PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 28.01.2013

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 20 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian.

      Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 257 din data de 22.01.2013.

       La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

       Dl Stan anunţă că punctul 4 al ordinei de zi referitor la alegerea celui de al doilea viceprimar a fost retras de către iniţiator. De asemenea mai propune modificarea ordinei de zi în sensul discutării primelor trei puncte din ordinea de zi la sfârşitul şedinţei.

       Dl Cioacă afirmă că nu este oportună decalarea celor trei puncte din ordinea de zi, deoarece noii consilieri au dreptul de a-şi exprima opiniile cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

       Se supune la vot ordinea de zi cu modificările sus menţionate. Se aprobă cu 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian şi 4 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei şi Moţoc Honorius.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 18.12.2012. Se aprobă cu 20 voturi pentru.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 08.01.2013. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri: Cioaca Gabriel şi Mocanu Livia.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.01.2013. Se aprobă cu 15 voturi pentru şi 5 abţineri: Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.01.2013. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri: Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian.

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 17.01.2013. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 6 abţineri: Babeu Pavel, Moţoc Honorius, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia şi Prisăcaru Ciprian.

4.         Proiect de hotărâre privind alegerea celui de-al doilea viceprimar al Municipiului Târgovişte

RETRAS

5.         Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 338/2008 referitoare la aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public şi a criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării postului

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu din partea Compartimentului Resurse Umane pentru a prezenta materialul.

       Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă dl Constantinescu a încheiat raportul de muncă la            Primăria Municipiului Târgovişte şi dacă a fost făcută lichidarea. Dl Niţu afirmă că raportul de muncă al dlui Constantinescu a încetat la data de 31.12.2012 şi că i-a fost înaintată fişa de lichidare. Dl Rădulescu mai precizează că faţă de anul 2008 a fost eliminat contractul de management din criteriile necesare pentru ocuparea postului, şi că acesta era necesar pentru a fi cunoscută viziunea noului administrator asupra dezvoltării oraşului.

       Dl Cioacă precizează că la „Criterii specifice” trebuie înlocuită conjuncţia „şi” cu „sau”.

       Dl Enache propune ca nivelul de cunoştere al unei limbi de circulaţie internaţională să fie avansat şi nu mediu.

       Dl Stan afirmă că, potrivit anexei din vechea hotărâre, administratorul poate ocupa funcţia prin contract de management sau contract individual de muncă şi precizează că această funcţie nu poate fi ocupată prin încheierea unui contract idividual de muncă. Tot dânsul susţine că la Procedura de angajare se precizează că cei care candidează depun, obligatoriu, proiecte de management şi aminteşte că în cazul încheierii unui contract individual de muncă nu este obligatorie prezentarea unui proiect de management. Dl Stan propune încadrarea administratorului doar pe baza unui contract de management şi precizează că trebuie eliminate prevederile Codului Muncii menţionate la secţiunea  „Eliberarea din funcţie”.

       Sunt supuse la vot amendamentele domnilor Cioacă şi Enache. Se aprobă cu 20 de voturi pentru. Se supune la vot amendamentul dlui. Stan. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Cioacă Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius şi Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 5

6.      Proiect de hotărâre privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Targoviste in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A., urmare a cererii de demisie inaintate de domnul Radu Mihai POPA

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Cristea Cătălin, Secretarul Municipiului pentru a prezenta materialul.

     Dl Stan propune un amendament - introducerea unui nou articol cu următorul cuprins„Se împuterniceşte dl. __________ să convoace Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A în data de 06.03.2013, orele 16, cu următoarea ordine de zi:

1.      Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A;

2.      Numirea noilor membri ai Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A, conform mandatului ce va fi încredinţat prin hotărârea Consiliului Local;

3.      Alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie al S.C. Compania de Apă Târgovişte - Dâmboviţa S.A.

       Dl Cioacă afirmă că o convocare A.G.A de la Compania de Apă trebuie făcută la o dată ulterioară alegerii celor 7 administratori.

