72. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Targoviste pentru anul 2013

73. Hotarâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului CIOACĂ GABRIEL NICOLAE

74. Hotarâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

75. Hotarâre privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2013

76. Hotarâre privind aprobarea manifestărilor organizate în cadrul proiectului „Zilele Europei”, 8-26 mai 2013

77. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei, în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie – Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a IV - a

78. Hotarâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, domnului Ion Iancu Vale, pentru editarea volumului de poezii REVELAŢII

79. Hotarâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

80. Hotarâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte

81. Hotarâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

82. Hotarâre privind modificarea contractului de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/2011

83. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 04.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

84. Hotarâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 19.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

 

 

                                                                                                                                        

H O T A R A R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al

Municipiului Targoviste pentru anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi 08.04.2013, având în vedere:

§ Legea nr.5 /2013  privind bugetul de stat pe anul 2013;

§ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

§ Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

§ Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de  reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

§ Prevederile art. III din OUG 63/2010 privind încadrarea în numărul maxim de posturi şi nivelul maxim al cheltuielilor de personal;

§ Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la reglementarea unor masuri financiar fiscale cu modificările şi completările ulterioare;

§ HCL  nr. 2/08.01.2013 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013;

§ HCL nr. 200/26.05.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 lei la CEC BANK SA;

§ HCL nr. 425/09.11.2009 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 10.000.000 lei de la BANCA COMERCIALA ROMANA SA;

§ HCL nr. 183/31.08.2012  privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 46.000.000 lei de la BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA;

§ HCL nr.1/08.01.2013 privind aprobarea acoperirii deficitului secţiunii de dezvoltare aferent anului 2012 şi aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2012;

§ HCL nr.4/08.01.2013 privind majorarea capitalului social al S.C. TERMICA S.A. cu suma de 4.000.000 lei;

§ HCL nr.23/28.02.2013 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative;

§ Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Dâmboviţa nr. 976/14.01.2013;

§ Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 6129/01.03.2013;

§ Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr. 7492/20.03.2013;

§ Adresa Consiliului Judeţean nr. 4677/19.03.2013;

§ Adresa DSP Dâmboviţa nr. 7908/25.03.2013;

§ Propunerile privind fundamentarea bugetelor proprii întocmite de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” şi alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1  Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Targoviste pe anul 2013 conform anexelor nr. 1A şi 1B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redată în anexele 1B.1 la 1B.13 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013, conform anexelor 2A şi 2B, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. Detalierea cheltuielilor pe fiecare capitol bugetar este redată în anexele 2.B1 şi 2B.2 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Bugetul Creditelor interne pe anul 2013 conform anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 4 Bugetul general consolidat pe anul 2013 este redat în anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre

Art. 5  Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2013, conform anexei 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6  Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă finanţate din bugetul local pe anul 2013 conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Sinteza  proiectelor cu finantare nerambursabila pe anul 2013 este redată în anexa nr. 6A care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste, finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8  Se aprobă bugetele instituţiilor din subordinea Consiliului Local Targoviste,  finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2013 conform anexei nr. 8 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9  Pentru manifestarile culturale pe anul 2013 desfasurate de Teatrul Municipal se  aprobă o prevedere bugetară în cuantum de 850 mii lei, programul acestora urmând a fi supus aprobării Consiliului Local Municipal Târgovişte, într-o şedinţă ulterioară.

Art. 10  Din  bugetul municipiului Târgovişte, capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, titlul Bunuri si servicii vor fi finanţate următoarele categorii de cheltuieli :

a.    Susţinerea activităţii instituţiilor de cult cu suma de1.000 mii lei astfel: 400 mii lei pentru cheltuieli cu încălzirea bisericilor din municipiu şi plata coralei şi 600 mii lei pentru diverse cheltuieli pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii aferente bisericilor din Municipiul Târgovişte şi pentru susţinerea activităţii lăcaşurilor de cult; sumele vor fi decontate din bugetul propriu al Primăriei, pe baza de situaţii de lucrări şi documente justificative.

b.    Sprijin financiar Club Sportiv de Sah Chindia 20 mii lei

c.    Sprijin financiar pentru pentru editare Revista "Eroica" 8 mii lei

d.    Sprijin financiar pentru Asociaţia Nevăzătorilor 8 mii lei

e.    Sprijin financiar pentru Societatea Astronomică de Meteori 20 mii lei

f.     Finanţarea acţiunii Ziua Europei 14 mii lei

g.    Sprijin financiar pentru Fotbal Club Municipal Chindia 500 mii lei

h.    Sprijin financiar pentru Partida Rromilor 100 mii lei

i.      Sprijin financiar pentru Corala Appasionato 24 mii lei

 

Art.11  Din capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe, titlul Bunuri si servicii  (art. 20.01.30) se vor contracta servicii de asistenţă juridică în vederea reprezentării în instanţă a municipiului Targovişte în sumă de 250 mii lei.

Art.12 Repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute în  bugetele mentionate la art. 1, art. 2 şi art. 3 se face de catre ordonatorul principal de credite.

Art.13 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică - Serviciul Contabilitate şi Secretarul municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    72

     Tgv. 08.04.2013

HOTĂRÂRE

privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului CIOACĂ GABRIEL NICOLAE

 

Consiliul Local Municipal Targoviste, întrunit în sedinţa ordinară, astăzi, 25.04.2013, având in vedere:

§    Demisia dlui. Cioacă Gabriel Nicolae din funcţia de consilier municipal, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 9375 din data de 09.04.2013;

§    Raportul de specialitate nr. 9375/09.04.2013 întocmit de Secretarul Municipiului Targoviste;

§    Prevederile art. 9 alin. 2, lit. a, alin. 3 şi ale art. 12 din cuprinsul Legii nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 121, alin. 2, lit. a din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Muncipal Târgovişte;

§    Raportul de avizare al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

H O T A R A R E :

 

Art.1 Consiliul Local Municipal Târgovişte ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Cioacă Gabriel Nicolae.

Art. 2 Începând cu data prezentei, se declară vacant, locul de consilier local din partea PDL, ocupat până în prezent de domnul Cioacă Gabriel Nicolae.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire şi comunicare celor în cauză a prezentei hotărâri se obliga Secretarul Municipiului Targoviste.

