Inapoi

PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare din data de 28.10.2008

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 18771 din data de 21.10.2008.

La această şedinţă participă un număr de 20 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absentă fiind dna. Paraschiv Cornelia), directori şi sefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Briceag Paul Robert.

Se supun votului procesul verbal al şedinţei ordinare din 25 septembrie  şi al şedinţei extraordinare din 13 octombrie 2008. Dl. consilier Vasiliu are obiecţii privind modul de redactare al proceselor verbale. Dânsul afirmă că aceste procese verbale rămân, peste ani, ca dovezi ale hotărârilor luate şi ca urmare acestea ar trebui redactate ca adevărate stenograme şi nu prezentate ca rezumate. Sunt supuse la vot procesele verbale. Se aprobă 18 voturi pentru şi o abţinere: Vasiliu Emilian Teodor .

     Se supune votului ordinea de zi. Dl. consilier Vasiliu are obiecţii privind ordinea de zi, considerând că proiectele respinse în şedinţele anterioare nu mai pot fi readuse în discuţia Consiliului Local timp de 6 luni Dna consilier Diculescu propune amânarea proiectelor de hotărâri de la punctul diverse, pentru că materialele nu au fost susţinute şi în comisia economică. Se supune la vot ordinea de zi cu cele 7 puncte de diverse. Se aprobă: 14 voturi pentru: Ana George Bogdan, Babeu Pavel, Băluţă Vasile, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Oros Călin Dinu, Pantea Viorel, Răducanu Tudorică, Rusescu Gheorghe, Stănescu Iulian, Şerban Alexandru, Tănase Silviu Gabriel şi 5 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Constantinescu Marius

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al doamnei Păunaş Maria Roxana

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dna  Păunaş depune jurământul.

3.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate nr. 2, 4 şi 5. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Dl. consilier Stănescu face propuneri :dl. consilier Ana la comisia nr. 2, dl. consilier Răducanu şi dna. consilier Păunaş la comisia nr. 4, dl. consilier Rusescu şi dl. consilier Babeu la comisia nr. 5. Dl. consilier Vasiliu are o propunere: dl. consilier Frăţilă pentru comisia nr. 2. Dl. preşedinte de şedinţă Briceag susţine necesitatea votului secret pentru alegerea noului membru al comisiei nr. 2, deoarece există trei propuneri pentru această comisie. Dl. consilier Moţoc anunţă rezultatul votului: Ana George Bogdan – 13 voturi, Frăţilă Ioan Cezar – 1 vot, Vasiliu Emilian Teodor – 2 voturi. În urma votului din comisia nr. 2 va face parte dl. consilier Ana George Bogdan. Între timp se trece la votul persoanelor nominalizate pentru comisiile 4 şi 5. Dl. consilier Vasiliu, în semn de revoltă, demisionează din comisia nr. 4 şi optează pentru comisia nr. 2. Dl. consilier Briceag solicită o nouă propunere pentru comisia nr. 4, în locul dlui. Vasiliu. Dl. consilier Răducanu îl propune pe dl. consilier Băluţă. Dl. consilier Vasiliu reaminteşte că în cazul alegerii unor persoane votul este secret. Se supune la vot noua componenţă a comisiei nr. 4. Se aprobă: 19 voturi pentru şi un vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor- care susţine că modalitatea de alegere a consilierilor în comisii este ilegală.

Se supune la vot noua componenţă a comisiei nr. 5. Se aprobă: 19 voturi pentru şi un vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor – din aceleaşi considerente.

4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.        Proiect de hotărâre privind iniţierea demersurilor pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să cunoască modalitatea care va fi folosită pentru această delegare – concesiune sau parteneriat. Dl. consilier Briceag afirmă că va fi concesiune prin licitaţie. Dl. consilier Tănase face referire la termenul prevăzut în proiectul de hotărâre – cel de 49 de ani. Dl. consilier Briceag afirmă că acest termen ve fi stabilit prin caietul de sarcini, care se va întocmi după elaborarea studiului de oportunitate, studiu ce va fi întocmit în termen de 6 luni.

Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion şi Tănase Silviu Gabriel, 1 vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor  şi 16 voturi pentru.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal nr. 2, din data de 06.10.2008, al Comisiei de analiza si repartizare a locuintelor cu chirie pentru tineri construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

7.        Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, construite prin A.N.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

8.        Proiect de hotărâre privind reorganizarea comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac propuneri pentru această comisie: Tănase Silviu Gabriel şi Păunaş Maria Roxana. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împorivă: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

9.        Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 135/2006 referitoare la darea în folosinţă gratuită a suprafeţei de 920 mp, teren situat în str. Maior Spirescu nr. 1 către Clubul Sportiv Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ţuţuianu aminteşte că a solicitat informări privind vechea hotărâre. Dna consilier Diculescu aduce la cunoştinţa plenului punctul de vedere al comisiei nr. 1 şi solicită o corespondenţă între Primărie şi cei cărora li s-a dat terenul. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor (motivaţia-lipsă de responsabilitate) şi 19 voturi pentru.

10.  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 313/2008 referitoare la înfiinţarea Direcţiei de Cultură prin reorganizarea activitaţilor Teatrului Municipal „Tony Bulandra”, Teatrului pentru copii şi tineret „Mihai Popescu”, Casei de Cultură a municipiului „I.Gh. Vasiliu” şi a Direcţiei de Sport, Turism, Tineret şi Agrement 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu cere lămuriri dlui. secretar Cristea  referitor la Teatrul „ Tony Bulandra”, iar dl. secretar îşi rezervă dreptul de a răspunde în scris. Se supune la vot. Se aprobă: 1 vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor – consideră că instanţa trebuie să soluţioneze cazul, 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Tănase Silviu Gabriel şi 14 voturi pentru.

11.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.  Analiza oportunităţii achiziţionării blocului de garsoniere din str. Laminorului nr. 2 (P+4E), 104 camere

      Se dă citire solicitării. Dl. consilier Liţă solicită amânarea acestui punct şi deasemenea solicită şi o nouă ofertă Dl. consilier Vasiliu susţine că este vorba despre o analiză şi reaminteşte lipsa de locuinţe în Târgovişte. Dl. peşedinte de şedinţă Briceag supune votului solicitarea de amânare a dlui. Liţă. Se aprobă: 1 vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi Diculescu Maria şi 16 voturi pentru.

13.  Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii municipale în Santarem – Portugalia, pentru a participa la Conferinţa “Parteneriat prin patrimoniul cultural european”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se fac propunerile: Dl. consilier Ilie îl propune pe dl. consilier Liţă, iar dl. Dăncilescu îl propune pe dl. Răducanu. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să stie dacă sunt blocate, prin dispoziţia dlui. Primar, posturile pentru toate direcţiile subordonate Primăriei sau doar o parte a acestora. Deasemenea dl. consilier nu doreşte răspuns din partea dlui. Primar. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

15.   Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

16.  Proiect de hotărâre privind  transformarea unor posturi vacante în cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu reaminteşte că există o acţiune pe rolul instanţei privind acest club şi doreşte să stie dacă aici nu sunt blocate posturile. Se supune la vot. Se aprobă:1 vot împotrivă: VasiliuEmilian Teodor, 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Dănciulescu Ion şi 17 voturi pentru.

17.  Informare şi analiza acţiunilor în contencios administrativ formulate de către Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa împotriva HCL nr. 343,344,348,349 din data de 01.09.2008

S-a luat act. Dl. consilier Vasiliu a precizat că sesizarea Instituţiei Prefectului este corectă. Punctul de vedere al dlui. consilier Vasiliu este că acest act este o dovadă a lipsei de responsabilitate în luarea deciziilor.

