PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 29.10.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de p. Primarul Municipiului Târgovişte, dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 3944 din data de 24.10.2014.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Tică Dănuţ.

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 10.09.2014. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

La procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 30.09.2014, dl. Enache are o observaţie referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, BIROURI ŞI LOCUINŢE P+2+M”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 79A, beneficiar BĂRĂU VALERIU MARIUS, în sensul că a avut o intervenţie care nu a fost consemnată în procesul verbal, în care a precizat că beneficiarul era obligat, conform legii, ca înainte de a se prezenta cu materialul în consiliul local, să afiseze la locul amplasamentului intenţia de a întocmi un P.U.Z. printr-un panou amplasat în locul unde va fi ridicată construcţia şi nu doar aducerea la cunoștință publică într-un ziar.

Se supune votului procesul verbal din data de 30.09.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

1.                  Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă cuvântul dlui. Niţă din partea Companiei de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 3 abțineri: Babeu Pavel, Bănescu Rodica şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 268

2.                  Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial şi liceal din învăţământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a aduce lămuriri legate de proiect.

Dl Enache propune ca bursa municipală de merit să fie de 100 lei.

Dl. Prisăcaru precizează că în acest moment municipalitatea nu dispune de fonduri pentru a majora cuantumul.

Dl. Secretar susține că, dacă amendamentul va fi supus votului, trebuie avută în vedere şi opinia Direcţiei Economice, pentru anul 2014 fiind bugetate sumele propuse de executiv și o mărire a cuantumului burselor se va putea face în anul 2015 când se elaborează bugetul anului respectiv.

Dl. Enache precizează că îşi menţine amendamentul.

Dl. Prisăcaru solicită opinia dnei. Popa, directorul economic.

Dna. Popa menţionează că se poate majora cuantumul burselor.

Dl. Secretar precizează că, în cazul aprobării amendamentului, Direcţia Economică asigură  resursa bugetară pentru această majorare.

Dl. Prisăcaru propune ca această majorare să fie făcută începând cu ianuarie 2015.

Dl. Stan solicită punctul de vedere al dnei. Popa, directorul economic.

Dna. Popa precizează că, la acest moment nu cunoaşte numărul exact de elevi care beneficiază de această bursă, dar poate exista varianta majorării acesteia.

Dl. Moţoc consideră că nu poate fi propusă o majorare a bursei, deoarece nu se cunoaşte numărul elevilor ce beneficiază de ea.

Dna. Popa propune ca la şedinţa următoare să prezinte o situaţie legată de elevii ce beneficiază de această bursă şi de efortul financiar din partea municipalităţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Dl. Enache îşi retrage amendamentul. Se aprobă cu 20 voturi pentru, o abținere - Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 269

3.                  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Prisăcaru, pentru a aduce la cunoștința consiliului situaţia prezenţei reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare din Municipiul Târgovişte aleşi anterior, conform informărilor primite de la unităţile de învăţământ. Se fac propunerile pentru noii reprezentanţi ai Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare, după cum urmează:

I.                   Grădiniţe

1.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 – Andrei Daniela

2.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 – Costache Violeta

3.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 3 – Dudea Cristian

4.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 8 „Raza de Soare” – Vulpoiu Mariana

5.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 9 „Alexandrina Simionescu Ghica” Păunescu Gavriel

6.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 – Popescu Isabelle Florina

7.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 14 – Avanu Vasile

8.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 15 – Apostoiu Gurau Mihaela Florentina