 

   Nr.    73

   Tgv. 25.04.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al

Teatrului Municipal Târgovişte

 

         Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul  prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind stabilirea unor masuri de pregatire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte;

§   Prevederile H.C.L. nr. 134/2010 privind infiintarea Teatrului Municipal Targoviste,  institutie publica de cultura cu personalitate juridica constituită din comasarea prin reorganizare a Teatrului Municipal ,, Tony Bulandra”, Teatrului Municipal pentru Copii si Tineret ,, Mihai Popescu” si a Casei Municipale de Cultura ,, I.G. Vasiliu”;

§   Prevederile art. 4, alin. 1 şi art. 6 din O.U.G. nr. 189/2008 privind  managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

§   Dosarul nr. 2391/120/2013 prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa a chemat în instanţă Consiliul Local Municipal Târgovişte pentru organizarea unui nou concurs de proiecte de management la Teatrul Municipal Târgovişte;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “b” şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de proiecte de management, organizat pentru Teatrul Municipal Târgovişte, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de Manager al Teatrului Municipal Târgovişte, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă noua componenta nominala a comisiei de concurs dupa cum urmeaza :

1.Mihai Măniuţiu – regizor, manager Teatrul Naţional Cluj-Napoca

2.Horaţiu Mihaiu – regizor, scenograf, manager Teatrul „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe

3.Ada Lupu Hausvater – regizor, manager Teatrul National Timisoara

4.Nicolae Prelipceanu – critic de teatru, scriitor, în prezent redactor-șef al revistei Viața Românească”, membru în structurile de conducere ale Uniunii Scriitorilor şi membru în consiliul consultativ al revistei „Steaua” din Cluj

5.Diana Diaconu – consilier local

6.Honorius Motoc – consilier local

 

Membrii de rezervă: 

 

1.Florica Ichimcritic de teatru şi
publicist, redactor-şef al
revistei „Teatrul azi”, publicaţie editată de Fundaţia  Culturală „Camil Petrescu”

2.Jean Cazaban  -  critic de teatru, scriitor

3.Cristina Modreanu – critic de teatru

4.Valentin Codoiu – scenograf Opera Naţională Română Cluj-Napoca

5.Ioana Crăciunescu – poeta și actriță de teatru și cinema

 

Art. 4 Se aprobă noua componenta a comisiei de solutionare a contestaţiilor dupa cum urmeaza:

 

1.Emil Boroghină -  societar de onoare al Teatrului Naţional „Marin Sorescu” Craiova, fost director al acestui teatru, preşedinte al Festivalului”Shakespeare”

2.Rodica Mandache - actriţă Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, profesor universitar la Universitatea de Arte  „Hyperion”

3.Daniel Cristian Stan – consilier local

 

        Membrii de rezervă :

 

 1.Ion Parhon – critic de teatru, redactor radio şi tv

 2.Petrică Nicolae – actor, Teatrul Odeon

 3.Marian Râlea – actor de teatru, televiziune și film, realizator tv

 

Art. 5 Începând cu data de 01.05.2013 se aprobă eliberarea doamnei Dumitrică Bertha Emanuela din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 6 Începând cu data de 01.05.2013 se numeşte domnul Mihai Constantin în funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte, pentru o perioada de 120 de zile calendaristice.

Art. 7 Remuneraţia lunară a domnului Mihai Constantin va fi stabilită la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

Art. 8 Pe durata interimatului, managerul interimar are dreptul sa efectueze toate actele de gestiune curenta. Angajarea altor cheltuieli decât cele de gestiune curenta se poate face cu aprobarea expresa a autoritatii.

Art. 9 Orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se revocă.

Art.10 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Primar, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe, Relaţii cu Publicul, Teatrul Municipal Târgovişte, dl. Mihai Constantin şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    74

  Tgv. 25.04.2013

 

 

                                                                                              

H O T Ă R Â R E

privind actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică

 al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2013

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2013, avand in vedere:

§  Raportul de specialitate al Poliţiei Locale prin care se propune actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică ;

§  Avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

§  Prevederile HCL nr. 124/23.06.2011 referitoare la aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică  al Poliţiei Locale Târgovişte;

§  Prevederile art. 29, lit. c şi art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 92/2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;

§  Prevederile H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE

 

Art. 1 Se aprobă actualizarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Târgovişte pe anul 2013, conform  Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Comisia Locală de Ordine Publică, Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Târgovişte şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

 Nr.    75

 Tgv. 25.04.2013

 

 

 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea manifestărilor organizate în cadrul proiectului

 „Zilele Europei”, 8-26 mai 2013

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013, având in vedere:

§   Programul manifestărilor organizate în cadrul proiectului „Zilele Europei”,

8-26 mai 2013;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§    Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36 alin. 6 lit. “a”, pct. 6 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă programul manifestărilor organizate în cadrul proiectului „Zilele Europei”- Târgovişte, în perioada 8-26 mai 2013, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă finanţarea manifestărilor cu suma de 14.000 lei din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 - Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.   76

  Tgv.  25.04.2013

 

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei,

în vederea desfăşurării evenimentului cultural

„Zilele de poezie – Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a IV - a

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013, având in vedere:

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 4.000 lei în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie – Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a IV - a, precum si a editării broşurii „Cea mai nouă poezie”;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 4.000 lei, în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie – Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a IV - a, precum şi a editării broşurii „Cea mai nouă poezie”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02- Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

   Nr.  77

  Tgv. 25.04.2013

 

                                                                                                                  

 

H O T Ă R Â R E

privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.000 lei,

domnului Ion Iancu Vale, pentru editarea volumului de poezii REVELAŢII

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013, având in vedere:

§ Solicitarea dlui. Ion Iancu Vale privind acordarea unui sprijin financiar pentru editarea volumului de beletristică „Revelaţii”, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 30589 din data de 27.11.2012;

§ Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui sprijin financiar în valoare 5.000 lei pentru editarea volumului de poezii „Revelaţii” - autor Ion Iancu Vale, într-un număr de 300 de exemplare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 72/08.04.2013 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al MunicipiuluiTârgovişte pe anul 2013;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6, lit.”a”, pct. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se acordă un sprijin financiar în valoare de 3.000 lei, domnului Ion Iancu Vale, pentru editarea volumului de poezii „Revelaţii”.

Art. 2 Suma va fi asigurată din prevederile bugetare înscrise la capitolul 67.02 - Cultură, Religie, titlul II – Bunuri şi servicii.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                                 

   Nr.  78

  Tgv. 25.04.2013

                                                                                                                  

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2012 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile art. 11 lit. a şi e din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 194, alin. 1, lit. „a” şi ale art. 1961, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere pe anul 2012 ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.   

 

Nr.    79

          Tgv. 25.04.2013

 

                                                                                                                    

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013

al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013 având în vedere:

§ Raportul de specialitate privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§ Prevederile art. 11 lit. „f” din Actul constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte;

§   Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, nr. 214/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Ordinului pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, nr. 348/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 3, lit. “c”, din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, S.C. Municipal Security S.R.L., Direcţia Economică, şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

Nr.    80

          Tgv. 25.04.2013

 

                                                                                                                                            

HOTARARE

privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

în Adunarea Generală a Acţionarilor

 la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013, avand in vedere:

§   Adresa Fox Consulting înregistrată la Primăria Târgovişte cu nr. 9100 din data de 05.04.2013 privind lista candidaţilor selectaţi pentru ocuparea posturilor de membri ai Consiliului de Administraţie al S.C MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., conform Contractului nr. 5078/19.02.2013.

