ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

05.01.2018

 

1. Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10,Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1

            2. Hotărâre pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN          EXTINDEREA,REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL          DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TÂRGOVIȘTE,

JUD. DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10,

Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1

           

 

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TÂRGOVIȘTE, JUD. DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu, Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA SCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.1.

ART  2. Se aprobă Documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici, conform anexei.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA  SCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”, în cuantum de 22.223.977,79 lei (inclusiv TVA) (douazeci si doua milioane doua sute douazeci si trei mii noua sute sapte zeci si sapte lei si saptezeci si noua bani).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie in procent de 2,01% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 446.701,95 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA  SCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 6 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA  SCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Targoviste, cu domiciliul in Tîrgoviște, strada Mihai Popescu, nr.5, bl.29D, et.2, ap.10, judetul Dambovita si legitimat cu cartea de identitate seria DD nr. 816541 eliberata de SPCLEP Tîrgoviște la 19.04.2016, CNP 1781011151784, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tirgoviste.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Tîrgoviște.

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,      

 prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   1

Tgv. 05.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion             

 

 

 

Anexa cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai proiectului

„ÎMBUNĂTĂTIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA  SCOLII GIMNAZIALE “MATEI BASARAB” DIN TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA”

 

S teren =  7909.00 mp

Constructie reabilitata - Scoala (P+2E):  Sc = 1150.00 mp / Sd = 1150 + 1136.00*2 =  3422.00 mp

Extindere P+2E:                                       Sc= 426.00 mp / Sd= 426.00*3 = 1278.00 mp

Extindere vestiare (Parter):                         Sc = Sd= 157.00 mp

Extindere - Sala sport – Teren / suprafata  de joc  (Parter):    Sc=Sd= 1217.50 mp

Nota:   Extinderea  vestiare + sala sport – teren/suprafata de joc = ansamblu Sala de sport cu  Supraf. construita  Totala = S desf. Totala = 1374.50 mp

INTREG ANSAMBLUL(constructie reabilitata+extinderi):

S construita(EXTINDERI+REABILITARE) = 2950.50 mp

S desfasurata(TOTALA) = 6074.50 mp

Spatii verzi  = 2385.63 mp

Teren sport ext. = 1010.00 mp

Trotuare + alei asfaltate = 1237.20 mp

Parcare + alei pavate = 325.67

POT propus = 37.30 %

CUT propus = 0.77

-      Valoare totala, inclusiv TVA - 22.151,389 mii lei / C+M - 17.137,135 mii lei inclusiv TVA   (conform Deviz general – HG 28/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

-      Valoare totala proiect , inclusiv TVA - 22.223.977,79 lei, conform Buget proiect

 

       Proiectant

SC EUROPROIECT SRL

 

                                                                                  

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul

“ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu,

Apel de proiecte nr. 1

           

            Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 05.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/învățământ obligatoriu,Apel de proiecte nr. 1;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. 28/2008 referitoare la aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ordinului MDRAPFE nr. 7004/04.12.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

ART 1. Se aprobă proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, apelul de proiecte nr.1.

ART 2. Se aprobă Documentația tehnico-economica si indicatorii tehnico-economici, conform anexei.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, în cuantum de 18.496.227,26 lei (inclusiv TVA) (optsprezece milioane patru sute nouăzeci și șase mii două sute douăzeci și sapte lei și douăzeci și șase bani).

ART 4. Se aprobă contribuția proprie in procent de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 369.924,54 lei, reprezentând cofinanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”.

ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea in urma evaluarii proiectului, cat si pe durata implementării acestuia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Targoviste.

ART 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

ART 8. Se împuternicește domnul Stan Daniel-Cristian, Primar al Municipiului Targoviste, cu domiciliul in Tîrgoviște, strada Mihai Popescu, nr.5, bl.29D, et.2, ap.10, judetul Dambovita si legitimat cu cartea de identitate seria DD nr. 816541 eliberata de SPCLEP Tîrgoviște la 19.04.2016, CNP 1781011151784, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Targoviste.

ART 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Directia Economica si pentru comunicare, Secretarul Municipiului Tirgoviste.

ART 10. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin publicare pe site-ul propriu al Municipiului Tîrgoviște. 

