PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.02.2013

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri, absent fiind dl. Dumitrescu Claudiu, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

      Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 874 din data de 22.02.2013.

       La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

       După păstrarea unui moment de reculegere pentru elevul ucis în zona Colegiului Economic „Ion Ghica” din Târgovişte, grupul de consilieri USL adresează o interpelare directorului exexcutiv al Poliţiei Locale Târgovişte, dl. Dinu Gheorghe, referitoare la această situaţie, la care se aşteaptă răspuns până la următoarea şedinţă de consiliu local.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28.01.2013. Se aprobă în unanimitate, cu 20 voturi pentru.

       Dl Stan propune modificarea ordinei de zi în sensul discutării primelor două puncte din ordinea de zi  referitoare la Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică şi Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ, la sfârşitul şedinţei.

       Dl Cioacă afirmă că nu este oportună decalarea celor două puncte din ordinea de zi, deoarece noul consilier are dreptul de a-şi exprima opiniile cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, având în vedere că la mapa de şedinţă există documente suplimentare faţă de şedinţa anterioară cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi.

       Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea sus menţionată. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Pantea Viorel, Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian

3. Proiect de hotărâre privind alegerea celui de al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte

       Grupul Partidului Democrat Liberal Târgovişte il propune pentru funcţia de viceprimar al Municipiului Târgovişte pe dl. Ciprian Prisăcaru, grupul Uniunii Social Liberale pe dl. Alen Georgescu şi grupul Partidului Poporului-Dan Diaconescu pe dl. Cosmin Bozieru.

       După redactarea buletinelor de vot se anunţă modalitatea de vot şi anume, tăierea cu o linie orizontală a numelor a doi candidaţi, pentru ca votul să fie valabil, după care se trece la votul secret. În urma numărării voturilor de către comisia de validare, a reieşit următoarea situaţie: dl. Prisăcaru Ciprian - PDL a obţinut 6 voturi pentru, 14 voturi împotrivă, dl. Georgescu Alen - USL: 10 voturi pentru, 10 împotrivă şi dl. Bozieru Cosmin - PP-DD: 4 voturi pentru şi 16 împotrivă, neexistând nici un vot nul.

       Având în vedere că nici unul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea voturilor consilierilor locali în funcţie se procedează la al doilea tur de scrutin între candidatul PDL: Prisăcaru Ciprian şi candidatul USL: Georgescu Alen.

       După redactarea buletinelor de vot se trece la votul secret. În urma numărării voturilor de către comisia de validare, a reieşit următoarea situaţie: dl. Prisăcaru Ciprian - PDL a obţinut 9 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, dl. Georgescu Alen: 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă şi s-a înregistrat un vot nul.

        În aceste condiţii, se propune amânarea acestui punct. Se supune la vot. Se aprobă: 14 voturi pentru, 5 împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian, o abţinere: Pantea Viorel

4.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte

        Dna. Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului.

        Se supune la vot ca reprezentanţii consiliului local în Consiliul Comunitar Consultativ al Municipiului Târgovişte să fie în număr de trei. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate, cu 20 de voturi pentru. Se fac propunerile: Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana şi Babeu Pavel. Se propune votul deschis pentru aceste propuneri. Se aprobă în unanimitate.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă: 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana şi Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 24.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

       Dna. Iordache Marcela din partea Direcţiei de Asistenţă Socială face prezentarea materialului.

      Dna. Diaconu propune ca numărul de asistenţi personali care vor fi angajaţi să fie de 22, având în vedere că la acest moment există 22 de solicitări.

       Dna. Iordache susţine că mai există deja două solicitări în aşteptare şi vor mai exista şi altele, aprobarea unui număr de 22 de posturi ar presupune să se revină în faţa consiliului pentru o altă suplimentare şi, mai face precizarea că există şi rezervă bugetară pentru această suplimentare de posturi.

      Dl. Babeu aminteşte că în urmă cu trei şedinţe a solicitat o informare din partea Direcţiei de Asistenţă Socială, informare pe care nu a primit-o până în prezent şi doreşte să fie făcută o solicitare scrisă în acest sens.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 25. În sală nu se află dl. Georgescu Alen.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Municipal Târgovişte

       Dna. Violeta Scarlat din partea Teatrului Municipal Târgovişte face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Rădulescu nu este de acord ca teatrul să suporte plata drepturilor băneşti, ci persoanele responsabile de crearea acestei situaţii.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 26. În sală nu se află dl. Georgescu Alen.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea retelei scolare de pe raza Municipiului Targoviste pentru anul scolar 2013-2014

   Directorul D.A.P.P.P.  dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

       Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 27. În sală nu se află dl. Georgescu Alen.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2013, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

       Dna. Iordache Marcela face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Enache susţine că trebuie preîntâmpinată situaţia existentă la acest moment, când există un nr. de 257 persoane beneficiare de ajutor social şi, dintre acestea, numai 27  se prezintă la muncă, restul beneficiind de certificate medicale.