18.  Informare, analiza acţiunilor în contencios administrativ formulate de către Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa împotriva HCL nr. 399 şi nr. 400 din data de 25.09.2008 şi proiecte de hotărâri privind revocarea HCL nr. 399 şi nr. 400 din data de 25.09.2008

Dna consilier Diculescu cere lămuriri privind aceste proiecte atacate de Instituţia Prefectului. Dl. secretar Cristea oferă informaţii privind cele două hotărâri atacate( H.C.L. 399 şi H.C.L. 400). Dl. consilier Vasiliu consideră ca nefondată hotărârea Instituţiei Prefectului. Dl. consilier Tănase propune discutarea întro şedinţă ulterioară a facilităţilor pentru pensionari. Dl. consilier Vasiliu susţine necesitatea acordării acestor ajutoare financiare către cetăţeni. Se supune la vot revocarea H.C.L. nr. 399 cu amendamentul repunerii în discuţie în şedinţa următoare. Se aprobă în unanimitate.

Dl. preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 400. Dl. consilier Vasiliu menţine ideea acordării de facilităţi pentru pensionari. Dl. consilier Briceag afirmă că acest punct va fi reluat, fiind înscris pe ordinea de zi viitoare. Se supune la vot . Se aprobă: 1 vot împotrivă: Vasiliu Emilian Teodor, 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu Gabriel, Ana George Bogdan, 13 voturi pentru, iar dl. consilier Frăţilă lipseşte din sala de şedinţă.

19.  Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei pentru Sport, Turism, Tineret şi Agrement Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu îşi arată nemulţumirea faţă de raportul de specialitate existent la mape. Deasemenea dânsul afirmă că nu este corectă desfiinţarea unei direcţii care a luat fiinţă înaintea Clubului Sportiv.  Tot dl. consilier Vasiliu aminteşte că acest proiect a mai fost prezentat în şedinţele Consiliului Local, dar a fost respins. Se supune la vot.  Se aprobă: 4 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor, 1 abţinere: Diculescu Maria şi 15 voturi pentru.

20.  Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru obiectivul “Grădiniţa nr. 17 Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Moţoc ia cuvântul şi afirmă că noul amplasament ales este cel mai potrivit. Dl. consilier Vasiliu cere lămuriri legate de noul amplsament, iar acestea îi sunt oferite de dl. director al Direcţiei Tehnice Constantin Balaşa. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

21.   Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei de verificare a situaţiilor de lucrări şi a stadiului fizic de execuţie pentru obiectivul “Reabilitare şi mansardare Bloc 1, tronsonul B, str. Laminorului, nr. 16, Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu propune şi un art. 3 care să prevadă ca această comisie să informeze periodic Consiliul Local despre modul  în care se desfăsoară lucrările. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în  unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. consilier Vasiliu. Se aprobă în unanimitate.

22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului “Modernizarea şi reabilitarea Parcului Mitropoliei” şi acordului cu privire la introducerea proiectului în lista de investiţii pe anul 2008

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu are obiecţii privind modul de întocmire al raportului de specialitate. Dl. director Bălaşa aduce lămuriri referitoare la acest referat. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate. Dl. consilier Dănciulescu nu este în sală.

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul “ Modernizare şi reabilitare Parcul Mitropoliei”

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu are obiecţii privind modul de întocmire al raportului de specialitate şi face trimitere la lege. Deasemenea dl. consilier Vasiliu are obiecţii legate de toaletizarea copacilor. Dl. consilier Briceag aduce lămuriri legate de acest subiect. Se supune la vot Proiectu de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

24.  Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii în cadrul Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru coordonarea investiţiilor în infrastructură din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Având în vedere că proiectul are la bază o iniţiativă a dlui. consilier Stănescu, se doreşte ca dumnealui să facă precizări legate de acest subiect. Legat de această comisie şi de activitatea pe care o desfăşoară au avut intervenţii şi dnii consilieri: Tănase, Dănciulescu, Frăţilă, Rusescu şi Ana şi dna. consilier Diculescu. În urma discuţiilor purtate în plenul şedinţei, dl. preşedinte de şedinţă Briceag supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. Dl. consilier Briceag solicită propuneri pentru cei 5 membrii ai comisiei. Dl. consilier Liţă face propunerile: Stănescu Iulian, Babeu Pavel, Oros Călin Dinu, Şerban Alexandru, Băluţă Vasile, Liţă Ion şi Ilie Valentin. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă: 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 13 voturi pentru. Dnii. consilieri Ana George Bogdan şi Frăţilă Ioan Cezar lipsesc din sală.

