PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 31.03.2015

 

   Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, (dl. Dumitrescu Claudiu va veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței - punctul 5), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgovişte de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 869 din data de 26.03.2015.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

              Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

   Se propune suplimentarea ordinei de zi cu două proiecte:

· Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287/2014 referitoare la acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte;

· Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 4 a H.C.L. nr. 222/04.10.2010 referitoare la înfiinţarea S.C. Municipal Security S.R.L. având ca acţionar unic Consiliul Local Municipal Târgovişte.

   Dl. Rădulescu precizează că primul proiect a fost dezbătut în comisiile de specialitate, în timp ce al doilea proiect a fost primit înainte de începerea şedinţei de consiliu. Având în vedere cele mai sus menţionate, doreşte să ştie dacă cel de al doilea proiect poate fi introdus pe ordinea de zi. Dl. Secretar precizează că nu a fost dezbătut în comisiile de specialitate, deci nu există raport de avizare, motiv pentru care nu poate fi dezbătut în prezenta şedinţă.

   Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287/2014 referitoare la acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”.

   Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 12.02.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

   Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 16.02.2015. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” şi o abţinere - Tică Dănuţ.

   Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 19.02.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

   Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 26.02.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

              Se trece la ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Direcției de Asistență Socială

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 46.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 76/05.05.2010 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul «Extindere si amenajare creşă în zona Grădiniței nr. 8 Târgovişte» 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 42.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 273/2008 referitoare la aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 47.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

   Dl. Secretar prezintă materialul. Se solicită propuneri pentru un nou membru. Având în vedere că nu există propuneri se solicită amânarea. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

   În sală sosește dl. Claudiu Dumitrescu, fiind prezenți 21 de consilieri.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desșurare a evaluării managementului Teatrului Municipal ”Tony Bulandra” Târgoviște

   Se dă cuvântul dlui. Păunescu Gavriel pentru a prezenta materialul.

   Dl. Prisăcaru propune un amendament la capitolul II, art. 5, alin. 1 din Regulament - să existe o comisie formată din 6 membri: 2 reprezentanţi ai autorităţii publice locale şi 4 specialişti în domeniul instituţiei publice de cultură evaluată.

   Dl. Stan precizează că pentru anul 2014 s-a depăşit termenul legal de 30 de zile pentru depunerea situaţiilor financiare şi aminteşte că în regulament există dispoziţii cu caracter tranzitoriu, pentru anul 2014 care prevăd ca până la data de pana la 15.04.2015 să se depună raportul de activitate, iar în perioada 16 – 30.04.2015 să fie efectuată analiza şi susţinerea raportului de activitate, precum şi încheierea procedurii de evaluare.

   Dl. Rădulescu aminteşte că de 6 ani nu a fost întocmit un astfel de regulament şi doreşte să ştie cine avea obigaţia iniţierii acestuia.

   Dl. Păunescu afirmă că era atribuţia Serviciului Resurse Umane în colaborare cu Serviciul economic.

   Dl. Enache precizează că anual trebuia prezentat un raport prin care să se facă o evaluare a activităţii. De asemenea aminteşte că în 2012 a continuat activitatea managerului interimar până a fost întocmit regulamentul de concurs pentru proiectele de management şi doreşte să ştie dacă executivul a solicitat managerului, anual, un raport de activitate.

   Dl. Rădulescu precizează că acest raport putea fi solicitat în baza unui regulament.      De asemenea dl. Enache susţine amendamentul dlui. Prisăcaru. Dl. Enache propune ca pentru prezentarea raportului final al managerului, la finalul contractului, să fie un termen de 150 zile şi nu de 90 de zile.

   Dl. Păunescu precizează că legea prevede un termen de 90 de zile.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dna. Diculescu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 48.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile

   Dl. Rădulescu precizează că în comisie au fost propuse 3 variante de finanţare şi solicită prezentarea acestora. De asemenea dl. Rădulescu precizează că preşedintele comisiei, dl. Cioacă, trebuia să fie prezent la şedinţa de consiliu.

