PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 30.09 .2009

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4896 din data de 23.09.2009

     La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Frăţilă Ioan Cezar, Păunaş Maria Roxana şi Şerban Alexandru), directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Dl consilier Rusescu este prezent la şedinţă începând cu punctul 5.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Răducanu Tudorică, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte, cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Vasiliu Emilian Teodor şi Paraschiv Cornelia.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27.08.2009.  Se aprobă în unanimitate

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de extraordinare a Consiliului Local din data de 11.09.2009.  Dl. cons Vasiliu aminteşte că în şedinţa respectivă a solicitat să se constituie o comisie care să verifice modul în care au fost cheltuite diverse sume la Zilele Oraşului şi deasemenea modul de organizare a acestora. Dânsul mai propune să se facă o comisie care să verifice sumele de bani care au fost cheltuite cu ocazia vizitei dlui Preşedinte Traian Băsescu la Târgovişte. Dl. consilier Răducanu afirmă că nu este necesară înfiinţarea acestor comisii şi susţine că se poate face o informare asupra acestor evenimente. Se supune la vot propunerea dlui consilier Vasiliu. Se respinge : 5 voturi pentru: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Vasiliu Emilian Teodor, Ţuţuianu Ioan şi Paraschiv Cornelia şi 12 voturi împotrivă.

Se supune la vot propunerea dlui consilier Răducanu. Se aprobă : 11 voturi pentru. Se supune la vot procesul verbal din data de 11.09.2009. Se aprobă : 14 voturi pentru şi 3 abţineri : Vasiliu Emilian Teodor, Tănase Silviu Gabriel şi Paraschiv Cornelia.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă :16 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

1.    Proiect de hotărâre privind privind modificarea statului de funcţii al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă aceste modificări au dus la micşorarea salariului respectivilor salariaţi sau dacă salariile au crescut. Deasemenea doreşte să ştie dacă au existat contestaţii în urma concursului. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica, din cadrul Biroului Resurse Umane, care prezintă situaţia existentă. Dânsa afirmă că nu au fost înregistrate contestaţii şi că în urma concursului salariile persoanelor respective au crescut. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul « Reabilitarea şi ranforsarea străzilor din Municipiul Târgovişte » (planuri modificatoare – proiect nr. 505P/2009)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor economici ai blocurilor de locuinţe cuprinse în  Lista de priorităţi pe anul 2009, în vederea creşterii performanţei energetice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască modul în care s-au desfăşurat licitaţiile, care sunt societăţile care au obţinut aceste contracte, care este perioada de realizare a acestor lucrări şi care vor fi culorile utilizate. Din această cauza solicită o informare din partea dlui. Primar asupra acestor probleme şi solicită să fie informat asupra societăţilor care au câştigat licitaţiile, de a-i fi prezentată o copie a caietului de sarcini şi o listă a societăţilor, care lucrează în aceste proiecte, în subantrepriză. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate

4.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de 3 persoane fizice din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui Iulian Crintescu de la Direcţia Taxe şi Impozite, care prezintă situaţia existentă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la parcarea vehiculelor, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Târgovişte şi inventarul parcărilor existente

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Maican Dorin, director al D.A.P.P.P., care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Tănase doreşte să fie informat ce se întâmplă dacă o persoană care are un abonament achitat, pleaca, iar cand revine la domiciliu gaseste locul ocupat. Deasemenea dânsul face referire la art. 22 şi doreşte să ştie cum s-a făcut trecerea parcărilor de la Direcţia de Grădini Publice la A.I.T.T.

Dl. consilier Vasiliu doreşte să cunoască cine încasează sumele de bani de la parcarea de langă B.R.D. Dl. consilier Vasiliu solicită o informare legată de persoanele care taxează în această parcare şi cine încasează aceste sume de bani.

