PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 27.05.2015

 

 

   Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 20 din numărul de 21 de consilieri în funcție, (dl. Dumitrescu Claudiu va veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței – punctul 6), declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

   Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 1370 din data de 22.05.2015.

   La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

   Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Honorius Moțoc.

   Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 29.04.2015. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”.

     Se propune suplimentarea ordinei de zi cu Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 și Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”. 

   Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentările menționate. Se aprobă cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri: Albu Andrei, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen.

Se trece la ordinea de zi.

1.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială.

   Se dă cuvântul dnei Stanescu, directorul Direcției de Asistență Socială, pentru a prezenta materialul. Dl. Răducanu solicit informații despre condițiile ce trebuie întrunite la angajare. Dna. Stănescu precizează că posturile și condițiile de ocupare ale acestora sunt publicate la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă și în Monitorul Oficial. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri: Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 130.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin A.N.L, administrarea, exploatarea și închirierea acestora.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.CL. nr. 131.

3.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

   Se dă cuvântul dlui. Constantin, directorul S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A, pentru a prezenta materialul. Dl. Răducanu precizează că au existat relații contractuale între firma de avocatur㠓Mușat și asociații” și Compania de Apă și dorește să știe dacă au existat procese castigate de aceasta. Dl. Constantin afirmă că au existat procese începute în anul 2012, când Compania de Apă a achitat sume în avans unor societăți pentru efectuarea de lucrări, lucrări nefinalizate, iar sumele nu au mai fost returnate de către cei care le-au încasat, motiv pentru care Compania de Apă a executat scrisorile de garanție, din acel moment fiind încheiat contractul cu casa de avocatur㠓Mușat și asociații”, pentru recuperarea prejudiciilor. De asemenea mai precizează că banii nu au fost recuperați până la această dată, iar procesul continuă, până la acest moment onorariul casei de avocatură fiind de 200.000 lei.

   Dl. Rădulescu dorește să știe care sunt lucrările pentru care a fost achitat avansul. Dl. Constantin precizează că sunt lucrări pe POS Mediu 1. Dna. Poenaru precizează că este vorba despre lucrări de “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Titu” și “Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare Găești”. De asemenea mai precizează că firma de avocatură a reusit să recupereze, în anul 2013, doar o parte din acești bani 3.000.000 lei, iar pentru recuperarea acestei sume, firma de avocatură și-a primit onorariul în sumă 220.000 lei. Dna. Poenaru mai precizează că cele două firme care au primit avansul nu au executat lucrări, motiv pentru care Compania de Apă a reziliat în anul 2012 contractul cu acestea. Din această cauză Compania de Apă a fost nevoită să realizeze un provizion. Dl. Rădulescu dorește să știe dacă au fost trași la răspundere cei care au aprobat acordarea acestor avansuri de 30% și dacă acestea erau prevăzute în contractele încheiate cu firmele. Dna. Poenaru afirmă că avansurile erau prevăzute în contracte și au fost acordate în anul 2012.

   Dl. Primar dorește să fie precizată valoarea celor două sume acordate ca avans. Dna. Poenaru precizează că este vorba de suma de 4.400.000 lei, pentru proiectul de la Titu, iar în urma execuției unor lucrări a rămas de recuperat o sumă de 3.300.000 lei, din care Compania de Apă a reușit să recupereze 3.000.000 lei. Pentru proiectul de la Găești suma a fost de 6.900.000 lei, la care se adaugă TVA-ul de 1.898.000 lei. Dl. Primar concluzionează că în acest moment Compania de Apă are o pierdere de aproximativ 10.000.000 lei, ca urmare a acordării avansurilor către societăți.

   Dl. Bozieru dorește să știe ce interval de timp a existat între acordarea primului avans și a celui de al doilea. Dna. Poenaru afirmă că au fost acordate la un interval de maxim două-trei luni.

   Dl. Răducanu dorește să știe cum vor fi repartizate dividendele. Dna. Poenaru afirmă că în conformitate cu Legea Contabilității acestea vor fi utilizate în scopul dezvoltării companiei, în concluzie vor fi repartizate pentru investiții.