   Rodica Şerban, secretarul comisiei pentru aprobarea contractelor de finanţare dn fonduri nerambursabile, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu mai precizează că bugetul pentru cele două sesiuni a fost stabilit de către preşedintele comisiei.

   Dl. Babeu afirmă că nu ştie când au fost făcute înscrierile pentru prima sesiune şi doreşte să ştie unde a fost publicat anunţul privind înscrierile.

   Dna. Şerban precizează că perioada a fost 23 februarie - 20 martie şi anunţul a fost publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Târgovişte.

   Dl. Babeu precizează că Palatul Copiilor a depus o cerere cu nr. 1843/22.01.2015 pentru proiectul “Chindia domnească - Festival de teatru şi muzică” şi doreşte să ştie unde a ajuns această cerere.

   Dl. Rădulescu precizează că această cerere a fost depusă înainte de începerea sesiunii de depunere a proiectelor şi că se poate înscrie pentru a doua sesiune.

    Dna. Şerban precizează că direcţia economică a răspuns solicitării Palatului Copiilor. Dl. Babeu solicită să îi fie pus la dispoziţie acest răspuns.

   Dl. Prisăcaru consideră că în comisie trebuia să fie luată o decizie asupra variantei care să fie supusă spre aprobare consiliului local.

   Dl. Secretar precizează că în comisie a fost făcută o selecţie, fiind descalificaţi solicitanţii care nu au avut dosare complete, a fost acordat un anumit punctaj și au fost prezentate Consiliului local toate cele trei variantele, comisia considerându-le valide pe toate.

   Dl. Enache precizează că solicitările primite au depăşit fondul alocat pentru prima etapă şi precizează că au fost analizate proiectele pe baza criteriilor stabilite în regulament. Dl. Enache consideră că, dacă ceea ce a prezentat dl. Babeu este adevarat, proiectul trebuie amânat.

   Dl. Moţoc consideră că este necesar ca suma ce va fi aprobată să nu depăşească 150.000 lei, sumă anunţată în momentul în care s-a deschis prima sesiune. De asemenea mai aminteşte că cel de al doilea semestru este cu cele mai multe activităţi culturale.

              Dl. Babeu susţine propunerea de amânare a dlui. Enache.

   Dl. Rădulescu aminteşte cele trei propuneri ale comisiei şi afirmă ca va fi supusă votului fiecare variantă a comisiei.

   Dl. Secretar precizează că aprobarea unei variante presupune ca celelalte variante să nu mai fie supuse votului. De asemenea mai aminteşte că aceste variante se aprobă cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.

   Se supune spre aprobare varianta 1 propusă de Comisia de evaluare și selecție prin procesul verbal nr. 2/23.03.2015, astfel: ”Consiliul local acordă suma integrală solicitată conform Anexei nr. 6, hotărând suplimentarea bugetului primei sesiuni, suma totală solicitată fiind de 259.980 lei.” Se aprobă cu 13 voturi “pentru” şi 8 abţineri: Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuţ, Diaconu Diana, Enache Lucian.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menţionat. Se aprobă cu 12 voturi “pentru” şi 9 abţineri: Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuţ, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 49.

   Dl. Moţoc precizează că, la punctul anterior, dl. Răducanu a votat şi se afla în conflict de interese.

   Dl. Secretar afirmă că dacă se afla în conflict de interese trebuia să declare de la începutul şedinţei.

   Dl. Răducanu consideră că nu se află în conflict de interese.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în cadrul acţiunii şcolare din săptămâna "Să ştii mai multe, să fii mai bun!" și de Ziua Internațională a Copilului, în data de 1 iunie

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, dl. Babeu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 50.

8.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște și a comunei Dragomireşti prin Consiliul Local Dragomireşti în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (Intercomunale) ”Eficienţa Energetică-Iluminat Public Târgovişte-Dragomireşti, Judeţul Dâmboviţa”

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abţinere - Pătraşcu Eugen, dl. Babeu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 51.

