PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.09.2013

 

     Dl. Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind: Dumitrescu Claudiu şi Georgescu Alen, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 3414 din data de 20.09.2013.

     La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului de Specialitate precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. Moţoc Honorius, ales preşedinte pentru şedinţele consiliului local din luna septembrie.

   Se supune la vot ordinea de zi suplimentată cu un Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte a unui vestiar în suprafaţă de 104 mp situat la nivelul inferior al Tribunei I a Stadionului Municipal „Eugen Popescu”. Se aprobă în unanimitate.

     Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data de 02.08.2013. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Albu Andrei. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data de 08.08.2013. Se aprobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri: Albu Andrei şi Pantea Viorel. Se supune votului procesul verbal încheiat în urma ședinței consiliului local din data  de 23.08.2013. Se aprobă în unanimitate..

1.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului RĂDUCANU TUDORICĂ

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 6 voturi pentru şi 13 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 293. privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Răducanu Tudorică

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al dnei. Albu Liliana

Ca urmare a respingerii punctului nr. 1 nu se discută.

3.    Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgoviste

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu din cadrul Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 294. 

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Iordache, director adjunct al Direcţiei de Asistenţă Socială pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 295. 

5.    Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte şi reprezentantului S.C. ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor  la S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Secretar Cristea pentru a prezenta materialul. Dl Secretar precizează că există doi candidaţi pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte. Se precizează modalitatea de vot: tăierea cu o linie orizontală a numelui persoanei pentru care nu se dorește alegerea ca membru în consiliul de administrație al S.C. MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Se trece la votul secret. Comisia de validare prezintă rezultatul votului:  Olaru Mihai - 8 voturi pentru şi 11 voturi impotrivă, Ion Sebastian - 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. În urma centalizării voturilor dl Ion Sebastian este noul membru al Consiliului de Administraţie. Proiectul devine H.C.L. nr. 296. 

6.    Proiect de hotărâre privind numirea unui manager interimar la Teatrul Municipal Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu din cadrul Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se solicită propuneri pentru un nou manager interimar. Dna Diaconu îl propune pe dl Ranin. Se propune votul deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 297. 

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru refacere pridvor „Biserica Sfântul Nicolae Geartoglu” şi amenajare anexă multifuncţională în incinta bisericii

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Bălaşa, directorul Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă biserica este proprietatea Primariei şi dacă Arhiepiscopia Târgoviştei are cerere depusă pentru preluarea acesteia. Dl Bălaşa afirmă că biserica este în proprietatea Primăriei Municipiului Târgovişte, iar Arhiepiscopia nu are cerere pentru preluarea acesteia. Dl Enache precizează că pe partea din spate a parcelei există un spaţiu care funcţionează ca anexă şi propune ca centrala să fie montată în spaţiul existent. Se dă cuvântul dlui Baicu Adrian, care precizează că există un aviz din partea Comisiei Naţionale pentru Cultură, care a ales varianta construirii unei camere destinată montării centralei. Dl. Prisăcaru doreşte să ştie dacă avizul Comisiei Naţionale a Ministerului Culturii este important. Dl Baicu precizează că avizul este obligatoriu şi precizează că forma propusă plenului este cea agreată de Ministerul Culturii, modificarea acesteia putând atrage respingerea proiectului de către Minister. Se supune la vot amendamentul dlui Enache. Se respinge cu 2 voturi pentru: Enache Lucian şi Diaconu Diana şi 17 abţineri. Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv. Se aprobă cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri: Enache Lucian şi Diaconu Diana, iar Ţuţuianu Ioan lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 298.

8.    Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Municipal Târgovişte cu privire la cesiunea pachetului de acţiuni deţinute de Municipiul Târgovişte la S.C. PAVCOM S.A.