       Dl Stan precizează că în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Consiliul Local poate numi cei 7 administratori.

       Se fac propuneri pentru noul reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. Dl Ţuţuianu îl propune pe dl. Gheorghe Pătraşcu Vasile, iar dl. Păunescu o propune pe dna Olteanu Marilena. Se procedează la vot secret. Este precizată modalitatea de vot: se taie cu o linie numele persoanei care nu se doreşte a ocupa această funcţie. Sunt redactate buletinele de vot. Se trece la exercitarea votului în ordine alfabetică. Se întruneste comisia de validare. Dl Stan anunţă rezultatul votului: Gheorghe Pătraşcu Vasile: 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, iar Olteanu Marilena: 8 voturi pentru şi 12 voturi împotrivă.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dlui Stan. Se aprobă cu 19 voturi pentru, dl Dumitrescu nu este în sală, proiectul devenind HCL nr. 6

7.      Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale S.C. Municipal Security S.R.L.

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Andrei Gheorghe, director al  S.C. Municipal Security S.R.L. pentru a prezenta materialul.

       Dl Stan doreşteştie dacă prin noua organigramă au fost înfiinţate funcţii noi la nivelul compartimentelor care nu sunt operative. Dl director precizează au fost desfiinţate funcţiile de consilier de marketing, secretară şi instructor SSM şi a fost înfiinţată o funcţie de personal administrativ care să ocupe aceste funcţii.

       Dl Rădulescu doreşteştie de ce nu sunt căutate obiective de pază din sistemul privat. Dl Andrei precizează acest lucru nu este posibil deoarece celelalte firme existente pe piaţă nu respectă normele impuse de Inspectoratul Teritorial de Muncă şi practică tarife mai mici.

       Dl Georgescu consideră managerul unei societăţi trebuiegasească noi contracte pentru societate şi de asemenea precizează au existat funcţii care nu au fost necesare.

       Dl Pătraşcu doreşteştie câţi soferi a avut societatea şi dacă erau necesari, ce contracte a semnat societatea în anul precedent. Dl Andrei precizează societatea a avut doi şoferi şi în anul anterior nu au fost încheiate contracte noi.

       Dl Stan precizează din octombrie 2011 S.C. Municipal Security S.R.L. trebuia sa fie administrată de cinci persoane şi consideră planul de restructurare trebuie completat cu alternative pentru diminuarea cheltuielilor, în afara reducerii de personal, printr-un program care să fie asumat şi de Consiliul de Administraţie al societăţii.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 9 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel, Ţuţuianu Ioan şi Răducanu Tudorică.

8.      Proiect de hotărâre privind asigurarea transportului local al elevilor de la Şcoala Gimnazială „Coresi” Târgovişte, la alte unităţi de învăţământ din Municipiul Târgovişte

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican Dorin, director al D.A.P.P.P.  pentru a prezenta materialul.

       Dna Diculescu doreşteştie dacă nu ar putea fi găsită o altă soluţie pentru transportul acestor elevi şi doreşteştie dacă Inspectoratul Şcolar nu beneficiază de microbuze şcolare. Dl Moţoc precizează nu există astfel de mijloace de transport la dispoziţia Inspectoratului Şcolar.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 7

9.      Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate pentru un număr de 30 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonantei nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Stănescu Delia, director al D.A.S.  pentru a prezenta materialul.

       Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 8

10.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 8.000 lei/an revistei „Târgoviştea literară”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu din partea Compartimentului Resurse Umane pentru a prezenta materialul.

       Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 9

11.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în valoare de 4.000 lei/lună revistei „Litere”

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu din partea Compartimentului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu susţine că pe aceste reviste se va preciza faptul că apar cu sprijinul Consiliului Local Municipal Târgovişte şi al Primăriei Municipiului Târgovişte.

