PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 30.01.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absent fiind Moţoc Honorius, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 369 din data de 24.01.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl Enache Lucian, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna ianuarie.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 08.12.2013. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 2 abţineri: Bănescu Rodica şi Bozieru Cosmin.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei ordinare a consiliului local din data de 16.12.2013. Se aprobă în unanimitate.

Se supune votului procesul verbal încheiat în urma sedintei extraordinare a consiliului local din data de 20.12.2013. Se aprobă: 19 voturi pentru şi o abţinere - Rădulesu Cătălin.

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu trei puncte:

1.         Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

2.        Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui teren in  suprafata de 846 mp, situat in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, cvartal 89, parcela 9, nr.28A in vederea depunerii unui proiect in cadrul apelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

3.        Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menţionate. Se aprobă în unanimitate.

1.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor functii contractuale din cadrul Directiei Grădina Zoologică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Ionică Emil din partea Direcţiei Grădina Zoologică pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 7.

2.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei functii publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor al Municipiului Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Puşcaşu Andreia din partea Serviciului Resurse Umane, Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 8.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2014 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 9.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea declarării stării de insolvabilitate pentru un număr de patru persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 10.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgoviște pentru anul 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Andreescu, contabil şef în cadrul S.C. Municipal Security S.R.L. pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă societatea a avut profit pe anul 2013. Dna. Andreescu precizează că s-a realizat profit în anul 2013. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 11.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVISTE-DÂMBOVITA S.A. pentru anul 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Staicu, director al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A pentru a prezenta materialul.

     Dl Prisăcaru doreşte să ştie dacă au fost preluate sisteme de apă aflate pe pierdere de către S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. Dl Staicu precizează că astfel de sisteme sunt preluate în cazul în care există un profit de cel puțin 1 leu şi de asemenea se are în vedere ca pentru acestea, cheltuielile să fie mai mici decât venitul.

     Dl Georgescu aminteşte că presa a precizat că la Fieni, Moţăeni şi Pucioasa a fost livrată cetăţenilor apă din râu şi doreşte să ştie ce măsuri au fost luate. De asemenea mai doreşte să ştie de ce pentru anul 2014 este preconizată o scădere a realizărilor brute, la jumătate faţă de anul trecut. Dl Staicu precizează că apa livrată este în conformitate cu prevederile legale, Apele Române constatând că pentru zonele amintite nu a fost preluată apă din râul Ialomiţa.

     Dl Dumitrescu doreşte să ştie dacă este preconizată o mărire a preţului apei în anul 2014. Dl Staicu precizează că în anul 2014 tarifele pentru apă şi canalizare nu se vor mai majora.

     Dl Prisăcaru solicită o pauză de 5 minute.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Bănescu Rodica şi Babeu Pavel proiectul devenind H.C.L. nr. 12.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pentru anul 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Fanaca, director economic al S.C. Municipal Construct S.A pentru a prezenta materialul.

     Dl. Georgescu afirmă că în 2013 societatea  a înregistrat pierderi şi mai precizează că pentru anul 2014 există o creştere salarială pentru directorii societăţii, cu aproximativ 45% faţă de anul anterior. Dna. Fanaca precizează că salariile directorilor sunt în conformitate cu hotărârea Consiliului Local.

     Dna Diculescu precizează că trebuie acordată mai multă atenţie creşterilor salariale şi afirmă că bugetul anului 2014 prevede profit pentru societate.

     Dl Secretar precizează că pot fi previzionate sume în bugetul unei societăţi, şi mai precizează că salariul unui director nu trebuie să depăşească indemnizaţia de viceprimar.

     Dl Enache propune să fie extins frontul de activitate al societăţii şi către mediul privat.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 13.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste pentru anul 2014 si a indicatorilor de performantă economic

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Nastasia, contabilul şef al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache doreşte să ştie dacă societatea execută lucrări de toaletare a copacilor din oraş. Dl Pană, directorul societăţii, precizează că se fac toaletări până la maxim 4 m, pentru copaci mai înalţi fiind necesari alpinişti utilitari.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 14.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizatiei lunare a membrilor Consiliului de Administrație și cenzorilor S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Nastasia, contabilul şef al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere: Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 15.

     Dl Dumitrescu a părăsit lucrările şedinţei, în sală fiind dor 19 consilieri.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei polite de asigurare pentru răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Nastasia, contabilul şef al S.C.ECO - SAL 2005 S.A. pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 16.

     Dl Stan solicită o pauză de 10 minute.       

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2014

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul.  

