PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 30.07.2013

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absent fiind dl. Dobâdă Ion, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte va fi condusă de dl. viceprimar Ciprian Prisăcaru şi a fost convocată de primarul municipiului Târgoviște, dl. Gabriel Florin Boriga, prin dispoziția nr. 2847 din data de 26.07.2013.

Dl. primar Gabriel Boriga felicită în numele consiliului local cele cinci eleve, prezente în sala de ședințe, care au absolvit licee din municipiul Târgoviște, în anul școlar 2013 și au obținut la  examenul de bacalaureat media 10 și amintește că în urma hotărârii de consiliu de la o ședință anterioară, vor fi premiate cu suma de 2000 lei fiecare.

Înainte de a se trece la ordinea de zi, președintele de ședință face precizarea că executivul dorește suplimentarea ordinei de zi cu un punct și anume: Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp, fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se supune votului suplimentarea ordinei de zi cu acest punct. Se aprobă în unanimitate.

Dna. cons. Diaconu dorește suplimentarea ordinei de zi cu un punct și anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și a parteneriatului pentru proiectul „De la școala competitivă la economia durabilă-tehnici inovative pentru creșterea inserției elevilor de liceu pe piața muncii”

     Se supune votului suplimentarea ordinei de zi cu acest punct. Se aprobă în  unanimitate.

Se supune votului ordinea de zi, urmând ca cele două puncte suplimentare susmenționate să devină punctul 14, respectiv punctul 15 al ordinei de zi. Se aprobă în unanimitate cu 20 de voturi pentru.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Comitetului de Înfrăţire al Municipiului Târgovişte şi a Memorandumului de Intenţie privind cooperarea între Primăria Corbetttiva şi Primăria Municipiului Târgovişte

Dl. Secretar Cristea face precizarea că proiectul pe care consilierii îl au la mapa de ședință a fost completat cu un articol care presupune desemnarea de către consiliul local a unor reprezentanți care să facă parte din Comitetul de Înfrățire.

Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate. Se fac propuneri pentru reprezentanți: Păunescu Andrei, Țuțuianu Ioan, Dumitrescu Claudiu și Georgescu Alen. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate.   

Se supun votului propunerile sus menționate. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 167.

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Târgovişte şi modificarea Organigramei Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Se dă cuvântul dlui. Alexandru Laurențiu, șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 168.

3. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 169..

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară la data de 30.06.2013

Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa, director al Direcției Economice pentru a face prezentarea materialului.

Dl. cons. Stan solicită în numele Partidului Social Democrat execuția bugetară detaliată pe furnizori, destinații concrete ale sumelor, cât s-a acordat, cât s-a plătit, creanța rămasă, la data de 30.06.2013 și declară că, până la primirea acestui material, grupul de consilieri ai Partidului Social Democrat se va abține la vot pentru acest punct al ordinei de zi.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana și 8 abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 170.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2013

Se dă cuvântul dnei. Daniela Popa, director al Direcției Economice pentru a face prezentarea materialului.

Referitor la întrebarea dlui. Stan cu privire la suma alocată pentru organizarea zilelor orașului, directorul economic face precizarea că în funcție de suma care se va aproba, executivul va prezenta într-o ședință ulterioară devizul și programul aferente.

Referitor la suma de 1600 mii lei pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște aceasta este necesară pentru acoperirea datoriilor pe care le are clubul.

Dl. cons. Rădulescu consideră că suma de aproximativ 3 miliarde pentru cinci activități ce urmează a se acorda unui P.F. este mult prea mare și că Teatrul Municipal Târgoviște putea desfășura astfel de acțiuni. Directorul Economic face precizarea că este vorba de promovare de proiecte și nu acordare de sume, urmând să se prezinte devizul și programul.

Dl. cons. Pătrașcu susține că în ședința ce a avut loc pentru discutarea rectificării bugetului, înaintea ședinței de consiliu, nu au fost prezentate anumite proiecte care apar acum la mapa de sedință și că sumele diferă. Dna. Daniela Popa răspunde că s-au adaugat câteva proiecte, dar suma este aceeași.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 166.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu de întreţinere pentru copiii care frecventează Serviciul Creşe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în anul şcolar 2013-2014

Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 171.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială ca urmare a promovarilor şi aprobarea suplimentării bugetului pentru acordarea acestora

Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 172.