 

                                                                                      VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,        

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                            jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   2

Tgv. 05.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion             

 

Anexa cuprinzand indicatorii tehnico-economici ai proiectului

„ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII GIMNAZIALE MIHAI VITEAZUL DIN TÂRGOVIȘTE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”

 

1.         Valoarea totală (investiție), inclusiv tva (mii lei) :      18.435,539 mii lei din care:

(în prețuri - ziua 10, luna 10, anul 2016, 1 euro =  4.5035 lei -curs BCE), din care:

            Construcții-montaj (C+M):   `                      15.318,693 mii lei

 

2.         Eșalonarea investiției (Investitie/C+M) inclusiv TVA:

- ANUL I                   160,296/0,00 mii lei

- ANUL II                  18.275,243 / 15.318,693 mii lei

 

3.         Valoarea totală (investitie), exclusiv tva (mii lei) :      15.515,455 mii lei din care:

(în prețuri - ziua 10, luna 10, anul 2016, 1 euro =  4.5035 lei -curs BCE), din care:

            Construcții-montaj (C+M):   `                      12.872,851 mii le

 

Proiectul de investiție include următoarele componente:

 

În ceea ce privește prima categorie de lucrări, se propun următoarele intervenții la CORPURILE 1, 2, 3 și 4:

 

În ceea ce privește a doua categorie de lucrări, se propune extinderea construcției existente astfel încât să se poată rezolva funcțional și eficient toate spațiile necesare bunei desfășurări a procesului de învățământ:

·         CORPUL 5 de cladire având regimul de înălțime P+2E și care va conține săli de curs (astfel încât numărul total al sălilor de curs să ajungă de la 22 în prezent la 36), cabinete (informatică și multifuncțional), laboratoare (de biologie și de chimie/fizică), centru de documentare și informare împreună cu grupuri sanitare necesare;

·         CORPUL 6 de clădire având regimul de înălțime P, cu destinația de sală de festivități;

·         CORPUL 7 de clădire având regimul de înălțime P+2E cu destinația circulație verticală cu o structură independentă, cu fundații intercalate cu cele existente ale CORPULUI 3;

·         CORPUL 8 de clădire având regimul de înălțime P cu destinația de grupuri sanitare și vestiare aferente zonei de activități sportive dimensionate conform normativelor în vigoare și cerințelor prezente;

·         CORPUL 9 având regimul de înălțime P, reprezintă extinderea sălii de sport (gimnastică) în vederea poziționării a unei tribune pentru 100 de persoane;

·         CORPUL 10 având regimul de înălțime P are destinația de centrală termică. Aceasta este necesară pentru a acoperi cerința privind încălzirea spațiilor nou rezultate.

 Între construcțiile existente și noile imobile ce se vor construi se vor prevedea rosturi totale atât la nivelul infrastructurii cât și la nivelul suprastructurii.

 

A treia categorie de lucrări propuse include următoarele amenajari exterioare:

 

Ansamblul Școlii generale „Mihai Viteazul” va fi format din 10 corpuri de clădire:

 CORPUL 1  - REGIM DE ÎNÂLȚIME P+2

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S= 784,50 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S=2353,50 MP

 

CORPUL 2 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P+2

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S= 515,00 MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S=1545,00 MP

 

CORPUL 3 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S= 468,50  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 468,50 MP

 

CORPUL 4 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P

Centrala termică existentă (nu face obiectul prezentului proiect și în consecință nu se va interveni asupra acesteia)

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S= 23,00  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 23,00 MP

 

CORPUL 5 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P+2

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S= 686,95  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 2143,65  MP

 

CORPUL 6 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P+TERASA CIRCULABILA

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S=324,95  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 653,70  MP

 

CORPUL 7 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P+2

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S=60,45  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 181,35  MP

 

CORPUL 8 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S=111,45  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 111,45 MP

 

CORPUL 9 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S=141,10  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 141,10 MP

 

CORPUL 10 - REGIM DE ÎNÂLȚIME P

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ LA SOL  S=37,75  MP

SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ  S= 37,75 MP

 

SUPRAFAȚĂ ACCESE CORPURI DE CLĂDIRE (SCĂRI, RAMPE, TERASE) S= 243,77 MP

Ø  SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ TOTALĂ LA SOL PROPUSĂ S=3397,42 MP

Ø  SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ DESFĂȘURATĂ PROPUSĂ S=7902,27 MP

Ø  Hmax PROPUS = +13,00 m de la cota 0,00  (13,45 m de la CTA)

SUPRAFAȚĂ TEREN S= 9507,00 mp

Indicatorii urbanistici propuși vor fi:

P.O.T. = 35,74%     C.U.T. = 0,831

Hmax PROPUS = +13,00 m de la cota 0,00 (13,45 m de la CTA)

 

 

       Proiectant

AsociereaSC ING PROIECT MANAGEMENT SRL SI SC MOB VAD SRL

Lider de asociere SC ING PROIECT MANAGEMENT

 

 

 

 

ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

12.01.2018

 

3. Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște în vederea organizării evenimentului „Gala Clubului Sportiv Școlar, în data de 18.01.2018

4. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”

5. Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște

6. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

7. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”

8. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,  judetul Dambovita”

9. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

10. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr.2 , Blocurile: O1, O2 și  Bulevardul Independentei, Nr.5, sc. A, sc. B, Blocurile O3, O4, oras Targoviste, judetul Dambovita”

11. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”

12. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”

13. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”

14. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Arsenalului, Nr.1, Blocurile F1, F2 Municipiul Targoviste, Jud. Dambovita”

15. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 57, scara A si scara B, str. Radu Gioglovan, nr.9”

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște în vederea organizării evenimentului „Gala Clubului Sportiv Școlar, în data de 18.01.2018

 

     Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Adresa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște nr. 9/04.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Târgoviște sub nr. 231/04.01.2018;

§ Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică Locală prin care se propune aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște în vederea organizării evenimentului „Gala Clubului Sportiv Școlar”, în data de 18.01.2018;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit.”e” și alin. 7, lit. “a” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1 Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Municipiul Târgoviște și Clubul Sportiv Școlar Târgoviște în vederea organizării evenimentului „Gala Clubului Sportiv Școlar”, în data de 18.01.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel - Cristian Stan  să semneze Acordul de parteneriat.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Clubul Sportiv Școlar Târgoviște și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.    

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   3

Tgv. 12.01.2018

Redactat 2 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

                                                 

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

„Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor

§  Prevederile Ordinului 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului: „Extindere și realizare rețea de distribuție apă și rețea de canalizare în Municipiul Târgoviște – Lot 1 pe străzile Ciocârliei, 1 Mai, Cornel Popa, Tighina, Macarie, Zorilor, Radu Petrescu, Leo Plângă”, astfel:

 

Indicatori economici:

 

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA)    2.093.204 lei           459.785 euro

Din care C+M                                                   1.817.179 lei        390.349 euro

 

Indicatori tehnici:

 

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

 

Branșamentele la rețeaua de distribuție apă potabilă

Branșamentele vor fi amplasate la limita de proprietate, pe domeniul public.

Conductele care vor alcătui rețeaua de distribuție vor fi pozate pe o singură parte a străzilor Dr. Leo Planga si Prof. Cornel Popa, pe spațiul dintre acostament și limita de proprietate.

Total retea distributie =1697 ml

 

SISTEM DE CANALIZARE UNITAR (MENAJER ȘI PLUVIAL)

 

Racorduri la rețeaua de canalizare unitară

Racordurile vor fi amplasate la limita de proprietate, pe domeniul public.

Conductele de canalizare unitare vor fi amplasate în axul drumurilor pentru a asigura preluarea corespunzatoare a apelor pluviale colectate de gurile de scurgere amplasate de o parte și de alta a străzilor, precum și pentru a prelua apele uzate menajere de la gospodăriile ce vor fi racordate.

Reteaua de canalizare unitară se va realiza din conducte de PVC-U multistrat (conform standardelor SR EN 13476-1 si SR EN 13476-2), SDR 41, SN 4 cu diametrul de 315 mm cu lungimea de 1655 m.

Gurile de scurgere vor fi amplasate la intersecții de străzi sau în aliniamente și se vor racorda direct în căminele de vizitare ale rețelei de canalizare unitară.

Stația de pompare apă uzata unitară va fi amplasată în capătul străzii Radu Petrescu.

Conducta de refulare aferentă stației de pompare SPAU 1 va fi amplasată de-a lungul străzii Radu Petrescu, transportand apa uzată în rețeaua de canalizare unitară existentă.

 

Durata de execuție - 12 luni, conform graficului de execuție lucrări.

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din surse ale bugetului local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                    

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   4

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                                         

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile H.G. nr. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

§  Prevederile H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor;

§ Prevederile HC.L. nr. 232/28.06.2017 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Construire teren de fotbal cu gazon sintetic pentru antrenament” în Municipiul Târgoviște, dupa cum urmeaza:

 

INDICATORI TEHNICI:

CAPACITĂȚI TEHNICE:

 

Suprafata teren = 31957.00 m².

Suprafata amenajata teren de antrenament = 9543.00 m²

Suprafata construita tribuna = 300.00 m²

 

Nr. Locuri in tribuna = 300 locuri

Nr. proiectoare sistem de iluminat = 104 lampi

Lungime imprejmuire teren de fotbal = 382.06 ml

Suprafata alee acces = 30.00 m²

 

Dotari:

Banci de rezerva - 2 bucati;

Porti de fotbal - 2 bucati;

Scaune gradene - 300 bucati;

 

INDICATORI FINANCIARI:

 

Valoarea totală a investiției: 1.872.929,82 lei (fără TVA) 2.228.786,48 lei (cu TVA)

din care C+M                             : 1.741.721,21 lei (fără TVA)     2.081.573,24 lei (cu TVA)

 

Durata de executie a obiectivului de investitie este de 9 luni (proiectare+executie).