   Dna. Diculescu amintește că în ședința comisiei economice au fost purtate discuții legate de datoriile pe care Compania de Apă le are către furnizori și au fost solicitate explicații, în scris. Dna. Poenaru precizează că au fost prezentate președintelui comisiei economice.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri: Albu Andrei, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 132.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște.

   Se dă cuvântul dlui. Tomescu, directorul S.C. Municipal Security S.R.L. Târgoviște pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi “pentru” și 10 abțineri: Albu Andrei, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen.

   Dl. Primar precizează că prin respingerea proiectului de hotărâre nu se vor putea opera modificările legate de conducerea societății, motiv pentru care societatea nu va mai funcționa, iar salariații nu vor putea fi remunerați, deoarece noul director nu are semnătură în bancă.

5.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.200 lei în vederea implementării și realizării proiectului “TUR DE CICLISM 2015, Ediția a XVI - a”.

   Se dă cuvântul dlui. Nițu, Șef Seviciu Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere: Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.CL. nr. 133.

   În sală sosește și dl. Dumitrescu Claudiu.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului educațional de siguranță rutier㠓TROFEUL CORESI” încheiat între Școlala Gimazial㠓Coresi” Târgoviște, Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița, Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița și Municipiul Târgoviște.

   Se dă cuvântul dlui. Nițu, Șef Seviciu Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe care este cota cu care participă fiecare partener. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.CL. nr. 134.

7.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a Colocviului Internațional “Latinitate - Romanitate - Românitate” - Ediția a XIV - a, în perioada 29 - 31 mai 2015.

   Se dă cuvântul dlui. Nițu, Șef Seviciu Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu susține inițiativa Universității “Valahia”, dar precizează că se va abține la vot din cauza calității pe care o are în cadul instituției.

   Dl. Rădulescu amintește că în anul 2014 a fost aprobat un regulament prin care se stabilea modalitatea de acordare a sprijinelor financiare pentru activitățile culturale desfășurate în municipiul Târgoviște și consideră că ar trebui să se țină cont de el. Dl. Moțoc consideră că acest tip de acțiuni nu ar trebui să intre sub incidența regulamentului respectiv.

   Dl. Primar precizează că este primul an în care a fost implementat regulamentul finanțărilor nerambursabile și au existat manifestări care nu au fost mediatizate, motiv pentru care ar trebui sprijinite.

   Dl. Georgescu precizează că aceste manifestări trebuie susținute, dar amintește că există elevi de la diferite licee, care au reprezentat orașul la olimpiade naționale și internaționale și pentru care ar trebui alocate fonduri în vederea premierii. Dl. Moțoc consideră că până în luna septembrie se pot găsi soluții pentru premierea acestor elevi.

   Dl. Prisăcaru precizează că a participat la astfel de acțiuni în țară, iar autoritățile locale au susținut evenimentele respective și consideră că municipiul Târgoviște are oameni de cultură valoroși, care ar trebui susținuți în activitatea pe care o desfășoară.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și 3 abțineri: Albu Andrei, Mocanu Livia și Babeu Pavel, proiectul devenind H.CL. nr. 135.

8.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Universitatea “Valahia” Târgoviște și Municipiul Târgoviște în vederea organizării la Târgoviște a simpozionului științific cu tema “Lucrarea pastoral - misionară a Bisericii și impactul social și comunitar al acesteia: istorie, actualitate, perspective", în perioada 02 - 03 iunie 2015.

   Se dă cuvântul dlui. Nițu, Șef Seviciu Resurse Umane, Relații Externe și Relații cu Publicul pentru a prezenta materialul. Dna. Mocanu precizează că susține și acest proiect, însă se va abține la vot, din aceleași considerente menționate la punctual anterior și subliniază că toate facultățile Universității “Valahia” desfășoară proiecte de culturale.

   Se dă cuvântul decanului Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, conf. univ. dr. Marian Vîlciu, care prezintă pe scurt obiectul simpozionului și activitățile ce se vor desfășura în cadrul acestuia.

   Dl. Rădulescu solicită informări despre contribuția Municipiului Târgoviște în desfășurarea acestui proiect. Dl. Moțoc precizează că este vorba despre o contribuție în valoare de 15.000 lei.

