PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 30.09.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, (dnii. cons Georgescu Alen, Dumitrescu Claudiu şi dna. Mocanu Livia vor veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgovişte de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 3406 din data de 24.09.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Ţuţuianu Ioan.

Se supune votului procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 14.08.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 29.08.2014.  Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice şi a unei funcţii contractuale din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Dinu, directorul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 232

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2015

          În sală au sosit dna. Mocanu Livia și dl. Georgescu Alen, fiind prezenți 20 de consilieri.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Rădulescu dorește să știe dacă se poate majora numărul de personal la Direcția de Urbanism având in vedere numărul mare de lucrări de la această direcție.

         Dl. Secretar răspunde că Planul de ocupare a funcțiilor publice este o previziune pentru un interval de 12 luni care se poate modifica dacă se decide modificarea organigramei Aparatului de Specialitate al Primarului.

         Dl. Rădulescu întreabă dacă există o astfel de solicitare adresată executivului de către Arhitectul Șef.

         Dl. Secretar amintește că a fost scos la concurs de două ori un post în cadrul direcției și nu s-a prezentat nimeni.

         Dl. cons. Enache consideră că nu ar trebui modificată organigrama, ci o parte din personalul Direcției de Urbanism care lucrează la proiecte în cadrul Direcției Tehnice să revină la Direcția de Urbanism.

         Dl. Rădulescu dorește să știe dacă se poate suplimenta numărul de posturi.

         Dl. Secretar face precizarea că Instituția Prefectului comunică administrației locale la începutul fiecărui an numărul maxim de posturi și totodată că Arhitectul Șef trebuie să adreseze executivului o solicitare concretă în acest sens.

         Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 233

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. Municipal Construct S.A.

În sală a sosit și dl. Dumitrescu Claudiu, fiind prezenți 21 de consilieri.

Având în vedere că nu este nimeni în sală care se prezinte materialul și nu sunt nominalizate persoane care să candideze pentru aceste funcții, se propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o viitoare ședință. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

4.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 111/2014 referitoare la aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

          Având în vedere că nu este nimeni în sală care se prezinte materialul și nu sunt nominalizate persoane care să candideze pentru aceste funcții, se propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi pentru o viitoare ședință. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

Dl. Țuțuianu reamintește că la ședințele consiliului local s-a hotărât să participe atât conducerea executivă a societăților aflate în subordinea consiliului cât și membrii consiliului de administrație sau președintele acestuia, punct de vedere susținut și de dna. cons. Diculescu, dl. viceprimar Prisăcaru precizând că aceștia vor fi notificați în acest sens.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Pătrașcu propune ca reprezentantul Municipiului Târgoviște în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”CIVITAS TÂRGOVIȘTE” să fie dl. viceprimar Cristian Stan. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului proiectul de hotărâre cu propunerea susmenționată. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 234

6.    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 351/2010 referitoare la aprobarea taxelor și impozitelor locale în Municipiul Târgoviște pentru anul 2011

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 235

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreținere pentru copiii care frecventează Serviciul Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială în anul școlar 2014-2015

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 236

8.    Proiect de hotărâre privind menținerea contribuției lunare de întreținere la 60% din venit și stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social pentru Vârstnici ”Sfânta Elena”

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 237

9.    Proiect de hotărâre privind menținerea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în Centrul Social Integrat “Sfânta Maria”

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 238

10.         Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul Direcției de Asistență Socială

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 239

11.         Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Târgovişte, Societatea Națională de Cruce Roșie din România-Filiala Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița şi Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița în vederea realizării proiectului „Educație pentru viață”

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Niţu, sef serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Enache declară că nu este de acord cu diminuarea suprafeței de spațiu verde din Parcul Chindia, punct de vedere susținut și de dl. Badea, director al Direcției de Salubritate.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru și 3 abțineri: Diculescu Maria, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 240

12.         Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 356/27.12.2010 referitoare la aprobarea montării de centrale termice individuale în locuinţele pentru tineri construite prin A.N.L.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

          Dl. cons. Dumitrescu susține că la nivelul blocurilor A.N.L. costurile pentru energia termică sunt foarte ridicate chiar și după montarea centralelor de bloc și ar trebui făcută o evaluare pe teren.

         Dl. Maican susține că după montarea centralelor de bloc, timp de 3 luni s-au plătit sume modice și doar la regularizare sumele au fost mari.

