PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței de constituire a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 28.06.2016

 

Ședința de constituire a Consiliului Local Municipal Târgoviște, de astăzi, 28.06.2016, a fost convocată de Prefectul Județului Dâmbovița prin Ordinul nr. 191 din data de 24.06.2016, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 2 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ședința de constituire a Consiliului Local Municipal Târgoviște este deschisă de Prefectul județului Dâmbovița, dl. Antonel Jîjie care cuvântul dlui. Secretar al Municipiului – Chiru Cătălin Cristea pentru a face prezența. În urma efectuării prezenței, dl. Cristea constată în sală sunt prezenți 20 de consilieri, dl. Ghinescu Adrian fiind absent. Ședința este condusă de cel mai în vârstă consilier în persoana d-lui prof. Moțoc Honorius, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, ing. Bercu Adrian - Gheorghe și prof. Nicolae Ana - Maria.

Ședința este legal constituită deoarece la lucrările acesteia participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor declarați aleși.

După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, iar secretarul municipiului Targoviște prezintă președintelui de vârstă și asistenților acestuia dosarele consilierilor declarați aleși și pe cele ale supleanților lor, așa cum au fost primite de la biroul electoral de circumscripție.

Dl. Moțoc amintește trebuie numită o comisie de validare, care poate avea 3 - 5 membri și solicită propuneri pentru numărul consilierilor care vor face parte din această comisie. Dl. Prisăcaru propune ca această comisie fie formată din 5 membri. Se supune la vot numărul de 5 consilieri care constituie comisia de validare. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședința de constituire.

Se alege prin vot deschis, o comisie de validare, compusă din cinci consilieri, conform configurației politice : 3 PSD și 2 PNL. Dl. Tănase propune ca din comisie facă parte Prisăcaru Ciprian și Tănase Silviu - Gabriel. Dl. Rădulescu propune ca din acestă comisie facă parte Vlăducă Oana, Oprescu Ciprian și Rădulescu Cătălin. Se aprobă prin vot deschis fiecare consilier propus pentru comisia de validare: Prisăcaru Ciprian - 20 voturi pentru, Tănase Silviu- 20 voturi pentru, Rădulescu Cătălin - 20 de voturi pentru, Vlăducă Oana - 20 de voturi pentru, Oprescu Ciprian - 20 de voturi pentru.

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar: Rădulescu Cătălin - președinte, Vlăducă Oana - secretar.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște. Se aprobă în unanimitate – 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 117/28.06.2016.

După alegerea comisiei de validare președintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia este examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de președintele de vârstă și sunt elaborate propunerile de validare a mandatelor, în acest scop fiind întocmit și un proces-verbal.

     Dl. Rădulescu - președintele comisiei de validare, dă citire procesului verbal întocmit de comisia de validare și anunța că dl. Stan Daniel - Cristian a renunțat la funcția de consilier municipal, în locul dânsului fiind propus primul supleant pe lista PSD, dl. Oprescu Virgil Ciprian fiind confirmată în scris apartenența acestuia la Partidul Social Democrat, prin adresa nr. 809/23.06.2016. De asemenea, comisia a examinat cererea dlui. Dumitrescu Claudiu privind renunțarea, înainte de validare, la mandatul de consilier municipal și constată că prin opțiunea făcută de dl. Dumitrescu Claudiu s-a vacantat un mandat de consilier local, fapt pentru care a hotărât să propună validarea celui de al doilea supleant înscris pe lista Partidului Social Democrat, în persoana dnei. Ilie Monica Cezarina, fiind confirmată în scris apartenența acesteia la Partidul Social Democrat prin adresa nr. 809/23.06.2016

     Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu au fost cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care propune validarea tuturor consilierilor prezenți.

  Validarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.

            Se trece la votul nominal pentru fiecare consilier ce va fi validat:

1.        BARBU DUMITRU: 19 voturi pentru              

2.        BERCU ADRIAN - GHEORGHE: 19 voturi pentru 

3.        BOZIERU COSMIN - PETRUȚ: 19 voturi pentru     

4.        BUGYI ALEXANDRU: 19 voturi pentru

5.        CUCUI ION: 19 voturi pentru   

6.        ERICH AGNES - TEREZIA: 19 voturi pentru           

7.        HOLBAN GEORGETA - CARMEN: 19 voturi pentru

8.        ION NELI: 19 voturi pentru

9.        ILIE MONICA CEZARINA: 19 voturi pentru

10.    MARIN SEBASTIAN VALENTIN: 19 voturi pentru           

11.    MÎNDRILĂ NICOLAE: 19 voturi pentru       

12.    MOȚOC HONORIUS: 19 voturi pentru           

13.    NECULAESCU LAURENȚIU - ADRIAN: 19 voturi pentru

14.    NICOLAE ANA - MARIA: 19 voturi pentru  

15.    OPRESCU VIRGIL CIPRIAN: 19 voturi pentru

16.    PĂUNESCU MIHAI - ANDREI: 19 voturi pentru     

17.    PRISĂCARU CIPRIAN: 19 voturi pentru      

18.    RĂDULESCU CĂTĂLIN: 19 voturi pentru   

19.    TĂNASE SILVIU - GABRIEL: 19 voturi pentru

20.    VLĂDUCĂ OANA SILVIA: 19 voturi pentru

Se întocmește Hotărârea Consiliului Local, nr. 118 privind validarea mandatelor de consilieri municipali aleși în urma scrutinului din data de 05.06.2016

După validarea mandatelor se depune jurământul.