Se dă cuvântul dlui Secretar, Chiru Cătălin Cristea, care aduce lămuriri cu privire la această parcare. Dânsul aminteşte că suprafaţa a fost concesionată unei persoane de drept privat, printr-o hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Dl. Secretar aminteşte că parcările au fost transmise prin hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgovişte în luna martie 2009. Dânsul precizează că există un contract de parteneriat din anul 2005, modificat, care are precizări legate de aceste parcări în anexa 5, punctul 3. În luna martie 2009 a fost aprobată hotărârea Consiliului Local Municipal Târgovişte, nr. 165, prin care a fost aprobat cel de al treilea Act Adiţional la Contractul de Parteneriat, prin care a fost transferată activitatea legată de parcări către A.I.T.T.

Dl. consilier Tănase afirmă că parcările au fost modernizate de Primărie. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă A.I.T.T. mai are conturile blocate şi dacă mai este pus sechestru pe clădiri. Dl. consilier Ţuţuianu afirmă că vor exista nemulţumiri legate de actualul regulament, deoarece locurile de parcare pentru care persoanele plătesc vor fi ocupate de alte persoane şi din această cauză propune să fie bine delimitate aceste parcări.

Dl. Primar aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Parcările care intră sub incidenţa acestui regulament sunt cele refăcute de Primăriei. Între orele 8 – 17, cine utilizează aceste parcări, va plăti o taxă pentru care va primi documente fiscale. De la orele 17 până dimineaţa, riveranii au prioritate în alegerea locurilor de parcare. Deasemenea dl Primar afirmă că în cursul zilei riveranii au gratuitate în parcarea respectivă, indiferent de locul pe care il ocupă. Titularii de locuri de parcare vor avea în parbriz un talon care va atesta faptul că acel riveran are un loc de parcare pentru care plăteşte taxă.

Dl consilier Tănase doreşte să ştie ce se întâmplă cu cei care ocupa locurile de parcare ale riveranilor şi după ora 17. Se afirmă că aceste maşini vor fi ridicate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 17 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

6.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei director adjunct al Direcţiei Economice, care aduce lămuriri legate de această rectificare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să ştie dacă Primăria prezintă riscul de a intra în imposibilitate de a funcţiona. Deasemenea doreşte să ştie ce se întâmplă cu bugetul Teatrului Tony Bulandra, care se află aproape în imposibilitatea de a plăti personalul. Dl. consilier afirmă că nu se respectă bugetul care a fost votat de către Consiliul Local Municipal Târgovişte. Dl consilier afirmă ca Teatrul Tony Bulandra este în dificultate şi această problemă trebuie rezolvată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 17 voturi pentru şi  o  abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de contractare a unei finanţări rambursabile în suma de 10.000.000 lei ,  pentru finanţarea unor obiective de investitii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei director adjunct al Direcţiei Economice, care aduce lămuriri legate de acest proiect de hotărâre. Dl. consilier Dănciulescu doreşte să ştie care va fi gradul de îndatorare. Acesta va fi de 16% în 2012 – 2013. Dl. consilier Vasiliu afirmă că împrumutul nu va da siguranţă, deoarece este criză economică. Dl. consilier Ilie afirmă că suma este pentru cofinanţare, deci există obligaţia de a contracta acest credit. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 17 voturi pentru şi un vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, Aleea Mânăstirii Dealu, nr. 19, beneficiar DUŢESCU IULIAN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Tănase doreşte ca în mape să existe şi planşele aferente acestor locaţii.  Dl. consilier Vasiliu doreşte ca în mape să existe şi cererea solicitantului. Se supune la vot propunere dlui Tănase. Se aprobă cu o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Târgovişte la Programul naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin Realizarea de spaţii verzi în localităţi şi încheierea în termenul prevazut de lege, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ – teritoriale, a contractului de finanţare nerambursabilă, pentru înfiinţarea Parcului Municipal Teiş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, C-tin Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului  de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

10.     Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui număr de 10 (zece) loturi cămine de casă,  Municipiul Târgovişte, conform Legii nr. 15/2003

