PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 29.01.2015

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri în funcţie, (dl. Dumitrescu Claudiu și dna. Mocanu Livia vor veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgovişte de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziţia nr. 211 din data de 23.01.2015.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Tudorică Răducanu.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 10.12.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere: Tudorică Răducanu.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 17.12.2014. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere: Prisăcaru Ciprian.

Referitor la ședința din data de 29.12.2014 dl. cons. Enache îl întreabă pe dl. Secretar dacă ședința consiliului din data susmenționată a fost legală. Dl. Secretar face precizarea că la mapa de ședință există un răspuns formulat chiar de prefectul județului Dâmbovița.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 29.12.2014. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 8 abțineri: Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Moțoc Honorius, Enache Lucian, Diaconu Diana și Georgescu Alen.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de ocupare a postului de director al Direcției Grădina Zoologică

     Dl. Nițu, Șef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Albu dorește să știe dacă la Grădina Zoologică există un director interimar și ce studii are.

     Directorul interimar răspunde că a urmat facultatea de zootehnie.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 3

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște

     Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului cu amendamentele formulate în cadrul comisiei de urbanism a consiliului local.

Dl. cons. Rădulescu propune ca art. 13 al regulamentului să se completeze în sensul afișării și pe site-ul primăriei, nu numai la vizier, a anunțurilor de informare și consultare cu publicul privind intenția de elaborare a documentațiilor de urbanism.

     Dl. cons. Albu dorește să știe de ce nu a fost elaborat acest regulament din anul 2010, de când a devenit obligatoriu.

     Dna. Arhitect Șef răspunde că s-a primit o înștiințare în acest sens de la Consiliul Județean atât la nivelul municipiului cât și a celorlalte unități administrativ-teritoriale din județ.

     Dl. cons. Enache amintește că trebuie înființată la nivelul Primăriei comisia de amenajare a teritoriului și urbanism așa cum prevede legea.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele susmenționate. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 4

     În sală sosește dl. Claudiu Dumitrescu, fiind 20 consilieri prezenți.

3.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

     Dna. Poenaru, directorul economic al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. face prezentarea materialului în ceea ce privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

     Dl. Secretar face precizarea că articolul hotărârii referitor la mandatul pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății va fi supus votului deschis, iar cel referitor la completarea consiliului de administrație al societății, votului secret.

     Dl. Răducanu întreabă dacă acei consilieri care sunt angajați ai Companiei de Apă pot vota la acest punct.

     Dl. Secretar răspunde că fiind vorba despre aprobarea bugetului societății și nu de un interes personal sau patrimonial pentru sine sau familie, aceștia pot vota dacă doresc, nefiind într-o situație de incompatibilitate.

     Dl. cons. Albu dorește să știe dacă se dorește o creștere a prețului apei.

     Dl. Constantin, directorul general al societății, răspunde că este vorba despre o ajustare a tarifului după reguli și contracte stabilite în anii anteriori.

     Dl. viceprimar Stan dorește să știe care este raportul între contractul de finanțare și actualul buget.

     Dl. Constantin răspunde, referitor la contractul de finanțare, că este cel prin care se finanțează POS Mediu 1 încheiat între Compania de Apă și Ministerul Mediului, 82% din valoare reprezintă fonduri nerambursabile, aproximativ 9% fonduri de la bugetul local și de stat și 8,7% contribuția companiei.

     Dl. Stan întreabă în ce an a fost semnat contractul de finanțare, dacă există în contract o clauză care vizează planul de tarifare potrivit căreia acesta trebuie corelat cu rata inflației și dacă este în vigoare în prezent.

     Dl. director răspunde că în anul 2010 a fost semnat contractul de finanțare, acesta are prevăzută o astfel de clauză și este în vigoare în prezent.

     Dl. Stan întreabă care sunt consecințele nerespectării clauzei referitoare la ajustarea tarifului cu rata inflației.

     Dl. Constantin răspunde în aceste condiții partea de împrumut de la BERD va fi afectată, cota de 8,7% din contractul de finanțare fiind garantată de împrumutul BERD, împrumut care nu se acordă dacă nu continuă contractul de finanțare.

     Dl. viceprimar Stan dorește să știe dacă în lipsa împrumutului mai poate fi implementat POS Mediu 1.

     Dl. director răspunde că nu, din surse proprii compania neputând să susțină acest proiect.

     Dl. Stan întreabă care a fost cea mai mare creștere a tarifului, în ce an și cu cât, de la momentul semnării contractului de finanțare și până în prezent.

