PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.02.2011

 

Dna Sivia Stanca, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 1212 din data de 22.02.2011.

   La această şedinţă participă un număr de 19 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, absenţi fiind Păunaş Maria Roxana şi Rusescu Gheorghe, directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Se fac propuneri pentru stabilirea unui preşedintele de şedinţă. Dl. Dănciulescu îl propune pe dl. Babeu, iar dl. Băluţă îl propune pe dl. Stănescu. Dl. Babeu refuză. Se supune la vot alegerea dlui. Stănescu ca preşedinte de şedinţă. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 2 abţineri: Dănciulescu Ion şi Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 10.01.2011. Se aprobă: 18 voturi pentru şi 1 abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 31.01.2011. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Ţuţuianu Ioan.

Dl. viceprimar Briceag propune retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 13 şi 15. Dl consilier Dănciulescu afirmă că punctul 13 este o iniţiativă a consilierilor PSD şi PNL şi nu a primit răspuns în termen legal. Dl. Vasiliu afirmă că un proiect nu poate fi retras decât de iniţiator.

În sală soseşte şi dna. Păunaş Maria Roxana, numărul consilierilor prezenţi fiind de 20.

Dl Stănescu supune la vot retragerea pct. 15.Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

Dl consilier Stănescu dă cuvântul dlui. Primar, care face precizarea că pe 18 decembrie a fost depusă iniţiativa celor 7 consilieri, astfel că acest punct a fost introdus pe ordinea de zi. S-a întocmit un raport de specialitate, de către Biroul Contencios Juridic, care a apreciat această iniţiativă ca fiind nelegală. Din acest motiv dl viceprimar a propus retragerea punctului.

Se supune la vot retragerea de pe ordinea de zi a punctului 13. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările menţionate. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii beneficiara de ajutor social.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 19 voturi pentru şi o abţinere – Vasiliu Emilian Teodor.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului de asistati prin cantina de ajutor social pe anul 2011.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Marcela Iordache, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. consilier Dănciulescu care doreşte să cunoască numărul de cereri şi majorarea acestuia faţă de anul trecut. Dna. Iordache precizează că sunt cu 110 cereri mai mult. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în conformitate cu prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din cadrul Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. consilier Vasiliu care solicită o informare legată de numărul de ore de muncă ce trebuie efectuate de fiecare cetăţean. Dna. Iordache Marcela răspunde că se efectuează un număr de 64 ore.  Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

4.Proiect de hotărâre privind desemnarea directorului general interimar la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. viceprimar Briceag prezintă propunerea executivului legată de noul director – Pană Cătălin Florin. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri în Consiliul de Administraţie  la S.C. ECO-SAL 2005 S.A Targovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. consilier Babeu face 2 propuneri pentru cei 2 membri: Poenaru Eugenia şi Ianculescu George. Se supune la vot. Se propune votul deschis. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2 propuneri. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si Functionare al Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din cadrul Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Neagu din partea Compartimentului Resurse Umane, care prezintă situaţia existentă în urma desfăşurării concursului. Se supune la vot. Se aprobă: 13 voturi pentru şi 7 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creşa Piticot” şi identificarea suprafeţei de teren pusă la dispoziţie pentru implementarea proiectului

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul « Extinderea reţelei de canalizare menajeră pe străzile Crişan, Morilor şi Iazului din Municipiului Târgovişte »

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.    Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Târgoviște la „Programul  de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2011- proprietar persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Paraschiva, din partea  Direcţiei Tehnice, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului EU si U.E.: azi, mâine, poimâine”, pentru sărbătorirea ZILEI EUROPEI TARGOVIŞTE (aprilie- mai 2011)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu, din partea Serviciului Relaţii Externe şi Relaţii cu Publicul, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl consilier Stănescu aminteşte că la comisia economică s-a propus suma de 15.000 lei pentru acest eveniment. Se supune la vot hotărârea cu suma maximă de 15.000 lei. Se aprobă în unanimitate.

12. Proiect de hotărâre privind vanzarea unui apartament din fondul locativ de stat către actualul chiriaş.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13. Proiect de hotărâre privind sprijinirea agenţilor economici pentru încasarea datoriilor restante şi creşterea transparenţei în modul de efectuare a plăţilor de către Primăria Municipiului Târgovişte

RETRAS

14.    Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a unui teren în suprafaţă de 170 mp., situat în Bulevardul Libertăţii  nr.78

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

15.    Proiect de hotărâre privind includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivului „Staţie Epurare Cartier Priseaca”.

RETRAS

16.    Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat în administrarea Poliţiei Locale a Municipiului Targoviste a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Târgovişte aflate în locaţia fosta „Baia Comunală” din B-dul Independenţei nr.2

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat,care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

17.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor date în administrare către S.C. ECO-SAL 2005 S.A Târgovişte şi Direcţia de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din cadrul Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  unor Planuri Urbanistice

Dl. consilier Stănescu solicită ca la Planurile Urbanistice să fie ataşate la mape si schiţele legate de acestea.

18/1 P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţe colective P+4+M”, în Municipiul Târgovişte, str. Madrid, nr. 2, beneficiar FLORESCU COSTEL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Leca, Arhitectul Şef,care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18/2 P.U.Z. studiat pentru „Introducere în intravilan şi lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Tarla 43, Parcela 624, beneficiar CHIRIŢESCU ALEXANDRU

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Leca, Arhitectul Şef,care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18/3 P.U.Z. studiat pentru „Centru de Dezvoltare a Afacerilor”, în Municipiul Târgovişte, str. C-tin Brâncoveanu, nr. 67 B, beneficiar S.C. ONCAS COM S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Leca, Arhitectul Şef,care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

18/4 P.U.D. studiat pentru „Atelier Service Auto” în Municipiul Târgovişte, str. Tudorică Popescu, nr. 116, beneficiar GRAJDAN FLORINEL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Leca, Arhitectul Şef,care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

19.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni a 2 spaţii situate în str. Vlad Ţepeş – adiacent pieţei Vlad Ţepeş – şi a unui spaţiu situat în Calea Bucureşti, bl. O 1, parter, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ sau prestări servicii.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul doamnei Mihai, de la  Direcţia de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se propune votul deschis. Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. Se propun cei 3 membri ai comisiei: Babeu Pavel, Liţă Ion şi Tănase Silviu Gabriel.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor. Se propun cei 3 membri ai comisiei: Babeu Pavel, Liţă Ion şi Tănase Silviu Gabriel.

Dna consilier Diculescu şi dl. consilier Ilie îşi exprimă nemulţumirea faţă de faptul că unuii poliţişti locali, nu îşi îndeplinesc atribuţiile în mod corespunzător şi că în anumite situaţii abuzează de funcţiile pe care le deţin, ignorând faptul că intră în contact cu reprezentanţi ai cetăţenilor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             SECRETAR MUNICIPIU

       ing. Stănescu Iulian                                                       jr. Chiru Cătălin Cristea