PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.09.2012

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 20 din numărul de 21 de consilieri (absent fiind dl. Neculăescu Zotic Cătălin) declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Stan Daniel Cristian, ales preşedinte pentru şedinţele lunii septembrie.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia nr. 4195 din data de 20.09.2012.

La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei ordinare din data de 29.08.2012. Se aprobă în unanimitate.

     Dl Primar doreşte să precizeze că hotărârea privind implementarea guvernanţei corporative la societăţile comerciale la care municipiul Târgovişte este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul este ilegală deoarece prevede achiziţionarea unui serviciu fără a avea sursă de finanţate. De asemenea mai propune discutarea acesteia conform ordinei de zi.

     Dl Rădulescu afirmă că nici la ordinea de zi proiectul nu are un buget prevăzut.

     Se supune la vot procesul - verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.09.2012. Se aprobă în unanimitate.

     Dl Stan propune ca la momentul în care se ajunge la punctul privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli să fie discutate anterior proiectele privind acordarea sprijinelor financiare.

     Se supune la vot ordinea de zi cu modificarea propusă. Se aprobă în unanimitate. Se trece la ordinea de zi.

1.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului IANCU AVRAM

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă proiectul de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Iancu care precizează că există un proces pe rol şi că pe 5 octombrie are o înfăţisare în acest proces. De asemenea mai afirmă că nu a fost respectat statutul partidului.

     Dl Stan afirmă că nu există garanţii că pe data de 5 octombrie situaţia existentă se va rezolva şi menţionează că aceste probleme se soluţionează conform jurisdicţiei fiecărui partid. Dl Stan doreşte să ştie dacă parte în acest proces este şi Consiliul Local. Dl. Secretar afirmă că procesul este între dl Iancu şi PP-DD, Consiliul Local nu este parte în proces, nefiind primită citaţie în acest sens. Tot dl Stan doreşte să ştie care este obiectul dosarului.

     Avocatul dlui. Iancu afirmă că şi Consiliul Local este parte în acest proces, în calitate de pârât şi că proiectele de hotărâre nu sunt legale având în vedere procesul existent pe rol.

     Dl. Cioacă susţine că membrii PDL se vor abţine cu privire la acest proiect.

     Dl Ţuţuianu doreşte să cunoască punctul de vedere al comisiei juridice. Dl Secretar afirmă că există viză de legalitate pentru acest proiect.

     Dl Iancu menţionează că nu a fost convocat la comisia de disciplină, ci doar i-a fost retrasă calitatea de membru al partidului.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Liţă Ion şi 7 abţineri: Babeu Pavel, Cioacă Nicolae Gabriel, Dumitrescu Claudiu, Mocanu Livia, Moţoc Honorius, Prisăcaru Ciprian şi Răducanu Tudorică, proiectul devenind H.C.L. nr. 251

2.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului BOZIERU COSMIN PETRUŢ

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl. Secretar prezintă materialul. Se ia o pauză pentru întrunirea Comisiei de Validare. Comisia de validare propune validarea mandatului de consilier al dlui Bozieru Cosmin cu 3 voturi pentru şi 2 abţineri. Se supune şa vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 19 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 252. Dl Bozieru este invitat să depună jurământul.

3.     Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului NECULĂESCU ZOTIC CĂTĂLIN

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 18 voturi pentru, o abţinere - Stan Daniel Cristian şi 1 vot împotrivă - Liţă Ion, în sală sunt 20 consilieri în funcţie, proiectul devenind H.C.L. nr. 253.          .

4.     Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului DOBÂNDĂ ION

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se ia o pauză pentru întrunirea Comisiei de Validare. Comisia de validare propune validarea mandatului de consilier al dlui Dobândă Ion cu 3 voturi pentru şi 2 abţineri. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 254. Dl Dobândă este invitat să depună jurământul.

     În sală sunt 21 consilieri în funcţie.

5.     Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica din partea Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate, cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 248.

6.     Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica din partea Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Se supune la vot. Se aprobă cu 11 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan, proiectul devenind H.C.L. nr. 255.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Dinu, director al Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte, pentru a prezenta materialul.

     Se dă cuvântul dlui Rădulescu care doreşte să cunoască motivul pentru care s-a cerut înfiinţarea unei noi funcţii. Dl Dinu precizează că s-a cerut înfiinţarea mai multor funcţii, pentru a se monitoriza mai eficient activitatea desfăşurată de poliţiştii locali.

