PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

 Consiliului Local Municipal Târgovişte

 din data de 27.08 .2009

 

D-l secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 18 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4395 din data de 21.08.2009

                La această şedinţă participă un număr de 18 consilieri din totalul de 21 consilieri în funcţie, (absenţi fiind Ilie Valentin, Paraschiv Cornelia, iar dna consilier Păunaş Maria Roxana a fost prezentă de la punctul 23 al ordinii de zi), dl. Preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, directori ai societatilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. ing. Pantea Viorel.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 20.06.2009.  Se aprobă în unanimitate

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de extraordinare a Consiliului Local din data de 06.07.2009.  Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 16.07.2009.  Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 10.08.2009.  Se aprobă 16 voturi pentru şi 2 abţineri : Tănase Silviu Gabriel şi Diculescu Maria.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.                            Proiect de hotarare privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare”, domnişoarei Sorana Mihaela Cârstea, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.                            Proiect de hotărâre  privind acordarea unor diplome de excelenţă

Se propune acordarea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” dlui. prof. Sorin Săileanu

2.1 Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomei de excelenţă domnului   prof. GHEORGHE SILVESTRU DIMANCEA, pentru merite deosebite

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Dl. consilier Vasiliu propune ca şi dl. prof. Dimancea să fie Cetăţean de Onoare – Post Mortem. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

2.2 Proiect  de hotărâre privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE – Post Mortem” domnului   prof.  SORIN SĂILEANU, pentru merite deosebite

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

3.                            Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie a dosarelor de înscriere pentru creşele din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei director al D.A.S., Stănescu Delia, care precizează că ar fi bine să existe 2 etape: în prima etapă să se repartizeze locurile copiilor din Municipiul Târgovişte, iar în cea de a doua etapă, în limita locurilor rămase, acestea să fie repartizate copiilor ai căror părinţi domiciliază în altă localitate, dar au punctul de lucru în Târgoivşte.

Dl. consilier Vasiliu consideră că este neconstituţională măsura de a depuncta persoanele care domiciliază în Târgovişte, dar lucrează în altă localitate.

Dna director Stănescu menţionează că acest criteriu va fi scos şi mutat la cea de a doua etapă.

Dl. consilier Moţoc afirmă că punctajul pentru vechimea cererii este prea mare şi propune un punctaj de la 0 la 2 puncte.

Dl Primar propune amânare punctului de pe ordinea de zi sau aprobarea separată a fiecărui criteriu. Dna director anunţă că acest punct ar trebui dezbătut, deoarece vor începe creşele.

Se discută fiecare criteriu în parte:

Primul Criteriu - Domiciliul să fie pe raza Municipiului Târgovişte (domiciliul faţă de locaţia creşei) - 0-5 puncte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate

Cel de al doilea criteriu este scos şi mutat în etapa a doua. Se supune la vot această propunere. Se aprobă în unanimitate

            Cel de al treilea criteriu - Veniturile familiei – Se supune la vot venitul pe membru de familie. Se aprobă în unanimitate.

Cel de al patrulea criteriu - Starea socială (ancheta socială) - Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Cel de al cincilea criteriu - Vechimea cererii de la 0 la 2 puncte. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se supune la vot hotărârea cu amendamentele menţionate. Se aprobă în unanimitate.

4.                            Proiect de hotărâre privind aprobarea studiilor de fezebilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul « Extindere reţele de canalizare – Târgovişte”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Stănescu doreşte să ştie dacă asfaltul care va fi turnat va mai fi spart. Dl. Primar susţină că Primăria se consultă cu furnizorii de utilităţi şi că în urma consultării acestora hotărăşte dacă o stradă va fi sau nu asfaltată.

Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să cunoască motivul pentru care porţiunea de drum dintre Peco OMV şi ieşirea din târgovişte, de pe Calea Bucureşti, nu intră în acest proiect. Dl. director Balaşa afirmă că se va găsi o soluţie şi pentru această porţiune de drum.

