PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.03.2013

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri (dl. Dumitrescu Claudiu fiind absent), declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

         Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 1190 din data de 22.03.2013.

         La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

         Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 20 voturi pentru.

         Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 18.03.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 20 voturi pentru.

         Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.03.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 20 voturi pentru.

         Dl Stan propune suplimentarea ordinei de zi în sensul discutării la punctul 20 a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2013 şi la punctul 21 a Proiectului de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă în valoare de 35.600 lei dnei. Grigorescu Gabriela în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă.

        De asemenea, dl Pătraşcu propune ca primele trei puncte din ordinea de zi referitoare la:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ

3.    Proiect de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte, să fie discutate la sfârşitul şedinţei, în ordinea: punctul 3, punctul 1 şi punctul 2.

         Dl Cioacă propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:

Pct. 22 Proiect de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte

Pct. 23 Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Pct. 24 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

Pct. 25 Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ

         Se supune la vot amendamentul dlui Pătraşcu. Se respinge: 8 voturi pentru: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan şi Răducanu Tudorică, 9 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

         Se supune la vot amendamentul dlui. Cioacă. Se respinge: 9 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei şi 11 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

 

         Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusă de dl Stan. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi 14 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Bozieru Cosmin, Dobândă Ion şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 49 privind respingerea constatării incetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ

RETRAS

3.    Proiect de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte

         Se fac propuneri pentru funcţia de Viceprimar: BOZIERU COSMIN PETRUŢ din partea Partidului Poporului-Dan Diaconescu şi PRISĂCARU CIPRIAN din partea Partidului Democrat Liberal. Sunt redactate buletinele de vot. Este menţinonată modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelui candidatului pentru care nu se doreşte alegerea în funcţia de viceprimar. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru. În urma exercitării votului secret şi a numărării voturilor, Comisia de Validare anunţă rezultatul: BOZIERU COSMIN - 9 voturi pentru şi 11 împotrivă, PRISĂCARU CIPRIAN - 11 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, dl PRISĂCARU CIPRIAN fiind ales în  funcţia de Viceprimar, proiectul devenind HCL nr. 50

4.    Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Târgovişte cu Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec–persoană juridică română, non-profit, pentru colectarea Deşeurilor de Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE) în Municipiul Târgovişte

         Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru prezentarea materialului.

         Dl Babeu afirmă că şi în consiliul trecut a fost aprobat un spaţiu de 500 mp pentru o perioadă de 2 ani, aceleaşi firme, dar nu s-a realizat proiectul supus spre aprobare consiliului local. De asemenea, mai afirmă că Direcţia de Salubritate deţine serviciul de colectare deşeuri electrice şi electronice.

         Dl Secretar susţine că potrivit normelor europene trebuie colectate 4 kg de deşeuri de acest tip/cap de locitor, iar prin serviciul Direcţiei de Salubritate se colectează 2,5 - 2,7 kg.

         Dl Rădulescu propune ca Asociaţia să plătească o taxă pentru terenul ce i se atribuie şi să deschidă un punct de lucru al Asociaţiei în Târgovişte.

         Dl Ţuţuianu precizează că această asociaţie ridică deşeurile de la domiciliul persoanei interesate.

         Dl Stan propune ca termenul de încredinţare a terenului să fie de 5 ani. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl Stan. Se aprobă cu: 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Babeu Pavel şi Răducanu Tudorică şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen, proiectul devenind HCL nr. 51

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 156/2012 referitoare la aprobarea înfiinţării Centrului de zi „ARLECHINO”, cu sediul în str. Radu Popescu, bl. 34, Târgovişte

         Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela, director adjunct al Direcţiei Asistenţă Socială, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 52.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dâmboviţa, în vederea implementării proiectului de prevenire a consumului de droguri

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 53

 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării gratuite a elevilor la Grădina Zoologică Târgovişte în perioada 1-5 aprilie 2013

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Biculescu, director al Direcţiei Grădina Zoologică, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 54

8.    Proiect de hotărâre privind acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice din Municipiul Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Crintescu, Şef Serviciu Taxe şi Impozite, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 55

9.    Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grupului Şcolar de Transporturi Auto Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Niţu, Şef Serviciu Resurse Umane, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 56

10.    Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire unor drumuri de exploatare în zona lacului Priseaca, Municipiul Târgovişte

         Se dă cuvântul dlui Nicolae Tinel, Şef Serviciu Cadastru, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 57

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 359/2007 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Modernizarea si reabilitarea drumului de centura al Municipiului Targoviste”.

