PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 30.07.2015

 

 

        Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 21 din numărul de 21 de consilieri în funcție, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

        Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1834 din data de 24.07.2015.

        La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

        Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Livia Mocanu.

        Dl. Secretar precizează că începând cu această ședință se va introduce votul electronic și face câteva precizări de ordin tehnic.

        Dl. Primar aduce la cunoștința Consiliului Local situația generată de reabilitarea blocurilor de locuințe din Municipiul Târgoviște și precizează că, în urma sesizărilor venite de la cetățeni, a fost făcută o analiză a modului de executare a lucrărilor în perioada 2009 - 2015. În prezent, din cele 91 de scări de bloc intrate în programul de reabilitare termică 41 au fost finalizate, dar există multe probleme - situațiile de lucrări nu corespund realității din teren. Având în vedere cele menționate anterior dl. primar a înaintat către Biroul Contencios Juridic al Primăriei Municipiului Târgoviște o sesizare prin care a solicitat să fie luate măsurile legale în vederea reparării prejudiciului pe care Municipiul Târgoviște l-a suferit. Dl. Primar consideră că sunt întrunite elementele constitutive a două infracțiuni: înșelăciune și neglijență sau abuz în serviciu și afirmă că Municipiul Târgoviște se va constitui parte civilă în cadrul dosarelor care vor fi generate de această situație.

        Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 25.06.2015. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.

        Se supune votului ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”.         

        Dl. Albu propune retragerea punctului 6 al ordinei de zi. Dl. Primar, în calitate de inițiator al ordinei de zi este de acord cu propunerea dlui. Albu și afirmă că trebuie întocmit un grafic de participare a consilierilor la aceste cursuri. Se supune la vot ordinea de zi modificată prin propunerea dlui. Albu. Se aprobă cu  21 voturi ”pentru”.

1.     Proiect de hotărâre privind premierea absolvenților cu rezultate deosebite din învățământul preuniversitar din municipiul Târgoviște, promoția 2015

        Se dă cuvântul dlui. Primar pentru a prezenta materialul. Dl. Primar, în numele Primăriei Municipiului Târgoviște și al Consiliului Local, felicită elevi care au obținut note de 10 la evaluarea națională și la examenul de bacalaureat, promiția 2015 și îi premiază. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 185.

2.     Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile interne și internaționale

        Se dă cuvântul dlui Nițu, șef serviciu Resurse Umane, Relații Externe, Relații cu Publicul, pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui. Prisăcaru care afirmă că există două probleme: premierea se face din bugetul Clubului Sportiv Municipal, care nu are secție de Wushu Kung - Fu, iar cea de a doua problemă este legată de prevederile H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă în care se precizează cum se fac și care este cuantumul premierilor acordate sportivilor.

Ca urmare a celor prezentate anterior dl. Prisăcaru propune să fie modificat cuantumul premierilor și suma să fie asigurată din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște. Dl. Răducanu consideră că suma precizată în proiectul de hotărâre este mică, având în vedere performanțele celor doi sportivi. Dl. Păunescu dorește să facă un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul ca fiecare sportiv să fie premiat cu suma de 2.000 lei net. Se solicită punctul de vedere al directorului economic, dna. Popa Daniela, care afirmă că premierea se poate face din bugetul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște deoarece este vorba de o premiere și nu de finanțarea unei activități sportive.

        Sunt formulate două amendamente la proiectul de hotărâre:

1.      Se premiază cu suma de 2.000 lei net fiecare sportiv - amendamentul dlui. Păunescu;

2.     Suma va fi asigurată din bugetul Municipiului Târgoviște - amendamentul dlui. Prisăcaru.

       Dna. Popa precizează că în urma amendamentului făcut de dl. Păunescu va fi modificat proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Târgoviște. Se supune la vot amendamentul dlui. Păunescu. Se aprobă cu 21 de voturi „pentru”. Se supune la vot amendamentul dlui. Prisăcaru. Se respinge cu 10 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă”: Stan Cristian, Bozieru Cosmin, Albu Andrei, Păunescu Andrei, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion și Răducanu Tudorică și 2 abțineri: Pătrașcu Eugen și Rădulescu Cătălin, iar dna. Diculescu nu a votat.