       Se supune la vot. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 10

12.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Târgovişte

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Soare Alexandrina - Arhitectul Şef pentru a prezenta materialul.

       Dna Soare precizează că a fost convocată comisia nr. 2 - urbanism în data de 04.02.2013 în vederea dezbaterii situaţiei existente în acest moment referitor la Planul Urbanistic General al Municipiului Târgovişte.

       Dl Enache precizează că a adresat o interpelare dlui. Primar în noiembrie 2012 referitoare la P.U.G - ul Municipiului Târgovişte, care a fost început în anul 2006, dar care nu este finalizat. Doreşte să ştie câţi bani au fost cheltuiţi pentru acest P.U.G. şi cine este responsabil pentru că nu a fost finalizat. Dl Enache aminteşte că termenul limită pentru aprobarea P.U.G. este 31.12.2015.

       Dl Ţuţuianu afirmă că este obligatoriu să fie finalizat P.U.G. – ul, reaminteşte că a fost stabilită o întâlnire cu proiectantul şi doreşte să fie prezentat modul în care au fost cheltuite sumele de bani în acest proiect.

       Dl Stan afirmă că dezvoltarea Municipiului Târgovişte pe un Plan Urbanistic General aprobat în anul 1998 nu este oportună. De asemenea mai precizează că termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General poate fi prelungit până la data de 31.12.2015.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 11.            

13.  Proiect de hotărâre privind transferul unui autoturism către Direcţia de Salubritate

      Se dă cuvântul dlui Ionescu Liviu pentru a prezenta materialul. Dl Badea, director al Direcţiei de Salubritate precizează că la acest moment există un singur autoturism utilizat pentru desfăşurarea activităţii Direcţiei de Salubritate şi din această cauză a solicitat suplimentarea numărului de autoturisme.

      Dl Rădulescu doreşte să ştie câte autoturisme sunt în dotarea Primăriei Municipiului Târgovişte. Dl Ionescu precizează că există 5 autoturisme aflate în parcul auto al Aparatului de Specialitate al Municipiului Târgovişte. Dl Rădulescu doreşte să ştie câte autoturisme sunt la toate direcţiile aflate în subordinea Consiliului Local, cu excepţia Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte.

     Dna Bănescu aminteşte că în comisia de specialitate a solicitat un inventar al parcului auto de la Direcţia de Salubritate. De asemenea îşi exprimă nemulţumirea faţă de activitatea depusă de angajaţii Direcţei de Salubritate, precizând că nu există o curăţenie corespunzătoare în Municipiul Târgovişte. Dl Badea precizează că angajaţii Direcţiei de Salubritate, în număr de 80, asigură curăţenia celor 200 de străzi ale Municipiului Târgovişte şi mai precizează că aceştia au o normă de măturat pe zi. De asemenea mai precizează că activitatea angajaţilor direcţei nu presupune şi curăţenia din jurul sau interiorul blocurilor.

      Dl Pătraşcu precizează că a solicitat informaţii legate de autoturismele utilizate de Direcţia Tehnică.

      Dna Bănescu solicită prezentarea la următoarea şedinţă a Consiliului Local a parcului inventar al Primăriei Municipiului Târgovişte şi a fişelor activităţii zilnice a acestor mijloace de transport auto.

         Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Bănescu Rodica, proiectul devenind HCL nr. 12

14.  Proiect de hotărâre privind diminuarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”

       Se dă cuvântul dlui Secretar pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru. Din sală lipsesc Georgescu Alen, Mocanu Livia, Rădulescu Cătălin şi Păunescu Andrei, proiectul devenind HCL nr. 13

15.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Asociaţia Fostilor Deţinuţi Politici din România, Filiala Dâmboviţa, a unui spaţiu în suprafaţa utilă de 23 mp, aferent imobilului Sediu Administrativ S.C. Compania de Apă Târgovişte- Dâmboviţa S.A. din Bdul I.C. Brătianu, nr. 38

      Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul.