Dna consilier Diculescu propune ca la sursele de finanţare ale proiectului să apară şi sintagma – alte surse atrase.

Dl. consilier Răducanu doreşte să ştie care sunt criteriile pentru rezolvarea cererilor. Dl. Primar afirmă că există un grad de prioritizare legat de zone.

Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1  abţinere – Ţuţuianu Ioan.

5.                            Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul „Extindere reţele de apă şi canalizare străzi noi, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1  abţinere – Ţuţuianu Ioan.

6.        Proiect de hotărâre privind aprobarea liste nominale cu solicitanţii declaraţi eligibili aferenţi Programului Naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

7.                            Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 521/2008 privind aprobarea taxelor, impozitelor locale pentru anul 2009 şi a procedurii de acordarea a facilităţilor fiscale persoanelor fizice din Municipiul Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Grădini Publice, dl. Biculescu Nicolae, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan.

8.                  Proiect de hotarare privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubritate si de dare in administrare a activitatilor si bunurilor utilizate pentru prestarea serviciului de salubritate de catre Directia de Salubritate Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei de Salubritate, dl. Dănuţ Badea, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.                  Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciului public de salubrizare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei de Salubritate, dl. Dănuţ Badea, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

10.                        Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 302/30.08.2006,referitor la desfiintarea unor puncte de imbarcare/debarcare calatori (statii publice), pentru circulatia microbuzelor si autobuzelor de transport rutier de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean si interjudetean, pe raza municipiului Targoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Babeu doreşte să cunoască motivul pentru care nu este utilizat drumul de centură. Dl. consilier Briceag afirmă că traseele sunt stabilite prin licenţă şi nu se mai pot modifica aceste capete de traseu, ci doar anumite staţii din cadrul acestor trasee. 

Dl consilier Tănase doreşte să ştie de când aparţin parcările din Târgovişte de Transport Public. Dl. consilier Ana afirmă că a fost adoptată o hotărâre în acest sens în iunie 2007.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Babeu Pavel.

11.                        Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale Fundaţiei pentru Tineret Dâmboviţa

RETRAS

12.                        Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director adjunct al Direcţiei Economice, dna. Daniela Popa, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

13.                        Proiect de hotărâre privind aprobarea unor planuri urbanistice

13.1 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru extindere intravilan şi „Lotizare teren pentru construire locuinţe”, în Târgovişte, Str. Soarelui (T35-P447/1), beneficiar DURECI ION

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

13.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuinţă parter”, în Municipiul Târgovişte, str. I.H.Rădulescu, nr. 28, beneficiar RUSU CĂTĂLIN

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

13.3 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „DEPOZIT FRIGORIFIC MĂRFURI ALIMENTARE”, în Municipiul Târgovişte, str. Cetatea Albă, nr. 4, beneficiar SC COMP SORANA SRL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan.

13.4 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „HALĂ DEPOZITARE, GRUP SANITAR ŞI BIROURI”, în Municipiul Târgovişte, str. Magrini, nr. 51, beneficiar SC REPER SERV SRL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare.  Dl. consilier Stănescu aifirmă că la comisia de urbanism au fost solicitate mai multe locuri de parcare. Dl. consilier Liţă afirmă că există deja un nr. de 6 - 8 locuri de parcare. Dl. consilier Vasiliu propune 10 locuri de parcare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Frăţilă Ioan Cezar şi Ţuţuianu Ioan.

 

13.5 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 2, beneficiari DRAGANOAIA MARIUS şi CRISTEA NICOLETA

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

13.6 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. studiat pentru „Locuinţă P+1”, în Municipiul Târgovişte, Str. Cernăuţi, nr. 16 S 1, beneficiar CRISTEA MARIUS  ROBERT

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

13.7 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan  şi construire sediu firmă P+1, spaţiu expoziţional, hala depozitare şi retuş pentru tâmplărie aluminiu şi PVC”, Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, nr. 75, beneficiar S.C. ARCAL BONT SRL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan.

