PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 27.01.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 17 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Vasiliu Emilian Teodor, Păunaş Maria Roxana, Rusescu Gheorghe şi Frăţilă Cezar declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 140 din data de 20.01.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Liţă Ion, ales preşedinte pentru şedinţele lunii ianuarie ale consiliului local în şedinţa de îndată din data de 11.01.2012.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 12.12.2011. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 2 abţineri: Dănciulescu Ion şi Tănase Silviu.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16.12.2011. Se aprobă: 14 voturi pentru şi 3 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan şi  Tănase Silviu.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 27.12.2011. Se aprobă: 16 voturi pentru şi o abţinere: Ţuţuianu Ioan.

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din data de 11.01.2012. Se aprobă: 15 voturi pentru şi 2 abţineri: Dănciulescu Ion şi Tănase Silviu.

Dl. cons. Babeu solicită conducerii S.C. Termica S.A. întocmirea un raport de activitate şi a unei strategii pe termen lung şi mediu, pentru şedinţa consiliului local din luna februarie.

Dl. cons. Ţuţuianu propune ca punctul 30 Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Frăţilă Ioan Cezar şi 31 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului Olaru Marin să ocupe poziţiile 3 şi 4 pe ordinea de zi, propunere susţinută si de dna. cons. Diculescu. Se supune votului această propunere. Se respinge: 12 voturi împotrivă, 5 voturi pentru: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan

Se supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost propusă de executiv, fără a mai fi suplimentată cu punctul diverse. Se aprobă: 12 voturi pentru şi 5 împotrivă: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan.

1.Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii  de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Şerban Alexandru

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea numărul 2.

2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Butnaru Valeria

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea numărul 3.

Dna. Butnaru Valeria depune jurământul.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării dlui. Ţopa Ion din funcţia de manager interimar al Teatrului Municipal Târgovişte şi numirea altui manager interimar

Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica din partea Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul.

Dna. Paraschiv susţine că era necesară la această şedinţă prezentarea raportului de activitate la Teatrul Municipal de către dl. Ţopa Ion.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru, 5 împotrivă: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind hotărârea numărul 4.

4.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Dinu, directorul Poliţiei Locale pentru a prezenta materialul.

Dl. cons. Tănase, dna. cons. Diculescu, dna. cons. Paraschiv şi dl. cons. Dănciulescu sustin necesitatea prezenţei la comisiile de specialitate ale consiliului a directorilor de direcţii pentru a-si prezenta materialele şi a răspunde la eventualele întrebări.

Dl. cons. Ilie Valentin solicită directorului Poliţiei Locale prezentarea la şedinţa lunii februarie a contractelor salariaţiilor pentru a justifica suma cu care creşte fondul de salarii.

Dl. cons. Babeu solicită prezentarea la şedinţa lunii februarie a unei informări privind construcţia ilegală de la subsolul clădirii Mondial (fosta Fabrică de Gheaţă).

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru, 5 împotrivă: Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind hotărârea numărul 5.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei si a statului de funcţii ale S.C. Municipal Security S.R.L. Târgovişte

Se dă cuvântul dlui. Andrei Gheorghe, directorul S.C. Municipal Security S.R.L. pentru a prezenta materialul.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru, 1 abţinere: Paraschiv Cornelia, proiectul devenind hotărârea numărul 6.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 22 persoane asistate prin Cantina de Ajutor Social, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

  Se dă cuvântul directorului adjunct Marcela Iordache pentru a prezenta materialul.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 7

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea declararii stării de insolvabilitate pentru un număr de 2 (două) persoane beneficiare de venit minim garantat, conform Ordonanţei nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală

   Se dă cuvântul directorului adjunct Marcela Iordache pentru a prezenta materialul.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 8.

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei de unităţi şcolare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgovişte pentru anul şcolar 2012-2013

Se dă cuvântul directorului Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat dl. Maican Dorin  pentru a prezenta materialul.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate(16 voturi  pentru, dna. Diculescu Maria lipseşte din sală), proiectul devenind hotărârea nr. 9.

   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a activităţii Comitetului   Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2011 şi a Planului de măsuri privind îmbunătăţirea activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 2012

   Se dă cuvântul dlui. Alexandru Laurenţiu, şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  pentru a face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate (16 voturi pentru, dna. Diculescu Maria lipseşte din sală), proiectul devenind hotărârea nr. 10.

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinaţie specială   de salubrizare pentru anul 2012

   Dl. Secretar face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre.

   Dna. cons. Paraschiv doreşte să ştie care a fost procentul de încasare a taxei de habitat pentru anul trecut.