         Se dă cuvântul dlui Bălaşa, director al Direcţiei Tehnice, pentru a prezenta materialul.

         Dl Cioacă propune un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul adăugării la art 2 al H.C.L. nr. 362/2008, a sintagmei „din fonduri nerambursabile externe, bani ce vor fi recuperaţi de la Autoritatea de Management a POR”.

         Dl Pătraşcu afirmă că drumul de centură a mai fost licitat şi doreşte să ştie ce valoare a fost achitată pentru lucrările efectuate. Dna Popa, directorul economic afirmă că au fost achitate 12.500.000 lei, la aceste moment mai fiind de achitat 3.200.000 lei. Dl Pătraşcu doreşte să ştie daca a fost efectuată o nouă expertiză la finalizarea lucrărilor, pentru lucrările rămase de executat şi care a fost valoare acesteia. Dl Balaşa afirmă că a fost executată şi că valoarea acesteia este de 51.458.160 lei, fără TVA

        Dna Bănescu doreşte să ştie dacă drumul va fi executat până la finalul anului 2013. Dna Popa afirmă drumul ar putea fi terminat în noiembrie 2013.

          Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl Cioacă. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 58

12.    Proiect de hotărâre privind casarea unui mijloc fix aflat în administrarea Direcţiei Grădina Zoologică

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Biculescu, director al Direcţiei Grădina Zoologică, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru. Dnii Răducanu şi Cioacă nu sunt în sală, proiectul devenind HCL nr. 59

13.    Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al Municipiului Târgovişte a patru autoturisme

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Ionescu, Şef Birou Administrativ, pentru a prezenta materialul.

         Dl Georgescu afirmă că datorită faptului că autoturismele nu au fost preluate începând cu luna decembrie, conform protocolului, Primăria va fi obligată să cheltuiască o suma de aproximativ 7.000 lei, pentru înmatricularea şi plata taxei de timbru.

         Dl Pătraşcu doreşte să ştie dacă autoturismul Skoda Octavia va fi utilizat pentru derularea de proiecte ale Direcţiei Tehnice. Dl Ionescu afirmă că acest autoturism va aparţine Direcţiei Tehnice, iar celelalte trei autoturisme Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 60

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare şi restituire a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă şi pe trotuar sau în alte zone interzise ce aparţin domeniului public, pe raza Municipiului Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Dl Rădulescu afirmă că art. 25 şi art 32 din Regulamentul de ridicare au prevederi contrare.

         Dna Diculescu afirmă că legislaţia folosită în cuprinsul proiectului de hotărâre trebuie actualizată, deoarece consideră că Primarul nu poate alege un operator, prin dispoziţie, conform H.G. nr. 147/1992, ci că alegerea acestui operator ar trebui făcută conform O.G. nr. 34/2006.

         Dl. Cioacă propune ca această activitate de ridicare să fie realizată de Primăria Municipiului Târgovişte.

         Dl Stan dă citire art. 25, alin. 3 şi art. 32 şi doreşte să ştie care este modalitatea de încasare a taxei şi mai afirmă că, în conformitate cu toate calculele prezentate, rezultă că suma ce revine Primăriei Municipiului Târgovişte din activitatea de ridicare este de 50 lei.

         Dl. Bozieru propune ca la art. 25, alin 3(Anexa I) şi art. 24, alin. 2(Anexa II) să fie eliminată sintagma „iar din sumele incasate se fac venit la bugetul local de unde se achita cota parte operatorului pentru serviciile prestate» 

         Dl Stan afirmă suma ce trebuie achitată pentru recuperarea autoturismului în cazul ridicării de către operator este de 250 lei şi consideră această sumă este mare.

