PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 26.11.2015

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 18 din numărul de 21 de consilieri în funcție, dnii. Georgescu Alen, Prisăcaru Ciprian și Dumitrescu Claudiu sosind în sală ulterior începerii ședinței, declară: Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

     Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. jr. Cristian-Daniel Stan-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 5196 din data de 20.11.2015.

     La această ședință participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locală.

Ședința de astăzi este condusă de dna. cons. Maria Diculescu.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13.10.2015. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru”.

În sală sosește dl. cons. Alen Georgescu, fiind 19 prezenți.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.10.2015. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 29.10.2015. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.10.2015. Se aprobă cu 18 voturi ”pentru” și o abținere: Georgescu Alen.

     Se propune retragerea de pe ordinea de zi a punctului 9.1 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina”. Se supune la vot. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.

        Se propune suplimentarea ordinii de zi cu” Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.”. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 4 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Tică Dănuț și 4 abțineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Enache Lucian și Moțoc Honorius. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu” Proiect de hotărâre privind înființarea a trei posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială”. Se supune la vot ordinea de zi și cu cea de-a doua suplimentare. Se aprobă cu 19 voturi ”pentru”.

1.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște

     Dl. Nițu, sef Serviciu Resurse Umane face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 286.

2.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice vacante din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

     Dl. Dinu, directorul Poliției Locale face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Moțoc întreabă dacă în probele de examen sunt incluse și probele sportive.

     Dl. director Dinu răspunde că nu sunt funcții specifice care necesită o pregătire fizică deosebită, dar în cadrul poliției locale există un program de pregătire fizică pentru polițiștii locali, iar la final de semestru se face o evaluare a pregătirii fizice; la aceste posturi nu au fost prevăzute probe fizice, fiind vorba despre un post de dispecer și unul de inspector în cadrul biroului Disciplina în construcții. Dl. Dinu face precizarea că toți agenții poliției locale au urmat cursuri de pregătire la Ministerul de Interne și au avut și o probă de pregătire fizică, sub supraveghere, cu personal specializat, în urma unei programe de pregătire, nefiind probleme. Dacă în urma concursului vor fi candidați admiși, aceștia vor urma un curs de perfecționare de trei luni în cadrul Ministerului de Interne, unde vor urma și acest curs de pregătire fizică.                    Dl. Secretar face precizarea că numirea în funcție se face după șase luni pentru toate funcțiile debutante. Dacă după această perioadă nu sunt îndeplinite anumite criterii, inclusiv în zona pregătirii sportive, nu se face numirea definitivă în funcție.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. nr. 287.

3.     Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

     Dl. Maican, directorul Direcției de Administare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului.

     Dna. cons. Diaconu întreabă, referitor la microbuzul școlar, de unde vor fi transportați elevii. Dl. Maican răspunde că vor fi transportați de la Priseaca la școlile nr. 6 și nr. 12, într-o primă etapă.

     Dl. primar susține că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții școlilor din municipiu s-a stabilit acest traseu, probabil vor fi mai multe curse pe zi, neputându-se face transportul decât din Priseaca, localitate care are o componentă rurală și dată fiind distanța existentă, neputând-se transporta și din cartierul Sagricom; dl. primar face mențiunea că se va solicita și cel de-al doilea microbuz pentru transport elevi.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi “pentru” și o abținere: Bozieru Cosmin, proiectul devenind H.C.L. nr. 288.

4.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclurile gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Târgoviște

    Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului. Dl. primar întreabă dacă bugetul actual poate suporta o majorare cu până la 100% a acestor burse. Dna. Popa răspunde afirmativ. Dl. primar propune un amendament la proiectul de hotărâre în sensul că la articolul 1, litera a, burse municipale de performanță să fie de 400 de lei și la litera b, burse municipale de merit să fie 100 de lei.

     Dna. cons. Diaconu susține că o propunere de majorare a acestor burse a fost făcută și în cadrul comisiei de cultură a consiliului local.

     Dl. cons. Moțoc întreabă cu de dată vor valabile aceste majorări. Dna. Popa răspunde că vor fi valabile pentru anul școlar 2015-2016.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dl. primar. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 289.