       Dl. Secretar face precizarea prin acest proiect de hotărâre se doreşte aprobarea domeniilor în care vor activa persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, problemele existând în zona de expertizare medicală, cu precizarea se vor face din nou sesizări la Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor în subordinea cărora funcţionează cabinetele de medicină a muncii.

       Dl. Pantea susţine nu poate fi contestată parafa unui medic.

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 28.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

       Directorul Economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 23.

10.Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50% datorată Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte”

       Directorul Economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

       Dl. cons. Stan întreabă care este modalitatea de recuperare a sumelor de la minister.

       Dna. Popa răspunde că acestea vor fi recuperate pe baza deconturilor depuse la minister sau în baza unui demers în instanţă. Dacă nu se va aproba acest proiect, sumele vor rămâne ca arierate la data de 31.03.2013 şi astfel nu va fi îndeplinit acel indicator de reducere a arieratelor înregistrate la data de 31.01.2012, cu 85%.

       Dl. cons. Stan consideră că nu există posibilitatea legală de recuperare a sumelor; rezilierea contractului nu se face unilateral decât în anumite condiţii şi anume dacă sunt încălcări ale contractului sau dacă bugetul scade şi municipiul nu acceptă modificarea finanţării prin act adiţional.

       Dna. Popa aduce la cunoştinţa consiliului că pe site-ul ministerului în anul 2012, erau cuprinse în programul naţional de reabilitare termică toate obiectivele, iar consecinţa economică pentru municipalitate, în cazul în care acest proiect nu va fi aprobat, este că se blochează sumele pe care le acordă Direcţia de Finanţe din impozitul pe venit.

       Dl. cons. Stan solicită ca până la următoarea şedinţă de consiliu, biroul juridic să prezinte un punct de vedere referitor la derularea contractului, modalitatea de încetare şi modalitatea de recuperare a sumelor menţionate în cuprinsul contractului.

       Dl. cons. Rădulescu întreabă dacă este vorba despre obiectivele pentru reabilitare termică începute în anul 2009. Răspunsul Direcţiei Tehnice este afirmativ.

       Dl. cons. Cioacă susţine că dacă Primăria este debitoare faţă de constructori, dacă aceştia ne vor chema în instanţă, ministerul nu are nici o obligaţie. Dna. Popa răspunde că dacă vor fi cerute de către constructori majorări şi penalităţi, atunci Municipiul trebuie să se îndrepte împotriva ministerului

       Dl. Cioacă doreşte să ştie dacă loturile aprobate anul trecut nu erau finanţate din garanţiile constructorilor care nu îşi executaseră lucrările. Dir. economic răspunde că o parte din lucrările noi au fost finanţate din aceste garanţii.

       Dl. cons. Pătraşcu întreabă cum poate emite facturi o firmă aflată în insolvenţă şi cum se pot emite facturi ulterior rezilierii contractelor.

       Dna. Popa răspunde că firma respectivă se reorganizează, iar în ceea ce priveşte data facturilor, au existat anumite situaţii de lucrări care la data rezilierii nu erau verificate de diriginţii de şantier.

       Dl. Pătraşcu doreşte să ştie dacă lucrările s-au plătit pe faze determinante. Dl. Vasilache, din partea Direcţiei Tehnice, răspunde că pentru fiecare lună se emit situaţii de lucrări. 

       Dna. Diculescu propune ca pe viitor, în caietul de sarcini să fie impusă condiţia deschiderii de puncte de lucru în Municipiul Târgovişte pentru firmele care participă la licitaţie şi nu au sediu în Târgovişte.

