PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 31.03.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 18 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Daniel-Cristian Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1229 din data de 25.03.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

                 Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Pavel Babeu.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 05.02.2016. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Diculescu Maria.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 25.02.2016. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 2 abțineri: Diculescu Maria și Răducanu Tudorică.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.02.2016. Se aprobă cu 17 voturi pentru și o abținere: Enache Lucian.

     Se propune suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte: 1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015 și 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

            Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentările amintite. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială

   Dna. Marcela Iordache, director al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului.

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18  voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 61

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște

   Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Dl. cons. Prisăcăru declară că nu este de acord cu transformarea unui post de consilier cu studii superioare în referent studii medii în cadrul Cabinetului Primarului.

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 7 împotrivă: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț și două abțineri: Babeu Pavel și Enache Lucian.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 273/16.07.2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

   Dl. Adrian Pătrașcu, vicepreședinte al Clubului Sportiv Municipal Târgoviște face prezentarea materialului.

   Se supune votului proiectul de hotărâre.   Se aprobă cu  18  voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 62

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

   Dl. Secretar face precizarea că firma de recrutare a selectat cinci candidați pentru cele două posturi vacante existente în cadrul consiliului de administrație, numele acestora urmînd a fi înscrise pe buletinul de vot. Se stabilește modalitatea de vot, tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se dorește alegerea în funcția de membru al consiliului de administrație. Se redactează buletinele de vot. Se trece la votul secret.

   În urma votului secret, președintele comisiei anunță rezultatul votului: Costache Lucia: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, Rizea Valentin Virgil: 0 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, Viorel Alexandru Radu: 0 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, Ovidiu Văduva: 0 voturi pentru, 18 voturi împotrivă, Bucur Dan: 1 vot pentru, 17 voturi împotrivă, voturi nule 0, dna. Costache Lucia devine membru al consiliului de administrație al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. și un loc rămâne vacant, proiectul devenind H.C.L. nr. 63

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către          Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița

   Directorul Comapaniei de Apă, dl. Alexandru Oprea face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi ”pentru”, 7 împotrivă:  Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț și 3 abțineri: Babeu Pavel, Diculescu Maria și Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 100 privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Târgoviște

Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

Dl. cons. Enache consideră că nu consiliul local trebuie să-și asume o astfel de hotărâre, executivul fiind cel care eliberează autorizațiile pentru persoanele fizice și juridice ce execută lucrări la rețelele subterane, pe domeniul public sau privat, autorizație eliberată pe bază unui proiect și a unor norme.

Dl. primar susține că deținătorii de utilități refac parțial zonele în care au intervenit, fără să respecte o tehnologie stabilită, astfel încât după o perioadă scurtă de timp se formează șanțuri în asfalt, refacerea străzilor de către municipiu nevând nici o valoare dacă ulterior se fac astfel de intervenții, iar terenul nu este adus la starea inițială. Dl. primar consideră că este o necesitate reală reglementarea acestui aspect.

Dl. cons. Prisăcaru propune un amendament la anexa proiectului de hotărâre: perioada de garanție de bună execuție a lucrărilor să fie de 2 ani de finalizarea lucrărilor și nu de 1 an, așa cum s-a propus.

Se supune la vot amendamentul dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 15 voturi pentru și 3 abțineri: Diculescu Maria, Enache Lucian și Țuțuianu Ioan.

Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Se aprobă cu 16  voturi „pentru” și două abțineri: Enache Lucian și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 64

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuințe din municipiul Târgoviște în vederea participării la Programul local multianual privind creșterea performanței energetice în anul 2016

   Dl. Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17  voturi „pentru” și o abținere: Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 65

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 196/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște-pachet 1”

  Dl. Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 66

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 197/04.09.2012 referitoare la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reparații capitale străzi din Municipiul Târgoviște-pachet 2”

   Dl. Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 67

10.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 250/22.09.2015 referitoare la aprobarea reactualizarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, la obiectivul: „ EXTINDERE P+1 GRADINITA NR. 9 Targoviste” (rest de executat)

   Dl. Bălașa, directorul Direcției Tehnice face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 68

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Tinerii și educația religios-morală în contextul provocărilor lumii contemporane. Contribuția Bisericii la cultura universală"

   Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

   Dl. Prisăcaru întreabă dacă acest punct nu trebuia să facă obiectul contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile.