9.Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

   Dl. Secretar prezintă materialul. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Babeu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 52.

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgovişte în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară «Apa Dâmboviţa»

   Dl. Secretar prezintă materialul. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Babeu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 53.

11.     Proiect de hotărâre actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte

   Dl. Secretar prezintă materialul. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Babeu lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 54.

12.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/28.02.2013 referitoare la desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte

   Dl. Secretar prezintă materialul şi precizează că pe buletinele de vot vor fi trei persoane. De asemenea mai precizează că modalitatea de vot este următoarea: se taie cu o linie orizontală persoana care nu va face parte din Consiliul de Administraţie. Se redactează buletinele de vot. Se desfăsoară votul secret. Comisia de numărare a voturilor prezintă rezultatul: Costache Lucia - 0 voturi “pentru”, 21 voturi “împotrivă”, Rizea Virgil Valentin - 0 voturi “pentru”, 21 voturi “împotrivă”, Drugă Mihail - 11 voturi “pentru”, 10 voturi “împotrivă”. Nu au existat voturi “nule”. În urma votului secret a rezultat - dl. DRUGĂ MIHAIL - membru în Consiliul de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte. Proiectul devine H.C.L. nr. 55.

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

   Dl. Secretar prezintă materialul şi precizează că pe buletinele de vot vor fi patru persoane. De asemenea mai precizează că modalitatea de vot este următoarea: se taie cu o linie orizontală persoana care nu va face parte din Consiliul de Administraţie. De asemenea vot valabil exprimat este cel în care nu se taie nici o persoană. Se redactează buletinele de vot. Se desfăsoară votul secret. Comisia de numărare a voturilor prezintă rezultatul: Iolanda Dragomir - 0 voturi “pentru”, 20 voturi “împotrivă”, Virgil Stanciu - 0 voturi “pentru”, 20 voturi “împotrivă”, Gabriel Ivaşcu - 0 voturi “pentru”, 20 voturi “împotrivă”, Cristian Focşan - 0 voturi “pentru”, 20 voturi “împotrivă”. Nu au existat voturi “nule”. Dl. Dumitrescu a lipsit la votul secret. În urma votului secret nu a fost ales membrul Consiliului de Administraţie, proiectul de hotărâre fiind respins.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2015 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

   Dl. Enache doreşte să ştie cine se ocupă de curăţenia de pe Şanţul Cetăţii.

   Dl. Maican precizează că Şanţul Cetăţii este curăţat de angajaţii Direcţiei de Salubritate.

   Dl. Enache propune ca beneficiarii de ajutor social să participe la curăţenia care se efectuează pe Şanţul Cetăţii.

   Dl. Rădulescu afirmă beneficiarii de ajutor social nu efectuează decât 340 de ore de muncă din cele 12.000, deoarece vin cu certificate medicale.

   Dl. Georgescu propune să fie înştiinţată Casa de Asigurari.

   Dl. Prisăcaru menţionează că anual au fost eliberate în jur de 400 de adeverinţe prin care diverse persoane sunt scutite de muncă, adeverinţe ce provin de la 3-4 medici.

   Dl. Dobândă precizează că trebuie înştiinţată Direcţia Sanitară, iar aceasta să înştiinţeze medicii respectivi că nu mai pot elibera astfel de adeverinţe.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 56.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16/29.01.2015 referitoare la aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat, către actualii chiriaşi

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 57.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul Municipiului Târgoviște

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul.

   Dl. Prisăcaru consideră oportun proiectul de hotărâre şi afirmă că există norme care trebuie respectate.

   Dl. Stan precizează că litera “m” are următorul conţinut “Expunerea şi comercializarea produselor de orice fel pe terenurile şi pe faţada clădirilor, indiferent de forma de proprietate sau a titularului dreptului de administrare” şi consideră că articolul menţionat nu trebuie să facă referire la proprietatea privată.