     Dl Rădulescu precizează că în bilanţ sunt trecute 7000 de misiuni pentru anul 2011 şi doreşte să ştie dacă a fost personal suficient pentru desfăşurarea acestora. În primele 6 luni ale anului 2012 nu există acţiuni desfăşurate în colaborare cu Poliţia Municipiului Târgovişte. De asemenea mai afirmă că există 34-35 poiliţişti pe schimb. Tot dl Rădulescu propune înfiinţarea unei comisii care să analizaze activitatea Poliţiei Locale. 

     Dl Secretar propune ca toate solicitările consilierilor să fie facute în scris pentru a se prezenta un răspuns fundamentat.

     Dl Enache precizează că departamentul disciplina în construcţii aparţine de Poliţia Locală şi doreşte să ştie dacă dnii. Dan Niţescu şi Dan Ionescu au depus cereri de pensionare.

     Dna Bănescu afirmă că la nivelul serviciului Evidenţa Persoanelor funcţionează şi doi poliţişti locali. Doreşte să cunoască obiectul activităţii acestora în prezent, deoarece atribuţiile lor erau de înmânare a cărţilor de alegător, care nu mai există din luna martie a anului curent. De asemenea mai afirmă că există şi un dispecerat al Poliţiei Locale, care nu se regăseşte în organigramă şi dacă poliţiştii care deţin armă, au aviz psihologic.

     Dl Ţuţuianu doreşte să ştie dacă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare are avizul Comisiei de Ordine Publică. Dl Dinu afirmă că nu este necesar avizul acestei comisii ci doar cel al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi al Consiliului Local. Dl .Ţuţuianu doreşte amânarea acestui punct deoarece lipseşte avizul Comisiei Locale de Ordine Publică.

     Dl Stan precizează că în art. 4, alin 7 din Legea nr. 155/2010 a Poliţiei Locale se precizează că avizul Comisiei Locale de Ordine Publică este consultativ.

     Dna Diculescu afirmă că avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nu este legat şi de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Poliţiei Locale.

     Dl Pătraşcu precizează că la capitolul III privind selecţionarea, pregătirea şi numirea personalului Poliţiei Locale, la art. 8, sunt nominalizate organele ierarhic superioare ale Poliţiei Locale: Consiliul Local Municipal Târgovişte, Primarul Municipiului Târgovişte şi Viceprimarul 1, iar Comisia Locală de Ordine Publică nu este menţionată.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 7 voturi pentru, 13 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan. Dl Liţă nu este în sală.

8.     Proiect de hotărâre privind înfiinţarea creşei nr. 15 în cadrul Direcţiei de Asistenţă SocialăServiciul Creşe, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Marcela Iordache, pentru a prezenta materialul. Dl Ţuţuianu afirmă că este necesară înfiinţarea mai multor creşe, datorită numărului mare de cereri legate de acest serviciu. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 voturi pentru, dl Liţă nu este în sală, proiectul devenind H.C.L. nr. 256.

9.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de pregătire a concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager al Teatrului Municipal Târgovişte

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Neagu Veronica, din partea Serviciului Resurse Umane pentru a prezenta materialul.

     Se dă cuvântul dnei Diculescu care afirmă că pentru discutarea acestui punct era necesară şi prezenţă unui reprezentant al Teatrului Municipal Târgovişte şi precizează că există un Caiet de obiective incomplet, deoarece acesta are o parte de resurse umane, o parte economică, dar nu are şi o parte artistică, în care să fie prezentate activităţile specifice teatrului.

     Dl Secretar afirmă că, după înfiinţarea Teatrului Municipal Târgovişte în septembrie 2010, Caietul de Obiective a fost întocmit de o firmă de recrutare a resurselor umane şi a fost aprobat în Consiliul Local.

     Dl Rădulescu solicită amânarea pentru a fi aleasă o nouă comisie de concurs.

     Dl Primar afirmă că nu comisia este vinovată pentru faptul că la acest concurs nu s-au prezentat persoane care să poată ocupa postul de director al Teatrului Municipal Târgovişte.

     Dl Pătraşcu solicită amânarea acestui punct.

