PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 28.07.2010

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Frăţilă Ioan Cezar, Ilie Valentin, Tănase Silviu Gabriel, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 2950 din data de 22.07.2010

            La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind, Frăţilă Ioan Cezar,  Ilie Valentin, Tănase Silviu Gabriel ( de  la punctul 26 este prezent şi dl. Tănase Silviu iar doamna Paraschiv Cornelia părăseşte lucrările şedinţei), directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian, ales în urma votului Consiliului Local Municipal Târgovişte.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 24.06. 2010. Se aprobă procesul verbal cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri,  (Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Vasiliu Emilian Teodor).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 29.06.2010. Se aprobă procesul verbal cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 09.07.2010. Se aprobă procesul verbal cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri (Ţuţuianu Ioan,  Dănciulescu Ion).

Domnul Primar anunţă retragerea punctului 1 de pe ordinea de zi.

Domnul Şerban intervine pentru a spune că tot mai mulţi cetăţeni sunt nemulţumiţi de starea drumurilor de pe străzile Brâncoveanu şi Tudor Vladimirescu. Domnul preşedinte de şedinţă spune că la şedinţa de comisie a solicitat o informare din partea Direcţiei Tehnice şi urmează să fie prezentată. Domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului director de la Direcţia Tehnică pentru a prezenta informarea solicitată.

Domnul administrator public al Municipiului Târgovişte aduce completări cu privire la problema drumurilor din Municipiului Târgovişte.

Se supune la vot ordinea de zi cu menţiunea că punctele 1,12,29 au fost retrase iar punctul diverse a fost suplimentat. Se aprobă in unanimitate

1.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la SC. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., din data de  10.08.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul   domnului director Vasilescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere dl. Ţuţuianu.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Alimentare cu energie electrică consumatori casnici şi iluminat public Cartier Sagricom – Târgovişte (case pentru tineret, Legea 15/2003 şi blocuri ANL)”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului director Bălaşa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Primar  aduce lamuriri cu privire la acest proiect de hotarare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 179 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „A” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul   domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Domnul Babeu doreşte să ştie ce a determinat această modificare. Dl. Bălaşa spune că proiectele de  acest tip, în care anumite zone se dezvoltă cu toate categoriile de utilităţi, sunt proiecte foarte complicate iar reglementările nu au fost foarte precise. În funcţie de ce spun evaluatorii externi se va veni de fiecare dată în Consiliul Local pentru a se  supune spre aprobare modificările survenite.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 180 din data de 26.03.2009 referitoare la  proiectul „Reabilitare și modernizare infrastructură utilități publice urbane, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona „B” a zonei de acţiune urbană din Municipiul Târgoviște, Județul Dâmbovița”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 189/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului ,,Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale –Colegiul Naţional ,,Constantin Cantacuzino’’ şi asigurarea resurselor financiare (cofinanţare).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul de investiţii « Iluminat public Parc Chindia Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Balasa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

7.    Proiect de hotărâre privind privind înfiinţarea Teatrului Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Vasiliu, care spune că, cele trei instituţii de cultură aveau un rol important separat şi că noua conducere propusă este lipsită de talent. Doamna Paraschiv întreabă care au fost criteriile pentru ca domnul Ţopa să fie desemnat director interimar. Dânsa mai doreşte să ştie şi ce studii are dl. Ţopa.  Dl Primar intervine pentru a face cateva precizări. Dansul spune că, în astfel de situaţii se impune numirea unui interimar care să asigure desfăşurarea şi funcţionalitatea noii instituţii până la organizarea concursului, conform legii. Referitor la criteriile care au stat la baza desemnării conducerii interimare a instituţiei, domnul primar spune că a avut în vedere dreptul primarului de a numi. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, 4 abţineri ( Dănciulescu, Ţuţuianu, Vasiliu, Diculescu) şi un vot împotrivă Paraschiv.

8.    Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Administraţiei Pieţelor ca urmare a comasării prin absorţie şi preluarea activităţii acesteia de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Secretar, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dânsul doreşte să aducă la cunoştinţă faptul că, punctele 8,9,10,11 aflate pe ordinea de zi îşi au originile în aplicarea Ordonanţei 63/2010, privind reducerea de personal. Dl. Vasiliu intreaba câte persoane vor fi disponibilizate de la Administraţia Pieţelor şi de la Direcţia de Grădini Publice. Dl. Secretar spune că, în total la Administraţia Pieţelor au fost 91 de posturi din care ocupate 74.  În urma aplicării ordonanţei 63/2010 s-au redus 64 de posturi şi se preia de către Direcţia de Administratre a Patrimoniului Public şi Privat 12 posturi. În ceea ce priveşte situaţia de la Direcţia de Grădini Publice, vor fi reduse 139 de posturi din totalul de 235, urmând a se prelua de către Direcţia de Salubritate 30 de salariaţi. Dl. Vasiliu doreşte să ştie ce se va întâmpla cu directorii celor doua direcţii care se desfinţează. Dl. Secretar spune că, cei doi directori vor conduce sectoarele de activitate preluate în cadrul celor două direcţii prin transfer.