5.     Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru carburant și convorbiri telefonice ale municipiului Târgoviște

     Dl. Ionescu, șef Birou Administrativ face prezentarea materialului și precizează că există 18 numere de telefon fix și 57 numere de telefon mobil.

     Dl. cons. Georgescu susține că ar trebui mai bine monitorizate cele cinci autoturisme ale instituției care au fost văzute după orele de program în anumite locații, ar trebui avută o evidență mai strictă a consumului de carburant și a deplasărilor efectuate.

     Dl. primar face precizarea că a fost stabilită aceeași cotă de carburant pentru toate cele cinci autoturisme, cotă care va rămâne neschimbată și pentru realizarea obligațiilor pe care administrația publică locală le are cu privire la organizarea alegerilor din anul 2016.

     Dl. cons. Enache consideră că un autoturism ar trebui să fie pus la dispoziția Direcției Urbanism fiind lucrări ce implică și deplasarea pe teren. Dl. primar răspunde că de fiecare dată când a fost solicitat un autoturism acesta a fost pus la dispoziție.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 290.

6.     Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgoviște

     Directorul S.C. Municipal Construct S.A. face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Georgescu dorește să știe cu ce va garanta societatea linia de credit. Dl. director Stanciu răspunde că linia de credit va fi garantată cu acțiunile societății. Dl. Georgescu susține că în cazul în care societatea nu va plăti linia de credit, municipiul ca acționar majoritar va trebui să achite această datorie; totodată dorește să știe ce alte lucrări execută societatea cu excepția celor puse la dispoziție de primărie.

     Dl. Stanciu răspunde că se derulează un contract cu o firmă din Galați, se lucrează și în Ploiești-un contract pentru o perioadă de șase luni, s-a lucrat la Curtea de Conturi, la Poliția Județului Dâmbovița și alte lucrări în măsura în care timpul permite, pentru a nu fi afectate lucrările pe care societatea le are în desfășurare cu primăria.

     Dl. Georgescu întreabă dacă sumele încasate de la celelalte societăți acoperă o parte a cheltuielilor pe care societatea le are. Dl. Stanciu  răspunde că sumele acoperă o parte a cheltuielilor dar societatea are foarte multe întârzieri la plata facturilor, în cursul anului 2015 fiind achitate penalități de peste 20.000 lei, iar majorările de capital au fost pentru probleme care nu erau legate de activitatea societății, ci generate de preluarea activității Termica.

     Dl. cons. Enache susține că aceste majorări se plătesc din banii contribuabililor și consideră că problemele apărute sunt generate de preluarea activității Termica.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 7 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Tică Dănuț, o abținere: Georgescu Alen, proiectul devenind H.C.L. nr. 291.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Târgoviște, Fundația Cultural㠓Ciuleandra” și Academia de Dans Văduva în vederea organizării “Salsa Linda Internațional Festival, ediția a V-a

     Dl. Secretar face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Moțoc susține că proiectele culturale sunt supuse analizei comisiei constituite în acest scop, se aprobă în două sesiuni anuale, alte modalități nu sunt corecte.

     Dl. cons. Rădulescu consideră că nu s-a putut anticipa participarea la acest eveniment, acesta fiind motivul pentru care proiectul nu a fost supus analizei comisiei respective.

     Dl. Secretar dorește să precizeze că există diferență între sprijine financiare nerambursabile pentru proiecte culturale și asocieri în vederea desfășurării unor acțiuni culturale.

     Dl. primar susține că s-au mai aprobat astfel de parteneriate de către același consiliu local și consideră că este un proiect oportun pentru oraș.

     Dl. cons. Albu afirmă că astfel de asocieri au fost respinse în trecut și au existat  solicitări de la cluburi sportive care ar fi putut organiza evenimente inclusiv la nivel international. 

     Se dă cuvântul dlui. Răzvan Văduva reprezentantul Academiei de Dans Văduva pentru a prezenta proiectul.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi ”pentru”, 4 voturi împotrivă: Albu Andrei, Mocanu Livia, Moțoc Honorius și Tică Dănuț și 5 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen și Pantea Viorel.