   Dl. viceprimar Briceag răspunde că până a apela la serviciile Electrica, procentul de încasare era de aproximativ 60%, iar după ce Electrica a început să încaseze, procentul a crescut la 90%, iar la nivelul judeţului la 94%.

   Dl. cons. Ţuţuianu susţine că pe factura de la Electrica taxa de habitat este încasată înca din luna ianuarie cu suma de 18 lei.

   Dl. Secretar răspunde că Electrica a ţinut cont numai de hotărârea Adunării de Dezvoltare Intercomunitară din luna decembrie, dar era necesar ca acest proiect să fie supus dezbaterii publice 30 de zile, iar Electrica va trebui să rezolve această situaţie. 

Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru, 4 împotrivă: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, dna. Diculescu Maria lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr.11

11.Proiect de hotărâre privind majorarea cotizaţiei datorată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare „Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa

 Dl. Secretar face prezentarea materialului.

 Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă,: 12 voturi pentru, 4 împotrivă: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia. Dna. Diculescu Maria lipseşte din sală. Proiectul devine hotărârea nr. 12

12.Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 250/2011 referitoare la aprobarea taxelor şi impozitelor locale în Municipiul Târgovişte pentru anul 2012

    Dl. Secretar face prezentarea materialului.

    Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 12 voturi pentru, 4 împotrivă:  Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia. Dna. Diculescu Maria lipseşte din sală. Proiectul devine hotărârea nr. 13

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului  bugetului local înregistrat la data de 31.12.2011

   Directorul Economic, Daniela Popa face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 14 (Dna. Diculescu a revenit în sală)

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2012

   Directorul Economic, Daniela Popa face prezentarea materialului.

Dl. Rusescu este prezent, în total 18 consilieri prezenţi.

Dl. cons. Ţuţuianu sesizează faptul că în proiectul de buget sunt trecute multe sume la capitolul « Alte cheltuieli » şi doreşte să ştie din ce se compun acestea.

Dl. Ţuţuianu da câteva exemple : la capitolul cheltuieli de funcţionare pentru lucrări de construcţii sunt prevăzuţi pentru cheltuieli 127 milioane lei, se justifică 21 milioane lei, 106 milioane lei sunt trecuţi la alte cheltuieli. Ulterior suma de 106 milioane lei se regăseşte prevăzută la cheltuielile de dezvoltare/investiţii, dar justificaţi sunt numai 8 milioane, restul de 98 milioane fiind trecuţi la alte cheltuieli. Astfel de cheltuieli se regăsesc la toate capitolele. Exista o sumă de trei milioane şapte sute lei aprobată pentru energia termică, o suma de trei milioane lei prevăzută pentru contractul de leasing pentru cogenerare, doua milioane şapte sute prevăzuţi pentru centrale termice în condensaţie. Dl. cons. Ţuţuianu întreabă dacă s-au prevăzut doua milioane şapte sute pentru centrale termice în condensaţie, pentru dotarea clădirilor administrative ale Primăriei, ce se va întâmpla cu Termica, având în vedere că va rămâne cu numai 3000 apartamente cărora le va furniza energie termică, şi dacă se va închide furnizarea ce se va întâmpla cu contractul de leasing pentru cogenerare.

Directorul Economic Daniela Popa răspunde la întrebările adresate :

Referitor la faptul că multe sume sunt trecute la capitolul « Alte Cheltuieli » susţine că structura bugetară are două clasificaţii, o structură economică ce cuprinde o clasificaţie redusă pe activităţi, în cazul de faţă capitolul de dezvoltare locală, energia electrică cuprinde iluminatul public şi alimentarea cu gaze, iar alte cheltuieli, includ, e vorba de planul integrat de dezvoltare, fonduri alocate prin proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea municipiului, iar el nu poate fi încadrat punctual pe un subcapitol. În schimb, cealaltă clasificaţie, cea funcţională, are o detaliere pe titluri articole, alineate. De exemplu, cheltuielile de personal sunt detaliate până la sporuri, neexistând o corelare între cele două aspecte.

Dna. cons. Diculescu precizează faptul ca va fi un buget cu deficit. Dna. Daniela Popa, confirmă şi precizează că investiţiile si programele vor fi suplimentate, pe lângă alocaţiile bugetare aferente anului 2012 şi cu sumele rămase de anul trecut, ca excedent, deci deficitul din acest an va fi finanţat din excedentul bugetar al anului 2011.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă : 13 voturi pentru, 5 abţineri : Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, proiectul devenind hotărârea nr. 38

15.Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Directorul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., dl. Radu Vasilescu face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 16 voturi pentru, 1 abţinere : Ţuţuianu Ioan. Dl. Dănciulescu lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr.15