Se dă cuvântrul dlui Răducanu care precizează că trebuie studiată situaţia existentă la S.C. PAVCOM S.A. și luată o hotătâre după aflarea mai multor date referitoare la situația economică a societății. Dna Bănescu doreşte să fie prezentat un Bilanţ al societăţii şi doreşte să ştie cum a fost stabilit preţul unei acţiuni. Dl Secretar precizează că raportul de evaluare, în care este precizat şi preţul unei acţiuni, este întocmit de expert în iunie 2013, conform rezultatelor financiare de la 31.03.2012 şi actualizat cu datele de la 31.06.2013.  Dl Babeu precizează că a solicitat un raport cu privire la relaţia Primăria Municipiului Târgovişte - S.C. PAVCOM S.A., raport pe care nu l-a primit. De asemenea mai precizează că Primăria deţine un procent de 13,8 din acţiuni şi că beneficia lunar de o sumă de 170.000 - 180.000 lei din partea S.C. PAVCOM S.A. Tot dânsul propune ca preţul menţionat pentru o acţiune să fie cel de pornire. Dl Enache doreşte să ştie suprafaţă de teren are SC PAVCOM S.A şi ce sumă de bani ar fi putut obţine Primăria Municipiului Târgovişte din vânzarea acestuia. Dna Diculescu propune amânarea punctului aflat pe ordinea de zi în vederea obţinerii mai multor  informaţii. Dl Rădulescu doreşte să ştie cine reprezintă Consiliul Local în Consiliul de Administraţie al S.C. PAVCOM S.A. Dl Prisăcaru propune mandatarea dlui Babeu pentru a reprezenta Consiliul Local la S.C. PAVCOM S.A.

       Se supune la vot amânarea. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

       Se propune alegerea dlui Pavel Babeu ca reprezentant al Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. PAVCOM S.A.

       Se mandatează dl Babeu Pavel să convoace în data de 15.11.2013, ora 1000, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la S.C. PAVCOM S.A. cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.        Prezentarea bilanțului contabil pe anul 2012 împreună cu toate anexele, inclusiv raportul cenzorilor și auditorului financiar, al S.C. PAVCOM S.A.

2.        Prezentarea bilanțului contabil la data de 30.06.2013 împreună cu toate anexele, inclusiv raportul cenzorilor și auditorului financiar, al S.C. PAVCOM S.A.

3.        Prezentarea balanței contabile la data de 30.08.2013 a S.C. PAVCOM S.A.

Se supune la vot mandatul dlui Babeu. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Babeu Pavel, proiectul devenind H.C.L. nr. 317.

9.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Coralei PROMUSICA ”Gheorghe Dimancea”

Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 299.

       Dna Diculescu propune ca în cazul sprijinelor financiare să fie prezente şi persoanele care solicită sumele respective.

10.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Shorin Karate Do

Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Dna Bănescu precizează că este o organizaţie nonguvernamentală şi doreşte să ştie cu ce sumă participă organizatorul. Dl Albu precizează că suma solicitată de asociaţia respectivă nu este suficientă pentru organizarea unui asemenea eveniment. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru şi o abţinere - Rădulescu Cătălin, proiectul devenind H.C.L. nr. 300.

11.    Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Culturale FIORD ART și Asociației Culturale Kompas

Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 8 voturi pentru şi 11 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan.

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 200/2009 referitoare la aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 12.883.000 de la CEC BANK SA

Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Dl Răducanu doreşte să se finalizate cel puţin 10 blocuri din suma respectivă. Dl Stan precizează că blocurile trebuie finalizate deoarece se degradează. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 291.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște

Se dă cuvântul dnei Popa, directorul Direcţiei Economice, pentru a prezenta materialul. Dna Diculescu aduce la cunoştinţa Consiliului Local problema existentă la Direcţia Grădina Zoologică şi propune să i se dea cuvântul dnei Biculescu, directorul acestei direcţii. Dna Popa precizează că Direcţia Grădina Zoologică are buget pentru acoperirea cheltuielilor legate de încălzire. Dna Biculescu precizează că există o infiltraţie de gaze, rezultată din defectarea conductei existente, ce prezintă pericol de explozie. De asemenea mai precizează că în anii 2003 - 2004 a fost modernizată doar o parte din conducta de gaze aferentă Grădinii Zoologice. Tot dna director precizează că în urma constatării defecţiunii, o echipă de intervenţii, a sistat gazul pentru Grădina Zoologică, ceea ce reprezintă o problemă, deoarece există animale care au nevoie de încălzire. Dna Popa precizează că realizarea unui nou branşament este o lucrare asimilată celor de investiţii şi precizează că la momentul actual Grădina Zoologică are o economie de 60.000 lei, bani ce pot fi utilizaţi în acest scop.

       Dl Rădulescu precizează că Poliţia Locală solicită majorarea bugetului cu suma de 223 mii lei şi propune ca această sumă să fie distribuită către o altă direcţie.

       Dl Secretar precizează că pentru Grădina Zoologică trebuie realizat un studiu de fezebilitate şi trebuie aprobaţi indicatorii tehnico - economici pentru realizarea noului branşament sursele financiare pentru realizarea proiectului urmând a fi identificate.

       Dl Răducanu doreşte să ştie motivul suplimentării bugetului pentru „Crizantema de Aur” şi programul acestor manifestări.

       Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce la Poliţia Locală se diminuează bugetul pentru armament şi combustibil şi se folosesc banii pentru izolarea clădirii. De asemenea mai propune un amendament - ca suma de 223 mii lei, solicitată de Poliţia Locală, să fie redirecţionaţi către Direcţia de Salubritate. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă acest transfer de bani este posibil. Dna Popa afirmă că acest transfer nu este posibil. Se supune la vot amendamentul dlui Rădulescu. Se respinge: 3 voturi pentru: Albu Andrei, Păunescu Andrei şi Rădulescu Cătălin şi 16 abţineri.

       Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv, cu modificările intervenite datorită respingerii punctului 11 al ordinei de zi. Se apobă cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri: Albu Andrei şi Pătraşcu Eugen, proiectul devenind H.C.L. nr. 292.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

14.1     Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „LOCUINŢĂ P+M” în Municipiul Târgovişte, str. Bărăției, nr. 8, beneficiari DRAGOMIR VALERIA şi DRAGOMIR VICTOR

Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Soare Alexandrina pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, dnii. Bozieru Cosmin, Răducanu Tudorică, Păunescu Andrei şi dna. Diculescu Maria lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 301.

14.2     privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/20, P550/19, beneficiari BURU CHRISTIAN AUREL și CONDEA GABRIEL

Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Soare Alexandrina pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, dnii. Răducanu Tudorică şi Păunescu Andrei lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 302.

14.3     privind aprobarea P.U.Z. studiat pentru „Extindere intravilan și lotizare teren pentru construire locuințe” în Municipiul Târgovişte, Cartier Priseaca-Tarlaua 39, P550/17, P550/17/1, P550/18,  beneficiari IORDACHE MIHAI ALEXANDRU, PAVEL DRAGOŞ ANDREI, LOPĂTARU LAVINIA IOANA, LOPĂTARU MANOIL FLORIN, S.C. IORDANA S.R.L.

Se dă cuvântul dnei Arhitect Şef Soare Alexandrina pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Dobândă Ion lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 303.

15.    Proiect de hotărâre privind preluarea de către Municipiul Târgovişte a contribuţiei de 50%, în cuantum de 4.872.341 lei, datorată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, pentru proiectul „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Târgovişte” şi recuperarea acestei sume

Se dă cuvântul dlui Bălaşa, directorul Direcţiei Tenice pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abţineri: Pătraşcu Eugen şi Stan Cristian, dnii. Rădulescu Cătălin şi Dobândă Ion lipsesc din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 304.