       Dl. cons. Rădulescu consideră că Primăria nu a respectat contractul încheiat cu ministerul, acesta fiind motivul pentru care a fost reziliat.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se respinge: 9 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Stan Daniel şi Răducanu Tudorică

11.  Proiect de hotărâre privind cofinanţarea investiţiei „ Racord apă la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

       Dl. Alexandru Laurenţiu, Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 29. În sală nu se află dnii. Rădulescu Cătălin, Cioacă Gabriel şi Păunescu Andrei

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 30. În sală nu sunt prezenţii dnii. Babeu Pavel, Păunescu Andrei şi dna. Diculescu Maria

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 23.01.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 3 abţineri: Păunescu Andrei, Bozieru Cosmin şi Dobândă Ion, proiectul devenind H.C.L. nr. 31.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 13.02.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL

  Directorul D.A.P.P.P.  dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Dl. Alen Georgescu aduce la cunoştinţa consiliului situaţia referitoare la apartamentele închiriate în anul 2003 angajaţiilor Teatrului, pentru care au fost intocmite ulterior contracte de închiriere pe numele altor chiriaşi care au locuit în respectivele apartamente, dar la acest moment apartamentele figurează pe numele aceloraşi angajaţi ai Teatrului din anul 2003; pentru chiria acestor apartamente există o datorie de peste 1 miliard, nefăcându-se demersuri pentru recuperarea datoriei.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 32.

15.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 409/2008 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgoviste

       Dl. Secretar face prezentarea materialului.

       Dl. Rădulescu propune modificarea art. 5, în sensul că se vor excepta de la prevederile regulamentului vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone care servesc transportului public în comun sau în regim turistic.

       Cu acest amendament, se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 33.

16.Proiect de hotărâre privind traseele de  circulaţie  pentru  mijloacele  de  transport  rutier  de  persoane  cu  autobuze  în trafic  judetean  şi  interjudeţean  pe  raza  municipiului  Târgovişte 

  Directorul D.A.P.P.P.  dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

  Dl. cons. Bozieru doreşte să ştie dacă Primăria a cerut un punct de vedere al operatorului de transport public local, dacă prin proiectul de hotărâre se încalcă contractul cu operatorul de transport public local şi dacă traseele se intersectează cu cele ale operatorului de transport public local.

  Dl. Secretar consideră că nu este vorba despre o lezare a intereselor transportatorului urban de călători cu care există un parteneriat, având în vedere că se doreşte stabilirea unor puncte de debarcare în interiorul oraşului pentru unele trasee judeţene.

  Dl. cons. Rădulescu propune şi o altă variantă a acestor trasee, str. Gării, zona Pavcom

  Dl. cons. Răducanu nu susţine această variantă care blochează accesul comercianţilor în zonă.

  Dl. cons. Albu consideră că există o concurenţă neloială între transportul public local  care efectuează trasee şi în afara oraşului şi cei care au trasee fixe.

  Dl. cons. Enache afirmă că atâta timp cât s-a plătit Planul Urbanistic General al Municipiului Târgovişte, s-a plătit un studiu de circulaţie, ar trebui să se ţină cont de traseele fixate prin documentaţie şi, totodată, ar trebui consultat şi arhitectul municipiului vizavi de această problemă.

  Dna. cons. Bănescu doreşte pentru următoarea şedinţă de consiliu un raport referitor la activitatea de taximetrie pe raza Municipiului Târgovişte şi consideră că acest punct trebuie amânat până se va prezenta şi acest raport.

  Dl. Adrian Casandroiu reprezentantul S.C. A.I.T.T. S.R.L. aduce la cunoştinţa consiliului local că societatea pe care o reprezintă a transmis o adresă consiliului local prin care se solicita retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, având în vedere că la această dată există în derulare un contract de parteneriat public-privat privind delegarea serviciului gestiune a serviciului de transport public local, încheiat între S.C. A.I.T.T. S.R.L. şi consiliul local. Conform contractului, societatea A.I.T.T. are dreptul şi obligaţia de a administra şi exploata infrastructura aferentă acestui serviciu. Reprezentantul S.C. A.I.T.T. S.R.L. consideră că dacă proiectul de hotărâre va fi adoptat în forma existentă ar afecta contractul existent şi l-ar modifica în mod unilateral, pentru că traseele existente în anexa proiectului de hotărâre se intersectează cu traseele pe care operează A.I.T.T. şi staţiile de îmbarcare/debarcare prevăzute în contract coincid cu cele prevăzute în anexa proiectului de hotărâre.

  Dl. cons. Stan solicită să se pună la dispoziţia consilierilor locali contractul încheiat de consiliul local cu S.C. A.I.T.T. S.R.L. şi o sinteză a obligaţiilor reciproce pe care părţile le au, cu gradul de realizare a acestora.

  Dl. Casandroiu aduce la cunoştinţa consiliului că potrivit contractului sus menţionat societatea A.I.T.T poate solicita diferenţe de tarif în cazul în care cheltuielile pentru funcţionarea serviciului de transport depăşesc veniturile.