         Dl Pătraşcu afirmă Direcţia de Salubritate se poate ocupa de acest serviciu de ridicare. De asemenea, mai afirmă sunt zone în care nu există suficiente parcări şi doreşte să se aducă propuneri pentru noi parcări.

         Dl Ţuţuianu propune să fie alocată o sumă pentru achiziţionarea unui utilaj de ridicare a vehiculelor şi să fie discutat acest regulament într-o altă şedinţă.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Bozieru. Se respinge cu 3 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, 12 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Albu Andrei, Bănescu Rodica, Ţuţuianu Ioan, Pătraşcu Eugen şi Diculescu Maria şi 5 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin şi Răducanu Tudorică.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de parcare a vehiculelor, amenajarea, întreţinerea, exploatarea locurilor de parcare şi inventarierea parcărilor existente, situate pe raza Municipiului Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Dl Bozieru solicită modificarea art. 39 al regulamentului, în sensul înlocuirii expresiei „Faptele menţionate” cu expresia „Încălcarea prevederilor”.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu: 3 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, 13 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Ţuţuianu Ioan, Stan Cristian, Răducanu Tudorică, Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian şi 4 abţineri: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen şi Rădulescu Cătălin.

 

         In sală este prezent şi dl Dumitrescu Claudiu - 21 consilieri prezenţi.

 

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 33/28.02.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru (dl. Pantea nu este prezente în sală), proiectul devenind HCL nr. 61.

17.    Proiect de hotărâre privind accesul vehiculelor utilizate de şcolile de pregătire a cursanţilor, în vederea obţinerii permisului de conducere, pe raza Municipiului Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Se dă cuvântul dlui. inspector principal Oproiu Bogdan din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, care prezintă faptul că traseele pentru şcolile de şoferi sunt stabilite de Poliţia Municipiului Târgovişte.

         Dl Secretar afirmă că prin prezenta hotărâre este stabilit intervalul orar în care şcolile de şoferi pot circula pe străzile stabilite. De asemenea mai precizează că a fost completată această hotărâre cu un articol ce se regăseşte şi în H.C.L. nr. 45/2012, referitor la accesul şcolilor de şoferi pe timpul codurilor de avertizare (galben şi portocaliu).

         Dl Rădulescu doreşte să fie amendat proiectul de hotărâre conform propunerilor de interval orar făcute de Poliţia Municipiului, şi anume restricţiile să funcţioneze între orele  7 - 9, 15 - 17.  

         Dl Păunescu propune un amendament privind accesul fără restricţii al şcolilor de şoferi pe străzile Municipiului Târgovişte pe perioadele vacanţelor şcolare.

         Se supune la vot amendamentul dlui Rădulescu privind intervalul orar. Se respinge: 2 voturi pentru: Babeu Pavel şi Rădulescu Cătălin, 10 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Cioacă Gabriel, Dobândă Ion, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, 7 abţineri: Prisăcaru Ciprian, Enache Lucian, Diaconu Diana, Albu Andrei, Răducanu Tudorică, Dumitrescu Claudiu, Pantea Viorel, iar dna Diculescu şi Dl Georgescu nu sunt în sală.

         Se supune la vot amendamentul dlui Păunescu. Se aprobă: 17 voturi pentru, 2 abţineri: Babeu Pavel şi Rădulescu Cătălin, iar dna Diculescu şi Dl Georgescu nu sunt în sală.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aprobate. Se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Rădulescu Cătălin, (dna Diculescu şi dl Georgescu nu sunt prezenţi în sală), proiectul devenind HCL nr. 62

18.         Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Mihai Bravu, în vederea amplasării unui panou publicitar

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 de voturi pentru, (dna Diculescu şi dl Georgescu nu sunt în sală),proiectul devenind HCL nr. 63

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte,Bdul.  Independenţei şi Bdul. Mircea cel Bătrân, nr. 3A, în vederea amplasării unor automate de cafea

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 de voturi pentru, un vot împotrivă - Răducanu Tudorică şi o abţinere - Prisăcaru Ciprian, dl Georgescu nu este în sală, proiectul devenind HCL nr. 64

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Dl Georgescu nu este în sală, proiectul devenind HCL nr. 65

 

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1360 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii „Tudor Vladimirescu”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru tenis de câmp - tip bază sportivă

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Dl Secretar precizează că au fost completate materialele existente la şedinţa trecută, fiind prezentate noi schiţe.

