PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.09.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Badiu Cristina Minerva, Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Ilie Valentin, Liţă Ion, Moţoc Honorius, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3827 din data de 22.09.2011.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Pentru a conduce şedinţa de astăzi este propus dl. cons. Briceag Paul Robert. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.08.2011 Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.09.2011 Se aprobă: 11 voturi pentru şi 2 abţineri: Diculescu Maria şi Rusescu Gheorghe.

Se supune la vot ordinea de zi cu introducerea punctului Diverse. Se aprobă în unanimitate.

1.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai din partea Direcţiei de Salubritate pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.     Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006 referitoare la stabilirea traseelor pe care vor circula microbuzele şi autobuzele de transport rutier de persoane, judeţean şi interjudeţean în Municipiul Târgovişte, pe perioada lucrărilor de modernizare şi reabilitare a străzii Laminorului, din cadrul proiectului „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Dl consilier Tănase doreşte să fie informat asupra stadiului lucrărilor de reabilitare şi modernizare pentru Centura Municipiului. Dl Administrator Marius Constantinescu aduce lămuriri în acest sens. Dânsul afirmă că încetinirea ritmului de lucru se datorează neconcordanţelor existente între proiectare şi situaţia existentă la faţa locului. În ceea ce priveşte podul de peste râul Ialomiţa, cea mai gravă problemă este eroziunea malului. De asemenea afirmă că se fac lucrări de consolidare albie şi mal, cu investiţie de la Apele Române. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.     Proiect de hotărâre privind înnoirea parcului auto al Municipiului Târgovişte prin "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional” pentru anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. nr. 206/19.06.2006  referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. 310/29.11.2007  referitoare la aprobarea costurilor eligibile și neeligibile ale investiției „Reintroducerea în circuitul turistic a Cetății de Scaun Târgoviște”- Lotul 2

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director al Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.     Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor masuri de protectie sociala pentru sprijinirea populatiei Municipiului Târgovişte in perioada sezonului rece noiembrie 2011- martie 2012 ce utilizează energie termică în sistem centralizat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Olteanu, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.     Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale contribuabililor din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Crintescu, seful Serviciului Taxe şi Impozite, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Leca, Arhitectul Şef, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Dl. Secretar anunţă că punctele 10, 11, 12, 14, 15 nu pot fi discutate din lipsa cvorumului. Se propune discutarea punctului 13. Dl Secretar consideră că este legal ca acest punct să fie discutat, deoarece în procesul verbal nu sunt menţionate şi înstrăinări de apartamente.

10. Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii publice pentru vânzarea unor mijloace fixe casate apaţinând Direcţiei de Salubritate – lipsă cvorum

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din lista de investiţii a obiectivului Modernizarea şi reabilitarea Teatrului Municipal pentru Copii şi Tineret „Mihai Popescu” Târgovişte – lipsă cvorum

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de despăgubiri civile dlui. Cruceru Mareş  - lipsă cvorum

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântrul dlui. Maican director al Direcţiei de Administrare a Ptrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă:1 abţinere Tănase Silviu, 12 voturi pentru

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi – lipsă cvorum

15. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionarii unor terenuri – lipsă cvorum

DIVERSE

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului : „Iluminat festiv în Municipiul Târgoviște” și includerea în lista de investiții pe anul 2011

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschiva, din partea Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

                                

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU

             ing. Paul Robert Briceag                                  jr. Chiru Cătălin Cristea