  Dl. cons. Stan doreşte ca în termen de 10 zile să fie prezentate veniturile şi cheltuielile S.C. A.I.T.T. S.R.L.

  Reprezentantul S.C. MONDOTRANS S.A. consideră că societatea pe care o reprezintă este discriminată atâta timp cât sunt obligaţi să îşi debarce călătorii pe strada Laminorului, iar ceilalţi transportatori au staţii în centrul orasului, şi susţine că toţi transportatorii ar trebui să beneficieze de acelaşi regim.

  Dl. cons. Rădulescu afirmă că S.C. MONDOTRANS S.A. este singurul operator care nu are acces în Municipiul Târgovişte şi consideră că toţi operatorii ar trebui să beneficieze de acelaşi regim.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru: Stan Cristian, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, 4 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei şi Georgescu Alen şi 10 abţineri: Pantea Viorel, Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Mocanu Livia, Cioacă Gabriel, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Enache Lucian, Diaconu Diana, Rădulescu Cătălin

17. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei de Salubritate

       Dna. Mihai, reprezentantul Direcţiei de Salubritate face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. Bozieru lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 34.

18. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire de 6 luni a unor terenuri şi spaţii comerciale din Municipiul Târgovişte

        Dna. Mihai, reprezentantul Direcţiei de Salubritate face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 35. În sală nu sunt prezenţi dnii. Ţuţuianu Ioan şi Bozieru Cosmin.

2.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 14,23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 8, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 36. În sală nu se află dl. Bozieru Cosmin.

3.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 18, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 37. În sală nu se află dl. Bozieru Cosmin.

4.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 19, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 38. În sală nu se află dl. Bozieru Cosmin.

5.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafaţă totală de 1,5 mp, situate în Municipiul Târgovişte, Calea Domnească, nr. 224, în vederea amplasării a trei panouri publicitare

   Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 39. În sală nu se află dl. Bozieru Cosmin.

6.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Mircea cel Bătrân în vederea amenajării unui birou de copiat acte şi intermediere asigurări

   Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Enache propune respingerea acestui punct, care a mai fost respins de către consiliu, având în vedere că se doreşte amplasarea unui chioşc în faţa unei instituţii publice, la o distanţă foarte mică de blocul din apropiere şi de faţada instituţiei publice şi susţine că acest chioşc funcţionează ilegal într-o altă locaţie.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru: Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian, Prisăcaru Ciprian, Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, 4 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana şi 5 abţineri: Răducanu Tudorică, Bozieru Cosmin, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel. În sală nu se află dl. Păunescu Andrei.

        Se fac propunerile pentru comisia de licitaţie: Dobândă Ion, Diculescu Maria, Mocanu Livia. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componenţa comisiei de licitaţie pentru închirieri. Se aprobă: 16 voturi pentru, 3 abţineri:  Dobândă Ion, Diculescu Maria, Mocanu Livia În sală nu se află dl. Păunescu Andrei.

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu comercial (depozit) în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa 1 Mai, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ (depozit produse lactate)

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 40.

8.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 1360 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Moldovei, nr. 2, în curtea Şcolii „Tudor Vladimirescu”, în vederea amenajării unui spaţiu pentru tenis de câmp - tip bază sportivă

   Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Pătraşcu consideră că beneficiarul pentru care se doreşte amenajarea acestui teren este un copil care activează în prezent la un club sportiv şi consideră o greşeală a-l scoate din colectivitate unde se antrenează cu alţi sportivi şi a se antrena numai cu antrenorul, neputând în acest mod să facă performanţă.

   Dl. cons. Prisăcaru consideră că este oportună aprobarea acestui proiect pentru că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii sportive, cu precădere în mediul şcolar şi trebuie încurajaţi ca cei ce vin din mediul privat să investească în baze sportive.

   Dl. cons. Pătraşcu doreşte să ştie unde se va antrena respectivul sportiv pe perioada cât se va amenaja terenul.

   Dl. Prisăcaru răspunde că şi sportivii de la club se antrenează la baza sportivă din parcul Chindia şi, de asemenea, aminteşte că baza sportivă de la această şcoală este într-o stare de degradare accentuată.

   Dl. cons. Pătraşcu propune ca investitorii să-şi găsească o altă locaţie particulară în care să facă o asemenea investiţie.