25.  Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijine financiare pentru activităţi culturale

     Dl. Consilier Vasiliu reaminteşte , în cazul editării de materiale, s-a stabilit ca autorii lucrărilor se prezinte în faţa Consiliului Local.

25. a. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3000 lei,dlui. prof. Platco Eusebiu, în vederea editării cărţii de antologie şi critică literară (pentru clasele IX-X) “Aristac şi alte măşti literare”

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Din sală lipsesc dnii consilieri Ana şi Frăţilă.

25.     b. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 3.030 lei, dnei. Manea Lăcrămioara pentru fiica sa Manea Mihaela, elevă a Liceului de Arte “Bălaşa Doamna”, în vederea participării la concursul internaţional de pian “Simone-Delbert-Fevrier”, ce se va desfăşura in perioada 2-5 noiembrie 2008, în Franţa –Cote D’Azur

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25. c. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 5000 lei, prof. univ.dr. Oproiu Mihail şi conf. univ. dr. Agnes Erich, în vederea editării cărţii “Cultura Târgovişteană Medievală”

     Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

26.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială

       Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să stie dăcă organigrama este blocată sau nu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

27.  Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de asistare prin Cantina de Ajutor Social

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

28.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi pensionarilor din Municipiul Târgovişte

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu doreşte să-şi exprime nemulţumirea că nu toţi pensionarii vor beneficia de aceste facilităţi şi deasemenea doreşte ca în art. 1 să se precizeze că se aprobă „ la cerere” aceste abonamente. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Ana George Bogdan şi 19 voturi pentru .

29.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 din HCL nr. 282/16.07.2008 referitoare la achiziţionarea/schimbul unor suprafeţe de teren proprietate privată, ce sunt afectate de proiectul „Modernizare şi reabilitare drum de centură al Municipiului Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu cere lămuriri legate de sumele de bani prevăzute în anexă, dar şi legate de persoanele menţionate în aceasta. Dl. consilier Stănescu dă răspuns la solicitarea dlui. consilier Vasiliu. Se supune la vot. Se aprobă: 5 abţineri: Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

30.  Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. ASEL S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

31.  Proiect de hotărâre privind atribuirea a 27 loturi cămin de casă, conform Legii nr.  15/2003, unor cetăţeni din Cartierul Romlux

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare.  Dl. consilier Vasiliu face o propunere – să fie scoase la vânzare aceste terenuri, la un preţ modic. Dl. consilier Briceag susţine că această propunere ar crea o problemă – aceea că oricine poate solicita achiziţionarea unui teren în zona respectivă. Dl. consilier Răducanu ia cuvântul, aducând lămuriri legate de acest proiect. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Vasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

32.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unor terenuri aparţinând  domeniului public al Municipiului Târgovişte

Dl. consilier Oros afirmă că nu este de acord cu existenţa unor spaţii  comerciale în incinta instituţiilor de învăţământ. Din acest motiv dl. consilier anunţă că se va opune la proiectele care au ca obiect astfel de spaţii.

32.1       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 45 mp, situat în str. Virgil Drăghiceanu – în incinta Grădiniţei nr. 8, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

          Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Oros Călin Dinu şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

32.2       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 14 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică

          Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se supune la vot. Se respinge: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Oros Călin Dinu şi 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

32.3       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, aparţinând domeniului public, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare

          Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot.  Se respinge: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Oros Călin Dinu şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. Dl. consilier Vasiliu lipseşte din sală.

32.4       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 5 ani, cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – în incinta Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial pentru birotică – calculatoare

          Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă: Oros Călin Dinu şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan. Dl. consilier Vasiliu lipseşte din sală.

32.5       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în zona Complexului Comercial „Mondial”, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei minirulote pentru dulciuri

          Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 13 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan,  Vasiliu Emilian Teodor şi Ilie Valentin.