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 33/28.02.2013 referitoare la aprobarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în Municipiul Târgovişte

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abţineri: Diaconu Diana şi Enache Lucian, dl. Rădulescu Cătălin lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 305

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 306

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 17.09.2013 al comisiei de vânzare a locuinţelor A.N.L

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 307

19.    Proiect de hotărâre privind darea în administrarea către Inspecoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa pentru Serviciul Teritorial Anticorupţie Dâmboviţa a unui spaţiu în suprafaţă de 163 mp cotă parte din imobilul Clădire Şcoala nr. 12 Târgovişte

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 308

20.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

20.1Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 23 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Hala Micro XI, adiacent Pieţei Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dnei Mihai, din partea Direcţiei de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 309

20.2Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a 6 locuri de parcare în suprafaţă de 75 mp, situate în Municipiul Târgovişte, str. Gen. Matei Vlădescu, adiacent nr. 9

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, o abţinere Prisăcaru Ciprian, dl Albu nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 310

          Se fac propuneri pentru comisia de închirieri: Tică Dănuţ, Bozieru Cosmin şi Rădulescu Cătălin. Se propune alegerea prin vot deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

20.3Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 20 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Vlad Ţepeş, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Prisăcaru Ciprian, dna. Mocanu Livia lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 311

20.4Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 8 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul. Independenţei,  în prelungirea proprietăţii de la nr. 17 B, în vederea amenajării unei căi de acces

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 abţineri: Albu Andrei, Pătraşcu Eugen şi Stan Cristian, iar dna. Mocanu Livia nu se află în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 312

20.5Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 34 mp, situat în Municipiul Târgovişte, în prelungirea proprietăţii din Bdul Unirii, nr. 1 A, pentru amenajare spaţiu verde

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 5 voturi pentru, un vot împotrivă - Mocanu Livia  şi 12 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, iar dl. Babeu Pavel nu se află în sală.

20.6Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia, lângă terasa Restaurant Milenium, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Se dă cuvântul dnei Mihai, din partea Direcţiei de Salubritate, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, dl. Pătraşcu Eugen lipseşte din sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 313

20.7Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 219/23.08.2013

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 14 voturi pentru, 4 abţineri: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, dl. Pătraşcu Eugen lipseşte din sală,.proiectul devenind H.C.L. nr. 314

20.8Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 5 ani cu posibilitate de prelungire 2 ani şi 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Bdul Libertăţii, nr. 3 - 5, în faţa blocului Cooperaţiei, în vederea amenajării unei terase pentru alimentaţie publică

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 315

          Se fac propuneri pentru comisia de închirieri: Păunescu Andrei, Mocanu Livia, Diculescu Maria. Se propune alegerea prin vot deschis. Se aprobă cu 19 voturi pentru. Se supune la vot componenţa comisiei. Se aprobă cu 19 voturi pentru.

Diverse 1 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Târgovişte a unui vestiar în suprafaţă de 104 mp situat la nivelul inferior al Tribunei I a Stadionului Municipal „Eugen Popescu”

Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Prisăcaru Ciprian, devenind H.C.L. nr. 316

21.    Informare privind devizul cheltuielilor ocazionate de organizarea Zilelor Cetăţii Târgovişte

Dna Popa prezintă materialul. Se ia act.

       Dl Enache precizează că în comisia de specialitate nr. 2 a fost dat un vot negativ proiectului de hotărâre cu nr. 16 şi doreşte să ştie dacă punctul de vedere al comisiei trebuia prezentat în plen. Dl Secretar precizează că un punct de vedere al comisiilor de specialitate poate fi prezentat de Secretarul Municipiului sau de un reprezentant al comisiei respective şi de asemenea menţionează că votul comisiei de specialitate este consultativ, decisiv fiind votul exprimat în plenul unei şedinţe.

 

    

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       SECRETARUL MUNICIPIULUI,

             prof. Honorius Moţoc                                        jr. Chiru Cătălin Cristea