului cenzorilor societăţii;

§ Prevederile art. 159 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§ Prevederile HCL nr. 16/19.01.2006 referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 179/31.05.2005 privind înfiinţarea S.C. ECO-SAL 2005 S.A;

§ Prevederile H.C.L. nr. 52/15.03.2012 referitoare la numirea unui cenzor la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;                                

§ Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  În temeiul art. 45, alin 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei se numeste, pe o perioadă de 3 ani, Comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A., în următoarea componentă:

ec. Teodorescu Petre

jr. Grigorescu Marian

ec. Groza Dan Alexandru

Art. 2 Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. ECO-SAL 2005 S.A, comisia de cenzori a S.C. ECO - SAL 2005 S.A şi pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                  

   Nr.  111

         Tgv.17.04.2014

 

                                                                                                                

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

 

 Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, avand in vedere:

§ Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APĂ DÂMBOVIȚA” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9023 din data de 7 aprilie 2014;

§ Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APĂ DÂMBOVIȚA” înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9189 din data de 9 aprilie 2014;

§ Adresa Consiliului de Administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 9943 din data de 17.04.2014;

§ Referatul nr.   9516 din data de 11.04.2014 întocmit de Secretarului Municipiului Târgoviște;

§ Prevederile HCL nr. 149/2007 privind transformarea R.A.G.C. Târgovişte în S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile HCL nr. 63/28.03.2014 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. ;

§ Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data de 30.05.2014, ora 1000, în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 HCL nr. 63/28.03.2014 referitoare la stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. se revocă.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în A.G.A. la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., dl. Gheorghe-Pătraşcu Vasile şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

         Nr.   112

           Tgv.  17.04.2014

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                    Anexa nr. 1 la HCL nr. 112 /17.04.2014

Consiliul Local                                                                                                                      

 

 

                                                  PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale Ordinare din data 30.05.2014 a S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 6/2013, dl. GHEORGHE-PĂTRAŞCU VASILE, fiul lui Aron şi Maria, născut la data de 17.07.1977, domiciliat în Târgovişte, ........................, posesor al C.I. seria DD nr. ......... eliberata de SPCJEP Dâmboviţa la data de 30.07.2010 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.05.2014 pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1.    Să numească Consiliul de Administratie potrivit mandatului ce îi va fi încredințat până la data de 30.05.2014

 

 

              Pentru  _____X_____            Împotrivă____________       Abţinere___________

 

 

 

                                                                                                                                           

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, avand in vedere:

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Prevederile art. 17, alin. 3 și art. 18 din Actul constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1a şi Anexa nr. 1b care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                   

           Nr.   113

           Tgv.  17.04.2014

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                     Anexa 1a

Consiliul Local                                                                                                                    

                                            

 

   PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. ....... să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1.        Să aprobe situațiile financiare ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2013,  conform anexelor

 

 

 

            Pentru  ____X_______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1b

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011, dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

1. Să aprobe situatiile financiare ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2013, conform anexelor

 

            Pentru  _____X______  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15.000 euro

domnului Paicu Mălin Ionuţ

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere: 

§ Cererea domnului Paicu Malin Ionuţ, nr. 6663/14.03.2014, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale şi tratamentul postoperatoriu ce urmează a fi făcute la Clinique du Parc - Perigueux, Franţa;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar domnului Paicu Malin Ionuţ în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale şi tratamentului postoperatoriu ce urmează a fi făcute la Clinique du Parc - Perigueux, Franţa;

§ Prevederile art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în cuantum de 15.000 euro domnului Paicu Mălin Ionuţ pentru intervenţia chirurgicală şi tratamentul postoperatoriu ce urmează a fi făcute la Clinique du Parc - Perigueux, Franţa.

