Regulament

cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea,

intretinerea si exploatarea locurilor de parcare situate

pe raza Municipiului Targoviste si inventarului

parcarilor existente

 


CAPITOLUL I : DIPOZITII GENERALE
Art. 1
Prezentul regulament reglementeaza parcarea, stationarea si oprirea vehiculelor pe reteaua stradala a Municipiului Targoviste, amenajarea, intretinerea si exploatarea locurilor de parcare, precum si blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor parcate neregulamentar pe drumurile publice.
Art. 2 In sensul prezentului regulament se definesc urmatorii termeni:
a) Parcarea – reprezinta acel spatiu destinat in mod special stationarii vehiculelor, semnalizat prin indicatoare si marcaje care il delimiteaza de partea carosabila a drumului;
b) Parcarile de resedinta – sunt acele spatii destinate parcarii autovehiculelor, situate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari;
c) Parcarile publice fara plata – sunt acele spatii, de interes public, destinate parcarii autovehiculelor pentru care nu se percep tarife de parcare. De aceste spatii de parcare vor beneficia toti posesorii de autovehicule din municipiu sau din afara lui;
d) Parcarile publice cu plata – sunt acele spatii, special semnalizate, destinate parcarii autovehiculelor pentru care se percep tarife orare/zilnice de parcare;
e) Parcarile inchiriate institutiilor de interes public si privat – sunt locurile de parcare aflate la o distanta mai mica de 50 m de unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive, etc., care vor fi atribuite acestora prin inchiriere;
f) Operatori de parcare – sunt societati comerciale care au competenta si capacitatea recunoscuta, pentru a presta serviciul de administrare a locurilor de parcare, situate pe  pe raza Municipiului Targoviste, desemnate in urma derularii procedurii de delegare a gestiunii serviciului.

 g) Tichet de parcare - document eliberat de casierul sau de distribuitorul de

tichete de parcare ,in parcarile cu plata special amenajate,care face dovada platii parcarii;

h) Aparat de autotaxare sau distribuitor de tichete de parcare – aparat ce elibereaza conducatorului auto tichetul de parcare .
 i) Blocarea rotilor – operatiunea de imobilizare a vehiculului, parcat/stationat neregulamentar pe spatii verzi, trotuare, cai de acces locurile de parcare inchiriate de alte persoane sau in orice alte spatii, altele decat cele definite de O.U.G. nr. 195/2002 republicata.


CAPITOLUL II : OPRIREA, STATIONAREA SI PARCAREA VEHICULELOR PE
RETEAUA STRADALA A MUNICIPIULUI TARGOVISTE


Art. 3 Oprirea, stationarea si parcarea vehiculelor pe drumul public este permisa numai in conditiile prevazute in O.U.G nr.195/2002, republicata, privind circulatia pe drumurile publice si in Regulamentul de aplicare din H.G.nr.1391/2006.
Art. 4 Vehiculul oprit,stationat sau parcat pe drumul public trebuie asezat oblic( in   spic ) sau langa si in paralel cu marginea partii  carosabile, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, ciclomotoarele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta.
Art. 5 - (1) Vehiculele cu tractiune animala, precum si cele trase sau impinse cu mana vor circula numai pe arterele  de  circulatie unde  nu  exista  interdictie de circulatie a acestora, semnalizata  prin indicatoare  rutiere. Oprirea sau stationarea acestora se poate face numai pe acostament, iar in
lipsa acestuia, in afara partii carosabile.

 (2) Se interzice accesul, oprirea sau stationarea vehiculelor cu tractiune animala, precum si a celor trase sau impinse cu mana pe arterele de circulatie din interiorul  municipiul Targoviste.
Art. 6  Se interzice oprirea sau stationarea autovehiculelor care transporta marfuri periculoase pe drumurile publice din Municipiul Targoviste.
Art. 7  Este interzisa oprirea autovehiculelor sau convoaielor cu depasirea masei totale si/sau a dimensiunilor maxime admise prin lege pe sectoare de drum unde este afectata fluenta traficului : poduri, pasaje, pante, sectoare ingustate datorita unor lucrari, in curbe sau pe sectoare fara vizibilitate.
Art. 8 - (1) Se interzice stationarea si parcarea autovehiculelor care efectueaza transport public judetean, interjudetean, international de calatori prin servicii regulate si transport regulat special de calatori pe domeniul public al Municipiului Targoviste.