§    Prevederile HCL nr. 246/2012 referitoare la implementarea guvernantei corporative la societatile comerciale la care municipiul Targoviste este actionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; 

§    Prevederile HCL nr. 22/10.01.2011 referitoare la aprobarea participării S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în calitate de acţionar la constituirea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§    Prevederile HCL nr. 44/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia ;

§    Prevederile art. 125 alin (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

       În temeiul art. 45, alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste şi a reprezentantului S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., în care se vor supune spre aprobare punctele de pe ordinea de zi, potrivit procurilor speciale prevăzute în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Târgovişte să încheie contractul de mandat dintre Municipiul Târgovişte şi dl. Sandu Mihai–Silviu, în care să se stabilească o remuneraţie lunară pentru participarea la şedinţele AGOA şi AGEA, ce nu va depăşi 10% din salariul directorului S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 3 Se împuterniceşte Directorul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte să încheie contractul de mandat dintre S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte şi dl. Badea Dănuţ, în care să se stabilească o remuneraţie lunară pentru participarea la şedinţele AGOA şi AGEA, ce nu va depăşi 10% din salariul directorului S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Municipiului Târgovişte, reprezentantul Municipiului Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Sandu Mihai – Silviu, reprezentantul S.C. ECO – SAL 2005 S.A. Târgovişte în AGA la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., dl. Badea Dănuţ şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                             

   Nr.   81

   Tgv. 25.04.2013

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 1

Consiliul Local                                                                                                                    

 

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 44/2013, dl. SANDU MIHAI - SILVIU, identificat cu C.I., seria DD, nr. 586523 să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Pentru  ___________  Împotrivă____________ Abţinere___________     

 

2. Să numească, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de administraţie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

1.      DUMITRU ROXANA

2.      IVANOVICI TRAIAN DANIEL

3.      ARMULESCU MARCEL

4.      VALENTIN MIHAI

5.      FANACA VALERICA

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________   Abţinere___________    

 

3. Să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul financiar în curs, la suma de 500 lei brut/şedinţă, dar nu se va plăti mai mult de o şedinţă/lună.

 

4. Să aprobe situaţiile financiare pe anul 2012 ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________   Abţinere___________    

 

    5.Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________  Abţinere___________      

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         SECRETAR MUNICIPIU

          jr. Stan Daniel Cristian                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Târgovişte                                                                      Anexa 2

Consiliul Local                                                                                                                    

 

                                                PROCURA SPECIALĂ

pentru participarea la Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a

 S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

 

 

Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local, MANDATEAZĂ pe reprezentantul S.C. ECO–SAL 2005 S.A. Târgovişte, numit prin HCL nr. 22/10.01.2011,  dl. BADEA DĂNUŢ, posesor al C.I. seria DD, nr. 457387, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute şi înregistrate în Registrul Acţionarilor pentru punctele de pe ordinea de zi, astfel:

 

 

1. Să revoce membrii Consiliului de administraţie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Pentru  ___________  Împotrivă____________ Abţinere___________    

 

2.Să numească, pentru un mandat de 4 ani, următorii membri ai Consiliului de administraţie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

1.      DUMITRU ROXANA

2.      IVANOVICI TRAIAN DANIEL

3.      ARMULESCU MARCEL

4.      VALENTIN MIHAI

5.      FANACA VALERICA

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________   Abţinere___________    

 

3. Să stabilească remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie, pentru exerciţiul financiar în curs, la suma de 500 lei brut/şedinţă, dar nu se va plăti mai mult de o şedinţă/lună.

 

4. Să aprobe situaţiile financiare pe anul 2012 ale S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________   Abţinere___________    

 

    5.Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2013

 

Pentru  ___________    Împotrivă____________  Abţinere___________      

 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          SECRETAR MUNICIPIU

           jr. Stan Daniel Cristian                              jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

        

HOTĂRÂRE

privind modificarea contractului de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.A., aprobat prin HCL nr. 58/2011

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi, 25.04.2013, având în vedere:

§      Nota de fundamentare întocmită de S.C. Municipal Construct S.R.L.;

§    Prevederile HCL nr. 29/2011 referitoare la înfiinţarea S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.;

§      Prevederile HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

§      Prevederile HCL nr. 28/2012 referitoare la transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate, a etajului II aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp;

§      Prevederile O.U.G. nr. 19/2012 referitoare la  aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, cu modificările şi completările ulterioare;

§      Prevederile Contractului Colectiv de Muncă 134/10/12/2012 încheiat la nivelul societătii;

§      Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§      Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se modifică Anexa 1 la contractul la contractul de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.R.L., aprobat prin HCL nr. 58/2011, în sensul eliminării numărului de inventar 1206 - pavilion administrativ 1/2 şi etaj II şi a numărului de inventar 1108- poligon prefabricate şi, pe cale de consecinţă, diminuarea totalului redevenţei de la 6690 lei la 4243 lei.

Art. 2 Se modifică Anexa 6 la contractul la contractul de gestiune a serviciului public de construcţii edilitar gospodăreşti încheiat între Municipiul Târgovişte şi S.C. Municipal Construct S.R.L., aprobat prin HCL nr. 58/2011, în sensul că la numărul curent 1, manopera orară va fi de 11,72 lei în loc de 11,35 lei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, S.C. Municipal Construct S.R.L., Direcţia Economică şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

                

  Nr.    82

  Tgv. 25.04.2013

 

 

                                                           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 04.04.2013

 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2013, având în vedere:

§    Procesul Verbal nr. 2  din data de 04.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

§  Prevederile Legii nr. 114/1996  - Legea Locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§  Prevederile H.C.L. nr. 195/2012 privind organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996 şi ale HCL nr. 311/2012 privind modificarea şi completarea HCL nr. 195/2012 referitoare la organizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996;

§  Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§  Prevederile art. 36, alin. 6 lit. „e”,  alin. 6, lit. „a”,  pct. 17  si cele ale  art. 45, alin. 1  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă urmatoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 04.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale.

Art. 2 Se aprobă prelungirea unui număr de 3 contracte de închiriere până la data de 30.06.2013, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă ordinea de prioritate şi punctajele obţinute în vederea repartizării locuinţelor sociale, pe anul 2013, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă anularea unui schimb de locuinţă şi a 9 repartiţii, conform procesului verbal.

Art. 5 Se aprobă repartizarea a 12 locuinte sociale din recuperări, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă efectuarea a 2 schimburi de locuinţă, conform procesului verbal.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Compartiment Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    83

  Tgv. 25.04.2013

  

 

 

Proces - Verbal Nr. 2

Incheiat astazi 04.04.2013, cu prilejul sedintei Comisiei de analiza si

repartizare a locuintelor sociale, constituita in baza Dispozitiei Primarului nr. 8118/29.11.2012

 

La dezbaterile sedintei comisiei  ce au avut loc astazi, 04.04.2013, au fost prezenti un numar de 10 membrii, din cei 12 membrii ce au fost nominalizati prin Dispozitia Primarului nr.8118/29.11.2012, un numar de 2 membrii  fiind lipsa.