Art. 2 Suma acordată va fi suportată din bugetul Directiei de Asistentă Socială.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului

 

     Nr.   114

     Tgv.17.04.2014

      

 

HOTĂRÂRE

privind finanţarea “Cupei României” la handbal feminin din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte cu suma de 43.055 lei

 

       Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind alocarea sumei de 43.055 lei din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște în vederea organizarii şi desfăşurării “Cupei României” la handbal feminin, ediţia 2013/2014, ce se va avea loc în perioada 23-27.04.2014;

§  Adresa Federaţiei Române de Handbal nr. 335/21.03.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 8538/02.04.2014, prin care solicită sprijinul pentru organizarea “Cupei României” la handbal feminin, ediţia 2013/2014, în perioada 23 - 27.04.2014;

§  Prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “d” şi alin. 6, lit. “a”, pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

        În temeiul art. 45, alin. 2, lit. “a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă finanţarea “Cupei României” la handbal feminin din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte cu suma de 43.055 lei.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.    115

           Tgv.  17.04.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere

pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile art. 11 lit. a şi e din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2013 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

           Nr.   116

           Tgv.  17.04.2014

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de executie pe anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 17.04.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice – nr. 6375/12.03.2014 privind aprobarea contului de executie la data de 31.12.2013;

§ Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste

§ Prevederile art 57 si 58 din Legea nr. 273/2013 privind finanţele publice locale;

§ Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „b” si alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicata.

     În temeiul art. 45 alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicata, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aproba Contul de executie a bugetului local intocmit la data de 31.12.2013, conform anexelor 1A, 1B, 1C, 1D, 1E si 1F  care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Contul de executie a bugetului imprumuturilor externe si interne la data de  31.12.2013, conform anexelor 2A, 2B şi 2C care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Se aproba Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat 31.12.2013, conform anexelor 3A, 3B, 3C şi 3D, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Se aproba  situatiile financiare la data de 31.12.2013 . (Bilant la 31.12.2013, Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2013, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2013, Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2013- Bănci, Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2013, Situatia activelor şi datoriilor instituţiilor publice la 31.12.2013, Situatia  modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor la 31.12.2013, Situaţia activelor fixe amortizabile la 31.12.2013, Situaţia activelor fixe neamortizabile la 31.12.2013, Plati restante la 31.12.2013, Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, Contul de execuţie a donaţiilor şi sponsorizărilor, Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare la data de 31.12.2013, Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap la data de 31.12.2013, Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2013, Situaţia realizării programului de investiţii pe anul 2013, notele explicative si raportul privind aprobarea contului de executie pe anul 2013).

Art. 5 Se aproba conturile de executie aferente institutiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, conform anexelor 4, 5 si 6, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

          Nr.   117

           Tgv.  17.04.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER”, Târgoviste, Calea Câmpulung, nr. 70, beneficiar OLTEANU ADINA RALUCA

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER”, Târgoviște, Calea Câmpulung, nr. 70, beneficiar OLTEANU ADINA RALUCA;

§  Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINTĂ P+1 CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER”, Târgoviste, Calea Câmpulung, nr. 70, beneficiar OLTEANU ADINA RALUCA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

            Nr.   118

            Tgv. 17.04.2014

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.D. studiat pentru

„SCHIMBARE INDICI URBANISTICI SI EDIFICARE LOCUINTE COLECTIVE”, Târgoviste, strada Madrid, beneficiar LUCA IOANA

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE INDICI URBANISTICI SI EDIFICARE LOCUINTE COLECTIVE”, Târgoviste, strada Madrid, beneficiar LUCA IOANA;

§  Prevederile art. 48 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE INDICI URBANISTICI SI EDIFICARE LOCUINTE COLECTIVE”, Târgoviste, strada Madrid, beneficiar LUCA IOANA.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

          Nr.   119

          Tgv.17.04.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+M”, Târgoviste,

str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENTIU

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL ȘI BIROURI P+M”, Târgoviște, str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENȚIU

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI P+M”, Târgoviste, str. Iancu Jianu nr. 30, beneficiar ANDREESCU CRISTIAN LAURENTIU

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

            Nr.   120

            Tgv. 17.04.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru

„Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentatie publică si comert la fosta U.M. Gară, (Scoala de cavalerie), Târgoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 49

beneficiar Judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Raportul de specialitate al Arhitectului Şef al Municipiului Târgovişte privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Schimbare destinație imobile și realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentație publică și comerț la fosta U.M. Gară, (Școala de cavalerie), Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 49, beneficiar Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița

§       Prevederile art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

§    Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36 alin. 5 lit. “c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă P.U.Z. studiat pentru „Schimbare destinatie imobile si realizarea de obiective publice administrative, sportive, de prestări servicii, alimentatie publică si comert la fosta U.M. Gară, (Scoala de cavalerie), Târgoviste, Bdul. Regele Carol I, nr. 49, beneficiar Judetul Dâmbovita prin Consiliul Judetean Dâmbovita.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Arhitectul Şef al Municipiului Târgovişte şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

            Nr.   121

            Tgv. 17.04.2014

 

 

                  HOTĂRÂRE                   

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§       Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea  şi completarea anexelor 2 şi 6 ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte;

§      Prevederile art. 1, alin. 2, lit. “g”, art. 23, alin. 2, lit. “b”, art. 30, alin 4 din Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011, conform noilor Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/14.03.2011 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

     Nr.   122

     Tgv.17.04.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Referatul S.C. ECO-SAL 2005 S.A. prin care se propune adoptarea unei hotărâri referitoare la modificarea şi completarea anexelor 2 şi 6 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte;

§      Prevederile art. 1, alin. 2, lit. “g”, art. 23, alin. 2, lit. “b”, art. 30, alin 4 din Legea serviciilor comunitare de utilitaţi publice, nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile art. 5 şi art. 13, alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile O.U.G nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 179/2005 privind înfiinţarea S.C. ECO – SAL 2005 S.A.

§      Prevederile H.C.L. nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 şi Anexei nr. 6 la Contractul de delegare de gestiune, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011, conform noilor Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 57/14.03.2011 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, S.C. ECO – SAL 2005 S.A TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

     Nr.   123

     Tgv.17.04.2014

           

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public catre

S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§       Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte;

§       Raportul de specialitate nr. 6843/18.03.2014 intocmit de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

§       Prevederile art. 1 alin. 2 lit. f, art. 22, alin. 2, lit. b și art. 29-32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile art. 16, alin. 1 lit. b din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

§       Prevederile art. 7 şi art. 10, alin. 1, lit. b, art. 12, alin. 2, lit. a și art. 13, alin. 2, lit. a din O.G. nr. 71/2002 referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;

§       Prevederile H.G. nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;

§       Prevederile Ordinului nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public;

§       Prevederile Ordinului nr. 87/2007 - pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

§      Prevederile H.C.L. nr. 29/31.01.2011 privind înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cardul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36 alin. 2 lit. „d” si alin. 6 lit. „a” pct. 14  din cuprinsul Legii nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 republicata, a administraţiei publice locale republicate, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public al municipiului Targoviste, catre  S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte cuprins in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public , componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, către S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Targoviste cu sediul în Târgovişte, Bd. I.C. Bratianu nr. 38, Jud. Dâmboviţa, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/137/2011, CUI 2807546.

Art. 3 Se aprobă contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Targoviste, componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte, în forma prevazută în Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, contract ce se va încheia între Consiliul Local Municipal, pe de o parte, şi S.C.  MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.  TÂRGOVIŞTE, pe de altă parte.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. TÂRGOVIŞTE şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

     Nr.   124

     Tgv.17.04.2014

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 08.04.2014

al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

 

  Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§ Procesul Verbal nr. 2 încheiat în data de 08.04.2014 de către comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L, constituită în baza Dispoziţiei Primarului nr. 1949/21.03.2014;

§ Prevederile Legii nr. 85/1992 referitoare la vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile O.U.G. nr. 33/2010 pentru modificarea art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile O.U.G. nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe ;

§ Prevederile H.G. nr. 389/2010 referitoare la modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§ Prevederile H.G. nr. 502/2013 referitoare la modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

§ Prevederile Ordinului nr. 2401/2013 referitoare la stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2013, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin.6, pct.19, lit.”e” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/200, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art. 45, alin. 3 Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 08.04.2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L., ce constituie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Secretarul Municipiului Târgovişte, jr. Chiru Cătălin Cristea să semneze actele de vânzare-cumpărare în formă autentică către beneficiarul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Comisia de vânzare a locuinţelor A.N.L., Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartimentul Fond Locativ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                     

     Nr.   125

     Tgv.17.04.2014

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

 

    Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere:

§      Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 7353/24.03.2014 prin care Şcoala „I. Al. Brătescu – Voineşti” solicită prelungirea contractului de închiriere, pe o perioadă de un an, pentru spaţiul de pe str. N. Filipescu, nr. 37;

