PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.02.2012

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 13 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Badiu Cristina, Băluţă Vasile, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Paraschiv Cornelia, Rusescu Gheorghe, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 893 din data de 23.02.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius.

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Popa Daniela, director al Direcţiei Economice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate (12 voturi), proiectul devenind hotărârea nr. 46.

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 62/2011 referitoare la acordarea unui sprijin financiar unor persoane

              Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Iordache Marcela, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dl. consilier Ilie susţine că în hotărâre ar trebui să se precizeze că se modifică de la 100 la 150 lei cuantumul sprijinului. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 47.

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selectie a dosarelor de angajare a asistentilor personali in cadrul DAS, modificarea organigramei, a statului de functii si a ROF –ului Directiei de Asistenta Sociala

             Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache Marcela, din partea Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Dna. Ioradache aminteşte ca a fost propusă dna consilier Badiu pentru comisia de selecţie. Dl consilier Pantea propune ca din această comisie să facă parte dna consilier Butnaru. Dl. consilier Liţă doreşte să ştie dacă asistenţii sunt din cadrul familiei. Raspunsul oferit de dna. Iordache este afirmativ. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 48.

           Cu acestea, sedinta se declara inchisa.

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETAR MUNICIPIU,

                    prof. Moţoc Honorius                               jr. Chiru Cătălin Cristea