   Dl. Secretar răspunde că regulamentul întocmit în baza Legii nr. 350/2005 stabilește ca aceste finanțări nerambursabile să se acorde pentru proiecte ale unor persoane fizice și asociații fără scop patrimonial, universitatea neîncadrându-se în această situație.

   Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Albu Andrei și o abținere: Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 69.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a evenimentului educational ”ARISS EU 282-Prima legătură live oficială cu un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale”

     Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Diculescu Maria și Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 70

13.     Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului pentru publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, în municipiul Târgoviște

    Dl. Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre.

   Dl. Primar face precizarea că plafonul poate fi mărit, Agenția de Administrare Fiscală stabilindu-l la 100 de lei.

   Dl. Prisăcaru solicită dlui. Crintescu să precizeze care este media datoriei/persoane fizice/juridice.

   Dl. Crintescu susține că la un plafon de 300 lei la persoane fizice vor fi aproximativ 4500-5000 persoane, iar la persoanele juridice la un plafon de 1000 lei, vor fi aproximativ 400-500 de persoane.

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Prisăcaru Ciprian și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 71

14.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

Dl. cons. Enache face precizarea că la punctul 14.4 se va abține.

1.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M și anexe auxiliare”, Municipiul Târgoviște, str. Popa Șapcă, nr. 10, beneficiar: Dițescu Ionel

     Arhitectul Șef al municipiului, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 72

2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuințe colective P+6”, Municipiul Târgoviște, T 5, P 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 29/3, 28/14/1, județul Dâmbovița, beneficiar: Florescu Costel

     Arhitectul Șef al municipiului, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 3 abțineri: Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 73

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire atelier reparații electrice și electronice auto P+1”, Municipiul Târgoviște, Calea Ploiești, nr. 2 C, beneficiar: Popescu Laura Ruxandra

      Arhitectul Șef al municipiului, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 3 abțineri: Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 74

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Introducere teren în intravilan pentru construire birouri P+2+M și depozit”, Municipiul Târgoviște, T 20, P 287/61/2, P 287/61/3, Dâmbovița,  beneficiar: S.C. ECOTEH S.R.L.    

    Arhitectul Șef al municipiului, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi ”pentru”, 4 împotrivă: Albu Andrei, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică și Rădulescu Cătălin și 5 abțineri: Bănescu Rodica, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen, Stan Cristian și Țuțuianu Ioan.

5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Modernizarea activității la S.C. EUROPROIECT S.R.L. prin construire sediu”, Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței, nr. 3B, Dâmbovița, beneficiar: S.C. EUROPROIECT S.R.L.

     Arhitectul Șef al municipiului, dna. Soare face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 10 voturi ”pentru” și 8 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț proiectul devenind H.C.L. nr. 75    

15.     Proiect de hotărâre privind actualizarea prețului de înstrăinare pentru terenurile atribuite în condițiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală

   Dl. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Bănescu Rodica și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 76

16.     Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcției Grădina Zoologică

  Dl. Ionică Emil, reprezentantul Direcției Grădina Zoologică face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” proiectul devenind H.C.L. nr. 77

17.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

   Dl. Mihai Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 78

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17  voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 79

19.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2016 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

  Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  17  voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 80

20. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act aditional a Contractului de comodat nr. 510/09.01.2013 privind darea în folosință gratuită către ASOCIAȚIA VALLERIANA a unor imobile aflate în locația fostului Spital Mânăstirea Dealu

    Reprezentantul Asociației Valleriana face prezentarea materialului.

    Dl. cons. Enache întreabă dacă există o autorizație de construire valabilă. Reprezentantul asociației răspunde că autorizația nu se impune la lucrările care au fost executate. Dl. cons. Enache întreabă cine va suporta amenda pentru încălcarea legislației pentru faptul că nu există autorizație în termen de valabilitate, proprietarul sau deținătorul contractului de comodat. Dl. Secretar răspunde că față de contractul care există cu asociația, municipiul ca și proprietar nu are o astfel de obligație, sunt în sarcina celui care folosește bunul, obținerea autorizațiilor după scopul și destinația pentru care a fost transmis. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, dna. Mocanu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 81

21.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Târgoviște în domeniul public al județului Dâmbovița a bunurilor imobile aferente fostului Spital Municipal Târgoviște

    Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18  voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 82

22.     Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local Municipal Târgoviște de preluare din proprietatea publică a Județului Dâmbovița în proprietatea publică a Municipiului Târgoviște a unui teren în suprafață de 4200 mp situat în bulevardul Regele Carol I, nr. 51 în vederea construirii de locuințe A.N.L.