§      Raportul de specialitate al Direcţiei de de Administrare a Patrimomiului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind prelungirea contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti” pentru anul şcolar 2014-2015;

§      Prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile H.C.L. nr. 139/13.04.2012 referitoare la oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I.Al. Brătecu - Voineşti”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 186/14.08.2012 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 139/13.04.2012 privind oportunitatea închirierii spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37 pentru desfăşurarea activităţii Şcolii „I.Al. Brătescu - Voineşti”;

§      Prevederile H.C.L. nr. 239/04.09.2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

§      Prevederile H.C.L. nr. 216/23.08.2013 referitoare la modificarea H.C.L. nr. 239/2012 referitoare la aprobarea închirierii şi a contractului de închiriere a spaţiului de pe str. N. Filipescu, nr. 37, pentru desfăşurarea activităţii şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”

§      Raportul de de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” şi cele ale art. 45, alin. 3  din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adopta urmatoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 239/2012 după cum urmează:

     Art. 1 va avea următorul cuprins:

”Se aprobă închirierea pe o perioadă de un an şcolar, începând cu data de 01.07.2014 până la data de 30.06.2015, a spaţiului în suprafaţă de 135 mp, situat în Târgovişte, strada N. Filipescu, nr. 37, în vederea desfăşurării activităţii Şcolii „I. Al. Brătescu – Voineşti”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 239/04.09.2012 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.     

 

     Nr.   126

     Tgv.17.04.2014

             

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind trecerea unor bunuri din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Targoviste, pentru scoaterea din funcţiune în vederea  casării;

§ Prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

§ Prevederile Normelor de aplicare ale Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea 

 

H O T Â R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a bunurilor cuprinse în lista anexată, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, după caz.

Art. 2 Scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe se va efectua conform prevederilor legale, de către o comisie stabilită prin dispoziţia primarului.

Art. 3 În evidenţa contabilă se va opera în mod corespunzător.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.   127

           Tgv.  17.04.2014

 

          

 H O T Ă R Â R E

privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviste în proprietatea Arhiepiscopiei Târgovistei a terenului in suprafata de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§ Adresa Arhiepiscopiei Târgoviștei privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a terenului in suprafata de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a terenului in suprafata de 357 mp, situat în strada Mihai Bravu;

§ Prevederile art. 1 din  Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;

§ Prevederile HCL nr. 253/12.12.2011 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Arhiepiscopia Târgoviştei a unui teren proprietatea privată a Municipiului Târgoviste, în suprafaţă de 357 mp, situat în str. Mihai Bravu;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. « c » din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. 3, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea privată a Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei a bunului imobil Teren Arhiepiscopie – conform planului de situaţie anexat, cu următoarele date şi elemente de identificare:

- Denumire: Teren Arhiepiscopie

- Adresa:  strada  Mihai Bravu, cvartalul 11,  subparcela 73/1

- Suprafaţă:                             357 mp;

- Număr inventar:                   701143

- Valoare de inventar:             63.378 lei

Art. 2 Imobilul se va transmite prin protocol şi va fi folosit în vederea extinderii centrului eparhial pe perioada existentei acestuia, Arhiepiscopia Târgoviştei respectând dispoziţiile Art. 4 din Legea nr. 239/2007.

Art. 3 Începând cu data prezentei, HCL nr. 253/12.12.2011 se revocă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

           Nr.    128

           Tgv.  17.04.2014

 

                                                               

H O T Ă R Â R E

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spatiu în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, in incinta Cupolei din Piata 1 Mai, etaj I, modul nr. 48

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, in incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 48;

§ Prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile H.C.L. nr. 351/2010, nr. 250/2011 şi nr. 390/16.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014;

§ Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5 lit. „a” şi art. 123, alin. 2  si cele ale art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgovişte, in incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I, modul nr. 48 în vederea desfășurării activității de comerț.

Art. 2 În termen de 15 zile, prin Dispoziţia Primarului, se va constitui comisia de organizare şi desfăsurare a licitaţiei.

