PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 28.02.2017

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 consilieri în funcție, (dl. Tănase Silviu sosește în sală ulterior începerii lucrărilor) ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 662 din data de 24.02.2017.

La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cătălin Rădulescu.

     Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 26.01.2017. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 30.01.2017. Se aprobă cu 20 voturi ”pentru”.

   Se trece la ordinea de zi.

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 117/28.06.2016 referitoare la alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal Târgoviște

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Este propus dl. Patic Paul - Ciprian pentru a face parte din comisia de validare. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Cucui Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 67.

     Dl. cons. Tănase Silviu sosește în sală, fiind prezenți 21 de consilieri.

2.    Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgoviște

     Dl. Secretar face prezentarea materialului și precizează că recrutatorul a făcut o selecție de 12 persoane, urmând ca 7 dintre ele să fie alese în consiliul de administrație. De asemenea menționează că noul consiliu are obligația de a depune, în termen de 30 de zile de la numire, un Plan de administrare al societății, care trebuie aprobat de către Consiliul Local. În cazul în care Planul de administrare nu este votat de către Consiliul Local în termen de 45 de zile, Consiliul de Administrație este considerat demisionat de drept și se reia procedura de desemnare a unor noi membri. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A se va face prin vot secret. Se precizează modalitatea de vot: se încercuieste numărul de ordine al persoanei care va face parte din consiliul de administrație. În urma votului secret a rezultat următoarea situație: Gherghescu Magdalena Mariana: 17 voturi „pentru” și 4 voturi împotrivă; Dumitrescu Zenovie Dan: 19 voturi „pentru” și 2 voturi împotrivă; Săpunaru Stelian: 1 vot „pentru” și 20 voturi împotrivă; Marian Ioniță: 21 voturi „pentru”; Costache Lucia: 1 vot „pentru” și 20 voturi împotrivă;  Marius Niculin: 2 voturi „pentru” și 19 voturi împotrivă; Țuclea Ionuț Claudiu: 3 voturi „pentru” și 18 voturi împotrivă; Oprea Ionuț: 21 voturi „pentru”; Dumbravă Ionuț Marius: 19 voturi „pentru” și 2 voturi împotrivă; Șerbu Cristian: 1 vot „pentru” și 20 voturi împotrivă; Baroian Georgiana: 19 voturi „pentru” și 2 voturi împotrivă; Ene Gabriel: 19 voturi „pentru” și 2 voturi împotrivă, nu au existat voturi nule. Consiliul de Administrație al S.C. ECO - SAL 2005 S.A va avea următoarea componență: Gherghescu Magdalena Mariana, Dumitrescu Zenovie Dan, Marian Ioniță, Oprea Ionuț, Dumbravă Ionuț Marius, Baroian Georgiana și Ene Gabriel. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 68.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

     Dna. Sitaru, directorul economic al Direcției de Salubritate, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 69.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei  Direcției de Asistență Socială și a regulamentului de organizare și funcționare al Clubului de Pensionari nr. 1

     Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 70.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 319/2015 referitoare la aprobarea contribuției lunare și stabilirea costului mediu lunar în centrele și serviciile sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

     Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului. Dna. Mocanu propune înlocuirea sintagmei „începând cu data prezentei” cu sintagma „începând cu data de 01.03.2017”, în tot cuprinsul hotărârii, iar din art. 2 să fie eliminată sintagma „la o dată ulterioară”. Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dna. Mocanu. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 71.

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/26.01.2016 referitoare la modificarea statului de funcții, a organigramei și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

     Dna. Iordache, directorul Direcției de Asistență Socială, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 72.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activității Comitetului  Local pentru Situații de Urgență în anul 2016 și a Planului de măsuri privind îmbunătățirea  activității  Comitetului  Local pentru situații  de urgență  pentru anul 2017

     Dl. Laurențiu Alexandru, Șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, face prezentarea materialului. Dna. Mocanu precizează că anexele prezentate la mapă trebuiau semnate de inițiatorul proiectului de hotărâre, iar după aprobare să fie semnate de către președintele de ședință și Secretarul Municipiului. Dl. Secretar consideră că anexele sunt asumate de cel care a întocmit raportul de specialitae, chiar dacă nu au semnătura acestuia. Dl. Secretar îi solicită dlui. Alexandru să semneze anexele proiectului de hotărâre.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 73.

            Dl. Primar dorește să aducă unele lămuriri asupra activității Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Comitetul a fost întrunit pentru soluționarea problemelor de deszăpezit și precizează că în proiectul de buget sunt prevăzute sume destinate dotării Comitetului Local pentru Situații de Urgență. De asemenea mai precizează că atribuțiuni în desfășurarea activității comitetului au: șeful S.V.S.U, Primarul, Viceprimarul, Secretarul Municipiului.

8.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodărești către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște

     Dl. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 74.

9.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 124/17.04.2014 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de iluminat public către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

     Dl. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru” și o abținere: Cucui Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 75.

10.     Proiect de hotărâre privind aplicarea H.G. nr. 617/2016 prin care se aprobă Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

     Dl. Secretar face prezentarea materialului. Dna. Mocanu precizează că nici anexele acestui proiect de hotărâre nu sunt semnate de cel care le-a întocmit și solicită să fie semnate. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 76.