     Dl. director răspunde că între anii 2009-2011 a fost o creștere între  22% și 44%  și în prezent se solicită o creștere de 2,9 % pe doi ani; în anul 2010 o creștere de 22%, în 2011 de 43,5%, în 2012 de 26,% și în 2013 de 32%,

    

     Dl. viceprimar Prisăcaru dorește să știe care este ponderea salariilor în bugetul companiei în acest moment și care era ponderea în anul 2012.

     Directorul companiei răspunde că în acest moment ponderea salariilor în bugetul companiei este de 49,8%, aceeași fiind și în anul 2012.

     Dl. viceprimar Prisăcaru întreabă care este situația fondului de dezvoltare, când trebuia constituit și dacă acesta a fost constituit cum au fost utilizate sumele.

     Dl. Constantin răspunde că acesta trebuia constituit după anumite reguli și sumele au fost utilizate astfel: 5,5 milioane lei pentru achiziția de utilaje, 7,4 milioane lei rambursare la Ministerul Mediului reprezentând avansul acordat unei firme care nu a mai fost recuperat și compania a fost obligată să ramburseze din surse proprii banii primiți, fiind vorba de fonduri europene și 5,5 milioane lei reprezentând facturi neîncasate sau trecute în provizioane de la diferiți clienți.

     Dl. viceprimar Prisăcaru întreabă, în situația în care se va majora tariful, care va fi impactul asupra situației financiare a companiei, dacă această ajustare rezolvă problema Companiei de Apă.

     Dl. Constantin răspunde că această ajustare va rezolva situația numai în măsura în care se va realiza și programul de reducere a costurilor.

     Dl. viceprimar Stan întrebă care este ajustarea tarifului la acest moment și care a fost creșterea în perioada 2009-2013.

     Conducerea societății răspunde că în prezent se dorește o ajustare de 2,9% pe o perioadă de doi ani, în proporții egale atât pentru apă cât și pentru canal, iar în perioada 2009-2013 creșterea tarifului pentru canal a fost de 349%.

     Se supune la vot aprobarea limitelor  mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A., din data care va fi stabilită de Consiliul de administrație al societății,  în care se va supune spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa S.A pentru anul 2015.

Se aprobă cu 11 voturi pentru și 9 abțineri: Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Moțoc Honorius, Enache Lucian, Diaconu Diana și Georgescu Alen.

    Se redactează buletinele de vot pentru mandatul reprezentantului Municipiului Târgoviste în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE-DÂMBOVIŢA S.A pentru completarea cu trei membri a Consiliului de Administraţie. Se stabilește modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelor persoanelor pentru care nu se dorește numirea în cadrul consiliului de administrație, nefiind valabil buletinul pe care au rămas mai mult de trei nume sau pe care nu a rămas niciun nume.

     Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor se anunță rezultatul: 1.PONORICA ION: voturi pentru 0, voturi impotrivă 20; 2.CIMPOACA NINEL: voturi pentru 0, voturi impotrivă 20; 3.GRAD FLORIN: voturi pentru 11, voturi impotrivă 9; 4.COSTEA FANUT: voturi pentru 16, voturi impotrivă 4; 5.DRUGA MIHAIL: voturi pentru 10, voturi impotrivă 10; 6. POPA AURELIAN: voturi pentru 11, voturi impotrivă 9; 7.CONSTANTIN MIRCEA:voturi pentru 0, voturi impotrivă 20; 8. OLARU MARIN: voturi pentru 0, voturi impotrivă 20; OPRESCU CIPRIAN: voturi pentru 0, voturi impotrivă 20;  Voturi nule 0, membrii care completează Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte-Dâmboviţa S.A fiind: GRAD FLORIN, COSTEA FANUT, POPA AURELIAN, proiectul devenind H.C.L. nr. 5

4.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

     Reprezentantul S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abținere: Bănescu Rodica, dl. Dumitrescu Claudiu lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 6

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgoviște pentru anul 2015

     Reprezentantul S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgoviște face prezentarea materialului.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 7

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

     Reprezentantul S.C. MUNICIPAL SECURITY S.R.L. Târgoviște face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 8

      În sală sosește dna. cons. Mocanu, fiind prezenți 21 de consilieri.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul  2014

      Dna. Nastasia, din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 9

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță economică ai S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște pentru anul 2015

     Dna. Nastasia din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 10

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ ÎN SĂLI PENTRU CURSURI ȘI BIROURI”, Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 19B, beneficiar ȘTEFAN VIRGIL și ȘTEFAN TĂTĂRANU MARILENA BIANCA