Din comisie vor face parte următorii consilieri:

Răducanu Tudorică

Păunescu Andrei

Albu Andrei

Diaconu Diana

Art. 3  Preţul  de început al licitaţiei este de 60 lei//mp/lună.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Administraţie Publică Locală, comisia ce va fi constituită şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

          Nr.   129

          Tgv. 17.04.2014

 

                                                                                                                  

HOTĂRÂRE

privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante

în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism;

§   Prevederile art. 57, alin. 5 şi art. 107, alin 2, lit. “b”  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§    Prevederile art. 36, alin. 3, lit. „b” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului - Direcţia Urbanism, după cum urmează:

v  Un post de „consilier, grad profesional principal” în post de „consilier, grad profesional asistent”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului.

 

     Nr.   130

     Tgv.17.04.2014

               

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 8000 lei

doamnei Dore Cristina pentru minorul Dore Emil Codruţ

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având in vedere: 

§ Cererea doamnei Dore Cristina, nr. 9870/17.04.2014, prin care solicită acordarea unui sprijin financiar pentru minorul Dore Emil Codruţ, în vederea participării la “Concours Musical de France”, ce se va desfăşura la Paris pe data de 10 mai 2014;

§ Raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică;

§ Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în cuantum de 8000 lei doamnei Dore Cristina pentru minorul Dore Emil Codruţ, în vederea participării la “Concours Musical de France”, ce se va desfăşura la Paris pe data de 10 mai 2014.

Art. 2 Suma va fi asigurată prin eliminarea punctului 19. Finantare Proiect „Realizarea unei campanii integrate de constientizare, informare si educare cu privire la cancerul de col uterin, prestarea de servicii de organizare conferinte pentru medicii specialisti”, 20 mii lei, din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului

 

     Nr.   131

     Tgv.17.04.2014

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 17.04.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea cuantumului taxei pentru eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică, conform H.G. nr. 1309/2012;

§ Prevederile art. 267, alin. 11 ale Codul fiscal - Titlul IX - Impozite şi taxe locale modificat prin H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 ;

§  Prevederile art.  36, alin. 1 şi alin. 4, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. “c”  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă cuantumul de 13 lei al taxei pentru eliberarea autorizaţiilor ce prevăd lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice de energie electrică.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   132

     Tgv.17.04.2014

    

 

H O T Ă R Â R E

privind alocarea sumei de 70.000 lei

pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Iunie în familie”

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.04.2014, având in vedere: 

§ Raportul de specialitate nr. 9398/10.04.2014 prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 70.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunii “1 Mai în familie”;

§ Raportul de specialitate nr. 10114/23.04.2014 al Directiei Economice privind aprobarea finantării actiunilor prilejuite organizarea şi desfăşurarea acţiunii “1 Mai în familie”;

§ Prevederile Legii nr. 273/2006 referitoare la finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E

 

Art. 1 Se alocă suma de 70.000 lei în vederea organizării şi desfăşurării acţiunii “1 Iunie în familie”, ce va avea loc în Parcul Chindia, în zilele de 31 mai si 1 iunie 2014.

Art. 2 Suma va fi asigurată din capitolul bugetar 67.02 Cultură, recreere si religie, titlul II Bunuri si servicii, prin eliminarea punctelor 19, 20 si 21 din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

     Nr.   133

     Tgv. 25.04.2014

 

 

H O T Ă R Â R E

privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste, în vederea organizării evenimentului

”Primăvara clasică europeană”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.04.2014, având in vedere: 

§  Raportul de specialitate nr. 10079 din data de 23.04.2014 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste, prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării evenimentului ”Primăvara clasică europeană”;

§  Raportul de specialitate nr. 10079 din data de 23.04.2014 al Directiei Economice privind finantarea evenimentului ”Primăvara clasică europeană”;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării evenimentului ”Primăvara clasică europeană”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Suma de ­­­­80.000 lei reprezentând contributia Consiliului Local Municipal Târgoviste în vederea organizării evenimentului ”Primăvara clasică europeană” va fi asigurată din capitolul bugetar 67.02 Cultură, recreere si religie, titlul II Bunuri si servicii, prin eliminarea punctelor 9, 10, 11 si 17 din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014,

Art. 3 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia   Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

     Nr.  134

     Tgv. 25.04.2014

 

 

                                                                                                               

H O T Ă R Â R E

privind asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.04.2014, având in vedere: 

§  Raportul de specialitate nr. 10078 din data de 23.04.2014 al Cabinetului Primarului prin care se propune asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”;

§  Raportul de specialitate nr. 10078 din data de 23.04.2014 al Direcției Economice privind finanțarea Festivalului Medieval ”Dracula”;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă asocierea dintre Consiliul Judetean Dâmbovita prin Centrul Judetean de Cultură Dâmbovita si Municipiul Târgoviste prin Consiliul Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”.