        Dl. Păunescu dorește să știe dacă este legală premierea sportivilor din bugetul Clubului Sportiv Municipal. Dl. Secretar afirmă că nu există impedimente de natură legală, deci sportivii pot fi premiați din bugetul Clubului Sportiv. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui. Păunescu. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 3 împotrivă: Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, 5 abțineri: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Enache Lucian, dl. Babeu nu a votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 186.

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 270/29.10.2014 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație ale unităților școlare din Municipiul Târgoviște

       Se fac propuneri pentru reprezentanții Consiliului Local Municipal Târgoviște în consiliile de administrație: dna. Chiriac Beatrice în Consiliul de Administrație al Scolii “Grigore Alexandrescu” și dna. Claudia Tarbă în Consiliul de Administrație al Scolii “Ioan Alexandru Brătescu-Voinești”. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 187.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de finanțare din fonduri publice nerambursabile

      Se dă cuvântul dlui. Ciprian Stănescu, președintele comisiei de evaluare și selecție,  pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 188.

5.     Proiect de hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠓CIVITAS” Târgoviște

     Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 189.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unor consilieri locali la cursul de perfecționare ”Aspecte operaționale și noutăți privind sistemul de control managerial în sectorul public”

RETRAS

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviște și Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

        Se dă cuvântul dlui. Nițu pentru a prezenta materialul. Dl. Enache atrage atenția asupra faptului că legea prevede ca toate certificatele de urbanism să fie semnate de Arhitectul Șef, aici fiind incluse și cele eliberate de Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date, Registrul Agricol, care este parte componenă a Direcției Urbanism, conform noii organigrame.  Având în vedere cele menționate propune un amendament la proiectul de hotărâre în sensul că, la atribuțiile Serviciul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca de date, Registrul Agricol, se va înlocui sintagma “eliberează certificate de urbanism” cu “întocmește certificate de urbanism”. Se supune la vot amendamentul propus. Se aprobă cu 21 de voturi “pentru”. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat anterior. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 190.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi  ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 191.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2015

        Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 192.

10.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Serviciului Creșe din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște și a criteriilor de selecție a dosarelor de înscriere în creșele din subordinea Direcției de Asistență Socială Târgoviște, începând cu anul școlar 2015-2016

        Se dă cuvântul dnei. Iordache, directorul adjunct al Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, dl. Bozieru lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 193.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 168/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

        Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi ”pentru”și 10 abțineri: Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia,  proiectul devenind H.C.L. nr. 194

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 169/25.06.2015 referitoare la modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

        Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 9 abțineri: Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia și 1 vot împotrivă: Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 195

13.  Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

        Se dă cuvântul dlui. Constantin, directorul S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A., pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe dacă există litigiu și pentru recuperarea banilor de la asigurator în speța de la Titu și care este cuantumul pierderilor. Dl. Constantin precizează că sumele rezultate din litigii sunt de 9.000.000 lei pentru un litigiu, respectiv 3.000.000 lei pentru cel de al doilea.

     Dl. Răducanu dorește să știe dacă firma ”Mușat și Asociații” a câștigat procese în care a reprezentat Compania de Apă. Dl. Constantin afirmă că această firmă nu a câștigat niciun process, motiv pentru care executivul Companiei de Apă a considerat că este necesară rezilierea contractului cu firma respectivă, dar precizează că rezilierea contractului presupune o daună care nu poate fi mai mică de 75.000 euro.

     Dl. Georgescu dorește să știe ce suma a încasat firma “Mușat și Asociații” până în prezent. Dl. Constantin afirmă că este vorba de o sumă de 1.300.000 lei.  

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 4 voturi pentru: Stan Cristian, Rădulescu Cătălin, Bozieru Cosmin și Moțoc Honorius, 9 voturi impotrivă: Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Albu Andrei, Diaconu Diana, Enache Lucian, Păunescu Andrei, Diculescu Maria, Mocanu Livia și 7 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen, Dumitrescu Claudiu, Pătrașcu Eugen, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, Răducanu Tudorică, dna. Bănescu nu a votat.