     Dl. Moţoc precizează că directorii de instituţii de cultură răspund greu solicitărilor de a participa la astfel de consursuri şi mai aminteşte că strategia comasării activităţilor unor instituţii de cultură există în mai multe judeţe ale ţării.

     Dl Primar precizează că nu pot fi făcute strategii culturale de către Consiliul Local, ci ele trebuiesc făcute de managerul teatrului sau de cei ce participa la concursul pentru ocuparea postului de director al teatrului, aceste strategii urmând a fi aprobate în Consiliul Local.

     Dl Stan afirmă că se doreşte ca în Consiliul Local să se stabilească componenţa comisiei de concurs.

     Dl Secretar aminteşte că această comisie trebuie să fie constituită din o treime reprezentanţi ai autorităţii şi două treimi specialişti.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se  respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan

10. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de către Consiliul Local Municipal Târgovişte pentru implementarea procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar afirmă că acest proiect trebuie dezbătut deoarece nu a fost retras de către iniţiator. Tot dl Secretar prezintă materialul.

     Dl Ţuţuianu precizează că în proiectul propus de executiv nu apare sursa de finanţare.

     Dl Cioacă afirmă că în cazul propunerii executivului sursa de finanţare ar trebui sa fie identificată.

     Dl Rădulescu afirmă că este vorba despre o comisie care nu este plătită.

     Dna Bănescu susţine că în luna mai 2012 a fost completată componenţa Consiliului de Administraţie al S.C Municipal Construct S.A şi doreşte să ştie dacă s-a aplicat O.G. 109/2011.

     Dl Secretar afirmă că au fost numite două persoane în vederea completării numărului de membrii ai consiliului de administraţie de la 3 la 5 persoane, număr impus prin O.G. 109/2011.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 8 voturi pentru şi 13 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Bozieru Cosmin, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Dobândă Ion, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel şi Ţuţuianu Ioan.

     Dl Stan propune o pauză.

     Se reiau lucrările şedinţei.

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Târgovişte.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dl Secretar aduce lămuriri asupra acestui proiect. Se fac propuneri pentru consilierii ce vor face parte din Comisia Locală de Ordine Publică: Albu Andrei, Babeu Pavel, Păunescu Andrei şi Rădulescu Cătălin. Se va proceda la vot secret. Se ia o pauză pentru redactarea buletinelor de vot.  

     Este anunţată modalitatea votului - tăierea cu o linie orizontală a persoanelor ce nu vor face parte din comisie. Se trece la efectuarea votului secret. Se întruneşte Comisia de Validare. Sunt anunţate rezultatele votului: Albu Andrei - 15 voturi, Babeu Pavel - 8 voturi, Păunescu Andrei - 17 voturi şi Rădulescu Cătălin - 15 voturi. Componenţa comisiei este următoarea: Albu Andrei, Păunescu Andrei şi Rădulescu Cătălin. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. nr. 257.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 55/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe D 5 din str. Revoluţiei.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Bălaşa care prezintă materialul.

     Dl Rădulescu afirmă că s-au produs modificări la proiectare fără a se solicita un punct de vedere al dirigintelui de şantier şi al proiectantului şi de asemenea au fost prelungite şi contractele.

     Dl Stan doreşte să ştie în ce bază au fost prelungite contractele care trebuiau realizate în cateva luni.

     Dl Pătraşcu afirmă că la blocurile discutate în şedinţa anterioară au fost executate lucrările de către S.C. Consral S.R.L., dar la cele prezentate în această şedinţă sunt implicate în executare alte firme. În aceste condiţii dl consilier propune ca aceste firme să fie verificate de comisia întocmită pentru analiza blocurilor aflate în lucrări de modernizare.

     Dl Stan aminteşte că în proiectul de hotărâre trebuie introdusă comisia de analiza şi verificare. Dl Stan aminteşte componenţa comisiei de analiza şi verificare: Pătraşcu Eugen, Enache Lucian, Rădulescu Cătălin, Babeu Pavel, Păunescu Andrei şi Liţă Ion.