La propunerea domnului Tutuianu Ioan membrii comisiei  prezenti in sedinta au aprobat modalitate de predare a locuintelor sociale  astfel:

- In cazul in care predarea locuintei se face la solicitarea titularului de contract

Procesul - verbal de predare primire incheiat de catre administrator va fi insotit de actele doveditoare a achitarii tuturor datoriilor (chirie, intretinere, apa, energie electrica, gaze), sau  de dovada actionarii in instanta in vederea recuperarii tuturor datoriilor (chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

- In cazul in care locuinta este parasita, administratorul va incheia un act de

 constatare in acest sens, alaturi de care se va atasa dovada actionarii in instanta in vederea recuperarii tuturor datoriilor(chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat prelungirea unui nr. de 3 contracte de inchiriere pana la data de 30.06.2013  conform ANEXEI nr.1 la procesul - verbal.

Urmatorul punct pe ordinea de zi, a fost analizarea si punctarea dosarelor complete ale solicitantilor de locuinte sociale, in vederea stabilirii ordinei de prioritate a persoanelor indreptatite sa primeasca in anul 2013 o locuinta sociala.

Au fost analizate un numar de 170 de dosare complete,  insotite de anchete sociale efectuate de Directia de Asistenta Sociala .

Concluziile finale ale comisiei sunt evidentiate in ANEXA nr. 2 la procesul verbal.

Contestatiile impotriva hotararii Consiliului Local cu privire la lista de acordare a locuintelor sociale se vor adresa instantei de contencios administrativ competente (potrivit Cap.II, Art. 21, alin.3, din HG 1275/2000 privind normele de aplicare a prevederilor Legii 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare).

            Comisia nu a luat in considerare dosarele incomplete si dosarele persoanelor care :      - detin in proprietate o locuinta;

  - au instrainat o locuinta dupa data de 01.01.1990;

  - au beneficiat de sprijinul statului in credite si executie  pentru realizarea unei locuinte;

 - detin in calitate de chirias o alta locuinta din fondul locativ de stat.

Membrii comisiei prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate scoaterea de pe lista de prioritati a persoanelor care refuza repartizarea unei locuinte de doua ori consecutiv, sau nu se prezinta de doua ori consecutiv in vederea incheierii contractului de inchiriere pentru locuinta repartizata .

Membrii comisiei prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate  anularea unui schimb de locuinta si 9 repartitii din sedinta anterioara: 

     -    ARGHIRA MARIA RAMONA – titular de contract de inchiriere pentru ap. 49 din bl. 1B str. Laminorului  schimb cu GRIGORAS CONSTANTIN – titular de contract de inchiriere pentru ap. 11 din bl. 17B str. Dr. Oprescu Dumitru.

-    ALBU DESPINA pentru garsoniera nr. 2 din bl. 2, B-dul Unirii (nu mai doreste locuinta sociala ) –

-    BROJBEANU ELENA pentru ap.31 din bl. 1B, str. Laminorului –(doreste repartizarea unei altei locuinte)

     -    GRIGORESCU RADITA pentru garsoniera nr.52 din bl.1B, str. Laminorului (doreste repartizarea unei alte locuinte )

     -    PANAIT DUMITRU pentru apartamentul nr.50 din bl.1B, str. Laminorului  - 2 camere (nu s-a prezentat ptr. contract )

     -     BUNICA ELENA pentru garsoniera nr.3 din bl.1B, str. Laminorului  - (doreste repartizarea unei alte locuinte)

     -     ENE NELU pentru garsoniera nr.70 din bl.1, Aleea Grivita  - (nu are posibilitate financiara  sa achite datoriile aferente locuintei ;

-     BALAN VIORICA –a predat locuinta repartizata in bl.1 ,Aleea Grivita , ap.64 deoarece nu are posibilitatea financiara sa repare locuinta si sa plateasca datoriile la apa .

-     SANDRU SILVIU – a predat locuinta repartizata in bl.1A, str. Laminorului , garsoniera 15 (doreste repartizarea unei alte locuinte).

-     VARGA BETA – pentru garsoniera 47 din bl. 1B, str. Laminorului . (doreste repartizarea unei alte locuinte ).

            Membrii comisiei  prezenti  in sedinta , au aprobat in unanimitate  evacuarea  doamnei STINGACIU (MOISE) CLAUDIA care ocupa fara forme legale  apartamentul 53 din bl. 1B, str. Laminorului .

Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat, conform ANEXEI nr. 3  la procesul verbal, repartizarea unui  numar de 12 locuinte sociale din recuperari.

 La punctele nr. 4, 7, 10,12,  din anexa nr. 3, membrii comisiei prezenti ,  au aprobat repartizarea locuintelor cu conditia achitarii tuturor datoriilor.

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.06.2013

 Repartizarea garsonierei nr. 12 din bl. 8, str. I.E.Florescu a fost amanita la propunerea domnului Tutuianu Ioan pana la o sedinta viitoare.

Comisia de analiza si repartizare a locuintelor sociale a analizat un nr. de 2 cererii privind efectuarea unui schimb de locuinta intre titularii de contract dupa cum urmeaza:

           SOTANGEANU ELENA –titulara de contract al garsonierei nr.70 din bl. 2, B-dul Unirii  solicita schimb de locuinta cu  REMUS MARIUS -  titular de contract al garsonierei nr.41 din bl.2, B-dul Unirii cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor (chirie , intretinere, apa, energie electrica, gaze).

Membrii  comisiei, prezenti in sedinta, au aprobat  in  unanimitate efectuarea acestui schimb de locuinte.

Termenul de inchiriere pana la data de 30.06.2013

 Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat inchirierea unei boxe la subsolul  bl.B02 din str. C-tin Brancoveanu, in suprafata de 6,80 mp pentru doamna OPREA VALENTINA ALINA chiriasa in ap. 3 din bl. B02  str. C-tin Brancoveanu.

     -    Membrii comisiei prezenti in sedinta au aprobat trecerea in contractului de inchiriere al domnului ENE ALEXANDRU chirias in garsoniera nr.2 din bl.8, str. I.E.Florescu a nepoatei ENE MIHAELA CLAUDIA.

     -  Membrii comisiei prezenti in sedinta au hotarat efectuarea unei anchete de catre administrator din care sa se constate oportunitatea solicitarii doamnei GLONT GABRIELA, chiriasa in ap. nr.1 din bl. D01, str. C-tin Brancoveanu, privind  inlocuirea tocariei la geamuri.

Membrii comisiei prezenti in sedinta au amanat  discutarea  solicitarii doamnei STAN LUMINITA LAURA , chiriasa in garsoniera. nr.56 din bl. 2, B-dul Unirii, privind montarea unei centrale termice.

  Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Targoviste.

Procesul verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei.

 

C O M I S I E:

 

-ing. Tutuianu Ioan - viceprimar - presedinte …………….……………..