14.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște și reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

        Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Sunt redactate buletinele de vot. Se precizează modalitatea de vot: vot negativ - tăierea cu o linie a persoanelor care nu vor face parte din Consiliul de Administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște.  Se desfășoară votul secret. În urma votului secret, au fost obținute următoarele rezultate: Dumitrache Doinița - 0 voturi « pentru », 21 împotrivă; Eduard Barcău - 0 voturi « pentru », 21 împotrivă; Elena Iloan - 0 voturi « pentru », 21 împotrivă; Florentina Surugiu - 0 voturi « pentru », 21 împotrivă; Petre Ciurezu - 0 voturi « pentru », 21 împotrivă. Proiectul se respinge.

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.06.2015

        Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, dl. Dumitrescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 196.

16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

        Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul Direcției Economice, pentru a prezenta materialul, cu mențiunea că proiectul va fi modificat ca urmare a adoptării proiectului de hotărâre de la punctul nr. 2 al ordinei de zi. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, 1 vot impotrivă: Enache Lucian, dnii. Pătrașcu și Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 197.

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Societatea Astronomică Română de Meteori (SARM) și Municipiul Târgoviște în vederea participării la ”A 29-a Adunare Generală a Uniunii Astronomice Internaționale, Congresul Mondial de Astronomie

        Se dă cuvântul dlui. Nițu pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui. Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, care prezintă motivele solicitării adresate Consiliului Local, precum și activitatea societății pe care o conduce. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi ”pentru”: Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, 6 voturi împotrivă: Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Albu Andrei, Mocanu Livia, 7 abțineri: Bozieru Cosmin, Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Enache Lucian, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, dl. Dumitrescu lipsește din sală.

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județen Dâmbovița și Municipiul Târgoviște în vederea organizării Festivalului Național Medieval de Teatru și Muzic㠔Chindia Domnească”, ediția a III-a

        Se dă cuvântul dlui. Nițu pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dnei. Daniela Călineț, director al Palatului Copiilor Târgoviște, care prezintă motivele solicitării adresate Consiliului Local, precum și activitatea desfășurată în cadrul instituției. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi ”pentru”, 7 abțineri: Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Albu Andrei, Georgescu Alen, Păunescu Andrei, Țuțuianu Ioan, Răducanu Tudorică, dl. Dumitrescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 198.

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

19.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere pe verticală și orizontală construcție P+1 la P+2+M - Magazin mobilă”,  Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E, beneficiari: DRAGOMIR LAURENȚIU MIHAI și DRAGOMIR CARMEN

        Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu amintește că în ședința ordinară a lunii iunie firma a solicitat concesionarea unui teren pentru a realiza o parcare, dar nu s-a prezentat la licitație.

        Dl. Țuțuianu dorește să știe dacă prin autorizația de construire sau prin certificatul de urbanism se poate interzice parcarea pe suprafața betonată ce aparține Municipiului Târgoviște și pe care firma nu a mai dorit să o concesioneze. Dna. Soare precizează că se pot face astfel de mențiuni.

        Dl. Rădulescu dorește să știe câte locuri de parcare deține, conform documentației P.U.Z. Dna Soare precizează că deține 20 de locuri de parcare.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 5 abțineri: Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Albu Andrei, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen, dl. Dumitrescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 199.

19.2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU RAR DÂMBOVIȚA P+1”,  Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 51, beneficiar  CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA pentru REGISTRUL AUTO ROMÂN S.A.

        Se dă cuvântul dnei. Soare, Arhitectul Șef, pentru a prezenta materialul. Dl. Enache precizează că trebuie prevăzut ca accesul la această parcelă să se realizeze dintr-o stradă secundară și nu din str. Petru Cercel, pentru că s-ar putea crea blocaje în circulația din zonă. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă: Enache Lucian, Dumitrescu Claudiu, dna. Diaconu nu a votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 200.

20.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2010 referitoare la proiectul „Promovarea turistică a Muzeelor Târgoviștene”, cod SMIS 29363, ca urmare a actualizării bugetului proiectului

        Se dă cuvântul dnei. Stana, manager al proiectului “Promovarea turistică a muzeelor Târgoviștene”, angajat al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, un vot împotrivă: Georgescu Alen, o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 184.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Rețele de canalizare străzi: Crișan, Morilor și Iazului în Municipiul Târgoviște - Stație de pompare și extindere rețea de canalizare pe strada Crișan - 5 imobile”

     Se dă cuvântul dlui. Bălașa, directorul Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.C.L.  nr. 201.