     Dna. Soare, Arhitectul Șef al Municipiului face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 11

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180/26.03.2009 referitoare la aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița” şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare)

     Dl. Secretar face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Rădulescu susține că din raportul de specialitate al acestui punct de pe ordinea de zi reiese că s-a constatat, după derularea proiectului de reabilitare pe zona B, că rețeaua de drumuri cât și străzile și aleile interioare este îmbătrânită și degradată, rețeaua de apă și canalizare prezintă disfuncționalități, iluminatul stradal este deficitar, legăturile între zonele de locuit sunt dificlie, nu există zone verzi, parcajele sunt insuficiente și neamenajate, acestea fiind motivele pentru care se solicită creșterea cheltuielilor neeligibile la proiectul ”Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona B”, nefiind prezentat însă ce înseamnă, zona B, delimitarea acesteia, care au fost obligațiile celui care a câștigat licitația pentru realizarea acestui proiect, în urma contractului încheiat cu municipalitatea. Se reabilitează strada, dar pe strada Gen. I.E. Florescu canalizarea este mai sus decât subsolul blocurilor; când se reabilitează o strada aceasta presupune reabilitarea tuturor instalațiilor, utilităților care tranzitează sau intersectează strada. Se susține de către executiv că valoarea solicitată a fost mult mai mare dar nu au fost fonduri suficiente, dar nu au fost prezentate primele documentate înaintate Agenției de Dezvoltare Regională din care ar reieși că anumite străzi au fost scoase din proiect datorită insuficienței fondurilor. Valoarea de 5% din proiect pentru lucrări neprevăzute nu acoperă în totalitate ceea ce se dorește să se realizeze în noul proiect și se solicită 2.500.000 lei cheltuileli neeligibile fără ca aceste cheltuieli să fie detaliate, din acest material nereieșind că se solictă această sumă de bani pentru extinderea PID-ului în zona B.

     Dl. Secretar răspunde că pe strada Vidin nu a fost proiectată canalizare și parte a iluminatului public a fost refuzat la finanțare în prima solicitare adresată Agenției de Dezvoltare Regională; prin acest proiect, datorită economiilor existente între contractul de finanțare și contractul de execuție lucrări, s-a solicitat atât ceea ce nu s-a solicitat la începutul proiectului cât și lipsurile constatate pe parcursul desfășurării lucrărilor;          

     Dl. cons. Rădulescu susține că ar fi trebuit prezentate toate obligațiile prevăzute în contractul încheiat cu constructorul pentru acest proiect.

     Dl. viceprimar Prisăcaru precizează că prin acest proiect se rezolvă o problemă care oricum va trebui rezolvată în viitor, cu 39% din suma necesară, pentru că se folosesc fonduri europene.

     Dl. Secretar susține că cele două străzi Vidin fac parte din PID-ul B, au fost prevăzute inițial doar pentru a fi asfaltate și prin acest proiect revizuit, supliment de bani europeni se poate decoperta si se poate face canalizare, ele nefiind încă asfaltate în cadrul proiectului și au mai fost parcări omise de la proiectare.

     Dl. cons. Pătrașcu consideră că înainte de a prezenta acest proiect tehnic revizuit Agenției de Dezvoltare Regională, pe baza notelor de constatare, trebuia să fie prezentat și consiliului local. Proiectul tehnic revizuit trebuia aprobat de consiliul local, întocmit de o firmă de specialitate pe baza notelor de constatare întocmite de proiectant și dirigintele de șantier.

     Dl. Secretar răspunde că se solicită aprobarea consiliului local după ce s-a obținut acordul finanțatorului, proiectul a fost întocmit de către proiectant fără a se mai plăti nici o sumă în acest sens, fiind obligația acestuia.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru și o abținere: Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 2

11.    Proiect de hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al unui autoturism din administrarea Poliției Locale a Municipiului Târgoviște în administrarea Direcției Grădina Zoologică

     Reprezentantul Grădinii Zoologice face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 12

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 56/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

     Dna. Nastasia, din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 13

 

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 57/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de curăţenie în pieţele şi oborul din Municipiul Târgovişte către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Târgovişte

     Dna. Nastasia, din partea S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște, face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 14

14.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Salubritate a unui teren în suprafață de 5,45 ha situat în Târgoviște, Șoseaua Găești

     Dna. Mihai reprezentantul Direcției de Salubritate face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Enache amintește că în  PUG-ul din anul 2006, pe respectiva suprafață era prevăzut un parc industrial. Este de acord cu propunerea de înființare a unui cimitir dar consideră că ar trebui și punctul de vedere al Arhitectului Șef, dacă este necesară sau nu întreaga suprafață, dacă este cel mai bun amplasament.