8.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Târgoviște pe anul 2015

     Directorul economic, dna. Daniela Popa face prezentarea materialului.

     Referitor la întrebarea dlui. cons. Georgescu privind sumele alocate pentru reparații străzi, dna. Popa precizează că este vorba despre lucrări ce se desfășoară în lunile noiembrie-decembrie care presupun pietruiri, gaigăre, ridicări la cotă și care nu includ asfaltări.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi “pentru”, 6 voturi împotrivă: Diaconu Diana, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Tică Dănuț și o abținere: Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 292.

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

9.1     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Preot Toma Georgescu, nr. 6, beneficiar: Roșca Valentina

Retras de pe ordinea de zi.

9.2     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință P+M”, Municipiul Târgoviște, str. 10 Mai, nr. 28, beneficiar: Badea Silviu Andrei

     Arhitectul Șef, dna. Alexandrina Soare face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Enache susține că membrii comisiei de urbanism s-au abținut la acest punct și susține că la dosar nu erau fotografii corespunzătoare, investiția respectivă are o distanță de 60 cm atât față de vecinătatea din stânga cât și față de cea din dreaptă, nerespectându-se astfel prevederile Codului Civil și nu este prevăzut modul cum se parchează mașinile. Dna. Diculescu face precizarea că în cadrul comisiei de specialitate au fost trei abțineri și două voturi pentru.

     Dna. arhitect Soare susține că parcela este restrânsă ca dimensiuni, referitor la însorire nu va influența clădirile învecinate, distanța minima este de 60 cm, dar respectă prevederile Codului Civil, fațadele fiind opace, există pe latura din stânga o clădire cu geam iar cei doi beneficiari s-au înțeles între ei, clădirea din partea dreaptă urmând să fie retrasă la o distanță de minim 5 metri, iar locul de parcare este asigurat în incintă, pe parcela beneficiarului.

     Dl. cons. Enache susține că la dosar erau alte planuri față de cele primite pe email.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă: Babeu Pavel și Enache Lucian și 7 abțineri: Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Diculescu Maria și Tică Dănuț.

9.3     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire spațiu comercial și birouri D+P+2”, Municipiul Târgoviște, str. Sârbilor, nr. 18, beneficiar: S.C. INFOBIT CONSULT S.R.L.

     În sală sosește dl. Ciprian Prisăcaru, fiind prezenți 20 de consilieri.

    Arhitectul Șef, dna. Alexandrina Soare face prezentarea materialului.

     Dl. Secretar face precizarea că în cadrul comisiei de specialitate au fost trei abțineri și două voturi pentru.

      Dl. cons. Enache susține că numărul de locuri de parcare nu este justificat, pot fi realizate șase locuri și nu patru, este o parcelă care are număr postal pe strada Sârbilor și întreabă dacă în acest caz, poate avea acces și într-un drum national.

     Dl. cons. Georgescu întreabă dacă a fost prevăzută parcare pentru clădirea de birouri din fața magazinulului XXL. Dna. Soare răspunde că nu a fost semnat procesul verbal de recepție. Dl. cons. Georgescu întreabă dacă a fost prevăzută parcare pentru clădirea P+3 sau P+4 de vizavi de Regal, str. Tudor Vladimirescu. Dna. arhitect Soare afirmă că în fața consiliului local sunt aduse proiecte legale, fiind responsabilitatea fiecărui beneficiar dacă respectă sau nu legislația.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi ”pentru”, un vot împotrivă: Enache Lucian, 8 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, dl. Albu Andrei lipsește din sală.

9.4     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Construire locuință cu spațiu comercial P+1 și împrejmuire teren”, Municipiul Târgoviște, str. Calea Domnească, nr. 299, beneficiar: Sima Marius

     Arhitectul Șef, dna. Alexandrina Soare face prezentarea materialului.

     Dl. cons. Enache susține că în planșele trimise prin email nu este prevăzut nici un loc de parcare, accesul nu respectă normele de 3,5 m.

     Dna. Soare susține că sunt prevăzute locuri de parcare.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi “pentru”, 1 vot împotrivă: Enache Lucian, 8 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț, proiectul devenind H.C.L. nr. 293.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de amenajare și întreținere a zonelor verzi de pe raza Municipiului Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 56/14.03.2011

     Dl. Secretar face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 294.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de curățenie în piețele și oborul din Municipiul Târgoviște către S.C. ECO – SAL 2005 S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Târgoviște, aprobat prin H.C.L. nr. 57/14.03.2011

     Dl. Secretar face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 295.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de construcții edilitar gospodaresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public si privat al municipiului Târgoviste, aprobat prin H.C.L. nr. 58/14.03.2011

     Dl. Secretar face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 296.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Târgoviște a terenului în suprafață de 18,63 ha situat în str. Șoseaua Găești - zona OȚELINOX pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 165/2013

     Dl. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru face prezentarea materialului.

     Dl. Prisăcaru afirmă că municipiul nu mai are suprafețe așa de mari de teren de care să poată beneficia, să intre în eventuale parteneriate sau pe care să fie aduși eventuali investitori, declarând că nu este de acord cu acest proiect.

     Dl. primar susține că a fost aprobat un proiect de hotărâre care viza punerea la dispoziție a unei suprafețe de teren către o societate comercială, hotărâre care a fost atacată de Instituția Prefectului, același lucru se va întâmpla cu toate proiectele de hotărâre care vor fi promovate, în sensul punerii la dispoziție către anumiți investitori.

     Dl. Prisăcaru susține că situația restituirii către persoanele îndreptățite nu poate fi rezolvată cu această suprafață decât într-o foarte mică măsură, alte terenuri municipiul Târgoviște nu are, poate pe viitor ar putea fi aduși investitori în zonă.

     Dl. cons. Moțoc șusține că materialul de ședință nu era semnat decât de jumătate dintre membrii comisiei. Dl. Tinel Nicolae susține că ulterior transmiterii materialului acesta a mai fost semnat și de către alți membri.

     Dl. cons. Enache susține că ar trebui să existe la mapa de ședință ce suprafață este necesară pentru restituire către persoanele îndreptățite și consideră că ar trebui să există și o strategie; întreabă dacă există un solicitant care să fie îndreptățit la 18 ha și totodată consideră că ar trebui făcut un plan topografic pentru suprafața de 18,63 ha și întocmit unui PUZ.

     Dl. primar face precizarea că deficitul pe care îl are municipiul este de 186 de hectare; în cazul în care terenul de 18,63 ha nu va fi pus la dispoziție, municipiul nu mai poate cere 160 de hectare din proprietatea statului pentru a reuși să se achite de obligațiile impuse de legea fondului funciar.

     Dl. Secretar face precizarea că Legea nr. 165/2013 prevede că se poate afecta domeniul public și privat de asememnea retrocedări, schimbându-se situația juridică a lor, ordinea de precădere fiind următoarea: după ce se epuizează domeniul public al unității administrativ teritoriale, aceasta este îndreptățită să solicite și schimbarea regimului juridic al proprietăților din domeniul public al statului; dacă municipiul va păstra această suprafață de teren în domeniul public nu va putea solicita nici diferența de la domeniul public al statului, iar Instituția Prefectului, aplicând legea, nu va permite niciodată să se dea o altă destinație, hotărârile vor fi contestate în instanță, instanța le va anula, așa cum s-a întâmplat în trecut. Dacă nu se va face acest prim pas se va intra sub al doilea rând de sancțiuni; cetățenii sunt îndreptățiți să-și recupereze dreptul-restituire în natură, iar dacă oferta de restituire în natură este refuzată, abia atunci cetățenii pot opta pentru drepturi bănești.

     Dl. Georgescu întreabă cum va fi rezolvată situația dacă statul nu poate oferi municipiului suprafața solicitată. Dl. Secretar răspunde că în lucrarea de balanța a fondului funciar, așa cum municipiul Târgoviște a fost prevăzut cu această suprafață de 18,63 ha retrocedabilă și statul a fost grevat cu suprafața de 220 de ha, teren situat între Târgoviște și Șotânga.

     Dl. Răducanu întreabă dacă există o listă de prorități. Dl. Tinel Nicolae răspunde că retrocedările se vor face în funcție de vechimea cererii, existând cereri și din anul 1991.

     Dl. cons. Enache consideră că trebuie gândit ce se va întâmpla peste o perioadă de timp cu Târgoviștea în acea zonă; consideră că trebuie întocmită o documentație care să fie aprobată de consiliu, un PUZ pentru zona respectivă.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă: Enache Lucian, 8 abțineri: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Pantea Viorel, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Târgoviște a unor bunuri aferente imobilului fosta Policlinică II Zonală Sud, situat în strada Cooperației nr. 2

     Dl. Ionel Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, proiectul devenind H.C.L. nr. 297.

15. Proiect de hotărâre privind respingerea solicitării schimbului de terenuri între Consiliul Local Municipal Târgoviște și S.C. Alimentara S.A

     Dl. Tinel Nicolae, șef Serviciu Cadastru face prezentarea materialului.

     Dl. Secretar face precizarea că nu s-au propus terenuri la schimb pentru că terenurile oferite de Alimentara nefiind parcele construibile nu sunt de uz și interes public, municipiul nefiind interesat.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi “pentru”, un vot împotrivă: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 298.

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit din proprietatea municipiului Târgoviște în proprietatea Parohiei Catedrala Eroilor a bunului imobil - teren str. Vlad Țepeș, nr. 6 B - Parohia Buna Vestire

     Dl. Ionel Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi “pentru”, două voturi împotrivă: Albu Andrei și Păunescu Andrei, 3 abțineri: Babeu Pavel, Georgescu Alen și Pantea Viorel, proiectul devenind H.C.L. nr. 299.

     În sală sosește dl. Claudiu Dumitrescu, fiind prezenți 21 de consiglieri.

17.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către S.C. FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord- SDEE Târgoviște a unei suprafețe de 12 mp teren aferent Sălii de sport, micro III, situat în str. Lt. Dragomirescu Liviu, nr. 2B

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. cons. Dobândă nu este prezent în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 300.

18. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Târgoviște a cotei de ¼ din bunul imobil apartament nr. 8 situat în Calea Domnească, nr. 206 și scoaterea la licitație publică în vederea vânzării a acesteia

     Dl. Ionel Pârvan, reprezentant al Compartimentului Evidența Patrimoniului face prezentarea materialului.

     Se propun membrii comisiei de licitație: Pătrașcu Eugen și Babeu Pavel. Se supune la vot proiectul de hotărâre și componența comisiei. Se aprobă cu 20 voturi “pentru” și o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 301.

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a trei terenuri în suprafață totală de 2 mp, situate în Municipiul Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu - zona blocului 5A

     Dl. Dorin Maican, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat face prezentarea materialului. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian și 4 abțineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Diaconu Diana, Pantea Viorel, .

Suplimentare 1 Proiect de hotărâre privind înființarea a trei posturi de asistenți medicali comunitari în cadrul Direcției de Asistență Social㠖 Serviciul Public de Asistență Socială

     Dna. Marcela Iordache, director adjunct al Direcției de Asistență Socială face prezentarea materialului cu precizarea că s-a făcut o suplimentare cu încă două posturi. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul înființării a cinci posturi de asistenți medicali comunitari. Se aprobă cu 20 voturi “pentru”, dl. cons. Claudiu Dumitrescu  lipsește din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 302.

Suplimentare 2 Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

     Dl. primar propune eliminarea sintagmei membri ”provizorii” ai consiliului de administrație, prevăzută la punctele 1 și 2 din procură și cea de limitare a mandatului la 4 luni, persoanele prevăzute în procură sunt persoane care au fost supuse procedurii de selecție prevăzută de OUG nr. 109/2011, neexistând nici un impediment de desemnare în calitate de administrator.

     Dl. cons. Prisăcaru face mențiunea că acest proiect de hotărâre nu a fost supus dezbaterii în comisiile de specialitate ale consiliului local și consideră că persoanele care reprezintă municipiul în consiliul de administrație ar fi trebuit să aducă la cunoștința consiliului local din timp problemele care există la Compania de Apă; consideră că ar trebui ca întreg consiliul de administrație să-ți dea demisia și ulterior să se facă o evaluare a problemelor respective.

     Dl. primar susține referitor la revocarea membrilor consiliului de administrație că este nevoie de avizul prealabil al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠖Apa Dâmbovița, până la obținerea acestui aviz trebuie să se asigure funcționalitatea Companiei de Apă, în acest moment de consiliul de administrație depinde într-o mare măsură rezolvarea situației care există la societate, acesta fiind motivul pentru care proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. În acest moment consiliul de administrație nu mai are doi membri și președinte, fiind dificil să funcționeze, cereri de plată pentru proiectele cu finanțare europeană nu mai pot fi făcute până pe data de 7 decembrie.

     Dl. Prisăcaru consideră că membrii consiliului de administrație se fac vinovați de ceea ce se întâmplă la companie și propune să se facă toate demersurile necesare pentru revocarea acestora.

     Dl. cons. Țuțuianu aduce la cunoștință că acea corecție, pe achiziții, este venită acum pentru o acțiune din anul 2010; stația de epurare pentru care este venită corecția este recepționată și funcționează de un an și jumătate; documentația a fost făcută de Ministerul Dezvoltării care a organizat și licitația în urma căreia a fost ales consultantul care a întocmit studiul de fezabilitate și caietul de sarcini, lucru care s-a întâmplat în anul 2008-2009 și acolo s-a strecurat o eroare și anume: reprezentantul firmei care participă la licitație trebuie să fie avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții; după 5 ani s-a considerat clauză abuzivă pentru că reprezentantul din Germania care a dat dreptul să participe la licitație nu poate fi avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții din România și ar fi trebuit să există o clauză prin care să fie autorizat de către un organ competent la nivelul Uniunii Europene.

      Dl. primar își menține amendamentul de numire definitivă și nu provizorie a membrilor consiliului de administrație: dnii. Chițulescu Corneliu și Tăbârcă Corneliu, buletinele de vot fiind întocmite cu această mențiune, pentru punctele 1 și 2 din procura specială. Se trece la votul secret. În urma numărării voturilor s-a înregistrat următorul rezultat dl. Chițulescu Corneliu: voturi pentru 11, voturi împotrivă 10, voturi nule 0 și dl. Tăbârcă Corneliu voturi pentru 11, voturi împotrivă 10, voturi nule 0, dnii. Chițulescu Corneliu și Tăbârcă Corneliu fiind desemnați membri ai consiliului de administrație.

     Pentru punctul 3 din procura specială, alegererea președintele consiliului de administrație, se trece la redactarea buletinelor de vot. Ca modalitate de vot se propune încercuirea numărului curent din dreptul numelui persoanei care se dorește să devină președinte al consiliului de administrație. În urma numa numărării voturilor a reieșit următoarea situație: 1. Goicea Valeriu: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21, 2. Brezan Ovidiu: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21, 3. Mariuțan Alexandru: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21, 4. Grad Florin: voturi pentru: 11, voturi împotrivă: 10, 5. Olaru Marin: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21, 6.Chițulescu Corneliu: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21,  7.Tăbârcă Corneliu: voturi pentru: 0, voturi împotrivă: 21, voturi nule 0, dl. Grad Florin fiind desemnat președinte al consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

     Epuizându-se punctele din procura specială care necesitau exercitarea votului secret, se supune votului final (în procedura votului deschis) aprobarea în întregime a proiectului de hotărâre. Se respinge cu 10 voturi pentru, 6 voturi împotrivă: Babeu Pavel, Diaconu Diana, Mocanu Livia, Moțoc Honorius, Prisăcaru Ciprian, Tică Dănuț și 5 abțineri: Albu Andrei, Dumitrescu Claudiu, Enache Lucian, Georgescu Alen și Pantea Viorel.

      Dl. cons. Enache propune să fie afișat votul la proiectele de hotărâre care nu au fost aprobate/respinse în unanimitate și să i se dea citire.

    Se propune ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna decembrie să fie dna. cons. Diana Diaconu. Se supune la vot. Se aprobă cu 20 voturi pentru, o abținere: Păunescu Andrei.

 

 

      Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                SECRETARUL MUNICIPIULUI,

           ec. Maria Diculescu                                    jr. Chiru Cătălin Cristea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I.