   Dl. Enache afirmă că astfel de manifestări ar trebui organizate și cu sprijinul Consiliului Județean și recomandă Universității “Valahia” ca în viitor să se adreseze și instituției menționate anterior.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru”, 2 voturi “împotrivă”: Păunescu Andrei și Albu Andrei și 2 abțineri: Mocanu Livia și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 136. Dl. Dumitrescu lipsește din sală.

9.Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015 - proprietar instituție public.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu și dl. Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.CL. nr. 137.

10.  Proiect de hotărâre privind participarea Direcției Grădina Zoologică la “Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015.

   Se dă cuvântul dnei. Pârvescu, directorul Direcției Grădina Zoologică, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, dna. Mocanu și dl. Dumitrescu lipsesc din sală, proiectul devenind H.CL. nr. 138.

11.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 254/2007 referitoare la delimitarea zonelor de impozitare ale Municipiului Târgoviște.

   Se dă cuvântul dlui. Primar pentru a prezenta materialul. Dl. Enache informează că distanța dintre cartierele Matei Voievod și Prepeleac și centrul orașului este de 3 km, iar distanța de la Priseaca până în centrul orașului este de 6 km. De asemenea precizează că atât Cartierul Matei Basarab, cât și Cartierul Prepeleac au acces la școlile din apropiere, pe când în Priseaca nu există școală. Având în vedere cele menționate anterior, dl. Enache propune ca Priseaca să fie încadrată în categoria D. Dl. Primar precizează că străzile pentru care se modifică zona de impozitare sunt prevăzute în cele două anexe ale proiectului de hotărâre.

   Dl. Enache consideră că situația existentă în Cartierul Priseaca (lipsa asfaltului pe străzi, inundațiile produse de pârâul Milioara) este responsabilitatea municipalității și susține ca zona de impozitare pentru acest cartier să fie zona D.

   Dl. Georgescu afirmă că există principii pe baza cărora se stabilesc zonele de impozitare și consideră că ar trebui respectate.

   Dl. Țuțuianu consideră că trebuie prezentate criteriile care stau la baza stabilirii zonelor de impozitare, pentru a putea stabili câte dintre criterii se aplică cartierelor care fac obiectul proiectului de hotărâre.

   Dl. Secretar precizează că există 4 zone de impozitare de la A la D, stabilite în funcție de numărul de facilități și utilități la care au acces cetățenii din zona respectivă și menționează că în zona Priseaca există străzi neasfaltate, iar canalizarea este la stadiul de probă, după această etapă începându-se branșarea.

   Dl. Prisăcaru consideră că cetățenii nu ar trebui să plătească pentru facilități pe care nu le au și consideră că există două variante: inventarierea străzilor din cartiere pentru a vedea în ce categorie se încadrează sau votarea proiectului de hotărâre prezentat de executiv.

   Dl. Primar precizează că au fost demarate proiecte de investiții în Cartierul Matei Voievod - Calea Ploiești este asfaltată în proportie de 50%, la acest moment, iar cel de al doilea proiect este în desfășurarea în Cartierul Prepeleac. De asemenea mai precizează că în Priseaca sunt finalizate racordurile pentru canalizare și urmează, ca în cea de a doua parte a anului, după rectificarea bugetară, să se deruleze un proiect de investiții de aproximativ 3.000.000 lei, care vizează asfaltarea a 3 km de străzi. Dl. Primar menționează că documentația este înaintată Consiliului Județean, iar lucrările amintite se vor desfășura în baza O.U.G 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. Tot în baza ordonanței mai sus menționate și având sprijinul Consiliului Județean vor fi executate lucări la Grădinița nr. 9 și Grădinița nr. 16.

   Se supune la vot amendamentul dlui. Enache. Se respinge cu 9 voturi “pentru”: Georgescu Alen, Enache Lucian, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Pantea Viorel, Babeu Pavel, Mocanu Livia, Prisăcaru Ciprian și Moțoc Honorius.  

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru” și 9 abțineri: Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen (dl. Dumitrescu lipsește din sală), proiectul devenind H.CL. nr. 139.