9.                  Grădiniţa cu program prelungit nr. 16 – Albu Laurenţiu

II.                Scoli cu clasele I-VIII

1.                  Scoala Gimnazială, “Vasile Carlova”

1.         Becheanu Mihaela

2.         Codreanu Lucian

2.                  Scoala Gimnazială „Ion Alexandru Brătescu Voineşti”

1.         Dumitru Roxana

2.         Mocănescu Irina

3.         Cioacă Nicoleta

3.                  Scoala Gimnazială „Smaranda Gheorghiu” ­

1.                  Costache Lucia

4.                  Scoala Gimnazială „Coresi”

1.         Pantea Viorel

2.         Grigorescu Doina

3.         Tănase Cătălin

5.                  Scoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”

1.         Mitroi Izabela

2.         Petrescu Victor

6.                  Scoala Gimnazială „Mihai Viteazul”

1.         Dragomir Elena

2.         Mosor Sorina

3.         Puşcaşu Andreia

7.                  Scoala Gimnazială „Grigore Alexandrescu”

1.         Chiru Andi

2.         Cîrstian Mirela

8.                  Scoala Gimnazială „Radu cel Mare”

1.                  Valentin Marian

2.                   Tomescu Constantin

9.                  Scoala Gimnazială „Paul Bănică”

1.                  Tică Dan Alexandru

2.                   Ioniţă Gheorghe Marian

10.                       Scoala Gimnazială „Matei Basarab”

1.                  Vitiuc Nicolae

2.                  Mihai Vasilica

 

III.                      Colegii nationale, licee, grupuri scolare

1.                  Colegiul National „Ienachita Vacarescu”

1.                  Cristea Chiru Cătălin

2.                   Mihai Magdalena

3.                   Georgescu Anca

2.                  Colegiul National „Constantin Carabela”

1.         Ioniţă Ştefan

2.         Vlăsceanu Daniela

3.                  Colegiul National „Constantin Cantacuzino”

1.         Stancu Ferezia

2.         Stoia Sorin Ion

3.         Pătrășcan Bianca

4.       Colegiul Naţional „Ion Ghica”

1.         Moţoc Honorius

2.         Oltei George

3.         Bănescu Rodica

5.         Liceul de  Arte „Balasa Doamna”

1.         Oprescu Virgil - Ciprian

2.         Dan Radu

6.                  Liceul Teoretic „ Petru Cercel”

1.         Mitrescu Gabriel

2.         Mihai Valentin

7.                  Liceul “I.H.Radulescu”

­­­­­­­­­­­­­­­­­­1.         Ciocîrlan Adrian - Dumitru

2.         Petrescu Mircea

8.                  Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gura de Aur”

1.         Baicu Adrian

9.                  Grup Scolar Industrial „Nicolae Cioranescu”

1.              Nica Ionuţ

2.              Marin Sandu

10.       Grup Scolar „Voievodul Mircea”

1.         Toboşaru Cosmin George

2.         Staicu - Constantin - Dan - Dorin

3.         Ticsa Florina Elena

11.       Grup Scolar „Constantin Brâncoveanu”

1.              Lunescu Cosmin

2.               Miriţă Petre

12.       Grup Scolar de Constructii „Nicolae Mihăescu”

1.                     Bercu Adrian

13.       Grup Scolar Electrotehnic „Spiru Haret”

1.         Prisăcaru Eduard Dănuţ

2.          Dumbravă Ionuţ Marius

14.       Liceul Tehnologic de Transporturi Auto “Mr. Scarlat Lăzureanu”

1.                     Ianculescu George

2.                     Apostolescu Andreea - Tania

15.                       Palatul Copiilor

1.         Babeu Pavel

2.         Gheorghilaş Cristina

16.       Club Sportiv Şcolar

1.         Nicolae Groza

2.         Tătăranu Mihai

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile susmenționate. Se aprobă cu 20 voturi pentru, un consilier lipseşte din sală - Dobândă Ion, proiectul devenind HCL nr. 270

4.                  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Târgovişte în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru unele unități școlare din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta situaţia existentă și precizează că executivul propune un singur funcţionar care să facă parte din aceste comisii, în persoana dnei. Ionescu Florentina Mirela, funcţionar specializat pe acest tip de activitate.

Dna. Diaconu precizează că aceste comisii ar trebui să se întrunescă lunar şi menţionează că începând cu luna noiembrie mai multe scoli vor intra în procesul de acreditare. De asemenea dna. Diaconu o propune pe dna. Zamfirescu Crina Elena pentru a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur”.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dna. cons. Diaconu. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 271

5.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru depozitarea deșeurilor în rampa Aninoasa

Se dă cuvântul dnei. Mihai pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 3 abțineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen şi Enache Lucian, un consilier lipseşte din sală - Bozieru Cosmin, proiectul devenind HCL nr. 272

6.                  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Crintescu, sef serviciu Impozite și Taxe, pentru a prezenta materialul.