      Dl Cioacă precizează că filiala nu este înregistrată şi aminteşte că nu se poate acorda un spaţiu unei filiale aparţinând unei asociaţii care nu este înregistrată.

      Dl Stan precizează că dacă filiala nu are personalitate juridică atunci nu poate beneficia de un spaţiu în folosinţă gratuită.

      Dl Neguţ, preşedintele Filialei Dâmboviţa a Asociaţia Fostilor Deţinuţi Politici din România afirmă că Asociaţia ocupă spaţiul din Bdul I.C.Brătianu de 21 de ani.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 2 voturi pentru: Diculescu Maria şi Moţoc Honorius şi 18 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Cioacă Gabriel, Diaconu Diana, Dobândă Ion, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualulii chiriaşi

      Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dna Bănescu afirmă că dna Ungureanu Elena ar putea fi decedată, solicită lămuriri asupra situaţiei şi propune amânarea acestei vânzări. Dl Secretar precizează că situaţia poate fi lămurită în faţa notarului unde se va semna actul de vânzare cumpărare.

      Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere: Bănescu Rodica, proiectul devenind HCL nr. 14

17.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.             Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj II, modul nr. 5, în vederea desfăşurării activităţii de croitorie şi/sau comerţ

         Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 15

2.             Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 26, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

         Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru. proiectul devenind HCL nr. 16

3.             Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,05 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I, modul nr. 58, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse nealimentare

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 17

4.             Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Radu cel Mare, nr. 12, în curtea şcolii cu clasele I-VIII „Radu cel Mare”, în vederea extinderii spaţiului pentru comercializare produse alimentare

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru şi o abţinere - Răducanu Tudorică.

             Se fac propuneri pentru membrii comisiei: Diaconu Diana, Bozieru Cosmin şi Prisăcaru Ciprian.  Se supune la vot modalitatea desemnare a membrilor comisiei - vot deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Diaconu Diana, Bozieru Cosmin şi Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 18

  5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 22 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Libertăţii, nr. 3-5, în vederea amenajării unei terase pentru comercializare produse de patiserie-cofetărie

Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul.

      Dl Georgescu propune ca terasa ce va fi construită să se încadreze arhitectural teraselor aflate în vecinătate.

      Dna Bănescu afirmă că amplasarea acestor terase îngreunează traficul din dreptul Băncii Transilvania şi consideră inoportună amplasarea unei noi terase în această zonă.

     Dl Stan afirmă că în caietul de sarcini este precizată structura terasei, în conformitate cu terasele învecinate.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Bănescu Rodica şi Babeu Pavel şi 2 abţineri: Ţuţuianu Ioan şi Pătraşcu Eugen. Dna Diculescu nu este în sală, proiectul devenind HCL nr. 19

5.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Laminorului, în vederea extinderii spaţiului existent pentru vulcanizare şi spalatorie auto

      Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl Stan doreşte să ştie dacă au fost aduse modificări materialului faţă de şedinţa anterioară.

     Dl Enache aminteşte că a solicitat să fie prezentată modalitatea de funcţionare a spălătoriei şi de asemenea precizează că nu se poate parca în zona respectivă fără a bloca accesul spre strada Laminorului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi împotrivă: Cioacă Gabriel, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Prisăcaru Ciprian, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Banescu Rodica, Rădulescu Cătălin, Diaconu Diana şi Răducanu Tudorică şi 10 abţineri: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Păunescu Andrei, Moţoc Honorius, Georgescu Alen, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Pătraşcu Eugen, Stan Cristian şi Albu Andrei

6.      Proiect de hotărâre privind concesionarea directă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 197 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Arsenalului, nr. 20

      Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul. Dl. Pătraşcu afirmă că terenul respectiv nu are o suprafaţă de 197 mp şi de asemenea precizează că preţul redevenţei este mic în comparaţie cu redevenţa încasată pentru Piaţa 1 Mai.

             Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Bănescu Rodica, Pătraşcu Eugen şi Georgescu Alen şi 3 abţineri: Ţuţuianu Ioan, Enache Lucian şi Diaconu Diana, proiectul devenind HCL nr. 20

7.      Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, adiacent proprietăţii din str. Tudor Vladimirescu, bl. 153 A, ap. 1, în vederea extinderii spaţiului existent pentru amplasare arhivă

      Se dă cuvântul dlui Maican pentru a prezenta materialul.

     Dl Enache precizează că materialul nu a fost discutat în comisia de urbanism şi solicită ca Arhitectul Şef să aibă în viitor un raport de specialitate separat de cel al compartimentului de resort. De asemenea mai precizează că suprafaţă de 20 mp nu aparţine în întregime Primăriei Municipiului Târgovişte şi că era necesar şi acordul celorlalţi proprietari din condominiu. În aceste condiţii dl Enache propune amânarea acestui punct din ordinea de zi.        

      Dl Maican precizează că terenul aparţine Primăriei Municipiului Târgovişte.

      Dl Secretar precizează că o construcţie adiacentă unui condominiu nu poate fi construită cu fundaţie.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Stan Cristian, Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana, Enache Lucian, Bănescu Rodica şi Albu Andrei şi 3 abţineri: Georgescu Alen, Rădulescu Cătălin şi Diculescu Maria.

      Se fac propuneri pentru comisia de licitaţie: Babeu Pavel, Stan Cristian şi Păunescu Andrei. Se supune la vot modalitatea desemnare a membrilor comisiei - vot deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Babeu Pavel, Stan Cristian şi Păunescu Andrei.

    Se revine la discutarea primelor trei puncte ale ordinei de zi.

1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Pantea Viorel

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă materialul.

    Dl Răducanu precizează că prin adresa nr. 1135/12.12.2012 Partidul Democrat Liberal a înştiinţat Consiliul Local asupra faptului că dl Păturică Gheorghe nu mai deţine calitatea de membru al acestui partid, iar printr-o adresă ulterioară, înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte sub nr. 1744/18.01.2013 se precizează încă o dată că dl Păturică Gheorghe nu mai deţine calitatea de membru al PDL. În aceste condiţii dl Răducanu afirmă că nu este legal, deoarece nu este clară data de la care dl Păturică Gheorghe nu mai deţine calitatea de membru de partid.

       Dl Cioacă doreşe să aducă lămuriri asupra situaţiei prezentate de dl Răducanu. Dânsul precizează că ultima adresă înregistrată la Primăria Municipiului Târgovişte atestă faptul ca dl Păturică Gheorghe a fost exclus din partid. În urma sesizărilor facute de consilierii locali în sedinţa ordinară a lunii decembrie, prin care erau solicitate deciziile Biroului Permanent Local al PDL, au fost făcute convocări pentru dnii Răducanu şi Păturică, pentru a fi purtate discuţii referitoare la  excluderea celor doi membri din partid. Au fost convocaţi prin scrisori recomandate şi pentru Consiliul de Coordonare Locală, în scopul dezbaterii situaţiei, sedinţă în urma căreia s-a decis excluderea celor doi din rândul Partidului Democrat Liberal. De asemenea mai precizează că a fost urmată procedura legală privind excluderea unui membru de partid.

       Dl Secretar aduce la cunoştinţa consiliului local că  Prefectul Judeţului Dâmboviţa a acţionat în instanţă Consiliul Local Municipal Târgovişte ca urmare a adoptării în şedinţa ordinară a lunii decembrie a H.C.L. nr. 323, prin care se respingea validarea mandatului de consilier municipal al dlui. Pantea Viorel.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu: 17 voturi pentru şi 3 abţineri: Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin şi Stan Cristian, proiectul devenind HCL nr. 21

       Dl Pantea Viorel este invitat să depună jurământul.