22.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/24.04.2003 referitoare la darea în folosință gratuită pe durata execuției lucrărilor, către ANL a suprafeței de 22519 mp (Cartierul Tinerilor etapa a II-a), necesară construirii a 146 apartamente cu chirie pentru tineri

        Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, angajat al Direcției Tehnice, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe câte apartamente vor fi construite. Dna. Paraschivescu precizează că vor fi construite 146 de apartamente. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 183.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 20.07.2015 al comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L.

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 202

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 23.07.2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 203

25.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unui bun imobil situat în str. George Cair, între bl. 11 și 21 și darea în administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 204

26.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița, a unui teren, proprietatea privată a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 130 mp, situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A

              Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Păunescu dorește să știe dacă Ordinul Arhitecților încasează sume de bani. Dl. Secretar afirmă că Ordinul Arhitecților este o structură profesională, care încasează sume de bani, dar solicitarea este făcută de Societatea Arhitecților Dâmbovița, care nu are încasări.

              Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, 2 împotrivă: Albu Andrei și Păunescu Andrei, 5 abțineri: Rădulescu Cătălin, Pătrașcu Eugen, Țuțuianu Ioan, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 205

         Dl. Enache părăsește sala cu acordul președintelui de ședință, în sală rămânând prezenți 20 de consilieri.

27.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului - construcție în suprafață de 351 mp și a terenului aferent acesteia, situat în PT V, micro 6, str. Transilvaniei către Direcția de Asistență Socială

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 206

28.  Proiect privind transmiterea din administrarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița a terenului aferent străzii Silviu Stănculescu

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 207

29.  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenurilor atribuite în folosință, conform Legii nr. 15/2003

        Se dă cuvântul dlui. Nicolae Tinel, Șef Serviciu Cadastru, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19  voturi ”pentru”, o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 208

30.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgoviște cu privire la cesiunea acțiunilor deținute de S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

        Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A., pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 209

31.  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

        Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A., pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Păunescu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 210

32.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publică  în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani,  a unor terenuri și spații situate în Municipiul Târgoviște

        Se dă cuvântul dnei. Mihai, Șef Serviciu Financiar Contabil în cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, dnii. Pantea, Dumitrescu, Păunescu nu au votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 211

2.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 83 de spații comerciale (module) în suprafață totală de 574,47 mp, situate în Municipiul Târgoviște, în incinta cupolei din Piața 1 Mai

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Păunescu nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 212

3.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 54 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, o abținere: Pătrașcu Eugen,proiectul devenind H.C.L. nr. 213

4.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, dl. Dobândă nu a votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 214

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 72,2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Bucegi

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, 2 abțineri: Georgescu Alen și Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 215

6.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 4 spații comerciale, în suprafață totală de 153,15 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 216

7.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a 5 terenuri pe care sunt amplasate spații comerciale, în suprafață totală de 89 mp, situate în Municipiul Târgoviște, Piața Vlad Țepeș

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, o abținere: Albu Andrei, dna. Diaconu nu a votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 217

8.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gen .I.E. Florescu, nr. 20, în incinta Liceului Tehnologic „Nicolae Mihăescu”

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, 2 împotrivă: Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț, o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 218

9.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7,6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Domnească, nr. 262, în curtea Școlii nr. 2 “Ioan Alexandru Brătescu -Voinești”

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se propune ca perioada să fie de 2 ani. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul mai sus menționat. Se aprobă cu 15 voturi ”pentru”, 2 împotrivă: Prisăcaru Ciprian și Tică Dănuț, 3 abțineri: Georgescu Alen, Diaconu Diana, Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 219

10.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 6 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Grupului Școlar “Ion Heliade Rădulescu”

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dna. Bănescu propune ca închirierile să se realizeze pe o perioadă de 2 ani și 6 luni. Dl. Secretar solicită ca amendamentele să fie exprimate pentru fiecare proiect și nu pentru toate. Se supune la vot amendamentul dnei. Bănescu. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 3 voturi împotrivă: Albu Andrei, Păunescu Andrei și Dumitrescu Claudiu și 5 abțineri: Bozieru Cosmin, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia și Diculescu Maria. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul amintit. Se respinge cu 12 voturi ”pentru”, 4 abțineri: Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen, Pătrașcu Eugen, Mocanu Livia”, dnii. Albu, Dumitrescu, Păunescu și dna. Bănescu nu au votat.