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din bugetul Federației Române de Fotbal și bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

                                                                                    VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   5

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu      

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste ,

 judetul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste , judetul Dambovita”;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste , judetul Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Str. Ion Ghica, nr. 1, Blocurile 5A, 5B, Oras Targoviste , judetul Dambovita”:

 

 Str. Ion Ghica, nr. 1, Bl. 5A, Oras Targoviste , judetul Dambovita:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.361,10230 mii lei, din care:

(C+M) = 1.177,36405 mii lei

  1. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: 4 apartamente (3 apartamente de 2 camere si 1 apartament de 3 camere)

-  ETAJ 1-10: 4 apartamente/nivel (4 apartamente cu 3 camere)

-            ETAJ 11 tehnic: spatii tehnice

-  suprafata construita: 355.00 mp

-  perimetrul constructiei: 90 m

-  suprafata construit-desfasurata: 4260.00 mp

-  suprafata utila apartamente totala (incalzita): 2891,72 mp

-  suprafata utila spatii comune: 694,17 mp

-  suprafata utila totala: 3585,89  mp

-  volumul constructiei: 10830,00 mc

-  volumul incalzit al constructiei: 9144,02 mc

-            inaltime libera nivel; 2,55 m

-  inaltime libera subsol: 1.85 m

-  numar de persoane: 143

 

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

143,220

88,356

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

44

44

Consumul anual de energie primară

kwh/an

698.603,09

431.059,84

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

133,05

60,77

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

194,82

120,21

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

Str. Ion Ghica, nr. 1, Bl. 5B, Oras Targoviste , judetul Dambovita:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.354,71023 mii lei, din care:            (C+M) =    1.171,66469 mii lei

2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: 4 apartamente (3 apartamente de 2 camere si 1 apartamente de 3 camere)

-  ETAJ 1-10: 4 apartamente/nivel (4 apartamente cu 3 camere)

-  ETAJ 11 tehnic: spatii tehnice

-  suprafata construita: 368.00 mp

-  perimetrul constructiei:  90

-  suprafata construit-desfasurata: 4416.00 mp

-  suprafata utila apartamente totala (incalzita): 2899,14  mp

-  suprafata utila spatii comune: 694.17 mp

-  suprafata utila totala: 3593,31 mp

-  volum total: 10830 mc

-  volum incalzit: 9162,94 mc

-  inaltime libera nivel; 2,55 m

-  inaltime libera subsol: 1.85 m

-  numar de persoane: 144

   5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

151,314

88,719

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

44

44

Consumul anual de energie primară

kwh/an

738.101,81

432.814,19

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

143,52

60,88

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

205,41

120,45

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

                                                                                     

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   6

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

Bloc 40 scara A si B, B-dul Unirii, nr.3, oras Targoviste, jud. Dambovita:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 3.157,08306 mii lei, din care:

(C+M) = 2.539,95590 mii lei

 

 

 

 

Costurile specific calculate conform cu prevederile standardelor de cost HG 1061/2012:

 

Reabiltare termica- fatada parte opaca

H bloc ≤ 11 E

Bloc 40

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Euro/mp  (exclusiv TVA)

Total (lei exclusiv TVA)

Suprafata - mp

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Grosime material termoizolant

10 cm

152

34

626.967,74

4950,98

126,64

 

 

 

 

 

 

 

Reabiltare termica- termoizolare planseu peste ultimul etaj

H bloc ≤ 11 E

Bloc 40

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Euro/mp  (exclusiv TVA)

Total (lei exclusiv TVA)

Suprafata - mp

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Grosime material termoizolant

20 cm

183

41

172.046,51

1021,64

168,40

 

 

 

 

 

 

 

Reabiltare termica- planseu peste subsol

H bloc ≤ 11 E

Bloc 40

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Euro/mp  (exclusiv TVA)

Total (lei exclusiv TVA)

Suprafata - mp

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Grosime material termoizolant

15 cm

54

12

25.878,13

489,5

52,87

 

 

 

 

 

 

 

Reabiltare termica- farada parte vitrata

H bloc ≤ 11 E

Bloc 40

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Euro/mp  (exclusiv TVA)

Total (lei exclusiv TVA)

Suprafata - mp

Lei/mp  (exclusiv TVA)

Tamplarie exterioara termoizolanta

423

95

741.006,77

1773,44

417,84

 