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1/2015 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru menționează că de la sedința Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale au absentat consilierii locali și propune ca cei care nu pot participa la aceste ședințe să se retragă din comisie. Dl. Rădulescu precizează că neanunțarea, din timp, a datei ședințelor și lipsa materialelor ce urmează a fi dezbătute în ședința comisiei, l-au determinat să absenteze. Dl. Albu își dă demisia din Comisia de analiză și repartizare a locuințelor sociale, în plenul ședinței.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere - Albu Andrei, proiectul devenind H.CL. nr. 140.

13.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 58/14.03.2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului public de constructii edilitar gospodaresti către S.C. Municipal Construct S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște.

   Se dă cuvântul dlui. Stanciu, directorul S.C. Municipal Construct S.A., pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și o abținere - Albu Andrei (dl. Dumitrescu lipsește din sală), proiectul devenind H.CL. nr. 141.

14.  Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea privată a municipiului Târgoviște în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviștei a unui bun imobil situat în str. Calea Domnească, nr. 95A.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Păunescu precizează că nu este prima cerere depusă de Arhiepiscopia Târgoviștei, dar nici un reprezentant nu a venit pentru a susține materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 2 voturi împotrivă: Păunescu Andrei și Albu Andrei și 6 abțineri: Rădulescu Cătălin, Georgescu Alen, Tică Dănuț, Diaconu Diana, Dumitrescu Claudiu și Răducanu Tudorică (dl. Enache lipsește din sală).

   Se solicită o pauză de 5 minute.

15.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Târgoviște a unui teren proprietatea privată a Municipiului Târgoviște în suprafață de 935 mp, situat în str. Doctor Marinoiu, nr. 17.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru aduce lămuriri legate de cererea înaintată de Clubul Sportiv Școlar și precizează că se va abține de la vot, având în vedere funcția pe care o deține în cadrul instituției mai sus amintite.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și două abțineri - Albu Andrei și Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind H.CL. nr. 142.

16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Uniunea Arhitecților din România - Societatea Arhitecților Dâmbovița a unui teren proprietatea Municipiului Târgoviște situat în str. A.I.Cuza, nr. 12 A.

Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe dacă Uniunea Arhitecților din România a pus la dispoziția municipalității proiecte gratuite și dacă deține teren pentru ridicarea unei construcții în care să își desfășoare activitatea. Dl. Maican precizează că există un teren concesionat. Dl. Enache precizează că există două organizații ale arhitecților: Ordinul Arhitecților din România și Uniunea Arhitecților din România, care iși desfășoară activitatea într-un spațiu de 100 mp, concesioant. De asemenea mai precizează că niciuna dintre cele două organizații nu poate pune la dispoziție proiecte gratuite, fiind asociații profesioanle. Dl. Enache precizează că se va abține la momentul votului, deoarece este cel care a semnat cererea înaintată Consiliului Local.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri: Răducanu Tudorică, Păunescu Andrei, Albu Andrei, Țuțuianu Ioan, Bănescu Rodica, Pătrașcu Eugen, Diculescu Maria, Rădulescu Cătălin și Enache Lucian.

17.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și 2 abțineri - Albu Andrei și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 143.

18.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor bunuri aflate în concesiunea S.C. Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A.

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și 2 abțineri - Albu Andrei și Țuțuianu Ioan, proiectul devenind H.CL. nr. 144.

19.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

1.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui spațiu în suprafață de 25,67 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere - Albu Andrei, proiectul devenind H.CL. nr. 145.

2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a două terenuri în suprafață de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgoviște, în vederea amplasării unor automate de cafea

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Georgescu precizează că aceste aparate automate pot reprezenta un pericol pentru copii, datorită cablurilor electrice.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 5 abțineri - Albu Andrei, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 146.