     Se propune perioada pentru care funcţionează comisia de analiză şi verificare 27.09.2012 - 15.10.2012

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 258

13. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 56/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe D 6 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 259

14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 57/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe D 7 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 260

15. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 70/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe 47, sc. A din str. Petru Cercel.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 261

16. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe 51, sc. A din str. Lăzărică Petrescu.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 262

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 84/26.02.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe 50, sc. A din str. Căpt. Stănică Ilie.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 263

18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 124/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe H 3, sc. C din Bdul. Mircea cel Bătrân.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 264

19. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 125/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe H 3, sc. D din Bdul. Mircea cel Bătrân.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 265

20. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 143/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe C 10 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 266

21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 144/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe C 11 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 267

22. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 145/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe C 14 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 268

23. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 147/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe C 16 din str. Revoluţiei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 269

24. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 148/26.03.2009 în vederea reactualizării indicatorilor economici la blocul de locuinţe B 3 din Bdul Libertăţii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru, proiectul devenind H.C.L. 270

Se discută punctul 29 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru acţiunea “Prichindei la şcoală”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlu Răducanu, pentru a prezenta materialul.

     Dl Pătraşcu precizează că strategia referitoare la comunităţile de rromi a fost întocmită pentru perioadă de 10 ani, 2000 - 2010, cu un plan de măsuri pe 4 ani - 2001 - 2004 şi un plan general de măsuri 2006 - 2008 şi consideră că este necesară perfectarea unei noi strategii a comunităţilor de rromi pentru perioada actuală.

     Dl Prisăcaru precizează că pentru derularea acestui proiect nu a fost solicitată integral suma de la Primăria Municipiului Târgovişte, existând şi sponsori.

     Dl Rădulescu doreşte să ştie câţi copii sunt cuprinşi în acest program. Dl Răducanu afirmă că programul se aplică unui număr de 1000 de copii. Dna Popa precizează că acest program se derulează prin Asociaţia Romilor Democraţi.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Bănescu Rodica şi 2 abţineri: Georgescu Alen şi Diaconu Diana.

Se discută punctul 30 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Proiectul “Speranţa unui vis”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Melicovici care prezintă proiectul „Speranţa unui vis” în calitate de iniţiator.

     Dl Georgescu propune ca suma de 3555 euro să fie folosită pentru publicitate  la Târgul de Turism Internaţional de la Berlin, care se va desfăşura în martie 2013  şi afirmă că Târgoviştea va fi cunoscută în acest fel. Dl Primar afirmă că ideea dlui Georgescu trebuie dezbătută.

     Dl Albu doreşte să ştie dacă dl Melicovici poate să susţină fizic acest proiect şi dacă a efectuat analize medicale. Dl Melicovici susţine că starea sănătăţii este bună şi că îi permite să efectueze acest traseu.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă - Albu Andrei, Bănescu Rodica, Georgescu Alen şi 6 abţineri: Păunescu Andrei, Rădulescu Cătălin, Ţuţuianu Ioan, Enache Lucian, Diaconu Diana şi Stan Cristian.

Se discută punctul 31 - Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru editarea unei cărţi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Niţu - Sef Serviciu Resurse Umane pentru a prezenta materialul. Dna Bănescu precizează că în comisia pentru servicii s-a propus suma de 3000 lei.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă cu 20 de voturi pentru şi o abţinere - Bănescu Rodica.

25. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2012

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Popa, director Direcţia Economică pentru a prezenta materialul.

     Se dă cuvântul dlui. Ţuţuianu care face un amendament la proiectului de hotărâre. Grupul USL propune următoarele modificări:

v       Majorarea cu suma de 2.700 mii lei la prevederile bugetare ale Capitolului 81.02 - „Combustibil şi energie” din care pe titluri de cheltuieli: diminuarea cu suma de 1.000 mii lei a prevederilor bugetare la Titlul Subvenţii, deoarece Primăria a achitat în avans aceste subvenţii;

v       Majorarea cu 3.700 mii lei a prevederilor bugetare la Cheltuieli de capital, din care: Diminuarea cu suma de 2.300 lei a prevederilor bugetare la Titlul Active nefinanciare, a sumelor cuprinse în programul de investiţii pentru obiectivul „Sisteme de alimentare individuală cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi Majorarea cu suma de 6000 lei a prevederilor bugetare la titlul Active financiare în vederea majorării capitalului social la S.C. TERMICA S.A;

v       Diminuarea cu suma de 600 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale, Subcapitolul Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, Titlul Fond de Rezervă;

v       Diminuarea cu 1.400 mii lei a prevederilor la Capitolul 67.02 - Cultură, recreere şi religie, din care pe titluri: - diminuarea cu 700 mii lei a prevederilor bugetare la Titlul Bunuri şi Servicii (diminuare asupra bugetului Clubului Sportiv Municipal Târgovişte - secţia baschet) şi diminuarea cu suma de 700 mii lei a prevederilor bugetare la Titlul Transferuri curente, sume destinate Teatrului Municipal Târgovişte;

v       Diminuarea cu suma de 700 mii lei a prevederilor bugetare la capitolul 70.02 - Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, Titlul Bunuri şi servicii, diminuare ce se aplică asupra bugetului Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat (sume destinate achziţiei de obiecte de inventar, respectiv instalaţii pentru iluminat public festiv).