-Ing. Maican Dorin - director DAP - membru ………………………………….

-Jr. Epurescu Elena – sef Birou Contencios Juridic - membru ……….

-Jr. Iordache Marcela - dir.adj. DAS - membru….………………………………

- Raducanu Tudorica - cons. Local – membru - …………………………..

- ec. Diculescu Maria - cons. Local - membru  - absent……………………

- jr. Radulescu Catalin - cons. Local - membru  -absent……………….

- Ing. Albu  Andrei - cons. local - membru - …………………………..

- prof. Prisacaru Ciprian - cons. local - membru - ……………………..

- Bozieru Cosmin - cons.local - membru ………………………………

- ing. Negoita Aurelia – cons. Fond Locativ – membru ………………………

- Baltasiu Victorita – ref. Fond Locativ - secretar……………………………….

 

 

 

ANEXA 1 la HCL nr. 83 /25.04.2013

 

 

TABEL NOMINAL

CU CHIRIASII DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SOCIALE  PROPUSI SPRE APROBARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR  CONTRACTULUI DE INCHIRIERE PANA LA DATA DE  30.06.2013

 

 

Nr.

crt

Numele si Prenumele

STRADA

Bloc

 Ap.

1

BRAGA ANTONIO VLADIMIR

C-tin Brancoveanu

B02

17

2

REMUS MARIUS

B-dul Unirii

2

41

3

IANCU SEBASTIAN GABRIEL

C-tin Brancoveanu

B02

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 la HCL  83/25.04.2013

 

TABEL NOMINAL

 

CU PERSOANELE DETINATOARE DE DOSAR COMPLET

 

PENTRU LOCUINTE SOCIALE SI PUNCTAJELE OBTINUTE PENTRU ANUL 2013

 

 

 

 

 

Nr.

Numele si Prenumele

Nr.cerere/data

total

observatii

crt.

 

 

gen

1

BROJBEANU ELENA

17181/16.09.2002

22

 

2

TARCAU CONSTANTIN ADRIAN

14602/24.05.2004

22

 

3

DARMAZ ELENA DORINA

19866/19.10.2004

21

 

4

ADAM MIHAELA

16570/29.08.2005

20

 

5

ILIE  ELENA SIMONA

22412/26.11.2003

19

 

6

MITRESCU DUMITRU

601/13.01.2005

19

 

7

SORA CONSTANTIN ADRIAN

2978/13.02.2006

19

 

8

NASTASIA MARIUS LUCIAN

11586/29.05.2006

19

 

9

PASTIN  LOREDANA MADALINA

16042/31.07.2006

19

 

10

IORDAN GEORGIANA MARIANA

18847/11.09.2006

19

 

11

PETRE SANDA

18401/03.09.2007

19

 

12

HAGIANU CRISTIAN GHEORGHE

1555/24.01.2008

19

 

13

DUMITRESCU IOAN PETRU

13345/12.05.2004

18

 

14

VOINEA NELA

1816/30.01.2006

18

 

15

VOICILA ROBERT FLORENTIN

14721/10.07.2006

18

 

16

VOICU CORNELIA

17841/28.08.2006

18

 

17

IONAS ION IULIAN

26673/19.12.2006

18

 

18

MOICIANU VASILE ALIN

4305/26.02.2007

18

 

19

DUMITRU SILVIA COSTINA

9743/09.05.2007

18

 

20

PICIU MARIANA CARMEN

17862/24.08.2007

18

 

21

TIUGA MARINEL

2341/08.11.2007

18

 

22

MARIN PAVELUTA  ALEXANDRA

24014/20.11.2007

18

 

23

PANAIT DUMITRU

1494/29.01.2003

17

 

24

CAZACU VENIAMIN C-TIN

9936/26.05.2003

17

 

25

ION P. ION

510/13.01.2004

17

 

26

ENE COSTEL AURELIAN

3063/20.02.2004

17

 

27

SPANU SAVA

16794/02.09.2004

17

 

28

SOARE SORINA VIOLETA

21145/08.11.2004

17

 

29

NEGOESCU ELENA

18281/19.09.2005

17

 

30

CIRSTEA MARIUS CATALIN

11065/22.05.2006

17

 

31

TATUTA MARIANA

20497/02.10.2006

17

 

32

STEFAN MARIAN

26919/21.12.2006

17

 

33

IONESCU ELENA

489/10.01.2007

17

 

34

POPESCU MARIA

5096/08.03.2007

17

 

35

NICULAESCU FLORIN

9511/07.05.2007

17

 

36

NASTASE DANA

10629/21.05.2007

17

 

37

MARIN CRISTINA NICOLETA

24466/26.11.2007

17

 

38

PETRESCU EMILIA LUIZA

25414/10.12.2008

17

 

39

NOVAC LIDIA MIHAELA

20532/22.10.2002

16

 

40

MUSTACIOSU ALINA

8533/12.05.2003

16

 

41

COJOCARU CONSTANTIN MARIUS

13966/17.07.2003

16

 

42

IANCU GABRIELA

18425/28.09.2004

16

 

43

VLADOIU MARIA

12991/24.01.2005

16

 

44

MIEILICA IRINA

12659/29.06.2005

16

 

45

CUCOSI COSTEL

9080/26.04.2006

16

 

46

NISTORESCU SOFIA

2733/05.02.2007

16

 

47

IONESCU DANIEL

2554/05.02.2009

16

 

48

RADU COSTEL DAN

6856/24.03.2009

16

 

49

SERBAN VIOLETA

15609/01.07.2009

16

 

50

PETRE DIANA IONELA

25812/07.10.2010

16

 

51

CONSTANTIN FLORENTINA MIHAELA

31731/15.12.2011

16

 

52

GROSU MIHAI

16247/21.08.2003

15

 

53

GURAU MARIUS ION

16517/26.08.2003

15

 

54

OPREA STEFANITA

22985/05.12.2003

15

 

55

CIURARU ILEANA

511/13.01.2004

15

 

56

GHERASIM DINU

1641/29.01.2004

15

 

57

DOBRE IOANA

14997/02.08.2004

15

 

58

PLETESCU GEORGIAN BOGDAN

2902/16.02.2005

15

 

59

GAINA SORIN

19906/07.10.2005

15

 

60

GORGOTEANU STELIAN

6134/20.03.2006

15

 

61

OLARU LENUTA

5021/07.03.2007

15

 

62

RADUCANU ION

21455/16.10.2007

15

 

63

TUDOR ADRIANA IONELA

13872/25.06.2008

15

 

64

VISAN N. ION

21458/30.09.2008

15

 

65

IANCU ( DESPA) CONSTANTA

7110/26.03.2009

15

 

66

BADEA ELENA

20500/27.08.2009

15

 

67

PANA IONUT OCTAVIAN

3167/09.02.2010

15

 

68

IONESCU LAURA MARIA

1024/11.01.2012

15

 

69

ROSU DANIEL

23351/05.12.2002

14

 