 (2) Stationarea si parcarea autovehiculelor prevazute la alin.1 se poate face numai in parcarile special amenajate prevazute  in  autogari autorizate in conformitate cu normele legale in vigoare.
 (3) Atat autovehiculele mentionate la alin.1, cat si cele care efectueaza transport public local de calatori au obligatia sa opreasca numai in statiile special amenajate si semnalizate corespunzator  de catre Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, cu avizul   Serviciului Politiei Rutiere Dambovita.
Art. 9 - (1) Parcarea autovehiculelor pe raza Municipiului Targoviste este permisa numai in zonele de parcare , avizate de Serviciul Politiei Rutiere Dambovita si in conditiile stabilite prin hotarare de catre Consiliul Local al Municipiului Targoviste.
(2) Parcarea autovehiculelor este permisa numai in locurile special destinate acestui scop, semnalizate prin indicatoare si/sau marcaje. In aceste locuri vehiculele vor trebui asezate unul langa altul, conducatorii lor avand obligatia sa respecte si celelalte reguli stabilite pentru stationare.
(3) Locurile de parcare semnalizate si marcate corespunzator, destinate persoanelor cu handicap, vor fi folosite in exclusivitate de catre persoanele care dovedesc cu acte incadrarea intr-o grupa de handicap si care au aplicat in coltul din stanga jos al parbrizului legitimatia – card pentru parcare emisa conform Legii 448/2006.

(4) Este interzisa folosirea oricaror dispozitive sau altor mijloace care ingradesc accesul in locurile de parcare, indiferent de categoria din care fac parte parcarea respectiva.
( parcare de resedinta, parcare publica cu plata sau fara plata, parcare inchiriata institutiilor de interes public).

CAPITOLUL III : AMENAJAREA LOCURILOR DE PARCARE

Art. 10  Amenajarea locurilor de parcare se va realiza conform hotararii Consiliului Local al Municipiului Targoviste, stabilirea amplasamentelor facandu-se impreuna cu Serviciul Politiei Rutiere Dambovita.
Art. 11 Initiativa pentru propunerea amenajarii spatiilor noi de parcare o poate avea, dupa caz, in functie de tipul parcarii :
- Primaria Municipiului Targoviste si Asociatia de Proprietari, pentru parcarea de resedinta;
- Primaria Municipiului Targoviste si persoanele juridice interesate, pentru parcarea publica cu plata si fara plata;
- alti initiatori, conform legii.
Art. 12 Tipul parcarii ce urmeaza a fi amenajata se propune de catre Biroul Transport, in conformitate cu legislatia in vigoare si se supune spre aprobare Consiliului Local.

Art. 13 Cererea pentru amenajarea unor spatii noi de parcare va contine urmatoarele elemente:
- numele/denumirea si adresa petentului;
- amplasamentul locului nou de parcare ( identificare cu ajutorul vecinatatilor);
- numarul de apartamente din asociatie, pentru parcarea de resedinta;
- numarul apartamentelor care detin masini la data intocmirii cererii, pentru parcarea de resedinta;
- acordul Asociatiei de Proprietari pentru parcarea publica, daca se afla la mai putin de 30 m de frontul imobilelor;
- numarul de masini pentru care se cere amenajarea spatiului de parcare, pentru parcarea publica.
Art. 14 Cererea pentru amenajare a unui nou loc de parcare ,insotita de schita provizorie a locatiei, va fi supusa spre analiza  Biroului Transport din cadrul  D.A.P.P.P. - Primariei Municipiului Targoviste.
Art. 15 Proiectul de executie a noului loc de parcare se intocmeste pe suport topografic de catre un proiectant autorizat, cu respectarea normativelor si a legislatiei in vigoare.
Art. 16 In vederea amenajarii noului spatiu de parcare se va obtine avizul Serviciului Politiei Rutiere Dambovita, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Art. 17 Se va emite cererea pentru obtinerea certificatului de urbanism, in vederea stabilirii regimului juridic al terenului pe care urmeaza a fi amenajat spatiul de parcare.
Art. 18 Dupa emiterea certificatului de urbanism si constatarea faptului ca terenul pe care urmeaza a fi amenajat spatiul de parcare face parte din domeniul privat sau public al Municipiului Targoviste, se va emite autorizatia de construire.
Art. 19 In baza certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire emise de catre Primaria Municipiului Targoviste, precum si a proiectului de executie intocmit se executa lucrarile de amenajare a spatiilor noi de parcare. Aceste lucrari vor fi executate de firme specializate, contractele de lucrari fiind atribuite cu respectarea prevederilor O.U.G nr. 34/2006, actualizata, privind achizitiile publice.
Art. 20 Dupa receptia lucrarilor de catre Comisia de receptie, spatiul de parcare amenajat va fi predat in baza unui proces verbal si a unui contract prealabil, administratorului sau operatorului de parcare.