2.eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 

 

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare (la scara A si B)

-   PARTER: 4 apartamente (4 apartamente de 2 camere) (la scara A si B)

-   ETAJ 1-10: 4 apartamente/nivel (3 apartamente cu 2 camere si 1 apartament de 3 camere) (la scara A si B)

-             ETAJ 11: tehnic: spatii tehnice (la scara A si B)

-  suprafata aferenta teren: 773 mp  (380 mp pentru scara A si 393 mp pentru scara B)

-   suprafata construita: 620.00 mp (310.00 mp pentru scara A si 310.00 mp pentru scara B)

-  perimetrul constructiei: 149,85

-   suprafata construit-desfasurata: 7178.00 mp (3720.00 mp pentru scara A si 3458 mp pentru scara B)

-   suprafata utila apartamente totala (incalzita): 4550,87(2284,4 mp pentru scara A si 2266,47 mp pentru scara B)

-   suprafata utila spatii comune: 684.90 mp (pentru scara A si B)

-  suprafata utila totala: 5235,77 mp (pentru scara A si B)

-  volum total: 20460.00 mc (pentru scara A si B)

-  volum incalzit: 13351,21 mc (pentru scara A si B)

-  inaltime libera nivel; 2,55 m

-  inaltime libera subsol: 1.85 m

- numar de persoane: 250 (pentru scara A si B)

 

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

362,944

130,318

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

88

88

Consumul anual de energie primară

kwh/an

1.770.318,55

635.727,19

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

276,80

60,94

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

338,12

121,42

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale si Bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   7

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                          

                                                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste,

 judetul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste, judetul Dambovita”;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste , judetul Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

B-dul Independentei nr. 15, Bloc 12 ICMD, Oras Targoviste, judetul Dambovita

 

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 984.17486 mii lei, din care:

     (C+M) = 848,57711 mii lei

2.      eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-   PARTER: spatii comerciale

-   ETAJ 1-4: 1 apartament cu 4 camere, 1 apartament cu 3 camere  si 1 apartament  cu 2 camere / nivel

-   suprafata construita: 315.00 mp

-  perimetrul constructiei: 75,8

-   suprafata construit-desfasurata: 1890,00 mp

-  suprafata utila apartamente totala (incalzita): 971,95 mp

-  suprafata utila spatii comune: 292,05 mp

-  suprafata utila totala: 1264,00 mp

-  volum total: 6230.70 mc

-  volum incalzit: 3172,64 mc

-  inaltime libera nivel; 2,51 m

-  inaltime libera subsol: 2.10 m

- numar de persoane: 51

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

61,923

31,865

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

12

12

Consumul anual de energie primară

kwh/an

302.096,00

155.421,44

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

177,74

63,68

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

239,00

122,96

 

 

 

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

 

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 si Bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   8

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§  Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita;

§  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§  Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare

§  H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile din Ghidul specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIALE.

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocurile D1, D2, D3, D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

1. Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocul D1, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.105,00439 mii lei, din care:

                                                                                                     (C+M) = 856,83721  mii lei

 

 

 

 

 2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

- SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

- PARTER: spatii comerciale

- ETAJ 1-6: 2 apartament cu 4 camere si un apartament cu 2 camere /nivel

- ETAJ 7: 1 apartament de 2 camere si un apartament de 4 camere

- ETAJ tehnic: camera troliului

- suprafata aferenta teren: 424 mp

- suprafata construita: = 347 mp

- suprafata construit-desfasurata: = 3123 mp

- perimetrul constructiei: 87,60 m

- suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1484,62 mp

- suprafata utila spatii comune = 181.00 mp

- suprafata utila totala = 1665,62 mp

- volum total = 8810.33 mc

- volum incalzit = 4497,17 mc

- inaltime libera = 2.51 m

- inaltime libera subsol = 2.00

- numar de persoane = 67

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

70,073

42,140

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

20

20

Consumul anual de energie primară

kwh/an

343.267,63

206.137,13

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

146,53

64,72

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

206,09

123,76

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocul D2, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

     1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.068,87646 mii lei, din care:

                                                                                                     (C+M) = 820,74623 mii lei

 

 

       2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

     

        3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

      4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: spatii comerciale

-  ETAJ 1-7: 2 apartament cu 4 camere si un apartament cu 2 camere /nivel

-            ETAJ 8: 1 apartament de 3 camere, spatii tehnic

-            ETAJ tehnic: camera troliului

-  suprafata aferent teren: 412 mp

-  suprafata construita: 350.00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 3388.00 mp