   În sală sunt prezenţi reprezentanţi ai comercianţilor care işi manifestă nemulţumirea în privinţa condiţiilor în care pot desfăşura comerţul de întâmpinare.

   Dl. Primar precizează că pe domeniul public (trotuar) nu se pot încheia acte de concesiune şi aminteşte că a solicitat excluderea de la contravenţie a activităţilor desfăşurate pe proprietatea privată.

   Dl. Prisăcaru susţine proiectul iniţial propus de executiv şi precizează că trebuie să existe reguli valabile pentru toţi cetăţenii.

   Dl. Enache afirmă că nu este benefic ca proprietarii de magazine să diminueze spaţiul pietonal prin amplasarea de mărfuri, deoarece pietonii sunt nevoiţi să circule pe stradă şi drept urmare pot fi amendaţi. 

   Dl. Primar afirmă că trebuie analizată situaţia, ţinând cont de estetica municipiului Târgovişte dar şi de activităţile desfăşurate pe proprietatea privată a cetăţeanului. De asemenea menţionează că ocuparea trotuarelor atrage sancţiuni, potrivit legii - Ordonanţa 43/1997 privind regimul drumurilor.

   Dl. Prisăcaru propune amânarea proiectului de hotărâre.

   Dl. Ţuţuianu propune elaborarea unui regulament pe domenii de activitate.

   Se supune la vot amânarea. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală.

17. Proiect de hotărâre privind subvenţionarea sterilizării câinilor cu stăpân din municipiul Târgovişte

   Dl. Primar prezintă materialul.

   Dl. Georgescu doreşte să ştie dacă legea permite şi sterilizarea câinilor de rasă.

   Dl. Primar afirmă că legislaţia face referire doar la rasa comună şi metişii acestora.      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dnii. Dumitrescu şi Tică lipsesc din sală.

18. Proiect de hotărâre concesionarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Târgovişte, prin licitaţie public

   Dl. Primar prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie câţi consilieri fac parte din comisia de evaluare a ofertelor.

   Dl. Răducanu precizează cele două proiecte sunt benefice şi consideră că ar trebui ca fondurile pentru aceste activităţi să fie suplimentate.

   Dl. Prisăcaru propune ca acest contract să fie încheiat pentru o perioadă de un an.

   Dl. Stan precizează că există foarte multe solicitări privind capturarea câinilor fără stăpân, dar nu pot fi soluţionate din lipsă de spaţiu în adăpostul existent. De asemenea afirmă că există două soluţii: concesionarea serviciului privind gestionarea câinilor fără stăpân sau eutanasierea câinilor.

   Dl. Enache aminteşte că au fost primite somaţii privind eliberarea terenului pe care se află adăpostul de câini de la Aninoasa, dar şi solicitări privind prelungirea contractului existent. 

   Se supune la vot amendamentul dlui. Prisăcaru. Se respinge cu 6 voturi pentru, 2 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana şi 12 voturi împotrivă: Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen; Dumitrescu Claudiu lipseşte din sală.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.  Se fac propuneri pentru cei 3 consilieri care vor face parte din comisia de evaluare a ofertelor: Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin şi Răducanu Tudorică. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”. Se supune la vot componenţa. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dnii. Bozieru şi Dumitrescu lipsesc din sală.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării din bugetul local a sumelor rezultate din dosarul de executare nr. 129/2015

   Dna. Popa, directorul economic, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă lucrările care trebuie achitate au fost comandate de municipalitate.

   Dna. Popa afirmă că lucrările au fost executate şi au fost însușite de municipalitate.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie când au fost executate aceste lucrări.

   Dl. Bălaşa afirmă că au fost executate în anul 2011, dar nu au fost comandate.