13.8 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Clădire P+1 – spaţii birouri şi locuinţă de serviciu”, în Municipiul Târgovişte, Bdul Unirii, nr. 2, beneficiar S.C. ŞTEFTRANS SRL

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei. Săndulescu din partea Direcţiei de Urbanism, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

14.                        Proiect de hotărâre privind prelungirea străzii Stolnicul Constantin Cantacuzino

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Ghergu Corina din cadrul Biroului Cadastru, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Frăţilă Ioan Cezar, Tănase Silviu Gabriel şi Ţuţuianu Ioan.

15.               Proiect de hotarare privind efectuarea unui schimb de teren intre Consiliul Local Municipal Targoviste si S.C. ACVILA PREST S.R.L.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Ghergu Corina din cadrul Biroului Cadastru, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

16.                        Proiect de hotărâre privind oportunitatea efectuării unui schimb de terenuri, necesar extinderii Cimitirului Suseni, între Consiliul Local Municipal Târgovişte şi dl. Tâncu George

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Ghergu Corina din cadrul Biroului Cadastru, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Tănase îşi exprimă opinia că nu este indicat să fie împărţit oraşul şi propune ca acest teren să fie cumpărat. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că este un impas privind locurile de veci şi că în Cimitirul Suseni nu mai sunt locuri. Se dă cuvântul dlui. Primar, care aminteşte că nu mai există locuri de veci şi că în Cimitirul Central există o problemă cu pânza freatică, care este prea sus. Dl. consilier Ţuţuianu propune ca pe viitor să fie găsit un teren nou. Dl. Primar afirmă că în noul P.U.G. este prevăzut şi un cimitir mare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

17.                        Proiect de hotărâre privind vânzarea unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

18.                        Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere, până la data de 31.12.2009, pentru un număr de 6 persoane, conform  Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

19.                        Proiect de hotărâre privind repartizarea unui număr de 2 locuinţe, conform Procesului Verbal nr. 2 din data de 15.06.2009 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale, conform Legii Locuinţei nr. 114/1996

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

20.                    Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui numar de 10 (zece) loturi cămine de casa,  Municipiul Targoviste, conform Legii nr. 15/2003

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dnei Ghergu Corina din cadrul Biroului Cadastru, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Vasiliu afirmă că aceste loturi se distribuie gratuit, dar nu este legal şi propune amânarea punctului până la găsirea unei soluţii legale. Dl. consilier Răducanu afirmă că terenurile din Prepeleac au fost identificate prin Ordinul Prefectului. Dna consilier Diculescu doreşte punctul de vedere al dlui. Secretar. Dânsul afirmă că terenurile sunt în proprietatea privată a municipiului şi au construcţii pe ele, deci situaţia lor trebuie reglementată. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Vasiliu Emilian Teodor şi 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar şi Ţuţuianu Ioan. În sală sunt prezenţi 18 consilieri.

21.               Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii unor terenuri aparţinând  domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

1.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitatie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spaţiului în suprafaţă de 19.84 mp situat în incinta Colegiului Naţional „Ienăchiţă Văcărescu”, în vederea amenajării unui spatiu  comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

2.                            Proiect de hotărare privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a spaţiului, în suprafaţă de 4 mp, situat în incinta Grupului Şcolar „Spiru Haret”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

3.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 12 mp, situat în str. Moldovei, în incinta Scolii nr. 6 “Tudor Vladimirescu”, Municipiul Târgovişte, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

4.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui teren, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 2 mp, situat în Parcul Chindia, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării unei căbănuţe pentru dulciuri

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Şerban doreşte ca acest chioşc să aibă un aspect elegant. Dl. consilier Vasiliu aminteşte că Parcul Chindia este un loc de agrement şi este deja foarte aglomerat. Dl. Primar afirmă că pe aceste spaţii se vor amplasa căbănuţe din lemn, cu aceeaşi formă şi mărime. Deasemenea dl. Primar anunţă că acestea vor fi amplasate pe aleea de lângă Grădina Zoologică. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

