PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 29.05.2014

 

          Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, absenţi fiind Georgescu Alen, Moţoc Honorius, Tica Dănuţ şi Mocanu Livia - absent motivat, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

         Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2437 din data de 22.05.2014.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi va fi condusă de dna. cons. Diana Elena Diaconu, aleasă preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna mai.

     Se dă cuvântul dlui. Primar care precizează că există la mapă un raport referitor la competiţia de handbal desfăşurată cu sprijinul Consiliului Local Municipal Târgovişte, îl invită pe Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte să înmâneze consilierilor locali câte o eşarfă cu însemnele Clubului Sportiv Municipal, ca urmare a câstigării de către echipa de baschet feminin a celui de al 11-lea titlu de campioană a României, amintind totodată şi de echipa de volei care a obţinut locul 5.

     Dna. Diaconu precizează că la registratura primăriei a fost depusă o contestaţie la procesul verbal încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 17.04.2014, semnată de reprezentanţii PNL: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen. Se dă cuvântul dlui. Enache pentru a aduce lămuriri asupra conţinutului acestei contestaţii. Dna Diaconu dă citire contestaţiei.

     Dl. Stan susține că absenţa nemotivată nu este o sancţiune, ci o consecinţă a faptului că a fost părăsită sala de şedinţe - art. 103 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local, precizează că preşedintele de şedinţă, dna. Diculescu Maria, nu poate fi sancţionat deoarece a acţionat conform prevederilor legale și consideră contestaţia neîntemeiată.

     Dl. Ţuţuianu afirmă că în contestaţie se vorbeşte despre o iluzorie încălcare a Regulamentului Consiliului Local şi propune sancţionarea dnei. Diaconu, preşedintele de şedinţă, ca urmare a introducerii pe ordinea de zi a unui material, fără ca acesta să fie prezentat consilierilor. 

     Dna. Diculescu susține că nu este de acord cu această contestaţie şi că pe ordinea de zi sunt puncte mult mai importante decât această contestaţie.

     Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței ordinare a consiliului local din data de 17.04.2014. Se aprobă: 13 voturi pentru, 4 abțineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Enache Lucian şi Diaconu Diana.

     Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței extraordinare a consiliului local din data de 25.04.2014. Se aprobă: 15 voturi pentru, două abțineri: Bozieru Cosmin şi Dobândă Ion..

    Se propune suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte:

15.3     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2

15.4      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiței, nr. 3, în vederea amenajării unei parcări auto

15.5      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

15.6      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei Clubului de Bridge ”Valahia” Târgoviște în vederea desfăşurării turneului national de bridge ”Chindia”

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Valahia”

Puncţul 6 - Proiect de hotărâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică, se retrage de pe ordinea de zi.

          Se supune la vot pe ordinea de zi cu suplimentările propuse și retragerea punctului 6. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 141.

2.    Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și comuna Răzvad prin Consiliul Local Răzvad în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ZONA METROPOLITANĂ TÂRGOVIȘTE”

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se fac propuneri pentru Comitetul Director al asociaţiei: Cioacă Nicolae Gabriel şi Bălaşa Constantin. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 17 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 142.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar care precizează că hotărârea prezentată consilierilor este alcătuită din două mandate, ambele pentru şedinţe ordinare ale A.G.A de la Compania de Apă. Deoarece din rândul consilierilor există 3 persoane angajate ale Companiei de Apă, vor fi întocmite două hotărâri: una pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 945, în care se vor supune spre aprobare Situațiile financiare ale anului 2013, Raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2013, Propunerea de repartizare a profitului net realizat pentru exercițiul financiar al anului 2013 pe destinații, Fondul de participare la profit al salariaților, iar cea de a doua, ora 1000, pentru revocarea membrilor actualului Consiliu de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A. şi alegerea noilor membri precum şi a preşedintelui Consiliului de Administrație, urmând ca cei trei consilieri să se abţină la prima hotărâre. Se supune la vot primul proiect de hotărâre privind sedinţa A.G.A de la ora 945. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Bănescu Rodica, Babeu Pavel şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 139.

3.2 Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

          Dl. Secretar precizează că au fost făcute propuneri pentru membrii Consiliului de Administraţie, în urma recrutării făcute de Fox Management Consultants. Dl. Stan face o propunere referitoare la modalitatea de vot: să fie  încercuite numerele din dreptul persoanelor care vor face parte din Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă și doreşte să ştie dacă hotărârea aflată pe ordinea de zi corespunde cerinţelor legale.

          Dl. Secretar precizează că există propunerea Asociaţiei de Dezvoltare Comunitară, materializată într-o hotărâre emisă de asociaţie, motiv pentru care  proiectul aflat pe ordinea de zi este legal.

          Dl. Enache propune să fie încercuite persoanele ce vor face parte din Consiliul de Administraţie şi tăiate celelalte persoane aflate pe buletinul de vot.