Dl. Babeu intervine pentru a spune că, după parerea dânsului, modul în care s-a prezentat distribuirea la Administraţia Pieţelor este nefuncţională. Dânsul este de parere că, postul de metrolog este inutil şi propune ca poziţia de metrolog să fie desfinţată pentru a se trece postul la casier deoarece numărul casierilor este insuficient. Dl. Secretar intervine pentru a reaminti faptul ca organigramele au fost vizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Doamna Diculescu întreabă dacă există persoane nominalizate sau daca nominalizările se vor face în urma unui concurs. Dl. Primar spune că în şedinţa de astăzi se aprobă organigrama şi statul de funcţii. Aceasta presupune funcţii.

Dl. preşedinte de şedinţă prezintă o situaţie din perioada 2003-2010 cu privire la angajările care s-au facut in Primăria Municipiului Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru şi 5 abţineri ( Babeu, Paraschiv, Ţuţuianu, Vasiliu, Dănciulescu).

9.    Proiect de hotărâre privind desfiinţarea Direcţiei Grădini Publice ca urmare a comasării prin absorţie şi preluarea activităţii acesteia de către Direcţia de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. Dănciulescu doreşte să ştie de ce nu s-a procedat şi în sens invers, ca Direcţia de Salubritate sa fie absorbită de către Direcţia de Grădini Publice. Dl. Primar spune că, aceasta este propunerea executivului pe care Consiliul Local o poate aproba sau nu. Dl. Vasiliu întreabă  dacă se va putea  face faţă cu spaţiile verzi prin această unificare. Dl Stănescu dă cuvântul domnului director de la Direcţia Grădini Publice pentru a aduce mai multe precizări. Dl. Băluţă este de părere că ar trebui să se facă un calcul de eficienţă.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 voturi pentru, 4 abţineri (Dănciulescu,

Ţuţuianu, Vasiliu, Paraschiv) şi 1 vot împotrivă Diculescu Maria

10. Proiect de hotărâre privind reorganizarea prin reducerea funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte, a instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abţinere Vasiliu Emilian Teodor.

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Vasiliu, care doreşte să ştie cat este participarea Primăriei sau a Consiliului Local.  Dl Primar spune că astăzi se aprobă un actul constitutiv şi  statutul  Asociaţiei Fotbal Club Chindia Târgovişte. Este o asociere în care intră Consiliul Local Municipal Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Universitatea « Valahia » şi Şcoala de Fotbal « Gică Popescu » ( reprezentată de fotbalistul Gică Popescu). Dl. Primar spune că, coparticiparea este de 1000 lei. Doamna Diculescu doreşte să se precizeze perioada de valabilitate a actului constitutiv. Domnul Dănciulescu spune că, actul constitutiv este facut conform legii. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

12.  Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte referitor la amplasarea elementelor de semnalistică pentru monumente istorice şi la intrările în Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Domnul preşedinte de şedinţă spune că s-au făcut opţiuni in cadrul şedinţelor de comisii pentru anumite variante . Dânsul precizează faptul că aceste variante sunt schiţe de principiu. Se fac propuneri pentru anumite variante. Se supune la vot Varianta 1 pentru semnalistică şi Varianta 3 pentru intrarile în Municipiul Târgovişte. Se aprobă în unanimitate.

13.  Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi S.C. START S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

14.  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 modificată şi completată şi a H.C.L. nr. 207//2006 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Tinel Nicolae, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu anexa nr. 1. Se aprobă în unanimitate.

15.      Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială a suprafeţei de 184 mp situată în str. Calea Domnească, nr. 216 B

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul doamnei Iordache Marcela de la Direcţia de Asistenţă Socială,  care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

16.       Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Municipal Târgovişte cu Fundaţia Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA – SOCIABILITATE, SIMPATIE, SERVIRE, SALVARE” în vederea realizării unor centre sociale de îngrijire a persoanelor în vârstă, a persoanelor cu handicap şi a copiilor cu probleme sociale

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Antoniu Florin Silviu, reprezentant din partea fundaţiei care face o scurtă prezentare a proiectului.  Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri ( Diculescu, Dănciulescu, Ţuţuianu).