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1593.84 mp

-  suprafata utila spatii comune = 279.70 mp

-  suprafata utila totala = 1873,54 mp

-  volum total = 9957.50 mc

-  volum incalzit = 4702,59 mc

-  inaltime libera = 2.51 m

-  numar de persoane = 75

 

  5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

68,534

43,560

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

22

22

Consumul anual de energie primară

kwh/an

336.562,73

215.325,95

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

120,23

56,79

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

179,64

114,93

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

     

B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocul D3, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

 

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.127,23509 mii lei, din care:

                                                                                                     (C+M) = 876,65876 mii lei

 

2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

     

3.      durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: spatii comerciale

-  ETAJ 1-6: 2 apartament cu 2 camere si 2 apartamente cu 3 camere /nivel

-  ETAJ 7: 1 apartament de 3 camere

-            ETAJ 8 tehnic: camera troliului

-  suprafata aferenta terenului:  450 mp

-  perimetrul constructiei:  85,40 mp

-  suprafata construita: 350.00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 3150.00 mp

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1569,51 mp

-  suprafata utila spatii comune = 919.21 mp

-  suprafata utila totala = 2488,72 mp

-  volum total = 9292.50 mc

-  volum incalzit = 6420,90 mc

-  inaltime libera = 2.58 m

- numar de persoane 100

 

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

98,280

59,630

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

27

27

Consumul anual de energie primară

kwh/an

479.427,02

289.637,23

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

130,47

56,27

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

192,64

116,38

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

B-dul Libertatii Nr. 1 , Blocul D4, Orasul Targoviste, Judetul Dambovita

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.106,61534 mii lei, din care:

                                                                                                     (C+M) = 858,27358 mii lei

 

2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-   PARTER: spatii comerciale

-   ETAJ 1-6: 2 apartament cu 4 camere si un apartament cu 2 camere /nivel

-             ETAJ 7: 1 apartament de 2 camere, 1 apartament de 4 camere

-             ETAJ tehnic: camera troliului

-   suprafata aferenta teren: 461 mp

-   suprafata construita: 413.00 mp

-   suprafata construit-desfasurata: 2461,00 mp

-  perimetrul constructiei: 91 m

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1384,03 mp

-  suprafata utila spatii comune = 314 mp

-  suprafata utila totala = 1698,03 mp

-  volum total = 11142.74 mc

-  volum incalzit = 4380,92 mc

-  inaltime libera = 2.58 m

- numar de persoane: 69

 

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

77,787

42,892

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

20

20

Consumul anual de energie primară

kwh/an

379.441,78

209.197,30

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

161,76

63,46

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

223,46

123,20

 

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

     

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Programul Operațional Regional 2014-2020 si Bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   9

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Diana Ion 

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr.2 , Blocurile: O1, O2 și  Bulevardul Independentei, Nr.5, sc. A, sc. B, Blocurile O3, O4,

 oras Targoviste, judetul Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr. 2 , Blocurile: O1, O2 și  Bulevardul Independentei, Nr.5, sc. A, sc. B, Blocurile O3, O4, oras Targoviste, judetul Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIAL;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr.2 , Blocurile: O1, O2 și  Bulevardul Independentei, Nr.5, sc.A,

sc.B, Blocurile O3, O4, oras Targoviste, judetul Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr.2 , Bloc O1:

 

1.      valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4, 5744 lei) = 925,94406 mii lei, din care:

                                                                                     (C+M) = 789,36410 mii lei

 

 

 

  1. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 

3.      durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

      4.  capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

Date Tehnice:

- SUBSOL: spatii tehnice pentru instalațiile de apa curenta si canalizare

- PARTER: spatii comerciale

- ETAJ 1-6: 1 apartament cu 4 camere, un apartament cu 3 camere si doua apartamente de 2 camere/nivel

- ETAJ 7 tehnic: uscatorie

-  suprafata aferenta teren: 396 mp

-  suprafata construita: 303.00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 2727.00 mp

-  perimetrul constructiei: 74,80 m

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1459,13 mp

-  suprafata utila spatii comune = 269.61 mp

-  suprafata utila totala = 1728,74 mp

-  volum total = 7555.00 mc

-  volum incalzit = 4460,15 mc

-  inaltime libera = 2.58 m

- numar de persoane: 69

 

5.      alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

62,477

40,349

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

24

24

Consumul anual de energie primară

kwh/an

304.759,57

196.799,76

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

115,50

54,54

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

176,29

113,84

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Strada Nicolae Radian, Nr.2 , Bloc O2:

 1.valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 901,38583 mii lei, din care:

(C+M) = 767,46725 mii lei

 

                                                  

                                             

 2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

      3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-   PARTER: spatii comerciale