5.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an si 6 luni, a 7 spaţii, în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în incinta unor unităţi de învăţământ, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării de automate pentru fructe proaspete

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Răducanu afirmă că ar fi benefic să fie verificată sursa de provenienţă a fructelor şi respectivele aparate. Dl. consilier Băluţă afirmă că este necesar avizul Direcţiei de Sănătate Publică. Dl. consilier Vasiliu afirmă că este bine să fie cunoscută provenienţa fructelor. Dl. director Maican afirmă că în Caietul de sarcini este cuprins şi avizul Direcţiei de Sănătate Publică. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Şerban Alexandru şi Vasiliu Emilian Teodor.

6.                            Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire de 1 an si 6 luni, a 36 de terenuri, aparţinând domeniului public, în suprafaţă de 1 mp fiecare, Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării de cabine pentru telefonia fixă

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Diculescu Maria şi Ţuţuianu Ioan.

22.               Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unor terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Târgovişte

22.1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 8 mp situat în Bdul I.C.Brătianu, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Dna consilier Diculescu doreşte să cunoască locaţia. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 13 voturi pentru, 3 abţineri: Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor şi 2 voturi împotrivă: Babeu Pavel şi Dănciulescu Ion.

22.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 300 mp situat în incinta Parcului „Chindia” – zona lacului, în vederea amenajării unei terase sezoniere pentru alimentaţie publică

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 17 voturi pentru şi 1 abţinere – Şerban Alexandru.

23.                             Proiect de hotărâre privind concesionarea directă pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, a 12 terenuri, în suprafaţă totală de 176,50 mp, situate în Bdul Eroilor – zona Mondotrans

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Dl. consilier Dănciulescu afirmă că este grav faptul că Primăria nu a cunoscut faptul că aceste terenuri aparţin, în parte domeniului public.

Dl. consilier Ţuţuianu doreşte să cunoască de ce în Anexa 1 apare o suprafaţă de -11,57 mp. Dl. director Maican afirmă că acest spaţiu este în Piaţa Bucegi şi că este o suprafaţă stabilită prin planul cadastral şi este conform măsurătorilor, suprafaţa aparţinând Mondotrans.

Dl consilier Răducanu anunţă că aceste chirii au fost plătite către Mondotrans, care nu mai doreşte prelungirea contractelor. Dl. consilier Rusescu afirmă că Mondotrans doreşte să dărâme aceste construcţii aflate pe terenul său.

Dl. director Maican afirmă că în urma măsurătorilor şi ridicărilor topo s-a stabilit că o parte a acestor terenuri aparţine Primăriei şi ca urmare vor fi recuperate. Dna. consilier Diculescu afirmă că în raportul de specialitate este precizat faptul că Mondotrans are titlu de proprietate, obţinut în baza Hotărârii de Guvern nr. 834/1191. Dl. director Maican afirmă că Mondotrans nu deţine titlu de proprietate şi pentru terenurile menţionate în Anexa nr. 1. Dl. consilier Vasiliu propune formarea unei comisii din 5 membrii, care să verifice situaţia. Dl. consilier Liţă afirmă că deja cadastrele sun făcute şi nu mai are sens formarea acestei comisii.

Dl. Primar afirmă că Primăria doreşte să rezolve situaţia şi susţine ideea înfiinţării unei comisii, care să prezinte situaţia existentă întro şedinţă viitoare. Dl. Primar propune ca art. 2 să aibă următorul cuprins – Durata închirierii este de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii. Dl. Secretar afirmă că nu toată construcţia este pe domeniul public, fiind construcţii aflate pe proprietăţi diferite. Dl. consilier Ţuţuianu propune găsirea unui teren, în următoarele 6 luni, pentru firmele respective să poată fi mutate şi să poată încheia contracte numai cu Primăria.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

Se fac propunerile pentru comisia mixtă, care va verifica situaţia existentă şi care va fi formată din 5 membrii – 3 din partea executivului şi 2 consilieri: Badiu Cristina Minerva şi Vasiliu Emilian Teodor. Se supune la vot. Se aprobă  în unanimitate

Se revine la punctul 21 pentru a fi stabilită comisia de licitaţie închirieri. Sunt propuşi: Diculescu Maria, Moţoc Honorius şi Tănase Silviu Gabriel. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. De la acest punct este prezentă în sală şi domnişoara Păunaş Maria Roxana, cvorumul fiind de 19 voturi.