   Dl. cons. Enache aminteşte că a solicitat la şedinţele anterioare la care s-a mai dezbătut acest punct un plan mai amănunţit, având în vedere că trebuie să existe un grup sanitar, un vestiar şi solicită un raport de specialitate întocmit de arhitectul municipiului referitor la această bază sportivă.

   Dl. cons. Cioacă susţine oportunitatea concesionării acestui teren având în vedere că spaţiul nu poate fi catalogat ca teren de sport, iar în ceea ce priveşte documentaţia solicitată de dl. cons. Enache, atunci când se va veni cu intenţia de construire trebuie să se elibereze un certificat de urbanism în care vor fi specificate toate condiţiile.

   Dl. cons. Enache reia necesitatea punctului de vedere al arhitectului municipiului având în vedere că este vorba şi despre reţele, deasemenea există normative privind spaţiul de joacă raportat la numărul de elevi, normative care trebuie respectate şi doreşte să fie în cunoştinţă de cauză asupra acestor aspecte.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian, Cioacă Gabriel, 3 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria şi 9 abţineri: Păunescu Andrei, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Stan Cristian, Răducanu Tudorică.

9.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 408 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Petru Cercel, adiacent proprietăţii din strada Smârdan, nr. 16, în vederea amenajării unei parcări auto

   Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere: Moţoc Honorius, 1 vot împotrivă: Bănescu Rodica, proiectul devenind H.C.L. nr. 41. În sală nu se află dnii. Georgescu Alen şi Pantea Viorel.

10.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Mircea cel Bătrân - staţie autobuz Mitropolie, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu flori

   Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl. Cioacă Gabriel nu este prezent în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 42.

11.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 15 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, între blocurile 59-60, în vederea extinderii unui spaţiu comercial

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

   Dl. cons. Stan face referire la faptul că acest material şi următorul le-au fost înmânate consilierilor la comisii, şi nu cu cinci zile înaintea şedinţei.

   Dl. cons. Enache aminteşte că Bdul. Unirii intră în reabilitare şi consideră necesar referatul de specialitate al arhitectului şef pentru tot ce înseamnă construcţii.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 20 abţineri.

12.Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 33 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arcaşilor, adiacent bloc 39, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

  Directorul D.A.P.P.P. dl. Maican Dorin face prezentarea materialului.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 20 abţineri.

       Se fac propunerile pentru comisia de licitaţie: Cioacă Gabriel, Albu Andrei, Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune votului componenţa comisiei de licitaţie pentru concesionări. Se aprobă: 17 voturi pentru, 3 abţineri: Cioacă Gabriel, Albu Andrei, Păunescu Andrei.

       Dl. cons. Cioacă aduce la cunoştinţa consiliului local că firma care s-a ocupat de recrutarea şi selecţia potenţialilor administratori la societăţile comerciale la care consiliul local este acţionar majoritar a întocmit un proces verbal, în baza căruia se va vota pentru următoarele puncte ale ordinei de zi, pe care il consideră incomplet, în sensul că unele persoane care şi-au depus candidaturile nu ar îndeplini unele criterii care au stat la baza selecţiei, neprecizându-se însă nimic în acest sens. Având în vedere că unele dintre persoanele în cauză sunt agreate de grupul Partidului Democrat Liberal şi că Legea 215/2001 privind Administraţia Publică Locală stipulează la articolul 37 că desemnarea persoanelor împutenicite să reprezinte interesele unităţii administrativ teritoriale trebuie să respecte configuraţia politică de la ultimele alegeri locale, propune amânarea punctelor 19, 20 şi 22 până la clarificarea situaţiei.

19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A., precum şi a mandatelor acestora

       Propunerea Partidului Democrat Liberal pentru reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. este dl. Stanciu Tiberiu. Propunerea Uniunii Social Liberale este dl. Hossu Valentin Tiberiu. Propunerea Partidului Poporului- Dan Diaconescu este dna. Olteanu Marilena.

      Se trece la redactarea buletinelor de vot.

      Dl. cons. Rădulescu propune convocarea unei şedinte extraordinare în data de 04.03.2013, ora 1600 având ca punct pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind traseele de  circulaţie  pentru  mijloacele  de  transport  rutier  de  persoane  cu  autobuze  în trafic judetean  şi  interjudeţean  pe  raza  municipiului  Târgovişte.

     Se supune la vot această propunere. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei.

     Se trece din nou la ordinea de zi.

     Se anunţă că modalitatea de vot este încercuirea numărului din dreptul numelui celui care se doreşte a fi ales reprezentant în în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A.

      Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor comisia de validare anunţă rezultatul votului: Stanciu Tiberiu: 20 de voturi pentru, Hossu Valentin Tiberiu: 20 voturi pentru şi Olteanu Marilena: 19 voturi pentru, drept care, reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. sunt: Stanciu Tiberiu, Hossu Valentin Tiberiu şi Olteanu Marilena

21.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., precum şi a mandatului acestuia

       Propunerea Partidului Democrat Liberal pentru reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., este dl. Sandu Mihai

       Având în vedere că este o singură propunere se propune modalitatea votului deschis. Se aprobă în unanimitate această modalitate. Se supune votului desemnarea dlui. Sandu Mihai în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Se aprobă în unanimitate cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 44

       Se reiau discuţiile pentru punctul 19 în ceea ce priveşte desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Termica S.A.

      Dl. cons. Stan propune eliminarea din articolul 2 al proiectului de hotărâre a mentiunii de revocare a membrilor consiliului de administraţie deoarece aceştia sunt deja revocaţi. Se supune votului acest amendament. Se aprobă în unanimitate, cu 20 de voturi pentru.

       Dl. cons. Cioacă propune amânarea alegerii membrilor consiliilor de administraţie la S.C Termica S.A., S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., S.C. ECO - SAL 2005 S.A.Târgovişte şi discutarea punctelor privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică şi  validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ.

       Se supune la vot această propunere: 9 voturi pentru: Dobândă Ion, Bozieru Cosmin, Păunescu Andrei, Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian şi Cioacă Gabriel şi 11 voturi împotrivă: Răducanu Tudorică, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana şi Stan Cristian

        Dnii. Moţoc Honorius, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Cioacă Gabriel şi dna. Mocanu Livia părăsesc sala fără acordul preşedintelui de şedinţă şi susţin că pentru alegerea membrilor consiliilor de administraţie la societăţile sus menţionate este necesară respectarea art. 37 din Legea 215/2001. În sală rămân prezenţi 14 consilieri.

  Dl. cons. Stan face precizarea că numărul persoanelor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TERMICA S.A. este de maxim 5 pentru ca votul să fie valabil şi anunţă că se consideră vot valabil exprimat încercuirea numărului din dreptul numelui persoanei/personelor pentru care se doreşte desemnarea în consiliul de administraţie.

  S-au redactat buletinele de vot. Se trece la votul secret.

        Au votat un număr de 13 consilieri, dl. Păunescu Andrei aflându-se în conflict de interese nu a participat la vot şi a fost înlocuit în comisia de validare cu dl. Răducanu Tudorică (14 voturi pentru). În urma numărării voturilor comisia de validare anunţă numărul de voturi obţinut de fiecare candidat şi componenţa consiliului de administraţie al S.C. Termica S.A. : Miriţă Petre, Păunescu Cornel Gavriel, Savu Ion, Stănilă Nicoleta Anca şi Oprescu Virgil Ciprian.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 13 pentru şi o abţinere: Păunescu Andrei,  proiectul devenind H.C.L. nr. 43.

22.Proiect de hotărâre privind desemnarea Consiliului de Administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A.Târgovişte

      Dl. Stan anunţă că numărul membrilor în consiliul de administraţie al S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte este de maxim 7 pentru ca votul să fie valabil şi că se consideră vot valabil exprimat încercuirea numărului din dreptul numelui persoanei/persoanelor pentru care se doreşte desemnarea în consiliul de administraţie.

     În urma numărării voturilor comisia de validare anunţă numărul de voturi obţinut de fiecare candidat şi componenţa consiliului de administraţie al  S.C. ECO - SAL 2005 S.A. Târgovişte: Goran Raluca Georgiana, Ţuclea Ionuţ Claudiu, Dumitrescu Zenovie – Dan, Gherghescu Constantin, Ioniţă Marian, Săpunaru Stelian şi Stănescu Ciprian.

         Proiectul devine H.C.L. nr. 45

20.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

        După pauza solicitată, consilierii PNL şi PP-DD nu revin în sală, fără a avea acordul preşedintelui de şedinţă.

        Preşedintele de şedinţă sancţionează cu avertisment consilierii PNL: Georgescu Alen, Enache Lucian şi Diaconu Diana şi PP-DD: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 103, alin. 1 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte şi întrucât în sală sunt prezenţi numai 8 consilieri locali: Răducanu Tudorică, Albu Andrei, Ţuţuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin şi Stan Cristian, nemaiexistând cvorum pentru continuarea şedinţei, declară şedinţa închisă.

      

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                               jr. Chiru Cătălin Cristea