32.6       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioada de 4 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 9 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 69, Municipiul Târgovişte în vederea amplasării unei rulote tip fast food

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se respinge: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor , 13 voturi pentru, iar dl. Şerban lipseşte din sală.

Dl. consilier Moţoc face precizarea că, pentru a fi închiriate spaţiile din interiorul instituţiilor de învăţământ, este necesar avizul Ministerului Învăţământului.

33.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Târgovişte

33.1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de  5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public,  în suprafaţă de 50 mp, situat în str. A.I. Cuza, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare.  Dl. consilier Vasiliu cere lămuriri privind termenul de „ terasă sezonieră”. Dl. consilier Briceag oferă lămuriri în acest sens. Dl. consilier Ana precizează că cel care concesionează plăteşte pe durata întregului an. În sala de şedinţă este prezent şi proprietarul firmei „ New House”, care solicită cuvântul, pentru a prezenta situaţia în care se află.  Dânsul susţine că firma pe care o deţine va fi prejudiciată de prelungirea terasei prevăzută în proiectul de hotărâre. Dumnealui precizează că terenul ce urmează a fi concesionat se află în faţa firmei pe care o deţine şi că amplasarea în acest loc a unei terase ar masca faţada acesteia Dl. consilier Briceag cere lămuriri în acest sens dlui. director al D.A.P.P.P. – Maican Dorin şi dnei. Arhitect Şef al Municipiului Târgovişte – Lenia Leca. Dna. consilier Diculescu propune amânarea acestui proiect. Dl. secretar Cristea aduce lămuriri privind scoaterea la licitaţie a terenului, în sensul că terenul se va adjudeca, prin licitaţie publică, iar proprietarii spaţiilor riverane nu au drept de preferinţă.  Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi   Vasiliu Emilian Teodor, 15 voturi pentru, iar dl. consilier Şerban nu este în sală.

33.2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 20 mp, situat în str. Udrişte Năsturel – adiacent bl. 20, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 6 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru.

33.3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în B-dul Unirii – adiacent bl. 81, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui hol şi a unei scări de acces la spaţiul comercial cu destinaţia de farmacie

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

33.4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 288 mp, situat în Şoseaua Găeşti – adiacent proprietăţii de la nr. 8 , Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unei parcări auto

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Dănciulescu  Ion şi Ţuţuianu Ioan şi 18 voturi pentru.

33.5.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 4,21 mp, situat în str. Radu de la Afumaţi – adiacent bl. D6, sc. A, ap. 1, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi a unei căi de acces la spaţiul cu destinaţia de cabinet stomatologic

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

33.6.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în B-dul Independenţei – zona Baia Comunală, Municipiul Târgovişte, în vederea realizării unui filtru de intrare la spaţiul comercial existent

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 16 voturi pentru.

33.7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 30,6 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent staţie auto Caraiman, Municipiul Târgovişte, pentru realizare hol şi scară de acces la spaţiul comercial existent

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Liţă Ion, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor, 14 voturi pentru, iar dl. Stănescu nu este în sală.

33.8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 266 mp din PT 1, str. Udrişte Năsturel, micro IV, pentru efectuarea unor activităţi de prestări servicii

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 3 abţineri: Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Vasiliu Emilian Teodor şi 17 voturi pentru.

33.9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de  20 ani, a spaţiului în suprafaţă de 140 mp din PT 2,  str. Gabriel Popescu,  micro 8, pentru înfiinţarea unui spaţiu de joacă pentru copii

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se stabileşte perioada de concesionare – 20 de ani, cu prelungire de 10 ani. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Se hotârăşte preţul de concesionare – 70 bani/mp. Se supune la vot hotărârea, cu amendamentele respective. Se aprobă în unanimitate.

33.10.Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea scoaterii la   licitaţie în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 108 mp, situat în str. Calea Domenească – zona Tribunalului Judeţean Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Se aduce la cunoştinţa consilierilor că propunerea executivului este de respingere a scoaterii la licitaţie. Se supune la vot hotărârea, în forma de respingere. Se aprobă: 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 18 voturi pentru.