          Se supune la vot propunerea dlui. Stan. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Dobândă Ion, Bozieru Cosmin şi Enache Lucian.

          Sunt redactate buletinele de vot. Se desfăşoară votul secret. Se dă citire rezultatelor votului secret:

1.             Cristea Chiru Catalin - 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

2.             Brezan Ovidiu - 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă;

3.             Iancu Avram - 0 voturi pentru, 14 voturi împotrivă;

4.             Iacob Constantin Ciprian - 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă;

5.             Goicea Valeriu - 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

6.             Ponorica Ion - 0 voturi pentru, 14 voturi împotrivă;

7.             Cimpoaca Ninel - 1 vot pentru, 13 voturi împotrivă;

8.             Caracota Iancu - 2 voturi pentru, 12 voturi împotrivă;

9.             Simion Adrian  - 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă;

10.         Druga Mihail - 1 vot pentru, 13 voturi împotrivă;

11.         Popa Daniela  Elena - 14 voturi pentru, 0 voturi împotrivă;

12.         Popa Aurelian - 1 vot pentru, 13 voturi împotrivă;

13.         Nastasia Dumitru - 1 vot pentru, 13 voturi împotrivă;

14.         Mariuțan Alexandru - 11 voturi pentru, 3 voturi împotrivă.

și 3 voturi nule.

În urma centralizării voturilor exprimate, s-a hotărât: Cristea Chiru Cătălin, Popa Daniela, Goicea Valeriu, Brezan Ovidiu, Iacob Constantin Ciprian, Simion Adrian, Mariuţan Alexandru, membri în Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

          Sunt redactate buletinele de vot pentru alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie. Se foloseşte aceaşi modalitate de vot ca în cazul alegerii membrilor Consiliului de Administraţie. Se desfăşoară votul secret. Se dă citire rezultatelor votului secret:

1.    Cristea Chiru Catalin - 2 voturi pentru, 13 voturi împotrivă;

2.    Brezan Ovidiu - 0 voturi pentru, 15 vot împotrivă;

3.    Iacob Constantin Ciprian - 3 voturi pentru, 12 voturi împotrivă;

4.    Goicea Valeriu - 0 voturi pentru, 15 voturi împotrivă;

5.    Simion Adrian  - 10 voturi pentru, 5 voturi împotrivă;

6.    Popa Daniela  Elena - 0 voturi pentru, 15 voturi împotrivă;

7.    Mariuțan Alexandru - 0 voturi pentru, 15 voturi împotrivă.

         și 2 voturi nule.

          În urma centralizării voturilor exprimate, s-a hotărât: Simion Adrian preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

          În urma votului secret sunt aleşi cei 7 membri şi Preşedintele Consiliului de Administraţie. Se aprobă proiectul de hotărâre, devenind H.C.L. nr. 140.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/17.04.2014 referitoare la înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2014

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Paraschivescu, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 143.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Realizare racorduri de branşament - sistem canalizare Cartier Priseaca - Municipiul Târgovişte”

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 144.

6.    Proiect de hotărâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiţii din cadrul Direcţiei Grădina Zoologică - RETRAS

7.    Proiect de hotărâre privind acceptarea donației sumei de 8000 lei in vederea restaurării bustului poetului Grigore Alexandrescu

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 145.

8.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei în vederea desfăşurării evenimentului cultural „Zilele de poezie și a Concursului national de poezie – ”Constantin Virgil Bănescu” - ediţia a V - a

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Niţu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 146.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

a.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 295, beneficiar DEACONESCU MARIUS IONUŢ

          Dl. consilier Enache solicită ca punctele din ordinea de zi să fie predate consilierilor în termenul prevăzut de lege.

          Dl. consilier Stan propune ca documentaţiile PUZ să fie însoţite şi de documentaţia topo.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 147.

b.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ P+3E”, Târgoviște, Calea Domnească, nr. 155, beneficiar S.C. EUROGUARD S.R.L.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 7 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, devenind H.C.L. nr. 160

c.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE CLĂDIRE SEDIU BIROURI P+1”, Târgoviște, Calea Bucureşti, nr. 36 A, beneficiari MOLDOVEANU MIHĂIŢĂ şi STURZA CONSTANTIN FLORIN

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 148.

d.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M”, Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I, nr. 44, beneficiari LĂZĂROIU RADU GEORGE şi LĂZĂROIU RAMONA MARIANA

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 149.

e.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Reamplasare corpuri de clădire la unitate de producţie pentru fabricare corpuri de iluminat”, Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34 A, beneficiar S.C. SICAL S.R.L.

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 150.

          Dnii. consilieri Prisăcaru şi Dumitrescu părăsesc lucrările şedinţei cu acordul preşedintelui. În sală rămân 15 consilieri.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2014 al comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 151

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2014 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 152

12.    Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgovişte în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor a terenului aferent Parohiei Buna Vestire, în suprafaţă de 1564 mp, situat în strada Vlad Ţepeş, nr. 6 B

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri: Babeu Pavel, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Pantea Viorel şi Răducanu Tudorică.