   Dl. Primar precizează că suma trebuie achitată, conform sentinţei şi afirmă că modul în care s-a ajuns la această sentinţă este discutabil. Dl. Primar mai afirmă că dirigintele de şantier şi-a depăşit atribuţiile şi a efectuat lucrări fără acordul beneficiarului. Lucrările au fost făcute fără a exista documentaţia necesară, iar instanţa a mers pe teza că lucrările au fost executate. De asemenea, mai afirmă că prejudiciul se raportează la două aspecte: cheltuielile de judecată şi cheltuielile de executare.

   Dl. Pătraşcu doreşte să ştie dacă dl. Bălaşa ştia de aceste lucrări suplimentare. Dl. Bălaşa afirmă că nu şi-a însuşit aceste lucrări. Dl. Pătraşcu doreşte să ştie dacă au fost înştiinţaţi constructorii să sisteze lucrările suplimentare. Dl. Pătraşcu solicită ca dl. Bălaşa să întocmească un document în care să precizeze dacă a avut obiecţiuni. Dl. Bălaşa precizează că are un document care atestă faptul că a avut obiecţiuni.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă au fost întreprinse demersuri împotriva celor care se fac vinovaţi de aceste nereguli.

   Dl. Primar precizează că s-a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru realizarea acestor lucrări suplimentare, dar nu s-a finalizat.

   Dl. Enache doreşte să fie introdus un articol în care să se precizeze că executivul primăriei va lua măsuri împotriva celor vinovaţi.

   Dna Diculescu doreşte să ştie dacă mai pot exista situaţii de acest gen. Dna. Popa raspunde afirmativ.

   Dl. Rădulescu precizează că poate fi introdus un articol cu următorul cuprins: “Biroul contencios juridic va prezenta un raport cu privire la cauzele pentru care municipiul Târgovişte este obligat să plătească suma menţionată în sentinţa judecătorească, cu indicarea persoanelor responsabile, atât din cadrul autorităţii publice cât şi din cadrul societăţilor cu care au existat relaţii contractuale.”

   Dna. Mocanu precizează că proiectul de hotărâre este clar, fiind vorba de o hotărâre judecătorească emisă de o instanţă, iar debitorul trebuie să o execute. De asemenea mai precizează că orice sumă de bani neplătită la vreme produce penalităţi.

   Dl. Primar precizează că va solicita un raport din partea Compartimentului Audit şi din partea Biroului Contencios Juridic în care să fie precizate persoanele responsabile de existenţa acestui prejudiciu.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abţinere - Ţuţuianu Ioan, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pentru anul 2015

   Dna. Popa, directorul economic, prezintă materialul. 

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, dnii. Dumitrescu, Pătraşcu şi Georgescu lipsesc din sală.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște

   Dna. Soare, Arhitectul Şef, prezintă materialul.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, dnii. Dumitrescu, Pătraşcu şi Georgescu lipsesc din sală.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

23.1  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAŢIE DIN GARAJ ŞI ANEXĂ ÎN SPAŢIU COMERCIAL ŞI REAMPLASARE CONSTRUCŢIE ŞI CONSTRUCŢIE FOIŞOR”, Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr. 29, beneficiari CIAUŞU MIHAELA ŞI CIAUŞU SIMONA

   Dna. Soare, Arhitectul Şef, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu şi dl. Dumitrescu lipsesc din sală.

23.2  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M”, Târgovişte, str. Berzei, nr. 59, beneficiar ŞTEFAN ELENA LAURA

   Dna. Soare, Arhitectul Şef, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu precizează că proprietarul terenului a ocupat abuziv o parcelă de teren aparţinând municipalităţii şi propune amânarea proiectului de hotărâre până la eliberarea terenului ocupat abuziv.

   Dl. Enache precizează că din punct de vedere tehnic este corectă această documentaţie şi se încadreaza în suprafaţa de teren pe care este proprietar.

   Dl. Prisăcaru precizează că spaţiul ocupat abuziv trebuie eliberat, dar documentaţia P.U.Z este corectă.