         Dl Enache afirmă că în documentaţia anexată permite promovarea proiectului de hotărâre, răspunzând solicitărilor făcute de consilieri în şedinţele anterioare.

         Dl Pătraşcu afirmă că solicitarea este din data de 02.08.2012, nemaifiind reînoită până în prezent şi mai precizează că memoriul justificativ aflat la mapa de şedinţă nu este semnat. Tot dânsul afirmă că tenisul este un sport în care este nevoie de parteneri de joc şi afirmă că sportivul se poate antrena la Baza Sportivă Chindia.

         Dl Prisăcaru afirmă că această bază sportivă ar conduce la dezvoltarea infrastructurii sportive în Municipiul Târgovişte şi consideră oportună iniţierea acestui proiect de hotărâre.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Bănescu Rodica şi Pătraşcu Eugen şi 6 abţineri: Dumitrescu Claudiu, Stan Cristian, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Ţuţuianu Ioan şi Albu Andrei. Dnii Georgescu şi Păunescu nu sunt în sală.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Mitropoliei şi Parcul Chindia din Municipiul Târgovişte

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru (dl Georgescu nu este în sală), proiectul devenind HCL nr. 66

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Enache Lucian, Diaconu Diana, Babeu Pavel şi Pantea Viorel (dl Georgescu nu este în sală), proiectul devenind HCL nr. 67

         Se fac propuneri pentru comisia de concesiuni: Pătraşcu Eugen, Dobândă Ion şi Mocanu Livia. Se propune ca modalitate de desemnare a membrilor comisiei votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Dl Georgescu nu este în sală.

         Se fac propuneri pentru comisia de concesiuni: Diaconu Diana, Prisăcaru Ciprian, Bănescu Rodica şi Bozieru Cosmin. Se propune ca modalitate de desemnare a membrilor comisiei votul deschis. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. În urma votului au fost obţinute următoarele rezultate: Diaconu Diana - 6 voturi pentru şi 14 abţineri, Bănescu Rodica - 12 voturi pentru şi 8 abţineri, Prisăcaru Ciprian - 11 voturi pentru şi 9 abţineri şi Bozieru Cosmin - 13 voturi pentru şi 7 abţineri.  În urma exercitării votului, din comisie vor face parte: Bănescu Rodica, Prisăcaru Ciprian şi Bozieru Cosmin. Dl Georgescu nu este în sală.

19.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 43/28.02.2013 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Stan prezintă materilul. Dl Babeu îl propune pe dl. MITRESCU GABRIEL. Este propusă ca modalitate de vot, votul deschis. Se aprobă cu 21 de voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 68

 

 

DIVERSE 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne pe anul 2013

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, directorul economic pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 70

DIVERSE 2 Proiect de hotărâre acordarea unui ajutor material de urgenţă în valoare de 35.600 lei dnei. Grigorescu Gabriela în vederea procurării unei proteze modulare de coapsă.

         Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache, directorul adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul.

         Dl Rădulescu doreşte să ştie cum a fost stabilita această sumă. Dl Secretar precizează că suma a fost identificată în urma ofertelor primite de la executanţii protezelor.

         Dl Păunescu doreşte să aducă un amendament proiectului de hotărâre, în sensul achitării integrale a sumei datorate pentru proteză, Primăria urmând să recupereze suma de 4.000 de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate. Se supune la vot. Amendamentul este respins: 4 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei şi Dumitrescu Claudiu şi 17 abţineri: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Ţuţuianu Ioan, Răducanu Tudorică, Diaconu Diana, Enache Lucian şi Georgescu Alen.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere - Dumitrescu Claudiu, proiectul devenind HCL nr. 69

20.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

         Dl Stan propune un amendament la proiectul de hotărâre, în sensul completării proiectului de hotărâre cu un articol. Art. 1 al hotărârii va avea următorul cuprins: „Se împuterniceşte dl. Gheorghe - Pătraşcu Vasile să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A în data de 29.04.2013, orele 16, cu următoarea ordine de zi:

1.        Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

2.        Numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, conform mandatului ce va fi încredinţat prin hotărârea Consiliului Local;

3.        Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.”