33.11.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 345/2008 referitoare la scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 13,50 mp, situat în Bdul. Independenţei, adiacent bl. 13, pentru extindere spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu cere lămuriri, care sunt oferite de dl. director al D.A.P.P.P. Dl. consilier Vasiliu doreşte să se precizeze că terenul va fi concesionat în urma scoaterii la licitaţie. Se supune la vot cu această modificare. Se aprobă: 1 abţinere – Diculescu Maria şi 19 voturi pentru.

33.12.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 15 mp, situat în str. Dumitru Oprescu – adiacent bl. 20, sc. A, ap. 5, Municipiul Târgovişte pentru realizare hol de acces – sală de aşteptare la cabinetul medical

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

33.13.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 100 mp, situat în B-dul T.Vladimirescu – zona „Select”, Municipiul Târgovişte în vederea extinderii şi modernizării unui spaţiu alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 2 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion şi Ţuţuianu Ioan, 18 voturi pentru.

Dl. consilier Frăţilă părăseşte sala se şedinţă.

33.14.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 22 mp, situat în B-dul I.C.Brătianu – zona complexului comercial „Dealu Mare”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Ana precizează că respectivul teren este deja concesionat către S.C. Transport Public S.A. Dl. preşedinte de şedinţă propune retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi. Se supune la vot propunerea de retragere. Se aprobă în unanimitate.

33.15.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 25 ani, cu posibilitatea de prelungire de 12 ani  şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 150 mp, situat în incinta Şcolii nr. 3 „ Smaranda Gheorghiu”, Municipiul Târgovişte în vederea amenajării unui spaţiu cu destinaţia sediu firmă

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare.  Dl. consilier Vasiliu cere informaţii privind construcţia acestei clădiri în incinta şcolii. Dl. consilier Stănescu aduce lămuriri privind această construcţie. Dl. consilier Ana doreşte să se precizeze că această concesionare se va face în condiţiile legii. Dl. consilier Briceag propune amânarea acestui punct. Se supune la vot amanarea acestuia. Se aprobă: 1 vot împotrivă: Ana George Bogdan şi 18 voturi pentru. Dl. consilier Frăţilă lipseşte din sală.

33.16.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 10 mp, situat în str. Dumitru Oprescu – adiacent bl. 20, sc. A, ap. 3, Municipiul Târgovişte pentru realizare hol, scări şi rampă de acces la spaţiul comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. Din sală lipsesc: Babeu Pavel, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Stănescu Iulian şi Ţuţuianu Ioan.

34.  Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiţii «Reţele exterioare la blocuri de locuinţe pentru tineret – zona Sagricom Târgovişte»

Se citire proiectului de hotărâre. Se citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

35.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe durata existenţei instalaţiilor, a Postului Trafo şi a celorlate reţele electrice subterane şi aeriene, împreună cu terenurile aferente, aflate în zona Sagricom, Târgovişte – cartier locuinţe construite prin credit ipotecar, către S.C. F.D.E.E –Electrica Muntenia Nord, Sucursala Târgovişte, în vederea întreţinerii acestora.

Se citire proiectului de hotărâre. Se citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Ana cere lămuriri, iar acestea sunt oferite de dl. director Bălaşa. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

36.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 226/2005 referitoare la constituirea Comisiei locale de ordine publică la nivelul Municipiului Târgovişte.

Se citire proiectului de hotărâre. Dl. preşedinte de şedinţă solicită propuneri din partea consilierilor, fiind vorba despre 5 persoane ce vor fi nominalizate în această comisie. Dl. consilier Băluţă face propunerile : Briceag Paul Robert, Babeu Pavel, Stănescu Iulian, Liţă Ion şi Răducanu Tudorică. Dna conilier Diculescu are următoarele propuneri :Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor. Dl consilier Tănase Silviu Gabriel se autopropune. Dl. consilier Briceag anunţă dl. consilier Dănciulescu refuză participe. Se fac buletine de vot. Dl. consilier Moţoc anunţă rezultatul votului – 18 voturi valabil exprimate: Briceag Paul Robert - 17 , Stănescu Iulian - 16, Liţă Ion -13 , Răducanu Tudorică – 12, Babeu Pavel – 18 şi Tănase Silviu Gabriel - 14. În urma votului comisia de ordine publică va fi formată din următorii consilieri: Briceag Paul Robert, Stănescu Iulian, Liţă Ion, Babeu Pavel şi Tănase Silviu Gabriel.