11.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic “Sf. Ioan Gură de Aur”

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”, 2 abțineri: Tică Dănuț și Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 220

12.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București - între bl. O1 și O2

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi ”pentru”, 1 împotrivă: Tică Dănuț și 9 abțineri: Mocanu Livia, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Dumitrescu Claudiu, Georgescu Alen, Albu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Babeu Pavel, Moțoc Honorius

13.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 14,58 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. C-tin Brâncoveanu - zona stație taxi

      Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru precizează că nu există suficiente locuri de parcare în zona respectivă și nu consideră oportun acest proiect de hotărâre. Dl. Răducanu solicită mai multe informații despre locația terenului și consideră că trebuie prelungit contractul pentru spațiile existente, deoarece prin activitațile desfășurate sunt oferite locuri de muncă. Dl. Maican oferă informațiile solicitate. Dl. Prisăcaru afirmă că acești comercianți crează locuri de muncă, dar amintește că Municipiul Târgoviște este un oraș istoric în care comerțul de acest tip strică imaginea orașului și consideră că ar trebui stabilite anumite zone în care acesta să se desfășoare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, un vot împotrivă: Prisăcaru Ciprian, 5 abțineri: Babeu Pavel, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 221

14.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. I.C.Brătianu - zona Dealu Mare, cvartal 190, parcela 1

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu  16 voturi ”pentru”, 4 abțineri: Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen și Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 222

15.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Radu cel Mare, vizavi de magazinul “Diana”

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru dorește să știe dacă acest proiect a mai fost prezentat Consiliului Local. Dl. Maican precizează că a mai fost prezentat, dar suprafața era diferită. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru: Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Moțoc Honorius, Dumitrescu Claudiu, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, Diculescu Maria, Răducanu Tudorică, 4 împotrivă: Tică Dănuț, Albu Andrei, Păunescu Andrei, Pătrașcu Eugen și 7 abțineri: Bozieru Cosmin, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen, Diaconu Diana și Mocanu Livia.

16.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgoviște

     Se dă cuvântul dnei. Mihai pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi ”pentru”, dnii. Bozieru, Răducanu și dna. Diaconu nu au votat, proiectul devenind H.C.L. nr. 223

17.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 13 mp, situat str. Bărăției,  Municipiul Târgoviște

        Se dă cuvântul dnei. Mihai pentru a prezenta materialul. Dl. Țuțuianu amintește că în Piața Bărăției există foarte multe spații care nu sunt închiriate și consideră că proiectul de hotărâre este oportun. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi ”pentru”, 6 abțineri: Bozieru Cosmin, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Georgescu Alen, Răducanu Tudorică, dnii. Moțoc Honorius și Dumitrescu Claudiu nu au votat.

18.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi ”pentru”, un vot împotrivă: Tică Dănuț, 5 abțineri: Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Georgescu Alen, Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 224

19.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 38 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața 1 Mai

        Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi ”pentru”, 2 impotrivă: Tică Dănuț și Mocanu Livia, 8 abțineri: Rădulescu Cătălin, Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Țuțuianu Ioan și dna. Diculescu nu a votat.

20.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung - adiacent bl. 31 - 32

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru afirmă că circulația în zonă este îngreunată de mașinile care opresc în zonele în care există astfel de spații comerciale, motiv pentru care nu consideră oportun proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Pătrașcu Eugen, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Dobândă Ion, Diculescu Maria, 4 impotrivă: Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, Albu Andrei, Păunescu Andrei, 8 abțineri: Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Moțoc Honorius, Babeu Pavel, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia și dnii. Răducanu și Pantea nu au votat.

     Se fac propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni: Moțoc Honorius, Păunescu Andrei și Rădulescu Cătălin. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 17 voturi pentru și 2 abțineri: Georgescu Alen și Dumitrescu Claudiu, dl. Pantea nu a votat.

     Dl. Țuțuianu amintește că la începutul lunii septembrie sunt Zilele Cetății și consideră că trebuie să fie făcute propuneri pentru acordarea titlului de „Cetățean de Onoare”. Dl. Primar precizează că vor mai exista ședințe de consiliu în care se vor dezbate aceste probleme.

   Se alege președintele lunii august: Georgescu Alen cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă - Stan Cristian și 2 abțineri: Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică.

   Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                  av. Livia Mocanu                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.