Dl. Enache consideră că nu sunt oportune astfel de derogări, deoarece sunt descurajaţi cei care plătesc la timp.

Dl. Crintescu afirmă că pentru cei ce au plătit impozitul în primele trei luni ale anului au fost acordate scutiri de 10%.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abținere - Enache Lucian, doi consilieri lipsesc din sală: Bozieru Cosmin şi Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind HCL nr. 273

7.                  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pe anul 2014

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi pentru, o abținere - Pătraşcu Eugen, un consilier lipseşte din sală - Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind HCL nr. 274

8.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 30.09.2014

Se dă cuvântul dnei. Popa pentru a prezenta materialul.

Dl. Stan precizează că la anumite unităţi de învăţământ există venituri proprii, dar şi venituri de la buget.

Dna. Popa precizează că nu toate instituţiile au venituri proprii.

Dl. Rădulescu doreşte să ştie ce reprezintă sintagma „hrană pentru oameni” ce se regăseşte la detalierea cheltuielilor de la Grădiniţa nr. 15 - 54.000 lei.

Dna. Popa afirmă că această sintagma este folosită de lege si reprezintă hrana achiziţionată pentru copii.

Dl. Georgescu doreşte să ştie ce reprezintă sumele care au fost alocate pentru biserici.

Dna. Popa afirmă că sumele reprezintă costul gazelor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, 2 abțineri: Rădulescu Cătălin şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 275

9.                  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

9.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ S+P+1, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Soarelui, nr. 25 beneficiar HOSSU ANA MARIA

Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 276

9.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 GARAJ, FOIȘOR, PISCINĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, Târgoviște, str. Cornel Popa, nr. 63 beneficiar VOICU OVIDIU

Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru, un consilier lipseşte din sală - Dobândă Ion, proiectul devenind HCL nr. 277

10.                       Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. cu suma de 600.000 lei

Se dă cuvântul dlui. Stanciu pentru a prezenta materialul.

Dl. Enache precizează că Termica a fost cea care a provocat mari pierderi financiare din bugetul municipiului. De asemenea aminteşte că au fost achiziţionate motoarele în cogenerare, în mandatul dlui. Furcoiu, iar în mandatul dlui. Boriga a fost adoptată o hotărâre prin care li se permitea locatarilor din blocurile racordate la Termica să îşi monteze centrale individuale. Tot dânsul aminteşte că la începutul anului a fost adoptată o hotărâre prin care s-a majorat capitalul S.C. Municipal Construct S.A. tot ca urmare a datoriilor preluate de la Termica, că motoarele în cogenerare sunt păzite, deşi nu pot fi utilizate, motiv pentru care consideră că este o pierdere financiară tot pentru Municipiul Târgovişte şi doreşte să ştie dacă aceste motoare pot fi vândute.

Dl. Rădulescu aminteşte că în momentul predării termiei către Municipal Construct s-a predat şi obligaţia achitării acestor motoare în cogenerare și că suma de 600.000 lei nu reprezită doar plata pentru paza acestor motoare ci şi ultima rată din costul lor.

Dl. Pătraşcu precizează că trecerea de la Termica la Municipal Construct a fost făcută în primăvară şi aminteşte că a fost numit un administrator special, care trebuia sa prezinte rapoarte de activitate.

Dl. Stan doreşte să ştie ce se va întâmpla cu aceste motoare după achitarea lor şi precizează că suma solicitată este pentru achitarea unor debite care nu sunt imputabile S.C. Municipal Construct S.A.

Dl. Stanciu precizează că vor fi căutate soluţii legate de aceste motoare.