3.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 8 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Calea București - între bl. O 1 și O2

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru prezintă fotografii care dovedesc că persoanele care au închiriat spații în ședința anterioară depășesc suprafețele aprobate prin hotărârile Consiliului Local și propune să fie menținut amendamentul din ședința anterioară: “Depășirea suprafeței care face obiectul închirierii/concesiunii va constitui clauză de reziliere în mod unilateral a contractului de închiriere/ concesiune, din partea municipiului Târgoviște”. Dl. Primar îi solicită dlui. Maican să înștiințeze Poliția Locală despre neregulile sesizate și să se facă un inventar ar lucrărilor de intervenții ale furnizorilor de utilități, iar pentru cei care nu își îndeplinesc obligațiile legale să fie luate măsuri.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respine cu 11 voturi “pentru” și 10 abțineri: Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Mocanu Livia, Babeu Pavel, Pantea Viorel, Tică Dănuț, Diaconu Diana și Georgescu Alen.

4.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafață de 11 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii - între bl. 44 - 50

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Prisăcaru dorește solicit informații legate de tipul comerțului ce se va desfășura pe acest teren și consideră că existența chioșcurilor pe trotuare nu este dăunează imaginii orașului.

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi “pentru” și 7 abțineri: Albu Andrei, Georgescu Alen, Diaconu Diana, Tică Dănuț, Babeu Pavel, Mocanu Livia și Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind H.CL. nr. 147.

5.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 41,93 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere - Albu Andrei, proiectul devenind H.CL. nr. 148.

6.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 12,78 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru” și 2 abțineri - Bozieru Cosmin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.CL. nr. 149.

7.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui spațiu în suprafață de 16,65 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și 3 abțineri: Albu Andrei, Bozieru Cosmin și Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.CL. nr. 150.

8.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 168 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Aleea Sinaia, nr. 1A, 1B, 1E

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Dl. Rădulescu dorește să știe de ce nu există locuri de parcare pentru PUZ-ul aflat în derulare în zona respectivă. Dl. Secretar precizează că proprietarul va depune actele necesare pentru aprobarea unui PUZ. Dl. Rădulescu afirmă că în locația respectivă există deja o construcție și dorește să știe dacă există autorizație de construire. Dl. Secretar precizează că proprietarul are o construcție autorizată pe care dorește să o extindă de la P+1 la P+2+M, iar în certificatul de urbanism au fost impuse anumite condiții, inclusive amenajarea locurilor de parcare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. În aceste condiții, înainte de depunerea solicitării pentru PUZ si obținerea autorizației de construire, proprietarul a făcut solicitarea de concesionare a terenului de 168 mp, în vederea realizării unei parcări. De asemenea mai precizează că pentru construcția existentă nu erau necesare locuri de parcare, fiind vorba despre o construcție P+1, dar pentru construcția modificată și schimbarea destinației construcției în magazin de mobilă sunt necesare locuri de parcare. Se respinge cu 12 voturi “pentru” și 9 abțineri: Albu Andrei, Păunescu Andrei, Stan Cristian, Prisăcaru Ciprian, Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătrașcu Eugen, Bănescu Rodica și Țuțuianu Ioan.

9.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren, în suprafață de 12 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Mircea cel Bătrân

   Se dă cuvântul dlui. Maican, directorul Direcției de Administrarea a Patrimoniului Public și Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 12 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă - Păunescu Andrei și 8 abțineri: Rădulescu Cătălin, Diculescu Maria, Pătrașcu Eugen, Bănescu Rodica, Țuțuianu Ioan, Albu Andrei, Răducanu Tudorică și Stan Cristian.

   Se fac propuneri pentru comisia de închirieri/concesiuni: Enache Lucian, Diculescu Maria și Păunescu Andrei. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 21 de voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 21 de voturi pentru.

SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre privind participarea Direcției de Salubritate la "Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național” pentru anul 2015

   Se dă cuvântul dnei. Mihai, reprezentantul Direcției de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Albu Andrei, proiectul devenind H.CL. nr. 151.

 

 

 

 

SUPLIMENTARE Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Municipiul Târgoviște prin Consiliul Local Municipal Târgoviște în vederea organizării Festivalului Medieval ”Dracula”

   Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi “pentru” și 5 abțineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian și Georgescu Alen, proiectul devenind H.CL. nr. 152.

   Dl. Pantea este propus pentru a conduce lucrările ședințelor din luna iunie. Se aprobă cu 21 voturi pentru.

Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                  SECRETARUL MUNICIPIULUI,

                prof. Honorius Moțoc                                   jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. U.M.