Se terece la alegerea comisiei pentru concesiuni. Se fac propuneri : Oros Călin Dinu, Moţoc Honorius, Tănase Silviu Gabriel, Băluţă Vasile, Răducanu Tudorică. Dl. consilier Răducanu se retrage. Se supune la vot comisia pentru concesionări. Se aprobă în unanimitate.

Dl. consilier Vasiliu solicită  o informare legată de cheltuielile efectuate pentru Zilele Cetăţii.

37.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

Se citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă : 1 abţinereVasiliu Emilian Teodor şi 19 voturi pentru.

38.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

38.1.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 2 GRUPE”, în Municipiul Târgovişte, Aleea Trandafirilor, nr. 3A beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Stănescu Iulian şi 19 voturi pentru.

38.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢE P+4E+M CU SPAŢII DE PARCARE LA PARTER”, în Municipiul Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 9, beneficiar S.C. ERVISTAR S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Tănase face referire la propunerea comisiei de urbanism – să respecte spaţiul verde. Dl. consilier Ana face referire la numărul de locuri de parcare, considerând că sunt prea puţine. Dna Arhitect Şef Lenia Leca aduce lămuriri legate de acest P.U.Z. Se supune la vot. Se aprobă: 2 abţineri: Tănase Silviu Gabriel şi Ana George Bogdan.

39.  Proiect de hotărâre privind revocarea dlui. Vasilescu Virgil din funcţia de director general al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Vasiliu afirmă că dl. director Vasilescu a fost forţat să-şi dea demisia. Dna consilier Diculescu doreşte să fie modificat art. 1 şi să se precizeze că se ia act de această demisie. Dl. director Vasilescu doreşte să ia cuvântul. Dl. consilier Vasiliu doreşte ca dl. director Vasilescu să fie făcut cetăţean de onoare al oraşului. Dl. director Vasilescu declară că şi-a dat demisia din diverse motive, dar nu a fost obligat. În urma declaraţiei dlui. Vasilescu, dl. consilier Vasiliu părăseşte sala de şedinţă. Dl. director Vasilescu afirmă că nu a fost forţat în luarea acestei decizii şi că vârsta pe care o are îl determină să îşi dorească să iasă la pensie. Dânsul mulţumeşte pentru colaborarea pe care a avut-o cu personalul primăriei. Dl. Consilier Briceag îi mulţumeşte dlui Vasilescu pentru activitatea depusă. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

40.  Informare privind situaţia juridică şi financiară a S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

Se ia act de această informare.

41.  Informare asupra programului de iarnă privind curăţarea şi transportul zăpezii pe căile publice, menţinerea în funcţie a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

Se ia act de această informare.

43.DIVERSE

43.1.Proiect de hotărâre privind marcarea cu tăbliţe de identificare a străzilor, imobilelor de pe raza Municipiului Târgovişte, precum şi instalarea de indicatoare rutiere pentru intrările şi ieşirile din municipiu

Se dă citire iniţiativei dlui. consilier Stănescu.

43.2.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat pentru amenajarea de terenuri de fotbal şi alte activităţi sportive în incinta şcolilor din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Stănescu aduce lămuriri privind această iniţiativă. Dna consilier D  iculescu reaminteşte că aceste puncte nu au fost discutate la comisia economică. Dl. consilier Oros propune ca părerea comisiei economice să fie formulată în plen. Dl. consilier Ţuţuianu propune ca proiectele de hotărâri să treacă doar pe la comisiile de specialitate. Dl. consilier Stănescu  afirmă că a prezentat această iniţiativă şi a fost susţinut de 15 consilieri. Dl. consilier Oros propune amânarea acestui punct. Se supune la vot amânarea. Se aprobă în unanimitate. Dnii consilieri Frăţilă şi Vasiliu nu mai sunt prezenţi la şedinţă.

