PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 27.04.2017

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 17 din numărul de 21 consilieri în funcție (Bercu Adrian, Bugyi Alexandru și Mocanu Livia sosind ulterior începerii lucrărilor ședinței), absent fiind Ghinescu Adrian, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată de Primarul Municipiului Târgoviște dl. jr. Daniel-Cristian Stan, prin Dispoziția nr. 1210 din data de 21.04.2017.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

     Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Agnes - Terezia Erich.

     Dna. Erich precizează că se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

     Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea susmenționată. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și o abținere - Ion Neli.

     Se supune la vot Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.03.2017. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.

     Se supune la vot Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.03.2017. Se aprobă cu 17 voturi „pentru”.

     În sală sunt prezenți 18 consilieri - sosește dl. Bercu Adrian.

1.    Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului municipiului Târgoviște în Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere - Ilie Monica, proiectul devenind HCL nr. 129.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 157/29.07.2016 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște în Comisia de analiză și repartizare a loturilor cămin de casă, conform Legii nr. 15/2003

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Este propus dl. Ciprian Virgil Oprescu. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot proiectul de hotărâre.  Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 130.

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄APA DÂMBOVIȚA”

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o abținere - Ilie Monica, proiectul devenind HCL nr. 131.

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deșeurilor solide în județul Dâmbovița”

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 132.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Târgoviște în Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠔CIVITAS TÂRGOVIȘTE”

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 133.

6.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Cabinetului Primarului

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi „pentru” și două abțineri: Barbu Dumitru și Ilie Monica, proiectul devenind HCL nr. 134.

     În sală sunt prezenți 19 consilieri - sosește dl. Bugyi Alexandru.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de cenzori la S.C. ECO-SAL 2005 S.A.

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere - Bugyi Alexandru, proiectul devenind HCL nr. 135.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2016 ale S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște

Dna. Elena Nastasia, contabil șef al S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgoviște prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 136.

9.    Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a administratorilor S.C. Municipal Construct S.A.

Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 137.

10.      Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

Dna. Elena Mihai, contabil șef al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 138.

11.      Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Municipal Security S.R.L. pentru anul 2017

Dl. Tomescu, directorul S.C. Municipal Security S.R.L. prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 139.

12.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul: "Realizare sistem de monitorizare video în Municipiul Târgoviște"

Dl. Dinu, directorul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 140.

13.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extinderea rețelei de canalizare menajeră în sistem divizor și a rețelei de distribuție apă pe strada Sârbilor, Branșamente II, din municipiul Târgoviște”

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă materialul. Dl. Primar consideră că termenul pentru finalizarea acestui proiect este mult prea mare și trebuie avut în vedere că urmează lucrările de asfaltare. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 141.

14.  Proiect de hotărâre privind cofinanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Dâmbovița”, în perioada 2014-2020

Dl. Adrian Dumitru, directorul S.C. COMPANIA DE APĂ Targoviște-Dâmbovița S.A. prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 142. 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției ”Extindere rețea gaze naturale, strada Dâmboviței, Cartier Priseaca, localitatea Târgoviște, județul Dâmbovița”

Dl. Aurel Ciobanu, directorul Direcției Managementul Proiectelor prezintă materialul.

Dl. Primar face precizarea că acest proiect este complementar proiectului de asfaltare din Priseaca, urmează cel putin trei proiecte pe zona de realizare rețele și canalizare tot în cartierul Priseaca.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 143.

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea și/sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului în Municipiul Târgoviște

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 144.

17.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism pentru municipiul Târgoviște

     Se redactează buletinele de vot și se hotărăște modalitatea de vot: tăierea numelui persoanei care să nu va face parte din această comisie. În urma votului secret s-a hotărât:

1.jr. Cătălin Rădulescu – Viceprimar al municipiului Târgoviște : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 2. jr. Chiru Cătălin Cristea – Secretar al municipiului Târgoviște : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă 3. urb. Alexandrina Maria Soare – Arhitect Șef al Municipiului Târgoviște : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 4. arh. Iulian Vișanu – Arhitect Șef al Județului Dâmbovița : 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă ; 5. ing. Aurel Ciobanu– Director executiv Direcția Managementul Proiectelor : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 6. ing. Dorin Maican – Director executiv Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 7. ing. Tinel Traian Nicolae – Șef Serviciu Cadastru Imobiliar și Agricol, Banca de Date, Registrul Agricol : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 8. Alexandru Ciobanu – consilier Direcția Urbanism : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 9. Georgiana Popa – referent Direcția Urbanism : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 10 arh. Valeriu Ionescu – reprezentant Ordinul Arhitecților din România : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă; 11. arh. Doina Petrescu – reprezentant Ordinul Arhitecților din România : 19 voturi pentru, 0 voturi împotrivă

 Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi „pentru” și două abțineri: Barbu Dumitru și Tănase Silviu, proiectul devenind HCL nr. 145.

18.     Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri urbanistice

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 46 B, județul Dâmbovița, beneficiar: CÂRSTEA CONSTANTIN

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 146.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere și reabilitare C1 locuință”, municipiul Târgoviște, str. Liniștei, nr. 25, județul Dâmbovița, Beneficiar: ILIE MONICA CEZARINA

Dl. Secretar face precizarea că dna. Ilie Monica Cezarina nu participă la discuții și la deliberarea acestui proiect de pe ordinea de zi. Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru”, dna. Ilie Monica nu participă la vot, proiectul devenind HCL nr. 147.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare teren pentru construire locuințe P+1 și creare cale de acces”, municipiul Târgoviște, str. Madrid, nr. 2 A, județul Dâmbovița, Beneficiar: LUCA IOANA

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 148.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea Grădiniței cu program prelungit Rază de Soare din municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”, str. prof. Alexandru Vasilescu, nr. 3, beneficiar:  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 149.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1 și garaj”, municipiul Târgoviște, str. Herța, nr. 6, județul Dâmbovița, beneficiari: NEAGU ADRIAN CĂTĂLIN și NEAGU MARIANA ALINA

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 150.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuință P+1, garaj, magazie, foișor și împrejmuire teren”, municipiul Târgoviște, str. Gimnaziului, nr. 52 B, județul Dâmbovița, beneficiari: SULTANA ELIZA - IRINA și SULTANA MARIUS - SORIN

Arhitectul șef al municipiului, Alexandrina Soare prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 151.

19.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Târgoviște

Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și o abținere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind HCL nr. 152.

20.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Direcția de Asistență Socială asupra imobilului proprietate publică a Municipiului Targoviște, Punct Termic PT 5 MICRO XII, situat in strada Pandurilor nr. 3A

Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 154.

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târgoviște

Dna. Daniela Popa, directorul Direcției Economice prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 153.

22.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile   

1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 155.

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 7 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Bdul. Independenței - zona bl. 13, cvartal 20, parcela 112

            Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 156.

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui teren în suprafață de 28 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Str. Radu cel Mare, vis - a - vis de magazinul Diana

            Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 157.

4. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 6,50 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în incinta Cupolei din Piața 1 Mai, etaj II, modul nr. 5

            Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 158.

5. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 10,53 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Bărăției

            Se aprobă cu 19 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 159.

6. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, a unui spațiu în suprafață de 22,04 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Piața Select

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 160.

             În sală sunt prezenți 20 de consilieri - sosește Mocanu Livia.

7. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 21 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 161.

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, a unui teren în suprafață de 42 mp, situat în municipiul Târgoviște, Bdul. Unirii, zona bl. 44-50

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și un vot împotrivă - Barbu Dumitru, proiectul devenind HCL nr. 162.

     Se fac propuneri pentru comisia de licitație: Păunescu Andrei, Ilie Monica și Gherghescu Constantin. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 20 voturi pentru. Se supune la vot componența comisiei. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Gherghescu Constantin.

SUPLIMENTARE 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3/2017 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

Dl. Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi „pentru”, proiectul devenind HCL nr. 163.

        Este propus dl. Moțoc Honorius ca președinte pentru ședințele consiliului local din luna mai 2017. Se supune votului. Se aprobă cu 19 voturi „pentru” și o abținere - Cucui Ion.            

 

        Cu aceasta, ședința se declară închisă.

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                                                 SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      prof. Agnes-Terezia Erich                                                                                                                        jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

             Red. D.I.