8.Proiect de hotărâre privind încheierea Acordului de Parteneriat dintre Asociaţia «Palestra» Târgovişte şi Primăria Municipiului Târgovişte şi acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 lei asociaţiei în vederea desfăşurării programului «Sport în cartier - Târgovişte 2013»

 Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

 Dl. cons. Stan face precizarea că atât proiectul de hotărâre cât și acordul de  parteneriat trebuie modificate în sensul înlocuirii Primăriei, respectiv Consiliul Local cu Municipiul Târgoviște, ca partener.

Cu acest amendament se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru și o abținere: Ciprian Prisăcaru, proiectul devenind HCL nr. 173.

9.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea volumului bilingv (română - engleză) «Basarabii de Târgovişte»

             Dl. Nițu, șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

Dna. cons. Diculescu consideră că trebuia ca un reprezentant al celor care au făcut această propunere să fie prezent în sală, susținând totodată că atât consilierii locali cât și executivul ar trebui să se gândească atunci când se acordă numeroase sprijine financiare și la situația locurilor de muncă din Municipiul Târgoviște.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, dl. Albu Andrei nefiind prezent în sală, proiectul devenind HCL nr. 174.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 24.07.2013 al Comisiei de Analiză şi Repartizare a Locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 175

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării «Piaţa 1 Mai»

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru a face prezentarea materialului.

Dl. cons. Răducanu consideră că poate face obiectul concesionării orice altă piață din municipiu, dar nu și Piața 1 Mai care aduce profit și întreabă dacă sunt prevăzuți bani pentru un astfel de studiu. Directorul economic precizează că nu au fost cuprinși bani în buget pentru acest studiu.

Dl. viceprimar Țuțuianu propune înființarea unei piețe în locația în care a funcționat supermarketul Interex.

Dl. cons. Stan întreabă dacă există o solicitare pentru această concesionare sau alte motive pentru care Piața 1 Mai ar trebui concesionată și dacă sunt făcute investiții în piață.

Dl. Maican răspunde că există o solicitare de concesionare, iar în ceea ce privește investițiile, acestea s-au făcut în anul 2006, cu o valoare de aproximativ 4 milioane lei.

Dl. cons. Enache întreabă dacă piața funcționează pe profit. Dl Maican răspunde că piața generează un profit mic.

Dna. cons. Diculescu consideră că la mapa de ședință ar fi trebuit să fie prezentate solicitarea și situația pieței la acest moment.

Dl. cons. Răducanu susține că piața nu ar trebui concesionată ci ar trebui să se facă investiții.

Dl. cons. Enache consideră că atunci când se reorganizează Piața 1 Mai ar trebui să funcționeze cea de la Interex pentru a nu se bloca această activitate și este de acord cu întocmirea unui studiu de oportunitate.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana și 8 abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind HCL nr. 176

12.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgovişte în vederea scoaterii din funcţiune şi casării bunurilor imobile « Clădire atelier şi clădire wc - Şcoala Vasile Cârlova » 

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 177

13.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

  Dna. cons. Mocanu propune, având în vedere agenda importantă și consistentă a mandatului avut astăzi în dezbatere și pentru o analiză mai aprofundată în comisiile de specialitate, amânarea acestui punct.

Dl. cons. Stan susține că amânarea unui proiect de hotărâre nu este în competența consiliului local, conform Legii 215/2001 a Administrației Publice Locale și a Regulamentului de Organizare al Consiliului Local.

Dl. Secretar Cristea precizează că legea prevede că proiectele de hotărâre sunt aprobate sau respinse și, totodată, ședința Adunării Generale a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. este pe data de 05 august 2013.

Dl. cons. Stan afirmă că la o societate pe acțiuni este nevoie de un termen de 30 de zile pentru o nouă convocare a Adunării Generale a Acționarilor, având în vedere necesitatea publicării acesteia în Monitorul Oficial, iar convocarea este făcută pentru data de 5 august 2013, și consideră că neluarea unei hotărâri va afecta în mod grav desfășurarea activității S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. lipsind de efect Adunarea Generală a Acționarilor din data de 05 august.