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice

1.     Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „Construire anexă gospodărească P+M”, municipiul Târgoviște, str. Milioara, nr. 7, beneficiari:  Barbu Florica și Barbu Florin

Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează, că în urma modificării Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul prin Ordonanța de urgență nr. 100/2016, după ședința de consiliu, fiecare consilier are obligația de a-și motiva votul, în scris. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 77.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire garaj și împrejmuire parțială teren”, municipiul Târgoviște, str. Teilor, nr. 31, beneficiar:  Ilie Nicolae - Cristinel

Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 78.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+2, piscină și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. I.L.Caragiale, nr. 9, beneficiari:  Necula Eduard - Iulian și Necula Alina - Stefania

            Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 79.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+M și reconstruire garaj”, municipiul Târgoviște, str. Teilor, nr. 11, beneficiar:  Stancea Veronica

     Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că dl. Barbu a adus la cunoștință că nu va participa la dezbateri și nici nu-și va exercita dreptul la vot pentru acest proiect de hotărâre, fiind în potențial conflict de interese.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 80.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hotel S+P+M+4 E”, municipiul Târgoviște, str. Arsenalului, nr. 13 A, beneficiar:  S.C. CANTUP S.R.L.

     Dna. Soare, Arhitectul Șef, face prezentarea materialului. Dl. Secretar precizează că dl. Barbu a adus la cunoștință că nu va participa la dezbateri și nici nu-și va exercita dreptul la vot pentru acest proiect de hotărâre, fiind în potențial conflict de interese.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 81.

12.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 2/2017 al Comisiei de analiza și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 82.

13.     Proiect de hotărâre privind trecerea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în str. Maior Spirescu, bl. 23, sc. B, ap. 1, parter, în fondul locativ de stat cu destinația de locuință

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 21 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 83.

     Dl. Tănase părăsește lucrările cu acordul președintelui de ședință. În sală sunt prezenți 20 de consilieri.

14.     Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

     Dl. Pîrvan, reprezentantul Compartimentului Evidența Patrimoniului, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 84.

15.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile  

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în incinta Colegiului Național Constantin Carabella

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă: Boboacă Doina, Bugyi Alexandru, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Ionete George, Oprescu Virgil, Patic Paul și Păunescu Andrei și două abțineri: Bozieru Cosmin și Rădulescu Cătălin.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 85.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 1 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Justiției, în parcarea Stadionului Municipal ”Eugen Popescu”

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 86.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 11,25 mp, situat în Municipiul Târgoviște, str. Pârvan Popescu, nr. 58, în curtea Colegiului Național Constantin Carabella

    Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

    Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru”, 7 voturi împotrivă: Boboacă Doina, Cucui Ion, Erich Agnes, Ilie Monica, Ionete George, Oprescu Virgil și Patic Paul și 3 abțineri: Bozieru Cosmin, Bugyi Alexandru, Rădulescu Cătălin.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 30 mp, situat în municipiul Târgoviște, Parcul Mitropoiliei, vis-à-vis de BCR

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dl. Oprescu propune ca perioada concesionării să fie de 5 ani. Se supune la vot amendamentul. Se aprobă cu: 12 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia și Moțoc Honorius. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru, 9 împotrivă: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Nicolae Ana - Maria și 2 abțineri: Bozieru Cosmin și Ionete George.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 16 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Regele Carol I, nr. 41

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dl. Oprescu propune ca perioada concesionării să fie de 5 ani. Se supune la vot amendamentul. Se aprobă cu: 12 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Ghinescu Adrian, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia și Moțoc Honorius și 2 abțineri: Gherghescu Constantin și Ion Neli. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi „pentru” și 8 împotrivă: : Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafață de 50 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Colonel Băltărețu, cvartal 186, parcela 5

        Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Dl. Oprescu propune ca perioada concesionării să fie de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani și 6 luni. Se supune la vot amendamentul. Se aprobă cu: 13 voturi „pentru”, 4 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia și 3 abțineri: Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian și Moțoc Honorius. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi „pentru” și 8 împotrivă: Barbu Dumitru, Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 111 mp, situat în municipiul Târgoviște, str. Calea Câmpulung (colț cu str. Basarabiei), cvartal 99, parcela 1 și parțial parcela 2

     Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat  face prezentarea materialului.

     Dl. Oprescu propune ca perioada concesionării să fie de 5 ani. Se supune la vot amendamentul. Se aprobă cu: 13 voturi „pentru”, 2 voturi împotrivă: Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia și 5 abțineri: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli și Moțoc Honorius. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi „pentru”, 7 voturi împotrivă: Bercu Adrian, Gherghescu Constantin, Ghinescu Adrian, Ion Neli, Mîndrilă Nicolae, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și o abținere: Bozieru Cosmin.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafață de 160 mp, situat în municipiul Târgoviște, Parcul Chindia  

     Dna. Sitaru, directorul economic al Direcției de Salubritate, face prezentarea materialului. Se dă cuvântul președintelui Asociației Columbofililor, dl. Bondilă, care precizează că valoarea redevenței este mare, iar asociația nu are o situație financiară care să permită achitarea acesteia. De asemenea propune Consiliului Local micșorarea redevenței. Dl. Rădulescu propune ca prețul să fie de 9 lei/mp/an, preț perceput celor care desfășoară activități socio-culturale, asociații nonprofit, asociații sportive. Se supune la vot amendamentul dlui. Rădulescu. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 87.

     Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Gherghescu Constantin, Oprescu Virgil Ciprian și Păunescu Mihai Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri: Bozieru Cosmin și Gherghescu Constantin. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și 2 abțineri: Bozieru Cosmin și Gherghescu Constantin.

        Este propus dl. Rădulescu Cătălin ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna martie 2017. Se supune votului. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”.

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         SECRETARUL MUNICIPIULUI,

         jr. Cătălin Rădulescu                                           jr. Chiru Cătălin Cristea

 

Red. U.M.