43.3.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării consilierilor municipali la Sibiu, in vederea unui schimb de experienţă între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi Consiliul Local Municipal Sibiu

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Stănescu retrage acest punct de pe ordinea de zi.

43.4.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Universitatea “Valahia” Târgovişte a unui teren, proprietate publică a Municipiului Târgovişte, în suprafaţă de 127 mp, situat în incinta Grupului Şcolar “Constantin Brâncoveanu”, bdul. Unirii, nr. 28

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Stănescu solicită amânarea acestui punct.  Se supune la vot această propunere. Se respinge: 4 voturi pentru: Băluţă Vasile, Stănescu Iulian, Liţă Ion şi Ţuţuianu Ioan, iar restul sunt împotrivă. Dl. consilier Oros expune situaţia existentă. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma iniţială. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 4 abţineri: Băluţă Vasile, Stănescu Iulian, Ţuţuianu Ioan şi Liţă Ion. Dnii consilieri Frăţilă şi Vasiliu nu mai sunt prezenţi la şedinţă.

43.5.Proiect de hotărâre privind repartizarea unui lot cămin de casă, conform Legii 15/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situat în Cartierul Tineretului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se aprobă în unanimitate. Dnii consilieri Frăţilă şi Vasiliu nu mai sunt prezenţi la şedinţă.

43.6.Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare financiare unor cetateni ai Municipiului Targoviste care au suferit pagube in urma unor fenomene meteo periculoase si a unor incendii

Se dă citire proiectului de hotărâre.  Dl. consilier Briceag anunţă suma care va fi alocată persoanelor care au suferit pagube şi persoanele care vor beneficia de această sumă. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Diculescu Maria şi 17 voturi pentru. Dnii consilieri Frăţilă şi Vasiliu nu mai sunt prezenţi la şedinţă.

43.7.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ Târgovişte Dâmboviţa S.A. din data de 06.11.2008

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Oros propune la anexa 1, pct. 2 să se precizeze că împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie se  va face conform legii. Deasemenea dl. consilier propune ca la pct. 3 al aceleaşi anexe să se precizeze că: stabilirea cuantumului indemnizaţiei membrilor Consiliului de Administraţie va fi de 10% din salariul directorului general, iar cel de al treilea amendament al dl. consilier Oros face referire la art. 24, pct.1 din Actul Constitutiv – să nu mai apară precizat termenul de un an cu prelungire, iar la cea de a doua frază a aceluiaşi punct să apară termenul „în condiţiile legii”. Tot dl. consilier Oros mai propune şi un al patrulea amendament la pct.3 al aceluiaşi articol – să fie scoasa expresia „un an” şi să apară termenul „ în condiţiile legii”. Dl. Caracota – Preşedintele Consiliului de Administraţie afirmă că tot ce este prevăzut în aceste acte este conform legii. Se supune la vot, cu amendamentele dlui. Oros, proiectul de hotărâre. Se aprobă: 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan şi 15 voturi pentru. Dnii consilieri Frăţilă şi Vasiliu nu mai sunt prezenţi la şedinţă.

Dna consilier Diculescu critică modul de desfăşurare al  aceastei şedinţe şi modul în care colegii dumneaei îşi desfăşoară activitatea, simţindu-se tensiunea dintre consilieri. Dl. consilier Ţuţuianu afirmă că în mandatele anterioare opziţia avea reprezentanţi în comisiile care se formau, lucru care nu se mai întâmplă în actualul mandat. Dna consilier Diculescu afirmă că scopul consilierilor este de a lua decizii în numele cetăţenilor.

Cu acestea, şedinţa se declară închisă.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETAR MUNICIPIU,

              ing. Briceag Paul Robert                         jr. Chiru Cătălin Cristea

 

              Inapoi