         Dl Cioacă doreşte să ştie care este modalitatea de plată a indemnizaţiei. Dl Secretar afirmă că se face plata indemnizaţiei pe şedinţă. Dl Cioacă propune ca plata indemnizaţiei să fie lunară. Se supune la vot amendamentul dlui Cioacă. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

         Se supune la vot amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

         Se redactează buletinele de vot. Se trece la votul secret pentru alegerea celor 7 membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA S.A. Este precizaţă modalitatea de alegere a celor 7 membrii din totalul de 16 propuneri - este încercuit numărul de ordine al persoanei ce urmează să facă parte din Consiliul de Administraţie.

         In urma exercitării votului secret au fost obţinute următoarele rezultate:

1.                  CASANDROIU ADRIAN: 6 voturi pentru şi 15 voturi împotrivă;

2.                  CIMPOACĂ NINEL: 14 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă;

3.                  CRISTEA CHIRU CĂTĂLIN: 1 vot pentru şi 20 voturi împotrivă;

4.                  CIULEI TOMIŢĂ: 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă;

5.                  FOLESCU IOAN: 4 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă;

6.                  GOICEA VALERIU: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă;

7.                  HACK EDUARD FLORENTIN: 19 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă;

8.                  IACOB CONSTANTIN CIPRIAN: 9 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă;

9.                  LUPA TEODORA: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă;

10.              MARIUŢAN ALEXANDRU: 20 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă;

11.              PONORICĂ ION: 15 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă;

12.              POPA DANIELA ELENA: 4 voturi pentru şi 17 voturi împotrivă;

13.              SIMION ADRIAN: 12 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă;

14.              SPĂTARU DORIN: 1 voturi pentru şi 20 voturi împotrivă;

15.              STAICU CONSTANTIN DORIN: 14 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă;

16.              VOLINTIRU ADRIAN: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă.

Membrii Consiliului de Administraţie sunt: CIMPOACĂ NINEL, CIULEI TOMIŢĂ, HACK EDUARD FLORENTIN, MARIUŢAN ALEXANDRU, PONORICĂ ION, SIMION ADRIAN, STAICU CONSTANTIN DORIN.

Se exercită votul secret pentru alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

În urma exercitării votului secret s-au obţinut următoarele rezultate:

1.                                     CIMPOACĂ NINEL: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă;

2.                                     CIULEI TOMIŢĂ: 3 voturi pentru şi   18 voturi împotrivă;

3.                                     HACK EDUARD FLORENTIN:  0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă;

4.                                     MARIUŢAN ALEXANDRU: 10 voturi pentru şi  11 voturi împotrivă;

5.                                     PONORICĂ ION:  8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă;

6.                                     SIMION ADRIAN: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă;

7.                                     STAICU CONSTANTIN DORIN: 0 voturi pentru şi 21 voturi împotrivă.

Deoarece nu a fost obţinut de nici un candidat numărul de voturi prevăzut de lege, va avea loc al doilea tur de scrutin între dnii. MARIUŢAN ALEXANDRIU şi PONORICĂ ION.

Sunt redactate buletinele de vot. Se exercită votul secret, în urma acestuia obţinându-se următoarele rezultate: MARIUŢAN ALEXANDRU - 8 voturi pentru, 12 voturi împotrivă şi PONORICĂ ION - 12 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 1 vot nul.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A. este PONORICĂ ION.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 71.

           Se fac propuneri pentru preşedintele de şedinţă pentru luna aprilie: dl Stan Cristian şi dl. Răducanu Tudorică. Se supune la vot prima propunere. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 10 abţineri, dl. Stan Cristian fiind ales preşedinte pentru şedinţele lunii aprilie.

 

 

 

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                           jr. Chiru Cătălin Cristea