CAPITOLUL IV : INTRETINEREA SI EXPLOATAREA LOCURILOR DE PARCARE

Art. 21 Intretinerea si exploatarea locurilor de parcare din Municipiul Targoviste se va realiza in modalitatea de gestiune stabilita prin hotararea Consiliului local, desfasurarea activitatilor specifice acestui serviciu urmand a se realiza pe baza unui regulament si al unui caiet de sarcini elaborat si aprobat de autoritatea administratiei publice locala.

 Art. 22 - (a) Parcările publice cu plată, permanente,  de pe raza municipiului Targoviste, vor funcţiona de luni  pâna vineri între orele 08.00 - 18.00, fiind administrate si intretinute de către operatorul de parcare, desemnat in urma derularii procedurii de delegare a gestiunii serviciului.

    Direcţia de  Administrare a Patrimoniului Public si Privat, prin Biroul Transport, sau operatorul de parcare autorizat  vor semnaliza corespunzător parcările  prin:

       1) indicator de parcare;

        2) tăbliţa adiţională pe care se va specifica „Parcare cu plata” , perioada pentru care se percepe taxa de parcare şi H.C.L. care reglementeaza regimul parcărilor;

        3) marcaj rutier va fi cu o culoare albastra, diferit de marcajul stradal,marcajul fiid executat conform S.T.A.S. - lui in vigoare, pentru parcarile oblice si longitudinale.

Parcarile publice cu plata pot  trece, in afara orarului, in regim de parcare publica fara plata sau parcare de resedinta.               

(b) Parcarile de resedinta si cele inchiriate institutiilor de interes public  vor fi  marcate  cu o  culoare  alba  si numerotate,  marcajul   fiid  executat conform S.T.A.S. - lui in vigoare, pentru parcarile oblice si longitudinale. 

      In  intervalului 8.00 – 17.00,de luni pana vineri, parcarile de resedinta  vor fi parcari publice cu plata, daca nu sunt ocupate de catre vehiculele detinute de catre locatarii imobilelor si care au inchiriat, prin contract, locul de parcare, iar parcarile respective vor fi stabilite de catre D.A.P.P.P., prin Biroul Transport si operatorul de parcare autorizat.

     Locatarii care au inchiriat un loc de parcare si este ocupat de alt vehicul, pot parca in alt loc de parcare, numerotat, in intervalul 8.00 – 17.00, fara sa achte taxa pentru parcare publica cu plata. Acestia sunt obligati sa expuna in mod vizibil, pe bordul vehiculului, un ecuson, avizat de catre D.A.P.P.P., cu specificatia – numarul contractului de inchiriere al locului de parcare, numarul de inmatriculare al vehiculului si numarul locului de parcare.

     Parcarile respective vor fi semnalizate, de catre Biroul Transport, la intrarea acestora, cu indicatoare sau panouri, cu specificatia parcarii, perioada, taxa de parcare si H.C.L. – ul care reglementeaza regimul parcarilor.                