17.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

18.      Proiect de hotărâre privind  vânzarea spaţiului cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Târgovişte, Micro III, str. Maior Spirescu, nr. 7, bl. 23 B, parter

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Dl Secretar aduce lămuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

19.      Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat cu Biblioteca „Ion Heliade Rădulescu” Târgovişte, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât cel de locuinţă, situat in Municipiul Targoviste, B-dul Libertatii, nr. 3, bloc B1, parter

Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Dl Secretar aduce lămuriri cu privire la acest punct. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

20.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea vânzării spaţiului, în suprafaţă de 44,40 mp,  cu destinaţia de locuinţă, din imobilul naţionalizat situat în Municipiul Târgovişte, str. I.H. Râdulescu, nr. 5-7

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

21.  Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a terenului în suprafaţă de 140 mp, situat în Str. Calea Domnească – zona Casei de Cultură

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. Dănciulescu întreabă care a fost punctul de vedere al Mitropoliei. Dl. Maican spune că, Mitropolia nu a avut nici un punct de vedere. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abţineri ( Vasiliu şi Ţuţuianu) şi un vot împotrivă  Dănciulescu.

22.      Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în Parcul Mitropoliei – intrarea principală dinspre Complexul « Mondial »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Dl. Vasiliu intervine pentru a spune că după parerea dânsului, locaţia nu este cea mai fericită opţiune. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

23. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere a terenului în suprafaţă de 2,25 mp, situat în Bdul Independenţei - zona Baia Comunală.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

Doamna Paraschiv  părăseşte lucrările şedinţei  iar domnul Tănase intră în sală de şedinţă.

24. /1 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 11 amplasamente din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

24/2 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui număr de 20 de terenuri din Municipiul Târgovişte în vederea amenajării de spaţii comerciale

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

24/3 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni a unui spaţiu în suprafaţă de 3 mp, situat în incinta Şcolii nr. 5 „Coresi”, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru membrii ce vor face partea din  comisia pentru închirieri, respectiv Vasiliu Emilian Teodor, Moţoc Honorius, Răducanu Tudorică. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25/1 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani , a unui teren în suprafaţă de 110 mp, situat în zona adiacentă proprietăţii de la nr. 38, str. Matei Basarab, pentru amenajare spaţiu verde

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

25/2 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 50 mp, situat în str. Colonel Băltăreţu – adiacent nr. 21A, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

25/3 Proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 49,20 mp, situat în Bdul. Independenţei – între Magazinul Muntenia şi Bl. 6 PP, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

25/4 Proiect de hotărâre  privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Bdul Tudor Vladimirescu – adiacent Bl. 4 A, Sc. A, ap. 2, în vederea amenajării unei scări de acces, rampă pentru persoanele cu dizabilităţi şi alee de acces la cabinet stomatologic

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

Se fac propuneri pentru membrii ce vor face partea din  comisia pentru concesiuni, respectiv Dănciulescu Ion, Badiu Cristina Minerva, Rusescu Gheorghe. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

26.  Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L.  nr. 53/14.04.2006 privind scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii pe o perioada de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, a terenului in suprafata de 75 m.p., situat in Municipiul Targoviste, Bulevardul Independentei – zona Baia Comunala, pentru construirea unui spatiu pentru prezentarea si vanzarea de telefoane mobile

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere dl. Tănase .

27.  Proiect de hotărâre  privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Vasilescu, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre.  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 17 voturi pentru şi o abţinere dl. Ţuţuianu..

28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului – Verbal nr. 2 din data de 14.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, constituită prin H.C.L. nr. 15/28.01.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

29 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 16.06.2010 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 14/28.01.2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

30 Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului Verbal din data de 02.06.2010 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

Diverse Proiect de hotărâre  privind modificarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare şi ranforsare strazi în Municipiul Târgovişte – Constantin Brâncoveanu”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul domnului Maican, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

 

DIVERSE 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 326/30.09.2009 şi aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Reabilitare şi ranforsare strazi în Municipiul Târgovişte - Reparaţii capitale pe Calea Bucureşti şi Calea Domnească”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 22/28.01.2010 cu privire la ajustarea tarifelor pentru energia termică produsă, transportată, distribuită şi furnizată în Municipiul Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Reabilitare şi mansardare P.T.  E” imobil birouri Impozite şi Taxe » str. Maior Eugen Brezişeanu, Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 4 Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea anexei la HCL 425/24.11.2009 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne in valoare de 10.000.000 lei de la BCR SA.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Dana Popa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării anexei la HCL 200/26.05.2009 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile  interne în valoare de 12.883.000 lei de la CEC BANK SA.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Dana Popa, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 6 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 126/29.06.2010 referitoare la aprobarea procurării unor materiale necesare amenajarii imobilului proprietatea Municipiului Târgovişte, din str. I.E. Florescu, nr. 8, aflat în administrarea comună a Consiliului Local Municipal Târgovişte şi a Politiei Municipiului Targoviste.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 7 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 448/28.10.2008,  in sensul completarii contractului de concesiune nr. 44/01.06.2009, prin act aditional a obiectului de activitate cu : „realizare Centru de consiliere si formare pentru diferite categorii de persoane”.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

 

 

Cu aceasta sedinta se declara incheiata.

 

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        SECRETAR MUNICIPIU

                   Ing. Stănescu Iulian                              jr. Chiru Cătălin Cristea