16.Proiect de hotărâre privind cofinanţarea investiţiei „ Branşament electric trifazat la sediul I.S.U. Basarab I al judeţului Dâmboviţa şi Detaşamentul de Pompieri Târgovişte”

Se dă cuvântul dlui. Alexandru Laurenţiu, şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă pentru a face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă : 17 voturi pentru. Dl.  Dănciulescu lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr.16

17.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 185/27.04.2009 referitoare la aprobarea proiectului Consolidare, reabilitare si modernizare “Grup Scolar Voievodul Mircea” Municipiul Târgovişte  şi asigurarea resurselor financiare pentru proiect (cofinanţare), ca urmare a majorării T.V.A. de la 19% la 24%

Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa Constantin face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă : 17 voturi pentru, dl.  Dănciulescu lipseşte din sală, proiectul devenind hotărârea nr.17

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte în vederea participării la Programul Naţional privind creşterea performanţei energetice în anul 2012

Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa Constantin face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Paraschiv solicită ca la şedinţa din luna februarie să existe o informare cu privire la posibilitatea susţinerii de către consiliul local a procentului de 20% adus ca aport de către asociaţiile de proprietari

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate (18 voturi pentru, dl. Dănciulescu a revenit în sală), proiectul devenind hotărârea nr.18

19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 272/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 72, sc. A+B, B-dul Unirii, Asociatia de proprietari nr. 318”

Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa Constantin face prezentarea materialului.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă: 12 voturi pentru, 3 abţineri: Tănase Silviu, Dăncilescu Ion, Diculescu Maria, 1 vot împotriva: Ţuţuianu Ioan, lipsesc din sala: Paraschiv Cornelia şi Babeu Pavel, proiectul devenind hotărârea nr.19

20.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 317/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reabilitare termica bloc 82B, sc. A+B, Strada Benone Georgescu, Asociatia de proprietari nr. 29”, in vederea cresterii performantei energetice

Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa Constantin face prezentarea materialului.

Dl. cons. Ţuţuianu doreşte să ştie de ce aceste hotărâri care se modifică pentru că s-a majorat TVA-ul nu s-au modificat până acum.

Dl. Bălaşa răspunde că pe măsura ce se vor primi toate documentaţiile se va veni în consiliu pentru modificări.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

 Se aprobă: Se aprobă: 13 voturi pentru, 5 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Tănase Silviu, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, (dl. Babeu şi dna. Paraschiv au revenit în sală),proiectul devenind hotărârea nr. 20

21.1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Lotizare teren pentru construire locuinţe” în Municipiul Târgovişte, Calea Câmpulung, tarlaua T 45, parcele  P643/7 şi P643/22, beneficiari Nuta Gheorghe şi Beznoiu Elena

Arhitectul Şef, dna. Leca Lenia face prezentarea materialului.

   Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

            Se aprobă: 11 voturi pentru, 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria. Dl. Briceag, dl. Tănase, dl. Pantea lipsesc din sală, proiectul devenind hotărârea nr.21

21.2 Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire Unitate de producţie pentru fabricare echipamente de iluminat” în Municipiul Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 34A, beneficiari Stancu Ion şi Stancu Angela

   Arhitectul Şef, dna. Leca Lenia face prezentarea materialului. Se dă citire proiectului de hotărâre.

           Dl. cons. Ţuţuianu susţine că astfel de proiecte ale unităţilor de producţie în zone rezidenţiale, nu ar trebui aprobate până nu se pune la dispoziţie procesul tehnologic al activităţii pe care urmează sa o desfăsoare în respectiva locaţie.

      Se supune la vot Se aprobă: 11 voturi pentru, 4 abţineri: Dănciulescu Ion, Ţuţuianu Ioan, Paraschiv Cornelia, Diculescu Maria, Dl. Briceag, dl. Pantea şi dl. Tănase lipsesc din sală, proiectul devenind hotărârea nr. 22

22.Proiect de hotărâre privind reorganizarea parcului auto al Municipiului Târgovişte

      Dl. Ionescu Liviu face prezentarea materialului.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

         Se aprobă: 16 voturi pentru. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr.23

23. Proiect de hotărâre privind casarea unor mijloace fixe din cadrul Staţiei de epurare Târgovişte Sud

          Directorul S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., dl. Radu Vasilescu face prezentarea materialului.

      Se dă citire proiectului de hotărâre.

      Dna. cons. Diculescu consideră că valoarea neamortizată din cadrul proiectului este foarte mare.

     Dl. Radu Vasilescu răspunde că este vorba de domeniul public şi nu poate fi vorba de amortizare.

         Se supune la vot. Se aprobă: 15 voturi pentru, 1 abţinere de drept: Ţuţuianu Ioan. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 24

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării a 2 (două) apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

         Se aprobă în unanimitate. – 16 voturi pentru. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 25

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 , din data de 18.01.2012, al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin ANL, constituită prin H.C.L. nr. 231/28.10.2010

        Se dă citire proiectului de hotărâre.

        Se propune, pentru o şedinţă viitoare, stabilirea unei comisii care sa verifice dacă în apartamentele ANL locuiesc persoanele cărora le-au fost repartizate, sau au fost subînchiriate de către acestea altor persoane.

    Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. – 16 voturi pentru. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 26

26. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a obiectivelor ce alcătuiesc  investiţia “Reintroducerea în circuitul turistic a Cetăţii de Scaun Târgovişte – Lot 2”

         Directorul Direcţiei Tehnice, dl. Bălaşa Constantin face prezentarea materialului.

      Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

         Se aprobă în unanimitate. – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 27

27.Proiect de hotărâre privind transmiterea in administrare catre Directia de Salubritate, a etajului II aferent imobilului Sediu administrativ, situat in strada Radu de la Afumati nr. 7, in suprafata de 302,56 mp

          Dl. viceprimar Briceag face prezentarea materialului.

       Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

           Se aprobă în unanimitate. – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 28

28. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte

        Se dă cuvântul directorului Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat dl. Maican Dorin  pentru a prezenta materialul.

               Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate. – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr.29

29.1. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani cu posibilitate de prelungire 5 ani , a unui spaţiu în suprafaţă de 13 mp situat Piaţa 2 Brazi pentru desfăşurarea activităţii de comerţ

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

        Se respinge: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe

29.2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,19 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

        Se respinge: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe

29.3Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 38,64 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

        Se respinge: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe

29.4 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 14,46 mp, situat în Bdul. Eroilor, nr. 38 – Zona Mondotrans, în vederea amenajării unui spaţiu pentru desfăşurare activitate de comerţ

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

     Se aprobă 15 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe şi Pantea Viorel, proiectul devenind hotărârea nr. 30

29.5 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu comercial şi de producţie în suprafaţă totală de 122,62 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se respinge: 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia

29.6 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Piaţa Vlad Ţepeş, pentru desfăşurare activitate de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr.31

29.7 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 5 ani, a unui spaţiu de 12 mp, situat în Piaţa 1 Mai, pentru desfăşurare activitate de comerţ

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe proiectul devenind hotărârea nr.32

29.8 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire 6 luni, a 4 (patru) locuri de parcare longitudinală, situate în Municipiul Târgovişte, Bdul. Carol I, nr. 36, în faţa sediului „MDI TV”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr.33

29.9 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui spaţiu de 24 mp cu destinaţie de grup sanitar, situat în Piaţa 1 Mai

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 34

29.10 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 9 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, parter (modul nr. 4), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 35

29.11 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 10 mp, situat în incinta Cupolei din Piaţa 1 Mai, etaj I (modul nr. 51), în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare şi nealimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 36

29.12 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a 5 (cinci) terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Municipiul Târgovişte, în vederea amplasării a 5 (cinci) panouri publicitare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, 1 abţinere: Diculescu Maria. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe

29.13 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 20 ani cu posibilitate de prelungire 10 ani, a unui teren în suprafaţă de 254,53 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 12, în vederea întregirii obiectivului Sediu OAR- Muntenia Vest

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot

Se aprobă în unanimitate – 16 voturi pentru, lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe, proiectul devenind hotărârea nr. 37

29.14Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării pe o perioadă de 3 ani cu posibilitate de prelungire 1 an şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Unirii, în faţa Universităţii Valahia Târgovişte, în vederea amplasării unei rulote tip fast food

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot.

Se respinge: 11 voturi pentru, 5 voturi împotrivă: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Butnaru Valeria. Lipsesc din sală: Tănase Silviu, Rusescu Gheorghe

Dna. cons. Butnaru Valeria solicită o pauză. După reluarea lucrărilor în sală sunt prezenţi următorii consilieri: Ţuţuianu Ioan, Diculescu Maria, Dănciulescu Ion, Paraschiv Cornelia, Butnaru Valeria, Răducanu Tudorică, Liţă Ion, Briceag Paul, Băluţă Vasile.

Întrucât în sală nu sunt prezenţi decât nouă consilieri, neexistând cvorumul prevăzut de lege pentru continuarea şedinţei, preşedintele de şedinţă, dl. Liţă Ion, declară şedinţa închisă, ceilalţi 12 consilieri vor fi consideraţi absenţi nemotivaţi la şedinţa de astăzi a Consiliului Local Municipal Târgovişte.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                SECRETAR MUNICIPIU,

Liţă Ion                                                            jr. Chiru Cătălin Cristea