70

TUDORAN BOGDAN

13753/16.07.2004

14

 

71

PARASCHIVA IULIA CARMEN

15355/09.08.2004

14

 

72

DRAGOMIRESCU CRISTINA

8120/25.04.2005

14

 

73

IOSUB MARIANA

9825/10.05.2007

14

 

74

ZAMFIR IRINA ANDREEA

2593/05.02.2008

14

 

75

PAVEL MARIAN

16033/21.07.2008

14

 

76

GHENEA GHEORGHE

17761/12.08.2008

14

 

77

REPEDEMI DOINA ALINA

22669/14.09.2008

14

 

78

VEZETEU CRISTINA ELENA

4078/23.02.2009

14

 

79

DRAGULESCU GEORGIANA

14799/22.06.2009

14

 

80

GEANTA FLORIN

7960/24.03.2010

14

 

81

BAICOIANU FLORIN BENIAMIN

11157/28.04.2010

14

 

82

NOVAC MARIANA

27521/27.10.2010

14

 

83

VASILE MARIA MAGDALENA

2381/28.01.2011

14

 

84

TIUNTIUC MARIA MIRELA

25474/05.10.2011

14

 

85

SIMION IOANA EMANUELA

31636/10.12.2012

14

 

86

GHEORGHE CRISTINA FLORENTINA

32019/13.12.2012

14

 

87

HIRBEANU MARIUS VALENTIN

4472/14.03.2003

13

 

88

PIETRAREANU IONELA CAMELIA

12542/27.06.2003

13

 

89

GHEORGHE FIRICA

22575/28.11.2003

13

 

90

NEDELCU ILIE

3309/24.02.2004

13

 

91

DUTAN PETRICA

81/04.01.2007

13

 

92

RADU IRINA

6639/28.03.2007

13

 

93

TACU MARIA MIRELA

6525/21.03.2008

13

 

94

TANASE ROBERT MARIAN

7510a./02.04.2008

13

 

95

MARIN SONIA

9687/06.05.2008

13

 

96

GINDA IONUT

14203/30.06.2008

13

 

97

VIZIRU VERONICA

19950/11.09.2008

13

 

98

BOBEA PETRISOR

21664/01.10.2008

13

 

99

NEATU (PREDA) EMILIA

2411/04.02.2009

13

 

100

HERA MIHAELA

4630/02.03.2009

13

 

101

UNGUREANU NICULINA DOINA

15727/02.07.2009

13

 

102

GHENEA MIOARA

18630/10.08.2009

13

 

103

IANCU GEORGIANA RAMONA

683/11.01.2010

13

 

104

SIMION ADRIAN

2674/02.02.2010

13

 

105

VARGA IOANA ELVIRA

10052/16.04.2010

13

 

106

CURCA IONUT

24875/28.09.2010

13

 

107

IORDAN SANDU SORIN

7568/25.03.2011

13

 

108

PARCALABU FLORIN

8681/05.04.2011

13

 

109

STEFAN VIORICA

12229/13.05.2011

13

 

110

DANCIU (VARGA ) VIORICA

24602/27.11.2001

12

 

111

ADAM MARIANA

9235/04.05.2007

12

 

112

NEAMTU IOAN

11918/30.05.2008

12

 

113

TIRDEA ELENA

12489/09.06.2008

12

 

114

IANCU MARIANA DANIELA

14685/08.07.2008

12

 

115

IVAN (DUMITRESCU) ILEANA

14997/11.07.2008

12

 

116

MANOLIU NADIA CAMELIA

21268/26.09.2008

12

 

117

STAN MARIN

22241/08.10.2008

12

 

118

DUMITRU AURELIA MARIANA

8247/09./04.2009

12

 

119

TUDOR SANDU FELIX

12037/25.05.2009

12

 

120

BONDILA ROMEO

23510/30.09.2009

12

 

121

NICOLAE MARIANA LAMAITA

28015/17.11.2009

12

 

122

CIOBANU DENISA MIHAELA

454/07.01.2010

12

 

123

OPRICA VASILICA ROBERT

2595/02.02.2010

12

 

124

CONSTANTIN MUGUREL

17113/06.07.2010

12

 

125

COMAN ADRIAN

25474/07.10.2010

12

 

126

BALACEANU GEORGE

27499/27.10.2010

12

 

127

HORVAT ANTONIA LARISA

8190/31.03.2011

12

 

128

HONCIU VIOLETA

14959/14.06.2011

12

 

129

ENACHESCU MARIAN IONUT

23234/12.09. 2011

12

 

130

DOROBANTU ELENA ANCA

2093/20.01.2012

12

 

131

BALASOIU MIHAELA

8491/27.03.2012

12

 

132

NISTOR ANDREEA IULIANA

17450/21.06.2012

12

 

133

RADU (ROSU) ANA

12725/11.06.2008

11

 

134

TEODORESCU GABRIELA

14202/30.06.2008

11

 

135

CRISTEA LAURENTIU

26671/18.11.2008

11

 

136

GHEORGHIU ELENA

2744/09.02.2009

11

 

137

TOMA ROBERT LAURENTIU

5322/09.03.2009

11

 

138

VANE GHEORGHE

14516/18.06.2009

11

 

139

CAZACU GRETA

23980/06.10.2009

11

 

140

GHEORGHE IONELA

2893/04.02.2010

11

 

141

SCRIPCARU PAUL MARIAN

18943/26.07.2011

11

 

142

PETRE CARMEN

11911/18.06.2004

10

 

143

OTVOS CLAUDIU ION

18487/26.08.2008

10

 

144

DINU GEORGETA

16645/14.07.2009

10

 

145

CONSTANTIN ADRIAN N-LAE

18628/10.08.2009

10

 

146

BOARIU BIANCA MIHAELA

29884/04.12.2009

10

 

147

DUSA CAMELIA

1993/26.01.2010

10

 

148

BARCAN OANA MARIA

19414/30.07.2010

10

 

149

DRUJA DUMITRU FLORIN

23459a/10.09.2010

10

 

150

DINITOIU GABRIELA

24234a/21.09.2010

10

 

151

TANASE PETRUTA

31739/08.12.2010

10

 

152

ODGON (DUTAN) PETRONELA

15679/21.06.2011

10

 

153

RADU FLORENTINA

9371/ 03.04.2012

10

 

154

NEACSU DANIELA

5005/04.03.2009

9

 

155

GHICA MIHAI

24072/06.10.2009

9

 

156

DRAGOI ION

2462/31.01.2011

9

 

157

PRODAN DANIEL IONUT

12870/20.05.2011

9

 

158

ANTON MIRELA

18281/16.07.2011

9

 

159

CIUCA FLORIN LAURENTIU

9017/22.04.2008

8

 

160

STEFAN ANTONIU

20734/19.09.2008

8

 

161

OPREA ROBERT

1118/19.01.2009

8

 

162

STAN PAUL

19746/20.08.2009

8

 

163

MANEA MADALIN ADRIAN

12371/12.05.2010

8

 

164

DOBRA CRISTIAN

33243/30.12.2010

8

 

165

MIRICA VICTOR

17903/13.07.2011

8

 

166

CALISTICA LOREDANA DORINA

20244/26.09.2008

7

 

167

NISIPEANU CRINEL IOAN

9910/15.04.2010

7

 

168

PACURARU NICOLAE

13769/01.06.2010

7

 

169

STOICA ELENA MARINELA

2422/24.01.2012

7

 

170

MARIN CARMEN LUMINITA

6558/21.03.2008

6

 

    

 

 

ANEXA 3 la HCL nr.  83/25.04.2013

 

 

TABEL NOMINAL

CU REPARTIZAREA LOCUINTELOR SOCIALE DIN RECUPERARI

 

 

Nr.

crt.