(c) Parcarile publice fara plata vor fi  marcate  cu o culoare alba,  marcajul fiid executat conform S.T.A.S. - lui in vigoare, pentru parcarile oblice si longitudinale.                    
Art. 23 Tarifele, reducerile si gratuitatile mentionate in prezentul regulament se propun anual de catre operatorul de parcare si se supun aprobarii Consiliului Local.
Tarifele practicate trebuie sa acopere cel putin cheltuielile legate de realizarea serviciului prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege, inclusiv o cota profit minim convenit.
Art. 24 - (1) Parcarile de resedinta sunt amplasate la mai putin de 30 m de frontul imobilelor utilizate de locatari, in functie de configuratia perimetrului de amplasare, putandu-se depasi aceasta limita.
(2) In functie de amplasarea in teritoriu, o parcare de resedinta poate fi contractata de catre locatarii unui imobil sau mai multor imobile, daca sunt intrunite conditiile prevazute la alin.1.
Art. 25 - (1) Contractele pentru inchirierea locurilor din parcarile de resedinta se incheie, pentru persoane fizice domiciliate sau persoane juridice proprietare sau chiriase ale unor apartamente/ spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta in imobilele arondate acestor parcari, pentru o perioada de 1 an, la un tarif  aprobat anual de Consiliul Local.
(2) Persoanele fizice care detin in folosinta autovehicule de serviciu vor putea inchiria un loc din parcarea de resedinta, daca vor face dovada domiciliului in imobilele arondate acestor parcari, precum si a dreptului de folosinta al autovehiculului si daca nu au loc inchiriat pentru autovehiculul propriu.
Art. 26 Contractarea locurilor de parcare se poate face doar dupa ce se verifica daca solicitantul  nu este detinator de curte cu alte posibilitati de parcare.
Art. 27  Parcarile de resedinta se contracteaza astfel :
 (1) Se va atribui, prin contract de inchiriere, la un pret dinainte stabilit,  un singur loc de parcare, numerotat,  pentru un vehicul. 
(2) Contractele de inchiriere a locurilor de parcare se pot incheia doar pentru vehiculele a caror masa maxim autorizata nu depaseste 3,5 tone.
(3) In situatiile in care numarul de solicitari depaseste numarul de locuri amenajate sau in situatia in care unul sau mai multe locuri sunt solicitate expres de mai multi locatari, se vor organiza licitatii la care tariful de baza este reprezentat de pretul de pornire.
(4) Licitatiile vor fi organizate de catre o comisie constituita din reprezentanti  ai Consiliului Local si Primariei Municipiului Targoviste , un reprezentant al Asociatiei de proprietari/locatari/persoane juridice si un reprezentant al operatorului de parcare.  Comisia de licitatie va stabili si imobilele ( blocurile) care sunt deservite de parcarea respectiva.
(5) Licitatia se va organiza pentru fiecare loc de parcare situat in zona denumita “ parcare de resedinta”. Nu se poate adjudeca mai mult de un  loc de parcare pentru acelasi vehicul iar persoanele juridice pot adjudeca maximum 3 locuri de parcare.
(6) Nu pot participa la licitatia de contractare a locurilor de parcare cetatenii – persoane fizice care nu pot face dovada domiciliului in imobilele ( blocurile) stabilite si persoanele juridice care nu pot dovedi calitatea de proprietar sau chirias a unui apartament/ spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta in imobilele arondate parcarii respective.

 (7) In cazul in care numarul de solicitari este mai mic decat numarul de locuri de parcare existente, se pot atribui prin contract si mai multe locuri de parcare daca proprietarul sau chiriasul unui  apartament/ spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, persoana fizica sau juridica, detine mai multe vehicule si solicita acest lucru. Daca, ulterior   acestui   moment, se    vor  primii  la Primaria Municipiului Targoviste  si alte solicitari de contractare a locurilor de parcare, de la locatarii  imobilelor arondate parcarii respective si numarul acestor solicitari depaseste numarul locurilor contractate existente, atunci se  vor  rezilia contractele, detinute de persoanele fizice sau juridice, pentru locurile  atribuite in  plus ( peste un singur   loc de parcare / vehicul ),  in scopul contractarii acestora de catre noii solicitanti.

 (8) Contractele prin care s-a atribuit un singur loc de parcare / vehicul, incheiate in urma licitatiilor, nu pot fi reziliate in cazul in care apar noi solicitari.
In exploatarea parcarilor in care nu s-au organizat licitatii, primaria va putea incheia contracte de parcare si pe perioade mai mici de 1 an in scopul optimizarii exploatarii spatiului, in sensul ca toate contractele de parcare sa expire in cursul aceleiasi luni si sa creeze astfel premisele organizarii licitatiei acolo unde situatia o impune.
(9) Pensionarii, posesori de autovehicule, cu o pensie sub salariul minim pe economie , vor beneficia de o reducere cu 50% din tariful de inchiriere, tarif care poate fi cel de baza sau stabilit in urma licitatiei.
(10) Locurile de parcare se atribuie in mod gratuit persoanelor cu handicap, veteranilor de razboi si membrilor AFDPR, daca dovedesc cu acte aceste apartenete.
(11) Contractele de parcare vor putea prevede clauze privind eliberarea spatiilor de parcare in anumite zile si intervale orare, pentru a permite efectuarea reparatiilor, curateniei ( vara ) sau a dezapezirii ( iarna ) de catre societatile abilitate in acest sens.
(12) In cazul in care proprietarii de vehicule nu respecta aceste clauze, primaria poate lua, in prima faza, masura avertizarii acestora, blocarii rotii autovehiculului, la a doua abatere, urmata ulterior, la a treia abatere, pe durata desfasurarii contractului,de ridicarea si transportarea vehiculului respectiv si plata taxelor speciale prevazute in  HCL 295/2008 si HCL 332/2008,cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 28 - (1) Parcările publice cu plată vor fi utilizate contra cost pe bază de:

o       Tichet de parcare;

o       Abonament zilnic de parcare cu timp de stationare – 10h;

o       Abonament lunar sau anual de parcare.

(2)  Abonamentele se eliberează de catre operatorul parcărilor cu plata.

(3) Deţinerea unui abonament de parcare în municipiul Targoviste, nu presupune dreptul rezervării unui loc de parcare, cu exceptia parcarilor de resedinta.

Art. 29 - (1)  Folosirea parcărilor publice cu plată se poate face numai după achitarea unei taxe de parcare, in caz contrar se vor lua masurile de blocare a rotilor sau ridicare vehicul.

(2) Taxele aferente utilizării parcărilor publice cu plată, prezentate în Anexa nr. 1. la prezentul Regulament, vor fi încasate prin :

            a) casieri special desemnaţi să elibereze tichete de parcare;

            b) prin folosirea “distribuitoarelor de tichete de parcare”

            c) abonament  lunar sau anual.

Art. 30 - (1) Informarea utilizatorilor de parcări, cu privire la costul contravalorii serviciului de parcare pe unitatea de timp de staţionare (1h,1zi sau 1 lună) se va face de către casierul angajat , prin afişare pe aparatul de autotaxat sau la intrarea în parcare.

(2) Persoanele fizice şi juridice din municipiul Targoviste, sau cele care tranzitează municipiul, utilizatori ai parcărilor cu plată, au obligaţia de a solicita şi achita contravaloarea abonamentului sau tichetului de parcare corespunzător perioadei de timp pe care acesta intenţionează să staţioneze.

(3) Tichetul de parcare sau abonamentul poate face dovada plăţii tarifului de parcare doar in cazul în care este expus în mod vizibil pe bordul maşinii. În cazul în care tichetul de parcare sau abonamentul nu este expus în mod vizibil pe bordul maşinii, personalul împuternicit al Primăriei Targoviste,   Politiei Comunitare Targoviste sau operatorului de parcare  va considera parcarea neplatită şi se va dispune măsura sancţionării,blocării sau ridicarii autovehiculului.

(4) În situaţia în care conducătorul auto a efectuat parcarea autovehiculului, dar refuză să plătească taxa de parcare, se va dispune măsura sancţionarii contravenţionale ,blocării  sau ridicarii autovehiculului.

Art. 31 Autovehiculele vor fi parcate în ordinea sosirii lor în spaţiul de parcare disponibil fără a se lăsa locuri libere între maşini, iar conducătorii de autovehicule vor parca în aşa fel încât să folosească un singur loc de parcare.

Art. 32 Parcările publice cu plată vor fi periodic monitorizate de catre reprezentantii Biroului Transport – D.A.P.P.P., ai Politiei Comunitare Targoviste si ai operatorului de parcare, care vor avea urmatoarele sarcini si atributii:

v   verificarea existentei si valabilitatilor tichetelor de parcare expuse pe bordul  autovehiculelor si luarea masurilor corespunzatoare in cazul in care exista  deficiente sau abateri;

v   verificarea si asigurarea bunei functionari a distribuitoarelor de tichete de parcare;

v   verificarea modului de parcare a auvehiculelor;

v   verificarea starii marcajelor si a indicatoarelor;

v   verificarea starii spatiului de parcare in ceea ce priveste salubrizarea si dezapezirea, iluminarea;

v   verificarea starii tehnice si a bunei functionari a barierelor de acces, acolo unde    este cazul de montare a acestora;

v   indrumarea cetatenilor si rezolvarea solicitarilor indreptatite adresate de catre    acestia.

