PROCES VERBAL

încheiat în urma ședinței ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgoviște

din data de 26.11.2014

 

Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenți 17 din numărul de 21 de consilieri în funcție, absenți fiind dna. Diculescu Maria și dl. Țuțuianu Ioan (dl. Bozieru Cosmin și dna. Mocanu Livia vor veni în sală ulterior începerii lucrărilor ședinței), declară: Ședința este legal constituită și își poate desfașura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administrației Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Această ședință ordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște a fost convocată p. Primarul Municipiului Târgoviște de dl. prof. Ciprian Prisăcaru-Viceprimar, prin Dispoziția nr. 5822 din data de 20.11.2014.

La această ședință mai participă directori ai societăților din subordinea Consiliului Local, șefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate al Primarului precum și reprezentanți ai mass-media locale.

Ședința de astăzi este condusă de dl. cons. Cristian Daniel Stan.

Se supune votului procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 20.10.2014. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

      La procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Municipal Târgoviște din data de 29.10.2014, dl. Enache are o observație referitoare la Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgoviște a unor locuri de joacă copii pentru scoaterea din funcțiune în vederea casăriim, în sensul s-a consemnat în mod eronat lipsa locurilor de joacă în Micro IX și nu în Micro VIII așa cum a susținut în ședință.

Se supune votului procesul verbal din data de 29.10.2014 cu această modificare. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Se supune la vot pe ordinea de zi. Se aprobă cu 17 voturi pentru.

Se trece la ordinea de zi.

1.   Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE - DÂMBOVIȚA S.A.

     Dl. cons. Stan precizează proiectul de hotărâre nu are întocmit raport de specialitate din partea Aparatului de Specialitate al Primarului, iar în conformitate cu art. 44, alin. 1 din Legea Administrației Locale nr. 215/2001 coroborat cu prevederile art. 40 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște acest proiect de hotărâre nu poate fi supus dezbaterii urmând a fi discutat într-o ședință viitoare. Se supune votului această propunere. Se aprobă cu 16 voturi pentru și o abținere: Prisăcaru Ciprian care susține se dorește luarea tuturor măsurilor ca activitatea societății revină la normal, ca proiectele aflate în derulare se poate deșfășura, dar consiliul local nu-și asumă creșterea prețului la apă, deși o asememea creștere este iminentă atât timp cât activitatea societății nu se va redresa.

     Dl. Stan precizează tariful este aprobat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară cu acordul Autorității de Reglementare și nu de consiliul local.

     Secretarul Municipiului, dl. Cristea, în calitate de membru al consiliului de administrație al S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. aduce la cunoștința consiliului această majorare a tarifului nu a fost dezbătută în cadrul consiliului de administrație al societății, nefiind punct pe ordinea de zi a vreunei ședințe a consiliului de administrație.

Dl. cons. Stan afirmă în planul de administare la punctul privind majorarea de tarif este precizată H.G. nr. 246/2006 care prevede ca rata de suportabilitate nu depășească 3,5% din venitul mediu lunar al unei familii cheltuit pe o categorie de servicii comunitare de utilități publice, iar aprobarea planului de administrare în această formă nu permite majorarea tarifului.

Dl. cons. Enache consideră această discuție trebuia purtată înainte de a supune votului ordinea de zi și acest punct nu trebuia luat în discuție nici în cadrul comisiilor de specialitate având în vedere lipsa raportului de specialitate.

2.Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții contractuale din cadrul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 285

În sală sosește dl. Bozieru Cosmin, fiind prezenți 18 consilieri.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

Dl. Dinu Gheorghe, directorul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 286

4.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru polițiștii locali din cadrul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște

Dl. Secretar face precizarea că în urma discuțiilor purtate în cadrul comisiei juridice, proiectul de hotărâre a fost modificat în sensul înlocuirii sintagmei de ”personal al poliției locale” cu cea de ”polițiști locali din cadrul poliției locale”, așa cum prevede art. 351 din Legea Poliției Locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Dinu Gheorghe, directorul Poliției Locale a Municipiului Târgoviște afirmă că este vorba doar de șase persoane- personal contractual în cadrul Poliției Locale care în baza legii salarizării ar fi trebuit să primească un tichet de masă și o indemnizație de hrană zilnic și pe care nu au primit-o tocmai pentru a nu se face o diferență față de colegii lor și nu ar trebui să se creeze o situație discriminatorie față de acești șase angajați.