Numele  si prenumele

Bloc

Nr. apart.

Nr. camere

Strada

1

Balan Viorica

2

2

1

B-dul Unirii

2

Sandru Silviu

1

64

2

Aleea Grivita

3

Bunica Elena

1

70

1

Aleea Grivita

4

Degeratu Tincuta Petronela

1B

31

2

Laminorului

6

Varga Beta

1B

39

1

Laminorului

7

Tanase Nicolae

1B

50

2

Laminorului

8

Ene Nelu

1B

3

1

Laminorului

9

Matac Madalia

1A

15

1

Laminorului

10

Sora Iuian

1B

47

1

Laminorului

11

Grigorescu Radita

2

71

1

B-dul Unirii

12

Stefan Elana Emanuela

1B

52

1

Laminorului

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2 din data de 19.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 25.04.2013, având în vedere:

§   Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită conform Dispoziţiei Primarului nr.  6615/08.11.2012;

§   Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile H.G. nr. 816/2005 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

§   Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a” , pct. 17 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Procesul Verbal nr. 2 din data de 19.04.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Art. 2 Se aprobă repartizarea unui număr de 32 unităţi locative ANL din recuperări, până la data de 30.04.2018, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Compartiment  Fond Locativ, Comisia de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL şi, pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    84

  Tgv. 25.04.2013           

 

 

 

PROCES -VERBAL Nr. 2

 

Incheiat astazi 19.04.2013 cu prilejul intrunirii Comisiei de Analiza si Repartizare a Locuintelor cu chirie pentru tineri prin ANL constituita conform Dispozitiei Primarului nr.6615/08.11.2012

 

La dezbaterile sedintei care a avut loc astazi 19.04.2013, au participat un numar de 10 membrii din cei 12 membrii ce au fost nominalizati  prin Dispozitia Primarului nr. 6615/08.11.2012.

    Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate anularea unui numar de 21 repartitii din sedinta anterioara.

        -  MARIN IONUT LUCIAN pentru garsoniera nr.20 din bl. 2, str. Ing. Gib Constantin (detine loc. proprietate personala);

        -  POENARU MARIUS CIPRIAN pentru garsoniera nr.1 din bl. 8, str. Ing. Gib Constantin ( refuza locuinta deoarece  sunt datorii in valuare de 40 lei);

        -  VOICU DORINA pentru apartamentul nr.14 din bl. 17A, str. Dr. Oprescu Dumitru Constantin (nu s-a prezentat);

       -   VARTOPEANU STEFANIA CECILIA pentru apartamentul nr.23 din bl. 6, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezentat);

       -   OPREA MARIUS CRISTI pentru garsoniera nr.10 din bl. 8, str. Ing. Gib Constantin(nu s-a prezentat);

       -   OPREA FLORIN CRISTIAN pentru garsoniera nr.13 din bl. 8, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta).

       -   SERBAN  LIGIA SIMONA pentru garsoniera nr.21 din bl. 11B, B-dul. Eroilor (nu s-a prezentat).

       -   STAN COSTIN pentru garsoniera nr. 3 din bl. 6, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta).

       -   COMAN ALIN DECEBAL pentru garsoniera nr. 17 din bl. A1, str. Col. Nicolin Ion (nu s-a prezenta).

       -  CRACIUN DANIEL pentru garsoniera nr. 9 din bl. A2, str. Lazarica Petrescu  (nu s-a prezenta).

       -  IORDANOIU (MANTESCU) ELENA DANIELA  pentru garsoniera nr.27 din bl. 11B, B-dul. Eroilor (nu s-a prezentat).

       -  BANULESCU SORIN GABRIEL pentru garsoniera nr. 13 din bl. 11B, B-dul Eroilor  (nu s-a prezenta).

       -  BADESCU BOGDAN RAZVAN pentru garsoniera nr. 33 din bl. 11B, B-dul Eroilor  (nu s-a prezenta).

       -  ANGHEL VASILE MARIAN pentru garsoniera nr. 6 din bl. 8, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta).

       -  DARVARU SERGIU IONUT pentru garsoniera nr. 18 din bl. 6, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta)

       -  POPESCU A. DANIELA pentru garsoniera nr. 2 din bl. A1, str. Col. Nicolin Ion (nu s-a prezenta)

       -  CHIRIAC MARINA LOREDANA pentru garsoniera nr. 19 din bl. 8, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta)

       -  STANESCU (OLARIU) LUMINITA MARIA pentru garsoniera nr. 18 din bl. C4, str. Soroca (nu s-a prezenta)

       -  POPESCU GHEORGHE ION pentru garsoniera nr. 21 din bl. 6, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta)

       -  STOICA DANIEL CONSTANTIN pentru garsoniera nr.3 din bl. 7, str. Ing. Gib Constantin (nu s-a prezenta)

       -  NECULA PANDELE pentru garsoniera nr.15 din bl. 17C, str. Dr. Oprescu Dumitru (nu s-a prezenta)

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate, conform Anexei nr.1  la procesul-verbal, repartizarea unui  numar de 32 unitati locative ANL  din recuperari.

Termenul de inchiriere se propune conform legislatiei in vigoare pana la data de 30.04.2018.

Pentru intocmirea contractului de inchiriere conform Legii nr.152/1998, se va proceda la reactualizarea actelor ce insotesc cererea respectiva:

         - adeverinta de salariat;

         - copie dupa cartea de munca operata la zi sau dupa contractul de munca, vizat de I.T.M. (pentru solicitant);

   - declaratie notariala pentru solicitant sau dupa caz, ale membrilor de familie majori din familia acestuia, ca nu au detinut si nu detin locuinta proprietate personala in municipiul Targoviste si nici nu este beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unitatii administrativ – teritoriale sau a unitatii in care isi desfasoara activitatea, in localitatea in care a solicitat locuinta.