    Se dă cuvântul dlui. Rădulescu care afirmă că existau prevederi bugetare legate de activitatea S.C. TERMICA S.A. tinând cont de proiectul „Sisteme de alimentare individuală cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie”. Dna Popa afirmă că erau prevăzute sume pentru subvenţii şi pentru proiectul menţionat. Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă nu se vor găsi soluţii pentru funcţionarea Termica în această iarnă.

    Dl Prisăcaru atrage atenţia asupra faptului că o parte dintre sumele propuse în amendament sunt deja angajate.

    Dna Diculescu afirmă că acest proiect de buget în forma propusă de USL se afla pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare convocată la iniţiativa consilierilor USL şi propune să fie discutat acest amendament, deoarece trebuie soluţionată situaţia Termica.

    Dl Georgescu doreşte să ştie dacă în proiectul prezentat de executiv sunt prevăzute sume destinate achitării datoriei la gaz a S.C. TERMICA S.A. şi dacă nu sunt prevăzute, doreşte să ştie cum se va face încălzirea apartamentelor în iarna ce va urma.

    Dl Enache afimă că există un contract pentru întocmirea P.U.G pentru Municipiul Târgovişte şi că este prevăzută o suma de 50.000 lei pentru întocmirea acestuia Proiectul a fost iniţiat în anul 2006 şi doreşte să ştie dacă acest contract mai este valabil. Dna Popa afirmă că acest contract nu mai este valabil şi precizează că suma a fost bugetată, dar nu a fost angajată, deci nu a fost consumată.

    Dna Diaconu doreşte să ştie ce reprezintă achiziţiile de teren pentru drumul de centură. Dna Popa afirmă că există parcele proprietate privată situate pe drumul de centură, parcele ce trebuiesc cumpărate.

    Dl Pătraşcu afirmă că Centrul Vechi a fost construit din fonduri europene şi doreşte să ştie la ce capitol al bugetului sunt cuprinse chiriile încasate pentru Centrul Vechi. De asemenea mai afirmă că fiind construit pe fonduri europene nu se putea solicita chirie. Tot dânsul doreşte să ştie cât reprezintă corecţiile la fondurile europene din bugetul Primăriei şi dacă pentru investiţia de la piscina Clubului Sportiv Şcolar Târgovişte s-a desfăşurat licitaţie. Dna Popa afirmă că investiţia de la piscină s-a terminat de 2 ani şi este dat în exploatare, iar în ceea ce priveşte transferul de fonduri de la venituri la cheltuieli în cadrul bugetului nu este posibil. Dl Pătrşcu mai doreşte să ştie cum se poate face rectificarea pentru sumele prevăzute pentru proiectanţi la proiectele privind reabilitarea termică, în condiţiile în care la începutul anului aceste sume nu erau prevăzute în buget. Dna Popa afirmă că în Bugetul anului 2012 există sume prevăzute pentru expertize, audit, execuţie şi aminteşte că pe ordinea de zi există un punct prin care se propune reaşezarea împrumutului de la C.E.C. în scopul utilizării unor sume în cadrul proiectelor de reabilitare termică.

    Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă în bugetul acestui an au fost prevăzute şi materialele luminoase achiziţionate pentru Paşte sau Crăciun. Dna Popa afirmă că a fost prevăzută o sumă de aproximativ 900 mii lei în bugetul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi precizează că este o achiziţie în curs de derulare. Dl Ţuţuianu afirmă că această investiţie este prevăzută în buget, dar indicatorii nu au trecut prin Consiliul Local.