Dl. Secretar răspunde că diferența juridică între funcționarul public și personalul contractual o prevede legea și nu este la latitudinea consiliului să adopte o astfel de hotărâre.

Dl. cons. Răducanu este de acord ca aceste drepturi să fie acordate întregului personal al Poliției Locale dar consideră că aceste persoane ar trebui să meargă în instanță și să obțină o hotărâre în acest sens.

Dl. cons. Stan întreabă directorul economic dacă bugetul poate suporta a astfel de cheltuială. Dna. director Popa răspunde că efortul financiar este mic dar condiția este ca acea cheltuială să fie legală.

Dl. Secretar susține că din dorința da a nu se face nici o discriminare pentru personalul poliției locale există riscul suspendării întregului act administrativ și este firesc ca celor șase salariați personal contractual să li se aplice legea specifică prin care beneficiază de anumite drepturi și fiecare categorie să își încaseze drepturile așa cum au fost prevăzute de lege.

 

 

Se supune votului proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat cu referire la polițiștii locali. Se aprobă cu 18 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 287

În sală sosește dna. Mocanu Livia, fiind prezenți 19 consilieri.

5.Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietate, fără plată, a unui autocamion DAC 665T din gestiunea U.M. 01370 Târgoviște de către Consiliul Local Municipal Târgoviște, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Dl. Alexandru Laurențiu, șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență, face prezentarea materialului.

Dna. cons. Bănescu atrage atenția asupra faptului că va fi foarte greu să se găsească piese pentru acest tip de autovehicul, având în vedere că ne asumăm repunerea în funcționare.

Dl. Prisăcaru dorește să știe care este suma necesară repunerii în funcționare a acestui autovehicul.

Dl. Alexandru Laurențiu răspunde că suma necesară este de aproximativ 50.000 lei.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 288

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 258/2014 referitoare la includerea în domeniul privat al Municipiului Târgoviște și darea în administrare a centralelor și instalațiilor termice către unitățile de învățământ și direcțiile aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Târgoviște

Dl. Bălașa Constantin, directorul Direcției Tehnice, face prezentarea materialului.    Dl. Răducanu dorește să știe dacă toate centralele funcționează. Dl. Bălașa răspunde afirmativ.

Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 289

7.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 58/2011 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de construcții edilitar gospodăresti către S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., componentă a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Târgoviște

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat și dl. Mihai Stanciu, directorul S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., fac prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 290

8.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/14.08.2014 referitoare la scoaterea la licitație publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani și 6 luni, a unui teren în suprafață de 400 mp, situat în Municipiul Târgoviște, în curtea spitalului ”Mânăstirea Dealu”, în vederea amplasării unei stații de telefonie mobilă în sistem GSM

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului.

Dl. cons. Enache consideră că ar fi trebuit stabilit un preț de pornire rezonabil pentru a nu se ajunge în situația de a modifica proiectul de hotărâre.

Dl. viceprimar Stan solicită dlui. Maican să formuleze o adresă către respectiva societate privitoare la situația juridică a terenului din zona fostului magazin ”Muntenia” concesionat aceleiași societăți și dl. viceprimar Prisăcaru solicită un raport cu privire situația terenului susmenționat.

 Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă: Păunescu Andrei și Albu Andrei și o abținere: Pătrașcu Eugen, proiectul devenind HCL nr. 291

9.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui bun proprietatea Municipiului Târgoviște către Clubul Sportiv Școlar Targoviște

Dl. Prisăcaru face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru și o abținere de drept: Prisăcaru Ciprian, proiectul devenind HCL nr. 292

10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 51/2014 referitoare la aprobarea vânzării a trei apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriași

Dl. Maican Dorin, directorul Direcției de Administrare a Patrimoniului Public și Privat, face prezentarea materialului. Se supune votului proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind HCL nr. 293

Se supune votului ca președintele pentru ședințele consiliului local din luna decembrie fie dl. Rădulescu Cătălin. Se aprobă în unanimitate.

Cu aceasta ședința se declară închisă.

 

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETARUL MUNICIPIULUI,

      jr. Cristian Daniel Stan                                      jr. Chiru Cătălin Cristea