     Dl. Prisăcaru subliniază nevoia înființării unui nou cimitir, în maxim doi ani nemaiexistând locuri în cimitirele existente și face precizarea că în vecinătatea Oțelinox-ului mai sunt disponibile 18 ha. Luna viitoare va fi supus aprobării consiliului local bugetul municipiului pentru anul 2015 și trebuie, în cazul aprobării acestui punct, prevăzut în buget.

    Dl. Enache consideră că ar trebui făcut un PUZ, înființarea unui nou cimitir ar trebui făcută în zona Teiș, având în vedere că la un kilometru de zona în care se dorește înființarea acestui nou cimitir se află Cimitirul Central.

    Dl. cons. Stan susține punctul de vedere al dlui. cons. Enache având în vedere că strategia de dezvoltare a municipiului Târgoviște este în lucru, susținând necesitatea înființării unui cimitir și obligația de a asigura astfel de serviciu, dar consideră că ar trebui integrat și acest punct în strategia de dezvoltare care urmează a se aproba la nivelul municipiului.

    Dl. Secretar face precizarea că actualele cimitire s-au extins cât a fost posibil, la un număr de aproximativ 1000 de decese/an, 300 sunt solicitări noi, 600-700 sunt folosite locurile vechi; aceste locuri se concesionează, ele nu pot fi înstrăinate. Executivul s-a orientat pentru această suprafață în zona respectivă  pentru că este înafara orașului, are acces la calea publică, este o suprafață cu o formă neregulată pe care este greu să se construiască ceva deasupra și este în vecinătatea unei stații electrice al cărei regim nu permite să construiești deasupra.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă : Albu Andrei și 6 abțineri: Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Enache Lucian, Diculescu Maria, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 15

15.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.     

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dnii. Stan și Georgescu nu sunt în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 16

16.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile.

16.1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani a unui teren, în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 10 “Radu cel Mare”

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Păunescu propune ca scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii să se facă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă cu 20 de voturi pentru și o abținere : Bozieru Cosmin, proiectul devenind H.C.L. nr. 17

16.2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 4 (patru) spaţii comerciale, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 18

16.3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial (depozit), în suprafaţă de 27 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului cu precizarea că s-a solicitat o perioadă mai mare pentru concesionare și anume de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

     Dl. Păunescu propune să fie supus votului cu perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă cu 19 voturi pentru și 2 abțineri : Țuțuianu Ioan și Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 19

16.4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 2 (două) terenuri, situate în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 20

16.5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 17 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, adiacent bl. A 3, sc. E, în vederea amenajării unei construcţii provizorii

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 21

16.6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 25 ani cu posibilitate de prelungire 12 ani şi 6 luni, a unui teren, în suprafaţă de 19 mp, situate în Municipiul Târgovişte, B-dul. I. C. Brătianu, adiacent blocului D 2, în vederea extinderii spaţiului comercial existent

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dl. Prisăcaru face precizarea că s-a propus acest termen pentru că este vorba despre un spațiu care se află alipit de un apartament al firmei respective și chiar dacă s-ar lua terenul și clădirea, nu ar putea fi folosit de municipalitate, neputând-se da altă destinație.

     Dl. cons. Albu consideră că este inestetic și nu ar fi trebuit concesionat de la început.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi pentru și 8 abțineri: Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Stan Cristian, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Georgescu Alen și dl. Păunescu nu este în sală.

     Se fac propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni : Babeu Pavel, Dobândă Ion, Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitte. Se supune votului componența comisiei. Se aprobă în unanimitate.

  Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna februarie să fie dl. Ciprian Prisăcaru. Se aprobă în unanimitate.

  Dl. cons. Cătălin Rădulescu a solicitat să fie prezentate de către Direcția Tehnică măsurile care s-au luat de către Municipiul Târgoviște pentru recuperarea sumelor datorate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului referitor la Programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, așa cum au fost prezentate în informarea întocmită de Direcția Tehnică și înregistrată cu nr. 30999 din data de 17.12.2014 depusă la mapa de ședință și de asemenea prezența directorului Direcției Tehnice, dl. Bălașa, la următoarea ședință a consiliului local pentru a fi prezentată informarea susmenționată.

 

Cu aceasta şedinţa se declară închisă.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

       Tudorică Răducanu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea