39. Hotarâre privind modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului  <<Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste” >>                                                                                                                

40. Hotarâre privind modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

41. Hotarâre privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din Cartierul „Prepeleac”, Municipiul Târgovişte

42. Hotarâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

43. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

44. Hotarâre privind aprobarea modului de defalcare a sumelor repartizate Arhiepiscopiei Târgovişte în anul 2012

45. Hotarâre privind instituirea unor măsuri cu caracter temporar în situaţia apariţiei fenomenelor meteorologice periculoase

46. Hotarâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

47. Hotarâre privind modificarea H.C.L. nr. 62/2011 referitoare la acordarea unui sprijin financiar unor persoane

48. Hotarâre privind aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului 

<< Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste” >>

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 03.02.2012 având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - prin care se modificarea HCL nr. 219/2010 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect << Promovarea turistica a monumentului de importanta nationala „ Curtea Domneasca din Targoviste” >>

§   Prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare ;

§   Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Targoviste;

§   Prevederile art. 36, alin. 6, lit. “a”, pct. 4 si 10 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1.  Se modifică HCL nr. 219/2010 referitoare la aprobarea  proiectului Promovarea turistica a monumentului istoric de importanta nationala  “Curtea Domneasca din Targoviste”,  dupa cum urmeaza :

Indicatori economici  

I

Valoarea totală in lei  a proiectului, din care :

998060,00

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

28.090,00

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

777.160,00

c.

TVA

192.810,00

II

Contribuţia proprie în proiect, din care :

44.195,00

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile

16105,00

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile

28.090,00

III

TVA*

192.810,00

IV

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

761055,00

 

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 219/2010 se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economica, Direcţia Tehnică şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

         

Nr.   39

Tgv. 03.02.2012

  

                                                                                               

      H O T A R A R E
privind modificarea anexei la HCL nr. 165/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei,
pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte

 

             Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit in şedintă extraordinară, astăzi, 03.02.2012, având în vedere:

§   Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice prin care se propune modificarea şi completarea anexei la HCL nr. 249/2011 referitoare la aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte;

§   Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

§   Ordonanța 7/2010 privind modificarea și completarea O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;

§   O.G. 43/1997 privind regimul juridic drumurilor;

§   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare;

§   H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii;

§   Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

§   Prevederile HCL nr.249/2011 referitoare la modificarea şi completarea HCL nr. 165/2001 privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finantari rambursabile in suma de 8.000.000 lei, pentru finantarea unor lucrări de reparaţii capitale străzi din Municipiul Târgovişte;

§   Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Prevederile art. 36 alin. 2 şi alin. 4 lit. b, din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

                  În temeiul art. 45 alin. 2 lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE :

 

Art. 1 Se modifică HCL nr. 165/2011, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 165/28.07.2011 şi 249/12.12.2011 se aplică în mod corespunzător.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia Economică, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Tehnică şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

     Nr.    40

           Tgv.  03.02.2012

           

                                                                                          

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea de denumire unei străzi nou create

din Cartierul „Prepeleac”, Municipiul Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă extraordinară, astăzi, 03.02.2012, având în vedere:

§         Adresa Partidei Rromilor – Pro Europa nr. 2315/2012;

§               Raportul de specialitate al  Direcţiei Tehnice - Birou Cadastru Imobiliar privind atribuirea de denumire unei străzi nou create din Cartierul „Prepeleac”, Municipiul Târgovişte;

§               Prevederile O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare ;

§               Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Dispoziţiile art. 36 alin. 2 lit. “c” si alin. 5 lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă atribuirea denumirii de strada Hipodromului unei străzi nou create în Municipiul Târgovişte, din „Cartierul Prepeleac”, care începe din strada Petru Cercel şi se termină în strada Cronicarilor, identificată conform planului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Imobilele de pe strada Hipodromului vor fi incluse in zona de impozitare B.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Birou Cadastru Imobiliar, D.A.P.P.P. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

   Nr.   41

   Tgv. 03.02.2012

 

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului

Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte întrunit in şedinţă extraordinară, astăzi, 03.02.2012, având în vedere:

§         Adresa Asociaţiei Forbal Club Chindia Târgovişte înregistrată la Primăria Municipiului sub nr. 2924/30.01.2012;

§         Raportul de specialitate al Biroului Contencios Juridic prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului  Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§         Prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

§         Prevederile art. 12 din H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

§         Hotărârea nr. 1/25.01.2012 a Adunării generale a Acţionarilor S.C. PIMEN GP S.R.L.;

§         Prevederile HCL nr. 162/2010 referitoare la aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte;

§         Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte;

§         Dispoziţiile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 5, lit. “d” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului  Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte, în sensul înlocuirii Clubului Sportiv Şcoalar de Fotbal Gică Popescu, cu S.C. PIMEN GP S.R.L.