       Dl Georgescu doreşte să ştie de ce nu sunt alocate sume pentru manifestările culturale ce se vor desfăşura în municipiul Târgovişte. Dna Popa precizează că sunt manifestări cuprinse în bugetul Teatrului Muncipal Târgovişte şi de asemenea menţionează că dacă sumele existente sunt insuficiente se vor face rectificări bugetare pentru aceste manifestări culturale. De asemenea mai precizează că în bugetul Teatrului Municipal a fost prinsă suma de 560 mii lei pentru reparaţii ale clădirii. Tot dl Georgescu precizează că în bugetul Clubului Sportiv Municipal este prevăzută o sumă de 400 mii lei pentru achiziţionarea unui autocar.

       Dl Enache doreşte să ştie dacă suma de 5.265 lei prevăzută pentru Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” este valoare din S.F. -ul vechi. Dna Popa precizează că această sumă reprezintă un rest de consumat din proiectul de reabilitare a instituţiei.

       Dl Stan propune un amendament la proiectul de hotărâre. Acesta are următorul cuprins:

“Art.10 din hotărâre se modifică după cum urmează:

 Din  capitolul 67.02 Cultura, recreere şi religie, titlul Bunuri si servicii vor fi acordate următoarele sume drept sprijin financiar pentru :

1.    Sprijin financiar pentru Revista  "Litere" 20 mii lei;

2.    Sprijin financiar pentru pentru Revista "Târgoviştea Literară " majorarea la 12 mii lei (HCL 9/2013), Realizare lucrare "Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică" 16 mii lei. Realizare lucrare “Târgoviste - personalităţi culturale şi viaţa literară (bilingv)” 25 mii lei;

3.    Organizare Simpozion naţional "Şcoala prozatorilor târgovişteni. Receptare critică” 25 mii lei, Organizare Simpozion Premiile literare acordate unor scriitori membrii ai Societăţii Scriitorilor Târgovişteni 20 mii lei (pct. 8) - se elimină;

4.    Organizare Tabara de creatie plastică 30 mii lei;

5.    Organizare Stagiune estivală TAN4all's (promovare Curtea Domnească şi Centrul Vechi) 17 mii lei;

6.    Festivalul International de Jaz (pct. 16) - 40 mii lei;

7.    Finantare Proiect „Realizarea unei campanii integrate de constientizare, colectare deşeuri şi plantare de puieţi în zonele din apropierea oraşului Târgovişte”, 84 mii lei (pct. 17) - se elimină; 

8.    Finanţare Proiect „Realizarea unei campanii integrate de conştientizare, informare şi educare cu privire la cancerul de col uterin, prestarea de servicii de organizare conferinte pentru medicii specialişti”, 20 mii lei;

9.    Finantare Proiect „Consilierea şi formarea copiilor instituţionalizati în managementul vieţii personale”, 30 mii lei;

10.    Finanţare Proiect „Realizarea unei campanii de constientizare şi informare în şcoli despre deficienţele de educaţie medicală, igiena şi comportament civic”, 28  mii lei;

11.    Finanţare Proiect „Realizarea unei campanii de prevenire şi combatere a violenţei în familie”, 68  mii lei (pct. 21) - se elimină;

12.    Finanţare Proiect Economia Socială, Instrument al Dezvoltării Locale 100 mii lei) (pct. 23) - se elimină;

La art, 11 se adaugă:

v   Finantare Proiect Sportiv: “Luptă în ring, nu la şcoală”, 70 mii lei:

Suma de 288 mii lei va avea următoarea destinaţie:

v   Suma de 288 mii lei se adaugă la Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistenţă Socială, pentru finanţarea înfiintării şi activităţii unui « Centru de zi de tratament şi consiliere pentru copiii cu sindrom Down şi tulburări de spectru autist »

       Dl Enache propune un amendament la proiectul de hotărâre: Sprijin financiar – Ordinului Arhitecţilor Filiala Muntenia VestProiect "Constantin Brâncoveanu şi ctitoriile sale" 80 mii lei.

       Dl Prisăcaru propune un amendament la proiectul de hotărâre: Sprijin financiar – Asociaţia Culturală Ler – Proiect "Realizarea unui film documentar-atistic despre Voievodul Vlad Ţepeş" 50 mii lei,

       Se supune la vot amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Georgescu Alen

       Se supune la vot amendamentul dlui Enache. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Georgescu Alen

       Se supune la vot amendamentul dlui Prisăcaru. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Georgescu Alen

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri: Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 17.

12.         Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobati prin H.C.L. nr. 265/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Dotare cu centrala termica proprie pentru Scoala nr. 6 Tudor Vladimirescu - Targoviste”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 18. Dl Enache precizează că abţinerile sunt datorate costurilor ridicate al centralelor ce sunt montate.

13.         Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin H.C.L. nr. 282/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr. B 02, Str. C-tin Brancoveanu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 19.