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu afirmă că această propunere nu are cadru legal. Dl. consilier Vasiliu afirmă că toţi cetăţenii ar trebui să aibă aceleaşi drepturi. Deasemenea afirmă că aceste case sunt construite fără autorizaţii de construire. Dl. consilier Liţă afirmă că aceşti oameni locuiesc în casele respective de 30 – 40 de ani şi drept urmare consideră normal ca acestia să intre în legalitate. Dna consilier Diculescu doreşte părerea dlui. Secretar, cu privire la legalitatea acestei hotărâri. Dl. Secretar afirmă că proiectul de hotărâre este legal. Se supune la vot. Se aprobă : 17 voturi pentru şi un vot împotrivă – Vasilşiu Emilian Teodor.

12.     Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţa de 6195 mp, proprietatea numitului Păunescu Silviu Costel

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Dănciulescu afirmă că nu este corect ca utilităţile să fie introduse pe banii cetăţenilor. Dl director Maican aduce lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu afirmă că trebuie susţinută iniţiativa cetăţenilor. Dl. consilier Stănescu susţine că aceste iniţiative trebuiesc susţinute, deoarece în acest mod se pot aduce fonduri la bugetul local. Dl. consilier Ilie doreşte să ştie dacă există fonduri pentru a asigura utilităţile. Dl. consilier Tănase doreşte să ştie ce s-a întâmplat cu chioşcul de la Muntenia. Dl. Secretar afirmă că orice contract presupune acordul de voinţă a două părţi, dar persoana în cauză nu s-a prezentat la notariat. Dl. Primar doreşte să aducă lămuriri legate de proiectul de hotărâre. Dânsul afirmă că se acceptă un teren care intră în proprietatea Municipiului Târgovişte, dar Primăria nu se obligă să introducă imediat utilităţile în zona respectivă, ci atunci când Bugetul de Venituri şi Cheltuieli va permite acest fapt. Dl. consilier Ana afirmă că energia electrică şi telefonia nu intră în sarcina Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Dănciulescu Ion şi Paraschiv Cornelia.

13.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

13.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 51 mp situat în Calea Câmpulung – adiacent Bl. 31-32, în vederea extinderii spaţiului comercial existent, prin realizarea unui depozit alimente – ambalaje şi a unui vestiar – grup sanitar angajaţi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Paraschiv Cornelia şi Tănase Silviu Gabriel.

13.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 8 mp situat în Bdul. I.C. Brătianu – adiacent Bl. A1B, Ap. 1, la spaţiul cu destinaţia birou notarial, în vederea realizării unei scări de acces şi a unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în  unanimitate.

13.     3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 7,68 mp situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi bl. 6 PP, sc. C în vederea amplasării unui ATM

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Paraschiv Cornelia şi Tănase Silviu Gabriel.

13.     4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 150 mp situat în str. Petru Cercel în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în  unanimitate.

13.5          Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani , a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 8 mp, situat în Bdul I. C. Brătianu, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în  unanimitate.

Se aleg 2 consilieri pentru comisia de licitaţie: Moţoc Honorius şi Vasiliu Emilian Teordor.

14. DIVERSE

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica, din cadrul Biroului Resurse Umane, care prezintă situaţia existentă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de Colaborare între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în  unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Universitatea „Valahia” Târgovişte a unor bunuri proprietatea publică a Municipiului Târgovişte situate în Bdul Unirii, nr. 24 – 26

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în  unanimitate.

Dna consilier Paraschiv doreşte să aducă la cunoştinţa Consiliului Local  Municipal Târgovişte iniţiativa Partidului Naţional Liberal legată de siguranţa cetăţeanului. În acest sens solicită ca la următoarea şedinţă a Consiliului Local să fie prezent şi dl director al Poliţiei Comunitare şi să prezinte măsurile luate pentru siguranţa cetăţeanului, precum şi un raport de activitate pentru perioada în care si-a desfăşurat activitatea ca director.

Cu aceasta şedinţa se declară încheiată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR MUNICIPIU,   

               Răducanu Tudorică                              jr. Chiru Cătălin Cristea