-   ETAJ 1-6: 2 apartamente cu 2 camere si doua apartamente cu 3 camere/nivel

-   ETAJ 7: 2 apartamente cu 2 camere si un apartament cu 3 camere

-   ETAJ tehnic: spalatorie/uscatorie si camera troliu

-  suprafata aferenta teren: 410 mp

-  suprafata construita: 345.00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 3064.00 mp

-  perimetrul constructiei:  80,20 m

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1544,02 mp

-  suprafata utila spatii comune = 317.50 mp

-  suprafata utila totala = 1861,52 mp

-  volum total = 7555.00 mc

-  volum incalzit = 4802,72 mc

-  inaltime libera = 2.58 m

-  inaltime libera subsol = 1.95

- numar de persoane: 74

 

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

67,238

46,426

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

27

27

Consumul anual de energie primară

kwh/an

327.962,59

226.491,14

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

115,14

62,08

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

176,18

121,67

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bulevardul Independentei, Nr.5, sc.A, sc.B, Bloc O3:

      1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 2051,56045 mii lei, din care:

                                                                                                   (C+M) = 1.773,05928 mii lei

      

 

  2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

 4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-   PARTER: spatii comerciale

-   ETAJ 1-8: 2 apartamente cu 2 camere si doua apartamente cu 3 camere/nivel (tip 1 si 2)

-             ETAJ 9 (tehnic): camera troliu

-  suprafata aferenta teren: 398 mp ( scara A ) + 398 mp ( scara B) = 796 mp

-  suprafata construita: 334.00 mp (scara A) + 334.00 mp (scara B) = 668.00 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 3252 mp (scara A) + 3252 mp (scara B) = 6504 mp

-  perimetrul constructiei:  132 m

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita)(scara A si B) = 1907,97 mp (scara A)+1923,84 mp (scara B) = 3831,81 mp

-  suprafata utila spatii comune = 393.00 mp (scara A) + 393.00 mp (scara B) = 786.00 mp

-  suprafata utila totala = 4617,81 mp

-  volum total = 16700.00 mc

-  volum incalzit = 11867,77 mc

-  inaltime libera = 2.57 m

-  inaltime libera subsol = 1.95

- numar de persoane: 185

 

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

165,271

110,458

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

64

64

Consumul anual de energie primară

kwh/an

806.269,63

538.713,71

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

113,48

57,06

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

174,60

116,66

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

 

„Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bulevardul Independentei, Nr.5, sc.A, sc.B, Bloc O4:

         1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 918,89352  mii lei, din care:

                                                                                               (C+M) = 783,07763 mii lei

            2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

Date Tehnice:

-   SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-   PARTER: spatii comerciale

-   ETAJ 1-7: 2 apartamente cu 3 camere si un apartament cu 3 camere/nivel

-             ETAJ 8 (tehnic): camera troliu

-  suprafata aferenta teren: 387 mp

- perimetrul constructiei: 74,50 m

-  suprafata construita: 312 mp

-  suprafata construit-desfasurata: 2520 mp

-  suprafata utila totala apartamente (incalzita) = 1523,96  mp

-  suprafata utila spatii comune = 233.00 mp

-  suprafata utila totala = 1756,96 mp

-  volum total = 7800.00 mc

-  volum incalzit = 4515,39 mc

-  inaltime libera = 2.57 m

-  inaltime libera subsol = 1.95

- numar de persoane: 70

 

    5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

 70,226    

42,290

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

21

21

Consumul anual de energie primară

kwh/an

 342.554,49

 206.284,67

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

 134,07

 58,72

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

 194,97

 117,41

 

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o  scădere a emisiilor echivalent CO2

 ≥ 10%<40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

 Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie ≥30%<40%  față de consumul inițial.

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   10

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

           

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2,

oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIAL;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 

 Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc K, str. B-dul Mircea cel Batran, nr.2, oras Targoviste, jud. Dambovita:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 1.921,92835 mii lei, din care:

    (C+M) = 1.581,35250 mii lei

          2. eșalonarea investitiei (INV/C+M):

   

 

3. durata de realizare: 4 luni – 84 zile lucratoare

 

4. capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

 

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare

-  PARTER: spatii comerciale

-            ETAJ 1: spatii comerciale

-  ETAJ 2-6: 3 apartamente cu 3 camere si un apartament cu 2 camere /nivel

-  ETAJ 7: 3 apartamente cu 3 camere

- ETAJ 8: 2 apartamente cu 3 camere

- suprafata aferenta teren: 695 mp

-  suprafata construita: = 561.00 mp

-  perimetrul constructiei:  =108,80 m

-  suprafata construit-desfasurata: = 3556.00 mp

- suprafata utila apartamente totala (incalzita) = 1622,32  mp

-  suprafata utila spatii comune = 447.75 mp

-  suprafata utila totala = 2070,75  mp

-  volum total: 18148.35 mc

-  volum incalzit: 5175,18 mc

-  inaltime libera nivel; 2,50 m

-  numar de persoane: 83

 