       După adoptarea proiectului de hotărâre în sală sunt prezenţi 21 de consilieri

2. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Răducanu care doreşte să îşi exprime nemulţumirea pentru modul în care a fost exclus din partid. Dânsul precizează că între PDL şi Partida Romilor a existat un acord politic de susţinere pentru dezvoltarea comunităţilor de romi din judeţul Dâmboviţa şi Municipiul Târgovişte, prin care erau stabilite modalităţile de colaborare ale celor două partide politice şi în care se precizează că pe listele PDL vor candida pentru alegerile locale din vara anului 2012 şi membri ai Partidei Romilor, atât pentru Consiliul Judeţean (poziţiile 9, 16, 22) cât şi pentru Consiliul Local Municipal Târgovişte (poziţiile 6 şi 11). Dl Răducanu consideră că excluderea din partid a membrilor Partidei Romilor reprezintă o încălcare a acordului semnat între cele două părţi şi este ilegală, deoarece, în respectivul acord se precizează că retragerea sprijinului politic se face cu acordul părţilor şi cu respectarea Statutului Aleşilor Locali. Dl Răducanu precizează că este prezent în Consiliul Local în calitate de reprezentant al cetăţenilor, ales ca urmare a votului din iulie 2012. În aceste condiţii, dl Răducanu a înaintat o adresă către Comisia Judeţeană de Integritate, Statut şi Litigii a PDL Dâmboviţa  prin care contestă decizia nr. 2/11.01.2013 a Consiliului de Coordonare Locală a partidului. Dl Răducanu consideră că acordul a fost valabil doar pentru alegerile locale din anul 2012, deoarece nu a fost prelungit iar pentru alegerile parlamentare din decembrie 2012, a fost încheiat, la nivel naţional, un acord între Partida Romilor şi USL.

       Dl Cioacă precizează că decizia PDL va rămâne definitivă, iar Comisia va dezbate solicitarea dlui Răducanu. De asemenea mai precizează că aceste excluderi sunt supuse jurisdicţiei partidului respectiv, iar Consiliul Local are doar atributul de a lua act de acestea.

       Dl Stan susţine că acordul încheiat între PDL şi Partida Romilor a expirat în octombrie 2012 şi ca urmare, dl Răducanu nu putea să îl încalce în decembrie 2012. În al doilea rând, dl Stan precizează că dl Răducanu a înregistrat o cale de atac la hotărârea de excludere emisă de Consiliul de Coordonare şi din art. 26 al Statutului Partidului Democrat Liberal reziltă că decizia acestui consiliu nu are un caracter definitiv, ci doar decizia Comisiei Naţionale este definitivă, la decizia Comisiei Judeţene de Integritate, Statut şi Litigii Dâmboviţa putându-se formula recurs.

       Dl Bozieru propune, în cazul în care proiectul de hotărâre propus de executiv nu va fi adoptat, un proiect de hotărâre privind neîncetarea mandatului de consilier municipal al dlui Raducanu Tudorică.

       Dl Cioaca pecizează că o decizie de excludere, chiar dacă este atacată, rămâne definitivă şi se aplică. De asemenea mai precizează că în Consiliul Local trebuie să se ia act de această hotărâre a unui partid politic.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

       Dl Secretar Cristea nu va acorda viză de legalitate hotărârii de respingere a încetării de drept a mandatului de consilier municipal al dlui Răducanu Tudorică, deoarece nu se încadrează în dispoziţiile legale în materie, proiectul devenind HCL nr. 22

       Ca urmare a respingerii proiectului anterior nu se va mai discuta proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Tică Dănuţ.

       Cu aceasta, şedinţa se declară închisă.

 

 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         SECRETAR MUNICIPIU,

                  jr. Stan Daniel Cristian                               jr. Chiru Cătălin Cristea