I se dă cuvântul dlui. Staicu, director al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. care prezintă efectele amânării acestui punct.

Se supun votului punctele prevăzute în anexa 1 și anexa 2 la proiectul de hotărâre.

Anexa nr. 1

1.   Să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

2. Să aprobe Programul de Investiţii din surse proprii pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

3. Să aprobe Planul anual de achiziţii publice pentru anul 2013 al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

4. Să aprobe Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

5. Să aprobe atragerea răspunderii directorilor societăţii angajaţi cu contract de mandat: dl. Vasilescu Radu - Cristian, dl. Tudor Romulus, dl. Gherghescu Constantin şi dl. Sgarbura Cristian pentru prejudiciile aduse societăţii.

    Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

6. Să desemneze pe dl Ponorica Ion, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., să exercite în numele şi pe seama societăţii, acţiunea în justiţie pentru recuperarea prejudiciilor.

Având în vedere că punctul 5 al anexei a fost respins, punctul 6 a rămas fără obiect, nemaifiind supus votului.

Dl. cons. Stan afirmă că prin votul exprimat s-a produs un blocaj la nivelul Companiei de Apă, la nivelul proiectelor europene pe care societatea le desfășoară în acest moment, nu vor mai putea fi efectuate plăți la nivelul obligațiilor ce decurg din aceste proiecte. Referitor la punctul 5 din anexa 1 privind atragerea răspunderii directorilor societăţii angajaţi cu contract de mandat, precizează că este vorba de un raport de control, o decizie a Curții de Conturi din 09.11.2012, prin care s-a stabilit că s-au încasat necuvenit anumite sume de bani, actul emis de Curtea de Conturi neputând fi pus în discuție ca și legalitate.

Dl. viceprimar Țuțuianu precizează că există două proiecte pentru Titu și Găești care sunt în faza de procedură de achiziție, care au mai fost blocate anterior și dacă vor fi din nou blocate se vor pierde fonduri europene, aceste proiecte vor fi ratate.

Dl. cons. Babeu propune convocarea unei ședințe extraordinare la sfârșitul săptămânii pentru ca pe data de 05 august reprezentantul consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE – DÂMBOVIŢA S.A. sa aibă un mandat din partea consiliului local.

Se trece la anexa 2 a proiectului de hotărâre.

Anexa nr. 2

1. Să aprobe modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor,nr. 3 din data de 29.01.2009/ 2624 din data de 29.01.2009, urmare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgovişte nr. 132/27.06.2013

Se supune votului. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Răducanu Tudorică și 12 voturi abțineri: Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana

Punctele din anexă fiind respinse, proiectul de hotărâre nu mai este supus votului.

Dl. cons. Babeu propune convocarea unei ședințe extraordinare vineri 02.08.2013, ora 1400 cu următorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor şi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se supune votului această propunere. Se aprobă în unanimitate.

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 20 de spaţii comerciale în suprafaţă de 20 mp, fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Ialomiţei, în incinta oborului, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dlui. Dorin Maican, director al Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat pentru a face prezentarea materialului.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi pentru, 1 abținere: Enache Lucian

Se fac propuneri pentru component comisiei: Bănescu Rodica, Păunescu Andrei, Moțoc Honorius. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supun votului propunerile susmenționate. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind HCL nr. 178

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării și a parteneriatului pentru proiectul „De la școala competitivă la economia durabilă-tehnici inovative pentru creșterea inserției elevilor de liceu pe piața muncii”

Se dă cuvântul dnei. cons. Diana Diaconu pentru a face prezentarea materialului.

Dl. cons. Pătrașcu apreciază această inițiativă și dorește ca într-o ședință viitoare prezentarea acestui proiect să fie detaliată.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă: 19 voturi și o abținere: Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 179

Se propune ca președinte pentru ședințele lunii august să fie dl. cons. Pătrașcu Eugen. Se aprobă: 19 voturi pentru și o abținere: Ciprian Prisăcaru.

Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

            

 

   PRESEDINTE DE SEDINTĂ,                            SECRETAR MUNICIPIU,    

           prof. Ciprian Prisăcaru                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

         

 

Red. D.I.