 

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

89,551

51,917

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

25

25

Consumul anual de energie primară

kwh/an

436.846,87

253.210,96

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

149,27

62,70

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

211,03

122,32

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

 

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

 

 

                                                                                     VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                           jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

Nr.   11

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                                                                                     

                                                          

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „ Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIAL;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita”, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect, astfel:

 

Indicatorii tehnico - economici ai investitiei:

 Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 64, Scara A si Scara B – str. B-dul Unirii, nr.19, oras Targoviste, jud. Dambovita:

1.  valoarea totală (investitie), inclusiv TVA (1 euro =4,5744 lei) = 2.884,26067 mii lei, din care:

(C+M) = 2.406,10939 mii lei

 

 

3.      eșalonarea investitiei (INV/C+M):

 

 

 

3. durata de realizare: 4 luni - 84 zile lucratoare

 

4.      capacităti (în unităti fizice și valorice):

 

Date Tehnice:

-  SUBSOL: spatii tehnice pentru instalatiile de apa curenta si canalizare (la scara A si B)

-  PARTER: 4 apartamente (4 apartamente de 2 camere) (la scara A si B)

-  ETAJ 1-10: 4 apartamente/nivel (3 apartamente cu 2 camere si 1 apartament de 3 camere) (la scara A si B)

-  ETAJ 11: tehnic: spatii tehnice (la scara A si B)

-  suprafata aferenta teren: 776 mp (393 mp pentru scara A 383 mp pentru scara B)

-  suprafata construita: 623.00 mp (311.00 mp pentru scara A si 312.00 mp pentru scara B)

-  suprafata construit-desfasurata: 7212.00 mp (3732.00 mp pentru scara A si 3480 mp pentru scara B)

-  perimetrul constructiei: 149,85

-  suprafata utila apartamente totala (incalzita): 4553,54( scara A si Scara B)

-  suprafata utila spatii comune: 684.90 mp (pentru scara A si B)

-  suprafata utila totala: 5238,44 mp (pentru scara A si B)

-  volum total: 20559.00 mc (pentru scara A si B)

-  volum incalzit: 13358,02 mc (pentru scara A si B)

-  inaltime libera nivel; 2,55 m

-  inaltime libera subsol: 1.85 m

- numar de persoane: 210 (pentru scara A si B)

 

 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia:

 

Indicator

Unitate de masura

Valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului

Valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului

Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera

Ehivalent tone de CO2

370,672

128,813

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie

Număr gospodării

88

88

Consumul anual de energie primară

kwh/an

1.808.047,57

628.298,49

Consumul anual specific de energie pentru încălzire

kwh/m2/an

283,86

59,46

Consumul anual specific de energie

kwh/ m2/an

345,15

119,94

 

 

 

Scăderea anuală a emisiilor echivalent CO2 (kgCO2/m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o scădere a emisiilor echivalent CO2 ≥ 40% față de emisiile inițiale.

 

Reducerea consumului anual specific de energie (kwh/ m2/an)

Proiectul prevede măsuri de intervenție ce conduc la o reducere a consumului de energie  ≥40% față de consumul inițial.

 

 

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritate de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor; Operațiunea A- Clădiri rezidențiale și bugetul local.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Directia Managementul Proiectelor, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul Municipiului Târgoviște.

 

                                                                                   VIZAT DE LEGALITATE,

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,       

prof. univ. dr. Agnes-Terezia Erich                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

 

Nr.   12

Tgv. 12.01.2018

Redactat 3 ex.

jr. Mariana Ungureanu

                   

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”

 

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședință extraordinară astăzi, 12.01.2018, având în vedere:

§ Raportul de specialitate al Direcției Managementul Proiectelor prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”;

§ Prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată;

§ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

§ Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

§  Prevederile Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare;

§ Prevederile Ghidului specific: CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI, POR/2017/3/3.1/A/2/BI ȘI POR/2017/3/3.1/A/ITI/1, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 3.1, OPERAȚIUNEA A – CLĂDIRI REZIDENȚIAL;

§ Prevederile art. 36, alin. 2, lit. “b” și alin. 4, lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;

       În temeiul art. 45, alin. 2 lit. “d” din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor rezidențiale din Municipiul Târgoviște - Pachet I – Bloc 54, Str. Avram Iancu, nr.7, oras Targoviste, jud. Dambovita”, inc