         Dl. cons. Pătrașcu solicită S.C. Municipal Construct S.A. o informare cu privire la aceste centrale și la puterea lor calorică.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă: Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind HCL nr. 241

13.         Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Crintescu, şef serviciu Impozite şi Taxe, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 242

14.         Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cretzulescu, nr. 15, beneficiar COSTACHE GABRIELA ADRIANA

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 243

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 164, beneficiar COTENESCU MARIUS ŞERBAN

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Rădulescu nu este de acord cu realizarea unei căi de acces către stația de distribuție carburanți pe un spațiu verde al municipiului, considerând că beneficiarul trebuia să cedeze o parte din terenul proprietatea sa și municipalitatea să  cedeze o parte din terenul aparținînd domeniului public, pentru realizarea acestei benzi.

         Dl. cons. Enache precizează că de la comisia de specialitate acest P.U.Z. a primit aviz favorabil, având în vedere că la orice parcelă trebuie să existe cale de acces care este din domeniul public și că beneficiarul a obținut toate avizele solicitate.

         Dl. cons. Pătrașcu nu este de acord ca materialele respinse în ședințe anterioare ale consiliului să mai intre pe ordinea de zi.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru și 5 abțineri: Albu Andrei, Stan Cristian, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 244

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, Tarla 44, P630/24, beneficiari: RĂDULESCU ION şi POAMĂ FILOFTEA

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru și 8 abțineri: Păunescu Andrei, Stan Cristian, Albu Andrei, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 245

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M  ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște,  Calea Domnească, nr. 106, beneficiar TUDOSE CRISTIAN

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și 2 abțineri: Pătraşcu Eugen şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 246

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „AMENAJARE MANSARDĂ ŞI TERASE ACOPERITE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ”, Târgoviște,  Calea Domnească, nr. 177, beneficiar MARCU VALENTIN şi MARCU GEORGETA pentru S.C. GASTRO PUB S.R.L.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru și 2 abțineri: Albu Andrei şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 247

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ - TRANSPORTURI”, Târgoviște,  DE 668/8, T 50, P 666/7, beneficiar PICIORANG FLORINA CRISTINA

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 248

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviște,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A, beneficiar BĂRĂU VALERIU MARIUS

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Enache consideră că acest PUZ încalcă prevederile legale în ceea ce privește distanța dintre clădiri, având în vedere că la mai puțin de 10 m este un bloc de locuințe, dar în cadrul comisiei de specialitate acest material a primit aviz favorabil.

         Dna. Arhitect Soare face precizarea că PUG-ul prevede o distanță de 10 m între clădiri, dar orice derogare se face prin PUZ și totodată că spațiul comercial pentru care s-a solicitat acest PUZ se va învecina cu blocul de locuințe pe fațada unde acesta are geamuri de aerisire.

     În ședința din data de 29.10.2014 dl. Enache a avut o observaţie referitoare la acest proiect de hotărâre, în sensul că a avut o intervenţie care nu a fost consemnată în procesul verbal al ședinței din data de 30.09.2014, în care a precizat că beneficiarul era obligat, conform legii, ca înainte de a se prezenta cu materialul în consiliul local, să afiseze la locul amplasamentului intenţia de a întocmi un P.U.Z. printr-un panou amplasat în locul unde va fi ridicată construcţia şi nu doar aducerea la cunoștință publică într-un ziar.

          Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru și 6 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Albu Andrei, iar dna. Mocanu Livia lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 249

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „EXTINDERE INTRAVILAN ŞI LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște,   T 45, P 643/76, beneficiar: STANCIU ROXANA MARIA

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, Mocanu Livia şi Răducanu Tudorică lipsind din sală, proiectul devenind HCL nr. 250

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINŢE”, Târgoviște, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, beneficiari: BARBU DUMITRU şi BARBU MARIA, MARIN LUCIAN şi MARIN ANDREI

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, Mocanu Livia şi Răducanu Tudorică lipsind din sală, proiectul devenind HCL nr. 251

15.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, Mocanu Livia şi Rădulescu Cătălin lipsind din sală, proiectul devenind HCL nr. 252

16.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dl. Pătraşcu Eugen lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 253

17.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 4/2014 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 254

18.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și utilizare a locurilor de joacă din Municipiul Târgoviște

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., pentru a prezenta materialul.