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.. Dl. cons. Enache susține că la acest moment suprafața despre care se face vorbire este inclusă într-o documentație de urbanism aprobată la nivelul consiliului județean, a fost inclus în PUZ-ul aprobat, dar la acest moment în zona respectivă nu sunt locuințe, ci spații verzi. Consideră că reprezentanții consiliului județean ar fi trebuit să-și amendeze PUZ-ul aprobat și în loc de zone verzi, să fie zonă pentru locuințe, acest proiect presupune crearea de drumuri și rețele, există hotărâri de punere în posesie din anul 1991 și pentru care nu există terenuri. Dl. cons. Enache propune ca executivul să se angajeze să întocmească un PUZ pe suprafața de 4200 mp pentru realizarea locuințelor ANL, cu rețelele aferente.

     Dna. Arhitect face precizarea că PUZ-ul care a avut ca investitor Consiliul Județean Dâmbovița, în suprafață de 27 ha, nu prevede autorizare directă, este obligația primăriei să întocmească un PUZ, care nu anulează hotărârea de consiliu local ci o modifică.

     Dl. primar susține că este o primă etapă a unei proceduri legale, în urma unor modificări legislative, prin care la acest moment se face o simplă solicitare, hotărârea neproducând efecte juridice fără acordul consiliului județean.

     Se supune votului proiectul de hotărâre Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Enache Lucian și Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 83

23. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Târgoviște a unui spațiu în suprafață utilă de 39 mp, cotă din bunul imobil Spațiu stație hidrofor PT C din strada Revoluției nr. 8 B

     Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 84.

24.     Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a unei suprafețe de teren, aferent străzii Silviu Stănculescu și zonei de protecție

     Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 85.

25.     Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 7,5 mp din str. Lt. Stancu Ion, nr. 2E

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 86.

26.     Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Târgoviște din str. Gimnaziului și Calea Ialomiței

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 87.

27.     Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 2 mp din str. Căpitan Ion Constantinescu, nr. 4

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 88.

28.     Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 210 mp din str. Aleea Sinaia

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17  voturi „pentru” și o abținere: Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 89.

29.     Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15  voturi „pentru”, un vot împotrivă: Albu Andrei și două abțineri: Răducanu Tudorică și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 90.

30.     Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

   Dl. Pârvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 91

31.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 6,48 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 13)

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 92.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 14)

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 93.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 16)

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 94.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 35)

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 95.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 48)

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 96.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani, a unui teren în suprafață de 10 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Pârvan Popescu, nr. 58, în curtea Colegiului Național ”Constantin Carabella”

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu  4  voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă: Diculescu Maria, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tică Dănuț și Țuțuianu Ioan și 5 abțineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Dobândă Ion, Enache Lucian și Pătrașcu Eugen.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar ”Nicolae Ciorănescu”

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu  4  voturi „pentru”, 8 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin și Tică Dănuț și 6 abțineri: Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 142 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Laminorului, nr. 3

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu  3  voturi „pentru”, 8 voturi împotrivă: Albu Andrei, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tică Dănuț și 7 abțineri: Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se respinge cu 7 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă: Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tică Dănuț și 5 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătrașcu Eugen și Răducanu Tudorică.

10.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 4 voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tică Dănuț și Țuțuianu Ioan și 5 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen, Răducanu Tudorică și Stan Cristian.

11.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu comercial în suprafață de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi „pentru”, 7 voturi împotrivă: Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Tică Dănuț și 6 abțineri: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan.

12.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

    Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8  voturi „pentru”, 9 abțineri: Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și Țuțuianu Ioan, iar Diaconu Diana lipsește din sală.

13.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,56 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

  Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 97.

  Se fac propuneri pentru comisia de licitații: Bănescu Rodica și Moțoc Honorius. Se propune votul deschis. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă cu 17 voturi “pentru” și o abținere: Moțoc Honorius.

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 31/05.02.2016 referitoare la aprobarea Procedurilor pentru acordarea scutirilor aprobate conform H.C.L. nr. 283/2015

  Dl. Crintescu, șef Serviciu Impozite și Taxe Locale face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru și 4 abțineri: Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion și Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 98.

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

Dna. Daniela Popa, directorul economic face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  18  voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 99.

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna aprilie să fie dl. Ioan Țuțuianu. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

         Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                        ing. Pavel Babeu                                            jr. Chiru Cătălin Cristea                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.