    Dna Diculescu afirmă că în momentul conceperii acestui amendament s-a avut în vedere şi contul de execuţie la data de 30.06.2012 şi precizează că sunt poziţii la care se pot face corecţii - capitolul 70.02. - Alte servicii în domeniul locuinţelor unde gradul de realizare este de 18,03% - capitol de unde se pot redirecţiona sume către Termica. Dna Popa sfirmă că datele de la 30.06.2012 nu mai sunt valabile, dar se pot purta discuţii pe marginea amendamentului făcut.

    Dna Popa afirmă că suma de 1.000 mii lei a prevederilor bugetare la Titlul Subvenţii se poate redirecţiona către Termica. De asemenea că se poate utiliza pentru Termica  suma de 2.300 lei destinată programului de investiţii pentru obiectivul „Sisteme de alimentare individuală cu energie termică a Municipiului Târgovişte prin utilizarea centralelor termice de bloc în condensaţie” şi precum şi suma de 6000 lei a prevederilor bugetare la titlul Active financiare în vederea majorării capitalului social la S.C. TERMICA S.A. În ceea ce priveşte suma de 1.400 mii lei (700 mii lei - Clubul Sportiv şi 700 mii lei Teatrul Municipal Târgovişte) dna Popa afirmă că aceste sume nu se pot diminua, deoarece sumele sunt angajate.

    Dl Primar precizează că a fost propus un proiect de investiţii care a fost respins şi că pentru a rezolva problema Termica vor trebui stopate toate celelalte investiţii ale Primăriei. De asemenea mai precizează că sumele de 1.000 mii de lei şi cea de 2.300 mii lei se pot utiliza pentru redresarea situaţiei Termica, dar celelalte sume prevăzute în amendament nu se pot utiliza deoarece sunt angajate. Dl Primar afirmă că există la acest moment o sumă de 39 miliarde, disponibilă, ce poate fi transferată către Termica, dar aceşti bani nu sunt suficienţi, necesarul fiind de înca 10 milioane (100 miliarde) pentru a fi achitată datoria.

    Dl Rădulescu doreşte să ştie dacă a fost prevăzută funcţionarea în paralel a S.C. TERMICA S.A şi a centralelor în condensaţie şi ce se va întâmpla cu ceilalţi abonaţi care nu ar fi beneficiat de aceste centrale în condensaţie. Dl Primar afirmă că existau 2 etape care ar fi acoperit 90% din imobilele din Municipiul Târgovişte.

    Dl Stan afirmă că investiţia privind centralele în condensaţie ar fi intrat în patrimoniul Termica şi tinând cont că această societate este executată judecătoresc centralele ar fi putut fi scoase la licitaţie, situaţie în care se rămânea fără încălzire.

    Dl Pătraşcu afirmă că pentru anul 2012 erau 23 de locaţii cuprinse în programul propus de executiv şi precizează că primele două luni ar fi fost necesare pentru obţinerea documentelor de avizare. De asemenea afirmă că Termica mai deţine 7 motoare termice dintre care 4 au reparaţii capitale şi doreşte să ştie ce se întampla cu acestea în condiţiile montării noilor centrale. Tot dl Pătraşcu afirmă că la acest moment există 2435 de apartamente racordate la Termica şi propune căutarea de soluţii pentru ca cetăţenii să beneficieze de căldură în iarna ce va urma.

    Dl Primar precizează că s-a încercat menţinerea Termica prin atragerea de fonduri guvernamentale în valoare de 250 miliarde (25 milioane) şi acordare de subvenţie în valoare de 54% în iarna trecută pentru abonaţii Termica. De asemenea mai precizează că problemele Termica durează de foarte mulţi ani şi că proiectul centralelor termice în condensaţie reprezenta o soluţie. Aminteşte că în şedinţa anterioară a propus derularea ambelor proiecte în paralel.

    Dl Stan afirmă că sunt preţuri foarte mari pentru aceste centrale, iar Consiliul Local nu avalizează biletele la ordin. Dl Primar afirmă că există hotărâri ale Consiliului Local şi licitaţii pentru acest proiect, iar acestea au creat obligaţii ce trebuiesc respectate.

    Dl Pătraşcu doreşte să ştie dacă în 2010 Primăria avea toate dările plătite către Termica şi de asemenea afimă că exista o datorie de 110 miliarde (11 milioane) a Primăriei către Termica.

    Dl Babeu propune discutarea bugetului şi nu a proiectului legat de centralele în condensaţie.

    Dna Popa aminteşte că se pot disponibiliza 3,9 milioane lei (39 miliarde lei) pentru a fi majorat capitalul Termica.