Dna. cons. Diaconu propune ca echipamentele cu care sunt dotate spațiile de joacă să fie destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 – 16 ani și nu între 2 și 14 ani așa cum este prevăzut în proiectul de regulament și eliminarea alin. 5, lit s al articolului 6 care prevede interzicerea utilizării în incintă a altor jocuri, decât cele care intră în dotarea standard. Se supune votului primul amendament. Se aprobă cu 13 voturi pentru și 6 abțineri: Stan Cristian, Babeu Pavel, Moțoc Honorius, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen și Păunescu Andrei, din sală lipsește dl. Rădulescu Cătălin. Se supune votului al doilea amendament. Se respinge cu 4 voturi pentru: Dobândă Ion, Georgescu Alen, Enache Lucian și Diaconu Diana și 16 abțineri, din sală lipsește dl. Rădulescu Cătălin

          Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dl. Rădulescu Cătălin lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 255

19.         Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 40/30.01.2014 referitoare la transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abținere - Răducanu Tudorică, iar dnii. Rădulescu Cătălin şi Pătraşcu Eugen lipsesc din sală, proiectul devenind HCL nr. 256

20.         Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgovişte

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Dl. cons. Pătrașcu dorește să știe de ce în anexă este prevăzut cu valoare de inventar locul de joacă de pe strada Diaconul Coresi unde nu mai există echipamente de joacă, ci doar nisip.        

         Dl. Maican răspunde că echipamentele sunt la Municipal Construct și în urma casării vor ieși din inventarul societății.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dna. Diaconu Diana lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 257

21.         Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgovişte în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa a unui teren în suprafaţă de 150 mp situat în str. Lăzărică Petrescu

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dna. Diaconu Diana lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 258

22.         Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte şi darea în administrare a centralelor şi instalaţiilor termice către unităţile de învăţământ şi direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, directorul Direcţiei de Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de

hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, iar dl. Dobândă Ion lipsește din sală, proiectul devenind HCL nr. 259

23.         Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii și a contractului de închiriere a unui teren în suprafață de 1200 mp de pe raza comunei Aninoasa, în vederea funcționării adăpostului pentru câini fără stăpân

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Badea, directorul Direcţiei de Salubritate, pentru a prezenta materialul.

         La întrebarea dlui. Enache privind situația juridică a terenului, dl. secretar răspunde că terenul nu a fost în proprietatea municipiului, ci doar clădirea a fost în folosință, iar când Petrom a înstrăinat terenul, proprietatea sau alt drept asupra terenului sau clădirii nu au fost transmise municipiului; susține că închirierea unui teren este o soluție temporară dată fiind situația intempestivă dar se dorește începerea demersurilor pentru achiziționarea unui teren al cărui proprietar să fie municipiul.

         Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 3 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 260

24.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unor imobile aflate în administrarea Direcției de Salubritate

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din partea Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, 1 abținere - Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 261

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, 2 abțineri: Prisăcaru Ciprian şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 262

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 94, în curtea Liceului Teoretic „Petru Cercel”

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 263

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 17 ani cu posibilitate de prelungire 8 ani şi 6 luni, a spațiului în suprafaţă de 105 mp din PT 2, micro III, Bdul. Constantin Brâncoveanu

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 264

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni,

a unui teren în suprafaţă de 11,20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bucegi

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 265

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei - în spatele blocului 7

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 10 abțineri: Albu Andrei. Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, iar dl. Bozieru Cosmin lipsește din sală.

         Se propune numărul de 4 membri pentru comisia de închirieri/concesionări. Se supune la vot. Se respinge: 4 voturi pentru și 17 abțineri.    Se propune numărul de 3 membri pentru comisia de închirieri/concesionări. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru și 4 abțineri. Se fac propunerile: dl. Pantea Viorel, dl. Bozieru Cosmin, dna. Diculescu Maria și dl. Georgescu Alen. Se redactează buletinele de vot. Se comunică modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se dorește participarea în comisia de închirieri/concesionări. Se trece la votul secret. Dl. Răducanu Tudorică nu este prezent în sală. În urma numărării voturilor se anunță rezultatul: dl. Pantea Viorel: 20 voturi pentru, nici un vot împotrivă, dl. Bozieru Cosmin: 12 voturi pentru și 8 împotrivă, dna. Diculescu Maria: 17 voturi pentru și 3 împotrivă și dl. Georgescu Alen: 11 voturi pentru și 9 împotrivă, rezultând că dnii. Pantea Viorel, Bozieru Cosmin și dna. Diculescu Maria sunt membri în comisia de închirieri/concesionări.

25.         Informarea Secretarului Municipiului Târgovişte asupra procesului aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa sub nr. 3988/120/2014 în care Consiliul Local Municipal Târgovişte are calitatea de pârât

          Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se propune angajarea unui apărător în persoana dlui. Anton Răzvan Florin care să reprezinte Consiliul Local în dosarul susmenționat. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului Proiectul de hotărâre privind angajarea unui apărător care să reprezinte Consiliul Local Municipal Târgovişte în litigiul care face obiectul Dosarului nr. 3988/120/2014 aflat pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, cu propunerea susmenționată.

În sală sunt prezenți 21 de consilieri. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru și 4 abțineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 266

         Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna octombrie să fie dl. Tică Dănuț. Se aprobă în unanimitate.

              Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Ioan Țuțuianu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

Red. D.I.