Membrii comisiei  prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate un numar de 14 cereri privind efectuarea unor schimburi de locuinta intre titularii de contracte, dupa cum urmeaza:

- ANGHEL MIHAI CONSTANTIN – titular de contract al ap.7 din bl.A4, str. Lazarica Petrescu  (2 camere – 3persoane) solicita schimb de locuinta cu CIUCA GEORGIAN – titular de contract al ap. 2 din bl. A4, str. Lazarica Petrescu (1 camera -3 persoane);

 - MIHAESCU CARMEN CERASELA –titulara de contract al ap.16 din bl.4, str. Ing. Gib Constantin (1 camera – 2 persoane) solicita schimb de locuinta cu NICULA INELDA DANIELA -  titular de contract al ap.11 din bl.4, str. Ing. Gib Constantin (2 camere – 2 persoane);

- TOMESCU CLARA CLAUDIA –titulara de contract al ap.8 din bl.39A, B-dul. Unirii ( 2 camere – 2 persoane)solicita schimb de locuinta cu MATEI GHEORGHE -  titular de contract al ap.19 din bl.6, str. Ing. Gib Constantin (2 camere – 3 persoane);

- VISAN MARIANA –titulara de contract al ap.1 din bl.11B, B-dul. Eroilor ( 1 camera – 2 persoane) solicita schimb de locuinta cu ENACHESCU MIHAI IONUT -  titular de contract al ap.6 din bl.11A, B-dul. Eroilor (2 camere – 3 persoane).

- CRACANEL MARIAN LAURENTIU –titular de contract al ap.2 din bl. 4, str. Ing. Gib C-tin (2 camere – 3 persoane) solicita schimb de locuinta cu MARIN RUXANDRA DELIA -  titulara de contract al ap.19 din bl.4, str. Ing. Gib C-tin (1 camera – 4 persoane).

      - WISCHEEG GERNA GERTRUDE- titular de contract al ap.19 din bl.17C, str. Dr. Oprescu Dumitru (1 camera – 2 persoane) solicita  schimb de locuinta cu DOLOMET COSMIN GABRIEL – titular de contract  al ap. 1 din bl.1, str. Ing. Gib C-tin. (1 camera – 3 persoane)

      - GHEORGHE GABRIEL VALENTIN- titular de contract al ap3 din bl.5, str. Ing.Gib Constantin (1 camera – 3 persoane) solicita  schimb de locuinta cu GEORGESCU BOGDAN HORATIU – titular de contract  al ap. 16 din bl.5, str. Ing. Gib C-tin. (2 camera – 3 persoane);

Schimbul de locuinta se va face cu conditia achitarii la zi a tuturor datoriilor aferente locuintei de catre fiecare titular de contract .

Membrii comisiei, prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate schimburile de locuinte .

Termenul de inchiriere se propune pana la data de 30.09.2013.

    Membrii comisiei, prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate solicitarea privind atribuirea beneficiului contractului de inchiriere catre doamna VASILE MARIA CRISTINA titulara de contract pentru ap. 3 din bl.A2, str. Lazarica Petrescu.

      Membrii comisiei, prezenti in sedinta, au aprobat in unanimitate solicitarea domnului Mititelu Constantin (cererea nr. 9570/11.04.2013) privin luarea in considerare a cererii de solicitare locuinta ANL inregistrata cu nr. 2687/16.02.2004 urmand ca solicitantul sa reactualizeze dosarul..

Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul proces-verbal si urmeaza a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Targoviste .

Procesul - verbal a fost intocmit intr-un exemplar si semnat de catre membrii comisiei prezenti.

C O M I S I A :

- Tutuianu Ioan-viceprimar - presedinte………………. .

-  Maican Dorin-director DAP - membru…………………………

-  Rujoiu Dana-cons.Serv.Juridic - membru……………………….

-  Iordache Marcela-director adjunct DAS - membru… …………. .

-  Banescu Rodica-consilier local-membru –.…………..….………..

-  Patrascu Eugen-consilier local-membru - ………..………………

-  Georgescu Alen-consilier local-membru – …………………………….

-  Paunescu Andrei-consilier local-membru - absent

-  Babeu Pavel-consilier local-membru -  …………………………..

-  Cioaca Gabriel -consilier local - membru -  absent

-  Paicu Mariana-cons. APPP-membru…………………………

-  Baltasiu Victorita - ref. APPP-secretar(fara drept de vot)…………

 

 

ANEXA 1

 

TABEL NOMINAL

CU REPARTIZAREA LOCUINTELOR  ANL DIN RECUPERARI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Nr.

Crt.

Numele si Prenumele

Nr.

camere

Bloc

Nr. apart.

Strada

1

Bacanu Mihail

1

6

15

Ing. Gib Constantin

2

Stoica (Marin) Claudia Mihaela

1

C6A

9

Hotin

3

Purcareanu Dragos Nicolae

1

6

1

Ing. Gib Constantin

4                                                                                                                    

Costache Sebastian Gheorghe

1

2

20

Ing. Gib Constantin

5

Baghina Ana Maria

1

8

1

Ing. Gib Constantin

6

Oproiu Bogdan Marian

1

8

10

Ing. Gib Constantin

7

Dumitrescu  Simona Nicoleta

1

8

13

Ing. Gib Constantin

8

Stefan Corneliu

1

11B

21

B-dul. Eroilor

9

Andreescu Laurentiu Marin

2

6

23

Ing. Gib Constantin

10

Rizea Mihaela

1

6

3

Ing. Gib Constantin

11

Cuciureanu Adriana

2

8

24

Ing. Gib Constantin

12

Ilie Daniela

2

7

4

Gib Ing. Constantin

13

Savu(Chitu) Mihaela

1

A1

17

Col. Nicolin Ion

14

Lepadat Camelia Roxana

1

11B

27

B-dul. Eroilor

15

Badoiu Laura Oana

1

A2

9

Lazarica Petrescu

16

Arion Ovidiu Lucian

2

39A

31

B-dul Unirii

17

Davidoiu Ioana Simona

1

11B

13

B-dul. Eroilor

18

Ilie Elena Violeta

1

11B

33

B-dul. Eroilor

19

Roman Marius Cristian

2

11A

44

B-dul. Eroilor

20

Plesea Giulian

1

8

6

Ing. Gib Constantin

21

Petrescu Marilena

1

6

18

Ing. Gib Constantin

22

Stoica Stefan

1

A1

2

Col. Nicolin Ion

23

Matei Paula

1

8

19

Ing. Gib Constantin

24

Lican Steluta Maria

2

6

21

Ing. Gib Constantin

25

Tudorache Elena

2

17A

14

Dr. Oprescu Dumitru

26

Petre Nicoleta Elena

2

11A

43

B-dul. Eroilor

27

Voicu Oana Doina

1

7

3

Ing. Gib Constantin

28

Ciocan Maria Larisa

1

17A

15

Dr. Oprescu Dumitru

29

Ene Emil Mugurel

1

5

18

Ing. Gib Constantin

30

Andrei Remus Ilie

1

A1

19

Col. Nicolin Ion

31

Cristea Ion Denis

1

C4

18

Soroca

32

Brezeanu Elena

2

11A

40

B-dul Eroilor