Art. 2 Se mandatează dl. jr. Gabriel Florin Boriga, Primarul Municipiului Târgovişte ca, în numele şi pe seama Consiliului Local Municipal Târgovişte, să semneze Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul,  Asociaţia Fotbal Club Chindia Târgovişte, S.C. PIMEN GP S.R.L. şi pentru comunicare Secretarul Municipiului.

 

         Nr.   42

   Tgv. 03.02.2012

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.02.2012, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 4168/10.02.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012,

§  Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 1069/30.01.2012;

§  Contractele de sponsorizare nr. 9/05.01.2012, nr. 81/19.01.2012 si nr. 13/24.01.2012;

§  Prevederile art. 36, alin. 4, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 737 mii lei, prin:

· majorarea cu suma de 477 a prevederilor la indicatorul Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04),

· majorarea cu suma de 197 mii lei a prevederilor la indicatorul Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod 11.02.06),

· majorarea cu suma de 63 mii lei a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari ( cod 37.02.01),

Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 737 mii lei,prin:

· Majorarea cu suma de 63 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 Cultura, recreere si religie, Subcapitolul Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul Bunuri si servicii,  alineatul 20.30.30. Cu suma de 63 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

· Majorarea cu suma de 674 mii lei a prevederilor bugetare la 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Subcapitolul Dezvoltarea sistemului de locuinte, titlul cheltuieli de capital, poziţia 70.02.C1 –Reabilitare termica.

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, nr. 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Programul de investitii pe anul in curs, rectificat in mod corespunzator este redat in anexa 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

      Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

 

Nr.   43

          Tgv. 13.02.2012

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modului de defalcare a sumelor repartizate Arhiepiscopiei Târgovişte

în anul 2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.02.2012, având în vedere:

§       Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 4221/10.02.2012 privind aprobarea repartizării sumei de 600 mii lei către Arhiepiscopia Târgovişte;

§       Solicitarea Arhiepiscopiei Târgovişte nr. 3384/03.02.2012;

§       Prevederile art. 10 din H.C.L. nr. 38/27.01.2012 referitoare la aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2012;

§       Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă repartizarea către Arhiepiscopia Târgovişte a sumei de 600 mii lei pe următoarele destinaţii: :

·   304 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor de încălzire şi a lucrărilor de reparaţii la lăcaşele de cult;

·   200 mii lei susţinerea finanţării lucrărilor la Centrul Social Creştin;

·   96 mii lei  susţinerea finanţării cheltuielilor cu Corala

Art. 2 Se aprobă protocolul de parteneriat încheiat între Municipiul Târgovişte şi Arhiepiscopia Târgovişte, ataşat prezentei.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

 

  Nr.    44

  Tgv   13 .02.2011

 

 

H O T Ă R Â R E

  privind instituirea unor măsuri cu caracter temporar în situaţia apariţiei fenomenelor meteorologice periculoase

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 13.02.2012 având în vedere:

§   Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind atribuţiile de funcţionare a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă;

§   Dispoziţiile art. 9 şi 10 din Regulamentul C.L.S.U. al Municipiului Târgovişte;

§   Prevederile Hotărârii nr. 3 din data de 13.02.2012 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă;

§   Prevederile art. 64 alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

§   Prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. “a”, pct. 8 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

               În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1  Pe perioada sezonului rece, în intervalul în care se instituie codurile de alertă, galben sau portocaliu, pentru fenomenele meteorologice însoţite de căderi de zăpadă, viscol, polei sau „ploaie îngheţată” se instituie următoarele măsuri de urgenţă:

a)se interzice accesul în trafic a autovehiculelor aparţinând şcolilor de şoferi pentru desfăşurarea orelor de curs.