 

Art. 33 Parcarile publice cu plata pot fi utilizate doar pentru parcarea autovehiculelor a caror masa  totala maxima  autorizata nu depaseste 3,5 tone.

Art. 34 - (1) Administratorul parcărilor  nu are nici o responsabilitate în ceea ce priveşte integritatea autovehiculelor parcate  şi nici faţă de bunurile aflate în interiorul acestora.

(2) Stationarea in parcarile publice cu plata este permis numai dupa plata unui tarif orar prestabilit.
 (3) Incasarea tarifului se poate face de catre reprezentantul operatorului de parcare sau de catre aparate denumite ‘’distribuitoare de tichete de parcare’’,  in baza unui tichet (bilet) de parcare. Tichetele de parcare vor fi fiscale.
 (4) In ambele cazuri, tichetul de parcare va avea inscriptionat urmatoarele informatii minime :

- denumirea operatorului de parcare;
- codul salariatului sau codul aparatului ;
- localizarea (codul) parcarii;
- tariful orar;
- suma incasata
- data si ora emiterii acestuia ;

- perioada de valabilitate.
(5) Tichetul de parcare poate face dovada platii tarifului de parcare doar in cazul in care este expus in mod vizibil pe bordul masinii. In cazul in care reprezentantii operatorului de parcare nu pot verifica (citi) informatiile inscrise pe tichet vor considera parcarea ilegala (neplatita) si vor actiona in consecinta.
(6) Operatorul de parcare poate introduce, daca considera necesar, abonamente zilnice, lunare, trimestriale sau anuale valabile pentru parcarile pe care le administreaza. Tarifele pentru abonamente vor fi stabilite de catre operator si nu pot depasi tarifele orare cumulate prestabilite. Abonamentele pot avea preturi diferentiate, pentru persoane fizice si persoane juridice.
(7) Mijloacele auto aflate in misiune  sau apartinand serviciilor de interventie, cum ar fi politie, pompieri, ambulanta, interventii gaz metan, agenti constatatori ai primariei, etc. vor fi scutite de plata tarifului orar, daca sunt in timpul unei misiuni sau actiuni de interventie.
(8) Reprezentantul operatorului de parcare va purta un echipament distinct si ecuson.

Art. 35 - (1) Locurile de parcare aflate la o distanta mai mica de 50 m de imobilele in care functioneaza exclusiv unitati hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacol, baze sportive, institutii si societati publice sau private, etc., pot fi atribuite acestora prin inchiriere. Chiria pentru ocuparea locurilor de parcare va fi stabilita conform tarifelor prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.
(2) In situatia in care pentru un loc de parcare sunt mai multe solicitari, amplasamentul va fi scos la licitatie, unde se pot inscrie doar solicitantii persoane juridice mentionate la alin.1.

CAPITOLUL V : RIDICAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI ELIBERAREA AUTOVEHICULELOR

Art. 36
Potrivit prevederilor legale in vigoare, autovehiculelor care sunt parcate neregulamentar in Municipiul Targoviste ( pe spatii verzi, trotuare sau pe locul de parcare inchiriat prin contract altei persoane, in urma reclamatiei acesteia, vor fi ridicate si depozitate in spatiile special amenajate.
Art. 37 - (1) Constatarea  parcarii neregulamentare a autovehiculelor in parcarile publice se face in mod obligatoriu, in prezenta politistilor din cadrul Serviciului Politiei Rutiere  Dambovita iar in parcarile de resedinta, de catre reprezentantii Biroului Transport din cadrul D.A.P.P.P., de catre agentii Politiei Comunitare Targoviste  si  de catre reprezentantii operatorului de parcare, prin autosesizare, la sesizarea cetatenilor municipiului sau in urma reclamatiei persoanei care are inchiriat prin contract locul din parcarea de resedinta ocupat abuziv.
(2) In baza sesizarilor facute de catre autoritatile si persoanele fizice sau juridice mentionate in alin.1, reprezentantii operatorului de parcare  vor intocmi un proces verbal de constatare si vor proceda la ridicarea autovehiculelor in cauza si depozitarea acestora in spatiile special amenajate.
Art. 38 Posesorii autovehiculelor  parcate neregulamentar sunt obligati sa plateasca operatorului de parcare tariful de blocare – deblocare.
Art. 39 Este interzisa distrugerea dispozitivului de blocare de catre conducatorul autovehiculului.
Art. 40  Mentinerea dispozitivului mai mult de 24 de ore atrage dupa sine majorarea tarifului de blocare – deblocare cu 25 % pentru fiecare zi.
Art. 41 - (1) Vehiculele parcate neregulamentar   vor fi ridicate si transportate de catre operatorul de parcare fara o alta instiintare prealabila.
(2) Posesorii vehiculelor parcate neregulamentar si ridicate de catre operatorul de parcare, sunt obligati sa plateasca o taxa de eliberare   a autovehiculului, la care se adauga un tarif de depozitare, conform prevederilor HCL 332/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pentru vehiculele ridicate de catre operatorul de parcare si nerecuperate, de catre proprietarul sau detinatorul legal, in termen de 45 de zile de la ridicare, urmeaza sa fie aplicata procedura prevazuta pentru autovehiculele fara stapan sau abandonate pe domeniul public.