Art. 2 Suma de ­­­­250.000 lei reprezentând contributia Consiliului Local Municipal Târgoviste în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula” va fi asigurată din capitolul bugetar 67.02 Cultură, recreere si religie, titlul II Bunuri si servicii, prin eliminarea punctelor 8, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30 si diminuarea punctului 15, de la 18 mii lei la 8 mii lei, din art. 10 al HCL nr. 17/2014 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2014.

Art. 3 Se împuterniceste primarul, jr. Gabriel Florin Boriga să semneze în numele si pe seama municipiului Târgoviste acordul de asociere.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia   Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviste.

 

     Nr.   135

     Tgv. 25.04.2014

             

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2014

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 25.04.2014, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 10030/22.04.2014 privind aprobarea contului de executie la data de 31.03.2014;

§ Prevederile art 49, alin.12 şi alin.13 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Contul de execuţie a bugetului local întocmit la data de 31.03.2014, conform anexelor 1 A si 1 B  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii si subvenţii de la bugetul local data de 31.03.2014, conform anexelor 2 A si 2 B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aproba Contul de execuţie a bugetului împrumuturilor interne la data de 31.03.2014, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obliga Primarul, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   136

     Tgv. 25.04.2014

 

                                                                                                               

 

HOTARARE

  privind aprobarea încheierii unei poliţe de asigurare pentru asigurarea bunurilor ce fac obiectul ACORDULUI DE TRANSFER ACTIVE - ATA 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.04.2014, având în vedere:

§ Adresa S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A nr. 2103/09.04.2014, înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 9407/10.04.2014;

§ Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind necesitatea încheierii unei poliţe de asigurare a bunurilor ce fac obiectul ACORDULUI DE TRANSFER ACTIVE - ATA 2013;

§ Prevederile H.C.L. nr. 113/07.06.2013 privind aprobarea acordului de transfer active încheiat între Municipiul Târgovişte, Nuon Energy România S.R.L. şi S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§ Prevederile art. 7 din ACORDUL DE TRANSFER ACTIVE - ATA 2013 aprobat prin H.C.L. nr. 113/2013;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi ale alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E:

 

Art. 1 Se aprobă încheierea unei poliţe de asigurare pentru bunurile ce fac obiectul ACORDULUI DE TRANSFER ACTIVE – ATA - 2013.

Art. 2 Valoarea aproximativă a poliţei este de 13.000 lei şi va fi asigurată din bugetul local, Capitolul 51.02 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

     Nr.   137

     Tgv. 25.04.2014

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

HOTARARE

privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

cu suma de 500.000 lei

 

   Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 25.04.2014, având in vedere:

§  Adresa nr. 2004/04.04.2014 a S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 9128/08.04.2014;

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 500.000 lei;

§  Prevederile art. 9, alin. 2 și alin. 5, lit. „a” din Actul Constitutiv al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A;

§  Prevederile art. 36, alin 2,  lit. „a” şi alin. 3, lit. „c” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTARARE:

 

Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A Târgovişte cu suma de 500.000 lei, reprezentând 50.000 de actiuni la valoarea nominală de 10 lei/actiune, în portofoliul actionarului Consiliul Local Municipal Targoviste.

Art.  2 Majorarea prevăzută la art. 1 se va realiza în două transe, transa I în sumă de 250.000 lei în trimestrul II si transa II în sumă de 250.000 lei în trimestrul III.

Art. 3 Se mandatează reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu si reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre precum si de a efectua formalitătile în fata Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dâmbovita.

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu si reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ, Direcţia Economică şi, pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

     Nr.   138

     Tgv. 25.04.2014