În situaţia în care sunt depistate în trafic asemenea vehicule, echipajele poliţiei locale nu vor permite deplasarea acestor vehicule decât în momentul în care instructorul se află la conducerea autovehiculului şi deplasarea urmează să se efectueze spre garajul societăţii.

b)      numărul locurilor de aşteptare din staţiile taxi se vor reduce la jumătate, interzicându-se staţionarea peste limita locurilor astfel determinate.

c)se interzice deplasarea pe raza municipiului Târgovişte a tuturor vehiculelor şi autovehiculelor care efectuează trasee în scop de reclamă sub formă sonoră sau vizuală.

d)      la solicitarea expresă a operatorului care efectuează deszăpezirea echipajele poliţiei locale vor restricţiona temporar accesul pe anumite străzi sau tronsoane ale acestora.

e)parcările publice aflate în administrarea S.C. A.I.T.T. S.R.L. vor fi deszăpezite şi menţinute la capacitate maximă prin grija exclusivă a administratorului.

Art.  2  Intervalul în care se instituie unul din codurile menţionate anterior va fi adus la cunoştinţă publică prin mijloace mass media şi transmis prin orice mijloace de comunicare persoanelor juridice (instituţii sau societăţi comerciale) prin grija Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

   Biroul Transport din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat va constitui o bază de date cu toate societăţile comerciale şi persoanele autorizate care au ca obiect de activitate învăţarea conducerii unui autovehicul şi va păstra legătura în mod nemijlocit cu acestea pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin prezenta.

Art. 3 Prezenta hotărâre face parte din Planul Local de Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi este de imediată aplicare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Poliţia Locală  Târgovişte, S.C. A.I.T.T. S.R.L., Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat – Birou Transport şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Târgovişte.

            

   Nr.    45

   Tgv. 13.02.2012

H O T A R A R E

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

 

     Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.02.2012, având în vedere:

·      Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 5038/22.02.2012 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012;

·      Contractul de sponsorizare 13/24.01.2012;

·      Prevederile art. 36, alin. 4 lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale,  nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Ă R E :

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2012 după cum urmează :

Majorarea veniturilor totale cu suma de 15 mii lei, prin:

·     Majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor la indicatorul Donatii si sponsorizari

( cod 37.02.01),

Majorarea creditelor bugetare totale cu suma de 737 mii lei,prin:

·     Majorarea cu suma de 15 mii lei a prevederilor bugetare la 67.02 Cultura, recreere si religie, Subcapitolul Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei, titlul Bunuri si servicii,  alineatul 20.30.30. Cu suma de 15 mii lei se majorează în mod corespunzător bugetul Clubului Sportiv Municipal.

Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012 rectificat, detaliat pe capitole, subcapitole şi titluri  este redat în anexele nr.  1, 2 şi nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prevederile H.C.L. nr. 38/27.01.2012 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012  se aplică în mod corespunzător.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primar, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate şi Secretarul Municipiului Târgovişte pentru comunicare.

                     

Nr.    46

            Tgv. 27.02.2012

 

                                                                                                                     

 

H O T Ă R Â R E

privind modificarea H.C.L. nr. 62/2011 referitoare la acordarea unui

sprijin financiar unor persoane

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.02.2012 având în vedere:

§         Raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială privind modificarea H.C.L. nr. 62/2011 referitoare la acordarea unui sprijin financiar unor persoane;

§         Prevederile Legii nr. 292/2011a asistenţei sociale;

§         Prevederile HCL nr. 62/24.03.2011 cu modificările şi completările aduse de HCL nr. 94/2011;

       În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se modifică cuantumul sprijinului financiar stabilit prin H.C.L. nr. 62/2011 cu modificările aduse prin H.C.L. nr. 94/2011, de la 100 lei la 150 lei.

Art. 2 Beneficiarii prezentului sprijin financiar sunt prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economica, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    47

           Tgv. 27.02.2012

 

                                                                                                                   

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, modificarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Directiei de Asistenta Sociala

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţă extraordinară, astăzi, 27.02.2012 având în vedere:

§         Prevederile Secţiunii a III a din Legea nr. 292/2011a asistenţei sociale;

§         Prevederile HCL nr. 246/2011 referitoare la aprobarea numărului de indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav şi a posturilor de asistenţi personali, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru anul 2012;

§         Prevederile HCL nr. 91/2009 privind înfiinţarea unui Centru Social pentru prevenirea şi combaterea violentei domestice, modificat prin HCL nr. 194/2009;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind criteriile de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aproba modificarea organigramei si a statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

      Art. 3 Se aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Directiei de Asistenta Sociala,  conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Direcţia de Asistenţă Socială, Direcţia Economica, şi pentru comunicare Secretarul Municipiului Targoviste.

 

Nr.    48

            Tgv.  27.02.2012