(4)  Pentru  vehiculele  stationate  in parcari, si  care  sunt  depistate de  catre  Biroul Transport ca  fiind abandonate sau fara stapan, chiar  daca  au  fost  achitate  tarifele sau abonamentele de parcare, se vor  aplica  procedurile  prevazute  in Legea  421/2002.  
Art. 42  Restituirea vehiculului in cauza, catre detinatorul legal, se va face pe baza de proces verbal, numai daca se face dovada:
- calitatii de proprietar sau detinator legal al acestuia;
- achitarii  taxei de eliberare;
- platii tarifului de parcare.

CAPITOLUL VI : CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Art. 43 Controlul respectării prevederilor prezentului regulament se face de către Biroul Transport, Poliţia Comunitara Targoviste,Serviciul Politiei Rutiere sau operatorul desemnat.

Art. 44 Constituie contraventii următoarele fapte:

a) Parcarea fără tichet sau abonament, cu tichet nevalidat corespunzător sau  refolosit;

b) Depăşirea timpului de parcare conferit de tichetul folosit;

c) Parcarea cu tichete, abonamente neconforme sau expirate;

d) Parcarea cu tichete sau abonamente astfel expuse încât nu permit descifrarea elementelor de identificare;

e) Refuzul conducătorului auto de a plăti taxa de parcare;

f) Distrugerea, deteriorarea şi vandalizarea aparatelor de taxat;

g) Parcarea autovehiculului cu nerespectarea marcajului pentru locul de parcare;

h) parcarea în zonele rezervate autovehiculelor speciale ale persoanelor cu handicap;

i) parcarea autovehiculelor a caror masa maxima autorizata depaseste 3,5 tone;

 j) refuzul conducatorului auto sau alta persoana de  a  prezenta  cartea  sau  buletinul de identitate, certificatul de inmatriculare al vehiculului parcat sau stationat neregulamentar, care  blocheaza traficul rutier si lucrarile de refacere sau marcare a domeniului public,precum si   atingerea onoarei, reputatiei si demnitatii  membrilor Biroului Transport , agentilor Serviciului Politiei Rutiere Dambovita si  ai Politiei Comunitare Targoviste de catre conducatorul auto sau persoana in cauza.                                                                       

Art. 45 Faptele menţionate la art. 4, 5,6,7,8, si  44 pot fi sancţionate cu amendă contravenţională ,blocarea sau ridicarea autovehiculului, iar in cazul vandalizarii conform prevederilor legale din Codul Penal.

Art. 46 Blocarea /deblocarea si ridicarea autovehiculelor parcate în parcările cu plată sau de resedinta se face de către Biroul  Transport sau Politia Comunitara Targoviste, a Serviciului  Poliţiei Rutiere Dambovita, conform prevederilor H.C.L. 295/2008 si H.C.L. 332/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 47 Sancţiunile contraventionale  pentru faptele menţionate la art. 44 sunt:

   a) Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevăzute la lit.e,

   b) Amendă de la 20 lei la 50 lei pentru faptele prevăzute la lit.b,d,g,i,

   c) Amendă de la 50 lei la 100 lei pentru faptele prevăzute la lit.a,c,h,

d)  Amendă de la 300 lei la 1.000 lei pentru faptele prevăzute la lit.f  si plata daunelor produse,

e) Amenda de la 100 lei la 500 lei pentru faptele prevazute la lit. j .

   f) In  cazul blocarii rotilor sau ridicarii vehiculelor se vor aplica prevederile H.C.L. 295/2008 si H.C.L. 332/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Art. 48 Sanctiunile contraventionale pentru incalcarea prevederilor art. 4, 5,6,7,8, se vor aplica in cuantumurile amenzilor  prevazute  in  O.U.G.. 195/2002, republicata, privind  circulatia pe drumurile publice si in hotararile de consiliu local, aflate in vigoare.