   Dna. Soare afirmă că poate condiţiona beneficiarul, în sensul de a intra în legalitate în ceea ce priveste împrejmuirea terenului.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu: 6 voturi “pentru”, 14 abţineri: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Moţoc Honorius, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

23.3  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE S+P+2 ŞI ZONA DE AGREMENT - RECREERE”, Târgoviște, Tarla 42, P 609/40, P 609/42, beneficiar S.C. HORFI INGINERIE CONSULTANŢĂ S.R.L.

   Dna. Soare, Arhitectul Şef, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă au fost construite case în zona respectivă şi dacă au autorizaţii.

   Dl. Secretar precizează că sunt construite case, cu autorizaţie, dar prin acest P.U.Z se doreşte extinderea zonei.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

24. Proiect de hotărâre privind interzicerea expunerii spre vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Târgoviște

   Dumitrescu Robert, din partea Poliţiei Locale, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă Poliţia Locală aplică sancţiuni pe Legea 12/1990.

   Dl. Prisăcaru precizează că proiectul de hotărâre este oportun, dar trebuie discutate anumite aspecte şi exemplifică prin faptul că un cetăţean poate să circule cu maşina personală, pe care are un afiş “de vânzare” şi poate fi sancţionat, ceea ce nu este corect.

   Dl. Rădulescu precizează că Poliţia Locală putea sancţiona vânzătorii de maşini conform Legii 12/1990 şi menţionează că există şi parcuri private pentru comercializarea maşinilor.

   Dl. Prisăcaru propune ca maşinile să fie expuse la vanzare în obor, având în vedere că la acest moment nu este utilizat spaţiul respectiv.

   Dl. Secretar consideră că nu există o suprapunere între Legea 12/1990 şi regulamentul prezentat plenului, motiv pentru care a avizat de legalitate acest proiect. De asemenea mai precizează că vânzarea de maşini nu a fost considerată “comerţ ambulant”, aşa cum este prevăzut în Legea 12/1990. Dl. Secretar mai precizeză că regulamentul trebuie să aibă o dată de intrarea în vigoare (propune data de 15.04.2015), la cel puţin 5 zile de la comunicarea actului către Instituţia Prefectului, astfel existând posibilitatea contestării lui.

   Dl. Pătraşcu consideră că trebuie oferită o alternativă celor care vând maşini.

   Dl. Enache consideră că trebuie găsit un teren pe care să fie desfăşurată o astfel de activitate, dar nu crede că vânzătorii vor merge să le expună pe malul Ialomiţei.

   Dl. Dobândă propune amânarea acestui punct.

   Dl. Ţuţuianu aminteşte că a solicitat studiul care a dus la montarea indicatoarelor de “oprire interzisă” pe Aleea Sinaia şi consideră că pot se pot găsi soluţii.

   Dna. Diculescu solicită amânarea şi consideră că în urma discuţiilor purtate se poate întocmi un nou regulament.

   Dl. Prisăcaru aminteşte că Poliţia Locală are nevoie de acest regulament pentru a putea aplica sancţiuni şi nu consideră benefică amânarea. De asemenea mai consideră că se pot comercializa maşini într-un târg special amenajat, aflat la periferia oraşului.

   Dna. Mocanu propune să fie inversate prevederile art. 1 cu cele ale art. 2.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, 4 voturi “împotrivă”: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin şi Dobândă Ion, 6 abţineri: Tuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Stan Cristian şi Răducanu Tudorică, iar dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor Municipiului Târgoviște

   Dl. Ţuţuianu precizează că există blocuri, pentru care s-au făcut expertize în anii 1990 şi 2000, care au fost încadrate în clase de riscuri. Doreşte să ştie dacă au mai fost refăcute expertizele şi dacă cetăţenii din aceste blocuri au cunoştinţă de riscurile existe în cazul unui cutremur.

