PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 29.02.2016

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 17 din numărul de 18 de consilieri în funcție, absent fiind Prisăcaru Ciprian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Daniel-Cristian Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 948 din data de 24.02.2016.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

                 Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Rodica Bănescu.

            Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8. Se supune la vot. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Georgescu Alen.

            Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea amintită. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Tică Dănuț.

     Dl. Enache dorește să știe de ce componența Consiliului Local este de 18 consilieri și nu 21.

     Dl. Secretar aduce la cunoștință că mandatul de consilier municipal al dlui. Bozieru Cosmin Petruț a încetat ca urmare a Ordinului  Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 21/27.01.2016, mandatul dlui. Păunescu Mihai Andrei a încetat ca urmare a Deciziei nr. 281/17.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția a II-a Civilă, de Contencios administrativ și fiscal, iar mandatul dlui. Dumitrescu Claudiu a încetat ca urmare a Ordinului  Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 46/25.02.2016.

            Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26.01.2016. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Diaconu Diana.

            Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.01.2016. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

1.           Proiect de hotărâre privind transformarea unui post vacant din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 36.

2.      Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Salubritate

Se dă cuvântul dnei. Tănase pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 37.

3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pentru anul 2016, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Se dă cuvântul dnei. Tănase pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere - Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 38.

4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare și de gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dnei. Stan, reprezentant al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Dl. Enache amintește că este posibil ca anul viitor groapa de la Aninoasa să nu mai poată fi utilizată pentru depozitarea gunoiului, deoarece nu va mai exista spațiu și dorește să știe ce se va întâmpla cu deșeurile menajere în această situație și consideră că strategia prezentată nu este conformă cu realitatea.

     Dl. Primar precizează că este vorba despre o strategie a serviciului de salubrizare a Municipiului Târgoviște și în acest moment gestionarea deșeurilor provenite de la persoane fizice aparține Asociației de Dezvoltare Intercomunitară.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Dobândă Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 39.

5.      Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității, după caz, a aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița 

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Dl. Moțoc consideră că materialul trebuia susținut de reprezentanții Companiei de Apă și își manifestă nemulțumirea față de absența acestora. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel și  Tică Dănuț și 5 abțineri: Babeu Pavel, Diculescu Maria, Enache Lucian, Moțoc Honorius și Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 40 privind respingerea de către Consiliul Local al Municipiului Târgoviște a achiziționării de servicii juridice de către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița.

6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director (administrator general) al Direcției Complex Turistic de Natație  

Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 41.

7.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2016

Se dă cuvântul dnei. Popa, directorul economic, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 42.

Dl. Secretar precizează că începând cu punctul 8 majoritatea calificată pentru adoptarea proiectelor de hotărâri este de 12 voturi.

8.      Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietate privată a municipiului Târgoviște, din administrarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat în administrarea Direcției de Salubritate

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 43.

9.      Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Universitatea Valahia din Târgoviște a imobilului –Clădire Rectorat Universitatea Valahia- situat în Bulevardul Regele Carol I, nr. 2

     Se dă cuvântul dlui. Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu precizează că, având în vedere funcția pe care o deține în cadrul Universității „Valahia”, se va abține. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Țuțuianu Ioan și o abținere - Mocanu Livia, proiectul devenind H.C.L. nr. 44.

10.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Muntenia Nord S.A. – SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a municipiului Târgoviște în suprafață de 5,4 mp din str. dr. Leo Plângă, nr. 1B

     Se dă cuvântul dlui. Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 45.

SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în favoarea S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. - SDEE Târgoviște a exercitării dreptului de uz și servitute asupra terenului proprietate publică a Municipiului Târgoviște, în suprafață de 6 mp, situat în str. Matei Basarab, nr. 8

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 59.

11.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri imobile

     Se dă cuvântul dlui. Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 46.

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dlui. Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Țuțuianu Ioan și o abținere - Moțoc Honorius, dl. Albu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 47.

13.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri immobile

1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter (modul nr. 7)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 48.

2.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 8)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 49.

3.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 8,27 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 12)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 50.

4.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 22)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 51.

5.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,08 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 50)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 52.

6.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu comercial în suprafață de 10,12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj I (modul nr. 54)

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 53.

7.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui grup sanitar în suprafață de 20 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, parter

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 54.

8.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 22 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Constantin Brâncoveanu, zona parcare taxi

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 55.

9.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Târgoviște, strada Lt. Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Școlar ”Nicolae Ciorănescu”

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se respige cu 8 voturi “pentru”, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pantea Viorel și Tică Dănuț și 3 abțineri: Enache Lucian, Moțoc Honorius și Țuțuianu Ioan.

10.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  5 ani, a unui teren în suprafață de 15 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București, nr. 28, în curtea Școlii Gimnaziale ”Smaranda Gheorghiu”

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi “pentru”, 7 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel și Tică Dănuț și 3 abțineri: Diculescu Maria, Enache Lucian și Țuțuianu Ioan.

11.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de  2 ani, a unui teren în suprafață de 9 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Parcul Chindia

Se dă cuvântul dnei. Mihai, din partea Direcției de Salubritate, pentru a prezenta meterialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 2 abțineri: Diculescu Maria și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 56.

12.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 64,91 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Câmpulung, adiacent bl. 31-32

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe când a expirat contractul pentru acest amplasament. Dl. Maican precizează că a expirat în urmă cu trei luni și se va dispune demolarea clădirii existente dacă nu se va aproba acest proiect de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 6 voturi “pentru”, 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel și Tică Dănuț și 3 abțineri: Enache Lucian, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan.

13.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 30 ani, cu posibilitatea de prelungire 15 ani, a unui teren în suprafață de 15,26 mp, situat în Municipiul Târgoviște, adiacent străzii I.H.Rădulescu

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Enache dorește să știe dacă prin construirea scării respective nu se îngreunează accesul pompierilor în zona respectivă. Dna. Soare precizează că a fost obținut un aviz favorabil din partea ISU. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi „pentru” și 2 abțineri: Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 57.

14.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 70 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Gării, nr. 4L

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu precizează că pe suprafața respectivă ar trebui realizată o parcare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 2 voturi “pentru”, 8 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana,  Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Rădulescu Cătălin și Tică Dănuț și 7 abțineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Enache Lucian, Pătrașcu Eugen, Răducanu Tudorică și Stan Cristian.

15.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 643 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea Ialomiței

     Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 12 voturi „pentru”, un vot împotrivă: Rădulescu Cătălin și 4 abțineri: Dobândă Ion, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 58.

                 Se fac propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni: Enache Lucian, Diculescu Maria și Pătrașcu Eugen. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru și 2 abțineri: Pătrașcu Eugen și Țuțuianu Ioan.

                 Dl. Secretar precizează că procesele verbale ale lunii ianuarie trebuiau semnate de dl. Bozieru, în calitate de președinte de ședință, dar nu este posibil deoarece nu mai deține calitatea de consilier local, motiv pentru care propune desemnarea a trei sau cinci consilieri care să semneze procesele verbale. Dl. Rădulescu propune ca cei care fac parte din comisia desemnată mai sus să semneze și aceste procese verbale. Se supune la vot. Se aprobă cu 15 voturi pentru și 2 abțineri: Diaconu Diana și Pătrașcu Eugen.

Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna martie să fie dl. Pavel Babeu. Se supune la vot. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

     Cu aceasta ședința se declară închisă.

         

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                 ing. Rodica Bănescu                                               jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

Red. U.M.