După depunerea jurământului de către consilierii validați, președintele de vârstă declară consiliul legal constituit.

Se prezintă spre aprobare proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului Local Municipal Târgoviște. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate - 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 119.

După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, un președinte de ședință care va conduce ședința consiliului și va semna hotărârile adoptate de acesta.

Se fac propuneri pentru președintele de ședință: Moțoc Honorius. Se supune la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pe perioada lunii Iunie 2016. Se aprobă: 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 120.

Procedura de validare a primarului fiind finalizată, conform Sentinței Civile nr. 2686 din data de 22.06.2016, se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar. După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

Președintele de ședință prezintă proiectul de hotărâre legat de alegerea celor 2 viceprimari. Se fac propuneri pentru cei doi viceprimari: Bozieru Cosmin Petruț și Holban Georgeta - Carmen. Se anunță modalitatea de vot: vot pozitiv - buletinul rămâne așa cum a fost tipărit, votul negativ - se taie cu o linie numele persoanei.

Se desfășoară votul secret. Comisia anunță rezultatul votului: Holban Georgeta - Carmen: 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă; Bozieru Cosmin Petruț: 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. Se întocmesc Hotărârile Consiliului Local nr. 121 privind alegerea dnei. Holban Georgeta - Carmen în funcția de viceprimar al  municipiului Târgoviște și nr. 122 privind alegerea Bozieru Cosmin - Petruț în funcția de viceprimar al  municipiului Târgoviște

 Dl. Moțoc dă cuvântul dlui. Primar, care mulțumește dlui. Prefect, președintelui Consiliului Județean, membrilor Aparatului de Specialitate și mass - media pentru prezența la această ședință și felicită membrii noului consiliu local, exprimându-și dorința de a avea o bună colaborare cu aceștia. De asemenea anunță că se desfășoară faza de pregătire a noilor proiecte cu finanțare europeană, finanțări care vor contribui la dezvoltarea municipiului Târgoviște și amintește că trebuie urmărite și respectate etapele pe care procedurile în vigoare le impun.

      Dl președinte Moțoc propune dezbaterea proiectului legat de alegerea comisiilor de specialitate și prezintă denumirea acestora:

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relații internaționale

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț

COMISIA NR. 4 – pentru activități știintifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement

COMISIA NR. 5 – pentru administratie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

     Dl. Rădulescu propune ca fiecare comisie să fie formată din 5 membri. Dl. Secretar precizează că se poate activa cu 5 (cinci) comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, cu câte 5 membri. Se supune la vot propunerea dlui. Rădulescu. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

     Se fac nominalizările pentru comisiile de specialitate:

 

COMISIA NR. 1 – pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finanțe, programe externe și relatii internaționale

1.   Neculaescu Laurențiu - Adrian - PSD

2.   Bugyi Alexandru - PSD

3.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD  

4.   Prisăcaru Ciprian - PNL  

5.   Ion Neli - PNL

Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei nr. 1. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

COMISIA NR. 2 – pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al municipiului, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectura

1.   Vlăducă Oana - Silvia - PSD

2.   Bozieru Cosmin - Petruț - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD  

4.   Barbu Dumitru - ALDE

5.   Tănase Silviu - Gabriel - PNL

Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei nr. 2. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

 

COMISIA NR. 3 – pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț

1.   Oprescu Virgil Ciprian - PSD

2.   Holban Georgeta - Carmen - PSD

3.   Păunescu Mihai - Andrei - PSD 

4.   Marin Sebastian Valentin - PNL

5.   Bercu Adrian - Gheorghe - PNL

Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei nr. 3. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

 

COMISIA NR. 4 – pentru activități stiințifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement

1.   Cucui Ion - PSD

2.   Erich Agnes - Terezia - PSD

3.   Ilie Monica Cezarina - PSD

4.   Nicolae Ana - Maria - Independent

5.   Moțoc Honorius - PNL

6.   Mîndrilă Nicolae - PNL

Deoarece sunt 6 propuneri se va desfășura votul secret. Se redactează buletinele de vot. Se precizează modalitatea de vot: se taie cu o linie numele persoanei  care nu va face parte din comisie. Se desfășoară votul secret. Comisia prezintă rezultatul votului: Cucui Ion - 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă; Erich Agnes - Terezia - 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă; Ilie Monica Cezarina - 13 voturi pentru și 7 voturi împotrivă; Nicolae Ana - Maria - 14 voturi împotrivă și 6 voturi împotrivă; Moțoc Honorius - 20 voturi pentru, Mîndrilă Nicolae - 7 voturi pentru și 13 voturi împotrivă.

     În urma votului secret se stabilește componența Comisiei nr. 4: Cucui Ion, Erich Agnes - Terezia, Ilie Monica Cezarina, Nicolae Ana - Maria și Moțoc Honorius.

 

COMISIA NR. 5 – pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor

 

1.   Rădulescu Cătalin - PSD

2.   Vlăducă Oana - Silvia - PSD

3.   Neculaescu Laurențiu - Adrian - PSD  

4.   Mîndrilă Nicolae - PNL

5.   ____________________ - loc destinat consilierului ce nu a fost validat

Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei nr. 5. Se aprobă cu 20 de voturi pentru.

    Se întocmește Hotărârea Consiliului Local nr. 123 privind  aprobarea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Târgoviște.

    Dl. Primar anunță că joi, 30.06.2016, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local.

 

Președintele de ședință declară ședința închisă.

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Honorius Moțoc                                      jr. Chiru Cătălin Cristea