13.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei părți din imobilul ”Punct Termic C”, situat în Târgoviște, str. Revoluției, nr. 8B către Clubul Sportiv Municipal Târgoviște

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere - Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 153

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită în vederea edificării de locuinţe, a unui număr de 8 loturi cămine de casă, conform Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Nicolae Tinel pentru a prezenta materialul.

          Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce sunt atribuite doar 8 loturi, dacă sunt anulate 9 repartitii anterioare.

          Dl. Nicolae precizează că unul dintre aceste loturi este împărţit între două persoane.          

          Dl. Rădulescu doreşte să ştie câte cereri pentru locuri de casă sunt.

          Dl. Nicolae precizează că sunt 520 de cereri.

          În aceste condiţii, dl. Rădulescu propune să fie atribuite 9 loturi pentru 9 persoane.    

          Dna. Diculescu precizează că există o solicitare de retragere a dnei. Nedelschi Diculescu Letiţia Maria, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte cu nr. 12824/26.05.2014.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru şi 4 abţineri: Albu Andrei, Rădulescu Cătălin, Pătraşcu Eugen şi Stan Cristian.

15.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spațiu în suprafaţă de 32,86 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în Piața Vlad Ţepeş

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 154

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a două locuri de parcare situate în Municipiul Târgovişte, str. Calea Domnească, nr. 251

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

Dl. Enache precizează că prin concesionarea acestor locuri va fi îngreunat traficul în zonă şi aminteşte că fiecare instituţie trebuie să deţină locuri de parcare în incintă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi pentru şi 13 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 78 mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Laura Stoica, nr. 2

            Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 155

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 432 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Calea Ialomiței, nr. 3, în vederea amenajării unei parcări auto

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri: Albu Andrei Rădulescu Cătălin şi Ţuţuianu Ioan.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Gării, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se respinge cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri: Bozieru Cosmin şi Dobândă Ion.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren în suprafaţă de 30 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, în curtea Grădiniţei nr. 14

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul.

         Dl. Enache precizează că materialul a fost primit înaintea şedinţei şi nu a fost prezentat în comisii. Se supune la vot. Se respinge cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian.

16.    Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului public al municipiului Târgoviște

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 156

17.    Proiect de hotărâre privind actualizarea domeniului privat al municipiului Târgoviște

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 157

18.    Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul.

          Dl. Păunescu precizează că dl. Iancu Avram, deşi are calitatea de membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu și a candidat pe listele acestuia la poziția nr. 1, nu poate ocupa funcția consilier local în locul său, care a ocupat  poziția 3 pe buletinul de vot.

         Dl. Bozieru afirmă că dl. Păunescu şi-a pierdut calitatea de membru ca urmare a deciziei conducerii partidului și a Biroului Naţional de Coordonare de excludere din partid.

                     Dl. Păunescu afirmă că de excluderea din partid a aflat cu o lună în urmă, în şedinţa consiliului local, deoarece nu a primit înştiinţarea privind această excludere.

          Dl. Secretar susține că dl. Păunescu se află în situaţia prevăzută de art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali care prevede: Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: … h1) pierderea calității de membru al partidului politic…pe a cărui listă a fost ales.

               Dl. Stan precizează că în conformitate cu prevederile statutului Partidului Poporului Dan Diaconescu, excluderea din partid îşi produce efecte de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere. De asemenea mai precizează că au existat situaţii similare în care instanţele au anulat hotărârile Consiliului Local şi doreşte să ştie dacă pe linie internă a partidului a fost clarificată situaţia.

                     Dl. Păunescu precizează că a făcut o contestaţie către partid împotriva deciziei, dar nu a primit un răspuns.

          Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 4 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Enache Lucian și Diaconu Diana şi 11 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, devenind H.C.L. nr. 159 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI

19.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Iancu Avram

  Ca urmare a adoptării hotărârii nr. 159 proiectul nu mai poate fi supus dezbaterii.

 

 

20.    Prezentarea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Târgoviște pentru anul 2013

          Se ia act.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 6.000 lei Clubului de Bridge ”Valahia” Târgoviște în vederea desfăşurării turneului national de bridge ”Chindia”

                     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se respinge cu 3 voturi pentru şi 12 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

Diverse 2 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii “Valahia”

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna. Diculescu doreşte să ştie dacă acest punct este susţinut de un reprezentant al Universităţii „Valahia”. Deoarece în sală nu există reprezentanţi ai Universităţii Valahia se face o prezentare a materialului de către dl. Baicu, din partea executivului. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan şi Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 158.

          Se propune ca preşedintele pentru ședințele lunii iulie să fie dl. Bozieru Cosmin Petruţ. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru.

 

              Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Diana Elena Diaconu                              jr. Chiru Cătălin Cristea