Dl. Secretar precizează că pentru luarea unor astfel de decizii trebuie să devenim proprietari ai acestor motoare, apoi existând varianta valorificării lor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, o abținere - Enache Lucian, proiectul devenind HCL nr. 278

11.                       Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 2624/29.01.2009, aprobat prin H.C.L. nr. 316/2009

Se dă cuvântul dlui. Bălaşa pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, o abținere - Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 279

12.                       Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a rețelelor de transport şi distribuţie energie termică pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

Dl. Rădulescu doreşte să ştie dacă reţeaua este subterană sau supraterană.

Dl. Maican afirmă că este vorba despre reţelele supraterane.

Dl. Enache doreşte să ştie ce se va întampla cu aceste reţele subterane şi supraterane. De asemenea mai precizează că 400 m din reţeaua supraterană de la Liceul „Nicolae Ciorănescu” a dispărut, fără a fi casată şi consideră că a fost valorificată de alte persoane.

Dl. Prisăcaru consideră că problemele ar trebui discutate în şedinţele de comisii, iar în plen să fie luate doar deciziile.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 280

13.                       Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

Dl. Stan doreşte să ştie dacă obiectele ce aparţin locurilor de joacă mai sunt în locaţiile respective.

Dl. Maican precizează că o parte din ele au fost ridicate deoarece se aflau în zona P.I.D- urilor, iar altele au fost ridicate deoarece prezentau pericol de exploatare.

Dl. Stan consideră că trebuie să fie achiziţionate obiecte noi pentru locurile de joacă şi că ar fi trebuit achiziţionate înainte de a fi casate cele vechi.

Dl. Dumitrescu consideră că ar trebui achiziţionate obiecte din materiale rezistente, pentru a nu se mai face discriminare, în funcţie de vârsta şi greutatea copilului.

Dl. Stan propune crearea unor locuri de joacă şi în alte zone, în care momentan nu există.

Dl. Prisăcaru consideră necesară casarea anumitor locuri de joacă şi propune, ca pentru bugetul anului următor, să fie luată în calcul achiziţionarea de noi obiecte pentru aceste spaţii.

Dl. Pătraşcu afirmă că unele locuri de joacă au fost ridicate în urmă cu un an şi consideră că era necesar să fie prezentate soluţii pentru achiziţionarea unor noi obiecte pentu locurile de joacă.

Dl. Enache precizează că pe zona Micro IX nu există locuri de joacă şi consideră că trebuie înfiinţat un loc de joacă în zona respectivă.

În ședința din data de 26.11.2014 dl. Enache face precizarea că în procesul verbal al ședinței din data de 29.10.2014, referitor la acest punct al ordinei de zi, s-a consemnat lipsa locurilor de joacă în Micro IX și nu în Micro VIII așa cum a susținut în ședință.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 281

14.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

1.                  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Regele Carol I, nr. 70, în curtea Grupului Şcolar „Voievodul Mircea”

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 6 abțineri: Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 282

2.                  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 6 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, nr. 28, în curtea Liceului ”Ion Heliade Rădulescu”

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, o abținere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 283

3.                  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 152 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în spatele imobilului din str. Udriște Năsturel, între bl. 20-21, în vederea construirii unei anexe-depozit

Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

Dl. Enache precizează că spaţiul respectiv este lipit de bloc, ceea ce nu este legal. De asemenea afirmă că în partea stângă a terenului respectiv este o trecere, un gang prin care se circulă şi consideră că, prin construcţia respectivă, nu se va mai putea circula prin acea zona și solicită ca la eliberarea autorizaţiei să se tină cont de prevederile legale.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 6 abțineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind HCL nr. 284

      Se propune numărul de 4 membri ai comisiilor. Se fac propuneri pentru comisiile de închirieri/concesiuni: Moţoc Honorius, Dobândă Ion, Georgescu Alen şi Diculescu Maria. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune voturlui componenţa comisiei. Se aprobă cu 20 voturi pentru şi o abţinere - Albu Andrei.                       

       Este propus dl. Stan pentru a fi preşedinte pentru ședințele consiliului local din luna noiembrie. Se aprobă în unanimitate.

 

   Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                   prof. Dănuţ Tică                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. U.M.