   Dl. Secretar precizează că nu au mai fost făcute expertize şi precizează că Inspectoratul De Stat în Construcţii anunţă autoritatea locală care sunt blocurile cu probleme.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, o abţinere - Ţuţuianu Ioan, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de despăgubiri financiare dnei. Țuțu Maria

   Dl. Laurenţiu Alexandru, Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, două abţineri: Albu Andrei şi Păunescu Andrei, dl. Dumitrescu lipseşte din sală.

27. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 157/29.05.2014 referitoare la actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală.

28. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte a bunurilor imobile proprietate a Municipiului Târgovişte, aferente fostului Spital Municipal Târgovişte

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul.

   Dl. Secretar precizează că prin Hotărâre de Guvern se prevedea transferul de atribuţii şi management şi nu transferul dreptului de administrare.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală.

29. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului “Extindere reţele canalizare - Târgovişte” şi concesionarea către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

   Dl. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 de voturi “pentru”, o abţinere - Ţuţuianu Ioan, dl. Dumitrescu nu este în sală.

30. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra unui teren în suprafață de 2310 mp și a clădirii aferente

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea/neprelungirea Contractului de concesiune nr. 5/72/2005

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu propune să se interzică schimbarea concesionarului pe timpul derulării contractului.

   Dl. Primar precizează că legal, nu poate fi schimbată o parte a unui contract de concesiune fără acordul celui care a acordat concesiunea. Tot dânsul aminteşte că în hotărârea prin care a fost acordată concesiunea nu a fost prevăzută posibilitatea prelungirii termenului şi consideră că spaţiul ar trebui scos la licitaţie.

   Dl. Rădulescu precizează că ar trebui să existe un contract-cadru, care să să aplice tuturor celor care solicită concesiuni pe raza municipiului Târgovişte.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 5/72/2005. Se respinge cu un vot “pentru”: Țuțuianu Ioan, 18 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, dnii. Păunescu şi Dumitrescu nu sunt în sală.

32. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri immobile

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 20,17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Prisăcaru aminteşte că persoanele care deţin spaţii în Piaţa 1 Mai ocupă mai mult decât au închiriat şi nu respectă regulile trasate de autoritatea publică locală. Tot dânsul afirmă că există pe ordinea de zi proiecte de hotărâre care nu sunt însoţite de planuri de amplasament sau fotografii, motiv pentru care se va abţine la vot.

   Dna. Bănescu propune să fie modernizate toate spaţiile închiriate, deoarece  precizează că a mers în teren şi a constatat că sunt vechi şi degradate. De asemenea precizează că unii comercianţi s-au extins fără aprobarea primăriei.

   Dl. Rădulescu afirmă că aceşti comercianţi pot fi amendaţi de Poliţia Locală.

   Dl. Răducanu precizează că nu este oportun să se respingă proiectele de hotărâre privind inchirierea/concesionarea unor terenuri sau spaţii aflate pe ordinea de zi, dar consideră că se pot aplica sancţiuni celor care nu respectă legea.

   Dl. Prisăcaru consideră că anumite zone din oraş trebuie verificate şi luate măsuri în privinţa modului în care comercianţii îşi desfăşoară activitatea sau legat de modul în care arată chioşcurile în care îşi desfăşoară activitatea. De asemenea afirmă că dna. Soare, Arhitectul Şef are o propunere legată forma chioşcurilor.

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi “pentru”, 11 abţineri: Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi “pentru”, 11 abţineri: Banescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 16,26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, 10 abţineri: Pătraşcu Eugen, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 51 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul.

   Dl. Primar precizează că pe spaţiu prezentat de dl. Maican se încasau anual aproximativ 300 de milioane, bani ce nu vor mai fi încasaţi dacă proiectul de hotărâre se respinge.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi “pentru”, 9 abţineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,65 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 10,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi “pentru”, 9 abţineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 21,35 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi “pentru”, 9 abţineri: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II (modul nr. 5)

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. Dumitrescu nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 69.