Se discută comisia de licitaţie pentru concesiunile de la punctul 22. Se fac propuneri: Babeu Pavel, Dănciulescu Ion şi Răducanu Tudorică. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

25.                            Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 183 şi nr. 184/27.04.2009

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Secretar al Municipiului pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

28.              Diverse

DIVERSE 1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în Judeţul Dâmboviţa” a terenurilor pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Sgarbură, din partea S.C COMPANIA DE APĂ Târgovişte – Dâmboviţa S.A., care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 2. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Târgovişte a 2 (două) automăturători

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui. Secretar al Municipiului pentru a prezenta proiectul de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 3. Proiect de hotărâre  privind îmbunătăţirea sistemului de încălzire şi apă caldă a obiectivului „ Sala de Sport Şcoala 13”, prin utilizarea energiei solare – Casa Verde

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 206/19.06.2006 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul “Reabilitare infrastructură în zona periurbană Cartier Priseaca, Municipiul Târgovişte – sistem de canalizare”, precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al Direcţiei Tehnice, Constantin Bălaşa, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea traseelor de circulaţie ale transportului în comun în Municipiul Târovişte şi a caietelor de sarcini

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă citire rapoartelor de avizare. Se dă cuvântul dlui director al D.A.P.P.P, dl. Maican Dorin, care face o scurtă prezentare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate.

24.               Informare privind plângerea administrativă formulată de S.C. ROMTELECOM S.A. împotriva H.C.L. nr. 521/12.12.2008 de aprobare a taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2009 şi  a procedurii de acordare a facilităţilor fiscale, pentru persoanele fizice din Municipiul Târgovişte

Este prezentat punctul de vedere al S.C. ROMTELECOM S.A., care consideră că H.C.L. nr. 521/2008 nu este legală şi că taxele şi impozitele nu au fost stabilite corespunzător. Se citire răspunsului formulat de către executiv, iar Dl. Secretar al Municipiului aduce lămuriri legate de poziţia executivului şi afirmă taxele şi impozitele stabilite prin H.C.L. nr. 521/2008 sunt legale şi vor fi menţinute. Dnii. Consilieri au luat act de această informare.

26.              Informare privind solicitarea Fundaţiei Redarea Istoriei

Dl. Secretar al Municipiului prezintă cererea Fundaţiei „Redarea Istoriei” şi punctul de vedere al executivului, amintind că spaţiul din Spitalul Mânăstirea Dealu a trecut din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Judeţean, iar din proprietatea Consiliul Judeţean a trecut în proprietatea Municipiului Târgovişte. Punctul Casa de sub deal unde a funcţionat o anexă, cu o suprafaţă de 3600 m, a constituit obiectul unui litigiu între societatea Zarco şi Consiliul Judeţean, litigiu în urma căruia spaţiul a fost executat silit în favoarea S.C. ZARCO S.R.L. Consiliul Judeţean nu a scos acest spaţiu din patrimoniul său şi a predat Primăriei  întreg spaţiul din Spitalul Mânăstirea Dealu. Din această cauză Primăria a fost acuzată de către Fundaţiqa „Redarea Istoriei” că nu recuperează prejudiciul cauzat de pierderea terenului şi clădirii amplasate în punctul Sub Deal. Bunul respectiv a fost scos din inventar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 250/10.08.2009. S-a luat act de această informare.

                 Cu aceasta se declară închisă şedinta Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                    SECRETAR MUNICIPIU

                      ing. Pantea Viorel                    jr. Chiru Cătălin Cristea