Art. 49 Rezervarea locurilor în parcările fără plată din municipiul Targoviste este interzisă.

Art. 50 - (1) Îngrădirea cu gard mobil sau sub forma altor mijloace materiale, a unuia sau mai multe locuri din parcarea auto fără plată,cu plata sau de resedinta din municipiul Targoviste, este interzisă.

(2) Fac excepţie de la prevederile alin. 1 deţinătorii contractului de închiriere sau concesionare asupra spaţiului respectiv, numai cu avizul D.A.P.P.P.

(3) Nerespectarea acestei obligaţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei, blocarea sau ridicarea autovehiculului, daca a fost parcat in spatiul respectiv , contravenientul având şi obligaţia să înlăture împrejmuirea şi să aducă spaţiul la forma iniţială.
Art. 51 Constatarea si sanctionarea contraventiei se fac cu respectarea prevederilor Ordonantei nr. 2/2001, actualizata, privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 52 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute in prezentul regulament se fac de catre membrii Biroului Transport , agentii Serviciului Politiei Rutiere Dambovita si  ai Politiei Comunitare Targoviste , iar masurile de blocare a  rotilor sau de ridicare a  vehiculelor se vor face de catre operatorul desemnat.

 Art. 53 Sumele provenite din  amenzile aplicate conform prezentei hotărâri se fac venit integral la bugetul Primăriei Municipiului Targoviste şi vor fi utilizate pentru acţiuni de administrare şi modernizare a parcărilor auto si a arterelor de circulatie din municipiul Targoviste.

 

   PRESEDINTE  DE SEDINTA                                      SECRETAR  MUNICIPIU

      RADUCANU TUDORICA                                    JR. CHIRU CATALIN CRISTEA

 

                                         ANEXA NR. 1  LA  REGULAMENTUL

                                                          DE   PARCARE

 

 

     TARIFE  PERCEPUTE  PENTRU  PARCARE,  PE  RAZA  MUNICIPIULUI TARGOVISTE

 

 

1.Tarife  percepute  pentru inchirierea  locurilor din parcarile de resedinta , pentru persoanele fizice :

           a) zona supravegheata video:

                     - 30 lei/luna sau 300 lei/an/loc parcare ( plata integrala ),

            b) zona nesupravegheata video:

                     - 20 lei/luna sau 200 lei/an/loc parcare ( plata integrala );

 

2.Tarife percepute pentru inchirierea locurilor din parcarile de resedinta, pentru  persoanele juridice :

            a) zona supravegheata video:

                     - 65 lei/luna sau 650 lei/an/loc parcare ( plata integrala ),

            b) zona nesupravegheata video:

                     - 50 lei/luna sau 500 lei/an/loc parcare ( plata integrala );

 

3. Tarife parcare  publica pentru autoturisme:

            a) 2 lei / ora/loc parcare , in  zona supravegheata video,

            b) 1,5 lei/ora/ loc parcare, in zona  nesupravegheata video;

 

4.Tarife  parcare publica pentru microbuze ( peste 9 locuri ) şi autovehicule transport marfă  sub 3,5 tone:

            a) 3,5 lei /ora/loc parcare , in zona supravegheata video,

            b) 3 lei/ora/loc parcare, in zona  nesupravegheata video;

                                             

5. Abonamente   parcare  pentru autoturisme:

             - 120/luna sau 1200 lei/an/loc parcare.

 

6. Abonamente  parcare pentru microbuze ( peste 9 locuri )   şi autovehicule     transport   marfă    sub   3,5 tone:

              - 200 lei/ luna sau 2000 lei /an/loc parcare.

                                                  

7. Abonamente  parcare  pentru  institutii de interes public si privat, in zonele limitrofe (la o distanta mai mica de 50 m ), special rezervate:

               - 42 lei/luna sau 420 lei/an/loc parcare.                                            

         

 

 

      PRESEDINTE  DE SEDINTA                              SECRETAR  MUNICIPIU

           RADUCANU TUDORICA                           JR. CHIRU CATALIN CRISTEA