9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 29,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

10.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 56,62 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

11.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafaţă de 48,15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața 1 Mai

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

12.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

13.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 7 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

14.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 11 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - adiacent bl. 13

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

15.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - zona Baia Comunală

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

16.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, vis-ŕ-vis de magazinul Diana

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 8 abţineri: Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

17.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței, zona bl. 6PP în vederea amplasării unui panou publicitar

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi “pentru”, 18 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Enache Lucian, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Dumitrescu nu este în sal.

18.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Str. Constantin Brâncoveanu, zona bl. 19, în vederea amplasării unui panou publicitar

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu un vot “pentru” - Albu Andrei, 19 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Dumitrescu nu este în sală.

19.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenței-zona SCIL, în vederea amplasării unui panou publicitar

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 20 abţineri, dl. Dumitrescu nu este în sală.

20.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân-zona intersecției cu Calea Domnească, în vederea amplasării unui panou publicitar

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu un vot “pentru” - Dobândă Ion, 19 abţineri: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, dl. Dumitrescu nu este în sală.

21.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Str. Col. Băltărețu-zona intersecției cu Bdul. Mircea cel Bătrân, în vederea amplasării unui panou publicitar

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 20 abţineri, dl. Dumitrescu nu este în sală

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul.

   Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă suprafeţele de teren cuprinse în proiectele de hotărâre sunt incluse în zonele de acţiune de pe PIDU A şi PIDU B.

   Dl. Secretar precizează că nu toate suprafeţele de teren sunt afectate de lucrări.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi “pentru”, 13 abţineri: Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Pătraşcu Eugen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, dl. Dumitrescu nu este în sală.

23. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu, nr. 50

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi “pentru”, 10 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Bozieru Cosmin şi Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală.

24. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 28,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii - adiacent bl. 59 - 60

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, 9 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuţ, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Bozieru Cosmin şi Dumitrescu Claudiu lipsesc din sală

25. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 19 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. I.C.Brătianu - adiacent bl. D 2

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, un vot “împotrivă” - Ţuţuianu Ioan, dnii. Dumitrescu şi Georgescu nu sunt în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 70.

   Dl. Ţuţuianu consideră că toate închirierile şi concesiunile respinse nu ar mai trebui introduse pe ordinea de zi, cel puţin un an şi spaţiile existente ar trebui demolate.

   Dl. Dobândă părăseşte lucrările ședinței cu acordul preşedintelui de şedinţă.

   Dl. Primar precizează că bugetul local al municipiului Târgovişte va pierde aproximativ 2 miliarde lei, ca urmare a respingerii punctelor de la închirieri şi concesiuni şi consideră că această sumă era necesară la asfaltarea străzilor.

   Dl. Enache precizează că fiecare consilier votează cum consideră şi afirmă că trebuie adoptat un regulament care să reglementeze anumite aspecte legate de chioşcurile existente în municipiu.

   Dl. Stan consideră că nu are legătură concesionarea/închirierea unui teren cu modul în care arată clădirea.

26. Proiect de hotărâre privind privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 16 mp, situate în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Blendea - adiacent bl. 34

   Dl. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, două abţineri: Ţuţuianu Ioan, Enache Lucian, din sală lipsesc: Mocanu Livia, Dobândă Ion şi Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind H.C.L. nr. 71.

   Se fac propuneri pentru comisia de concesiuni. Dl. Stan îi propune pe dnii. Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin şi Albu Andrei. Se propune vot deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, din sală lipsesc: Mocanu Livia, Dobândă Ion şi Dumitrescu Claudiu.

33. Informare privind Decizia Camerei de Conturi Dâmboviţa nr. 3/2015

   Dl. Secretar prezintă materialul. S-a luat act.

34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 287/2014 referitoare la acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru”, o abţinere - Albu Andrei, din sală lipsesc Dobândă Ion şi Dumitrescu Claudiu.

   Se fac propuneri pentru preşedintele lunii aprilie - Pătraşcu Eugen. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi, pentru din sală lipsesc Dobândă Ion şi Dumitrescu Claudiu.

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.