     Dl Enache doreşte să ştie unde sunt amplasate centralele în cazul blocurilor şi ce fel de centrale sunt montate: clasică sau în condensaţie. Dl Bălaşa precizează că sunt montate centrale clasice, nu în condensaţie, şi sunt amplasate la subsolul blocurilor, doar în cazul în care nu este posibilă instalarea la subsol se construiesc camere în care să fie montate centralele.

     Dl Babeu părăseşte sala de sedintă cu acordul preşedintelui. În sală sunt prezenţi 18 consilieri.

14.         Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin H.C.L. nr. 284/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului: Blocul nr.1 Str Aleea Grivita nr.3” 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 20.

15.         Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnici aprobați prin H.C.L. nr. 285/19.09.2013 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul  “Dotare cu centrala termica proprie a  obiectivului:  Blocul nr.8, Str. G-ral I.E.Florescu, nr.22”  

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 21. Dl. Dobândă nu este în sală.

16.         Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Enache Marian-Dumitru în vederea înfiinţării Asociaţiei Baschet Club Municipal Universitatea Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Prisăcaru pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să cunoască aportul fiecărui membru (procentual). Dl Prisăcaru menţionează că nu au fost stabilite procentele, dar persoana fizică va avea cel mai mic aport.

     Dl Stan doreşte să ştie dacă palmaresul va fi preluat de către aceste asociaţii. Dl Prisăcaru precizează că va fi preluat palmaresul şi echipele vor rămâne pe locul pe care se află la acest moment.

     Dl Georgescu afirmă că patrimoniul iniţial este de 900 lei, dar doreşte să ştie care va fi aportul municipalităţii în aceste asociaţii. Dl Prisăcaru afirmă ca banii ce erau destinaţi secţiilor de volei, respectiv baschet, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte vor fi redirecţionaţi către aceste asociaţii. De asemenea mai aminteşte că există şi un aport al celorlalţi membri, care poate fi în bani sau alte resurse (echipament, mese, etc).

     Dl Rădulescu doreşte să ştie cu cât scade cotizaţia pentru echipa de baschet. Dl Prisăcaru precizează că se va înregistra o scadere de 20 %.

     Dl Secretar precizează că trebuie ales un reprezentant al Municipiului Târgovişte în structura de conducere a asociaţiei. Dl Prisăcaru îl propune pe dl Stănciulescu Romi. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Se supune la vot propunerea dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 22.

17.         Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea „Valahia” Târgovişte si dl. Dobre Ion în vederea înfiinţării Asociaţiei Volei Club Municipal Universitatea Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Prisăcaru pentru a prezenta materialul.

     Dl Prisăcaru îl propune pe dl Grigorescu Marian. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Se supune la vot porpunerea dlui. Prisăcaru. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Stan Cristian, proiectul devenind H.C.L. nr. 23.

18.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 24.

19.         Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a bunului imobil „TEREN GROAPĂ GUNOI ORAŞ”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Cristea, Secretarul Municipiului, pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 25.

20.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bărăției

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 26.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 6,09 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piața Bucegi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 27.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 18 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mr. Brezişeanu, adiacent bl. 24 - zona Balaban, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 28.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 26 mp, situat în Municipiul Târgovişte, B-dul Independenţei - în spatele blocului nr. 7, în vederea extinderii biroului notarial existent

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache preizează că pe terenul solicitat nu există construcţie, ci doar o împrejmuire. De asemenea mai precizează că doreşte să construiască o arhivă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru şi 8 abţineri: Păunescu Andrei, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, adiacent bl. 10, în vederea amenajării unei frizerii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache doreşte să ştie dacă spatiul destinat frizeriei ocupă si trotuarul. Dl Secretar afirmă că această construcţie nu este pe trotuar ci la limita acestuia.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă - Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 29.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 60 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Colonel Băltărețu, adiacent proprietății nr. 79A din str. Tudor Vladimirescu, în vederea amenajării a 4 locuri de parcare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache precizează că o parcare în zona unei intersecţii nu este oportună.

Se supune la vor proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru, un vot împotrivă - Enache Lucian, 10 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan. Dl Georgescu lipseşte din sală.

7.    Proiect de hotărâre privind privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, adiacent bl. 71

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dna Bănescu doreşte să ştie dacă acest teren nu se află în zona în care se află în desfăşurare proiectul PID. Dl Maican precizează că acest teren se află în zona PID, dar nu va fi afectat de lucrările ce se vor desfăşura în zona respectivă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru, un vot împotrivă  - Enache Lucian, 9 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 6 „Tudor Vladimirescu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache propune un amendament: produsele să fie destinate exclusiv elevilor, iar accesul la aceste chioşcuri să se facă din interiorul unităţilor şi doar aprovizionarea lor să se facă din exterior. Dl Secretar precizează că pentru aceste chioşcuri  executivul a propus ca produsele să fie destinate exclusiv elevilor. Dl Enache precizează că în cazul grădiniţelor aceste chioşcuri nu sunt destinate copiilor, comerţul fiind exterior. Este supus votului amendamentul dlui. Enache. Se respinge: 3 voturi pentru şi 15 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Mocanu Livia, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Tică Dănuţ, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 30.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 2, în curtea Şcolii Generale nr. 5 „Diaconul Coresi”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache precizează că în cazul chioşcurilor în care se desfăşoară mai multe activităţi de comerţ o suprafaţă mai mică de 9 mp este insuficientă. În aceste condiţii propune ca suprafaţa minimă, ce urmează a fi închiriată, să fie de 9 mp. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 14 voturi pentru, 2 abţineri: Rădulescu Cătălin şi Albu Andrei şi 2 consilieri absenţi în momentul votului - Răducanu Tudorică şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 31.

10.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 5,72 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Prof. Alexandru Vasilescu, nr. 1, în incinta Şcolii Generale nr. 8 „Mihai Viteazul”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian, proiectul devenind H.C.L. nr. 32.

11.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 4 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în incinta Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru, o abţinere: Diaconu Diana, proiectul devenind H.C.L. nr. 33.

12.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 21,84 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Eminescu, nr. 26, în curtea Liceului Tehnologic „Spiru Haret”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Pătraşcu precizează că pentru toate suprafeţele scoase la licitaţie este acelaşi obiect de activitate şi propune să fie scos la licitaţie doar un spaţiu în cadrul unei unități de învățământ pentru care să liciteze mai multe firme.  De asemenea mai precizează că s-a stabilit de către consiliu local un termen de 2 ani pentru închirieri.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 10 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

13.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235, în curtea Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 34.

14.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru, 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 35.

15.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Rădulescu propune să fie organizată licitaţie pentru un singur spaţiu.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 10 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

16.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 14 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 28, în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 10 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

17.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 3, în curtea Colegiului Naţional „Constantin Cantacuzino”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru, 2 abţineri: Diaconu Diana şi Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 36.

18.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 10 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

19.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a 12 săli de clasă şi a unui spaţiu pentru secretariat, în suprafaţă de 9 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în incinta Liceului „Ion Heliade Rădulescu”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Dl Rădulescu precizează că preţul de pornire al licitaţiei este mic. Dl Enache propune o creştere a preţului. Dl Rădulescu propune un preţ de 30 lei/oră/clasă şi să plătească cotă parte din cheltuielile cu utilităţile. Se supune la vot amendamentul dlui Rădulescu. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Mocanu Livia, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică şi Tică Dănuţ şi o abţinere - Bozieru Cosmin.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele menţionate. Se aprobă: 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 37.

20.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. George Cair, nr. 1, în curtea Grădiniţei nr. 15

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru şi 11 abţineri: Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

21.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 45 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Virgil Drăghiceanu, nr. 7, în curtea Grădiniţei nr. 8

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 5 voturi pentru şi 13 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

22.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, lângă curtea Grădiniţei nr. 14

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 5 voturi pentru şi 13 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Enache Lucian, Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan.

     Se fac propuneri pentru comisia de închirieri: Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Mocanu Livia şi Georgescu Alen. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Este supusă la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

     Se fac propuneri pentru comisia de concesionări: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Diaconu Diana şi Pantea Viorel. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Este supusă la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

DIVERSE

1.    Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata contribuţiei de hrană pentru un număr de 12 persoane beneficiare de masă caldă şi pachete prin Cantina de Ajutor Social

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 38.

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrarea Directiei de Asistenta Sociala a unui teren in  suprafata de 846 mp, situat in Municipiul Targoviste, strada Ialomitei, cvartal 89, parcela 9, nr.28A in vederea depunerii unui proiect in cadrul apelului de propuneri de proiecte ,,Sinergii pentru viitor-Copii in situatii de risc’’- RO 10 ,,Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale’’

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache pentru a prezenta materialul.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 39.

3.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Partida Romilor PRO EUROPA, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţă de 285 mp din PT 3, Micro VIII, str. Nicolae Iorga

  Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat pentru a prezenta materialul. Se dă cuvântul dlui Răducanu care precizează că în acest spaţiu va funcţiona: un centru de formare si reconversie profesionala, un centru care va functiona in sistem after school, o sala media pentru copii, club de recreere pentru cartier, sediu al proiectului “Antreprenoriat social”, o cantina sociala, ce vor fi realizate cu resurse financiare din partea Partidei Romilor.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 40.

Se propune ca preşedintele pentru sedintele lunii februarie să fie dl. Dumitrescu Claudiu. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru.

 

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,   

              arh. Lucian Enache                                           jr. Chiru Cătălin Cristea