    Dl Ţuţuianu precizează că această suma este insuficientă pentru a derula  negocierile legate de achitarea datoriei Termica.

    Dl Cioacă precizează că ar fi corect ca proiectele să se desfăşoare în paralel şi aminteşte că Preşedintele Consiliului Judeţean şi-a afirmat disponibilitatea de a ajuta pecuniar în rezolvarea problemei S.C. TERMICA S.A şi propune să fie solicitat ajutorul Consiliului Judeţean.

    Dl Stan propune o pauză.

    Se reiau lucrările şedinţei.

    Dl  Prisăcaru precizează că ar trebui limitate intervenţiile fiecărui consilier, fapt ce este permis de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local.

    Dl Cioacă propune ca aceste amendamente să fie discutate în cadrul unei comisii formată din reprezentanţii tuturor partidelor politice, discuţii la care să participe şi reprezentanţii Termica şi cei ai executivului.

    Dl Rădulescu anunţă că Spitalul Judeţean a solicitat ca Termica să furnizeze căldura în această iarnă pentru imobilele care ii aparţin.

    Dl Cioacă propune întrunirea comisiei în săptămâna 01.10.2012 - 05.10.2012 pentru a exista timpul necesar identificării surselor necesare acoperirii datoriei Termica.

    Dl Primar afirmă că rectificarea propusă de executiv are 2 componente: majorarea capitolului salarii şi cea de a doua, plata arieratelor (datorii ale Primăriei cu o perioadă mai mare de 90 zile), arierate ce trebuie să scadă cu 5 % în fiecare lună, neplata putând să atragă pierderea sumelor obţinute din TVA şi care reprezintă 40 miliarde lei vechi. Dl Primar propune să fie adoptată hotărârea privind salariile şi arieratele, iar în săptămâna stabilită să se discute sitaţia Termica.

    Dl Stan propune să se adopte o hotărâre care să cuprindă propunerile iniţiale ale executivului (salarii şi arierate) şi să fie adăugată suma care poate fi disponibilizată pentru a se direcţiona către Termica (39 miliarde - 3,9 milioane lei).

    Dl Stan afirmă că se va întruni comisia marţi pe data de 02.10.2012 la ora 1400 şi precizează că va fi o comisie formată din 2 consilieri USL, 2 consilieri PDL  şi un consilier PP-DD. 

    Dl Albu solicită în sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru un eveniment sportiv ce se va desfăşura pe data de 05.10.2012 şi aduce lămuriri legate de acest eveniment.

    Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele aduse la cunostinţa consilierilor locali. Se aprobă: 20 voturi pentru şi o abţinere - Bănescu Rodica.

26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 200/2009 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 12.883.000 de la CEC BANK S.A.

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Dna Popa prezintă materialul. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate cu 21 voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor material de urgenţă sub forma executarii reparaţiilor la acoperişurile blocurilor afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în data de 09.08.2012

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Alexandru Laurenţiu din partea SVSU, pentru a prezenta materialul. Dl Secretar precizează că în urma discuţiilor din comisii şi a solicitării societăţii care a efectuat lucrările se completează hotărârea cu un articol privind aprobarea plăţii unui avans în procent de 50% din devizul estimativ.

     Dl Stan doreşte să ştie de ce s-a aprobat o reparaţie de acoperiş la un bloc care iniţial nu avea acoperiş. Dl Secretar afirmă că la cererile pentru reparaţii de acoperişuri a mai fost ataşată o cerere de realizare a unui acoperiş, cerere care a fost prezentată consilierilor. De asemenea mai precizează că paguba nu s-a produs deoarece acoperişul nu a fost realizat, fapt ce reiese şi din devizul lucrărilor prezentat la punctul 28.

     Dl. Pătraşcu cere lămuriri despre preţul pe metru pătrat, afirmând că în raportul de specialitate este înscris un preţ maxim de 31,81 euro şi că tot în acelaşi raport se regăseşte şi un alt preţ de 29,98 euro şi de asemenea cere lămuriri legate de materialele folosite pentru realizarea acestor reparaţii. Afirmă că în raport mai sunt prevăzute cheltuieli pentru proiectare şi constatare şi consideră că firma ce realizează lucrările nu are ca obiectiv decât realizarea lucrărilor. De asemenea susţine că există blocuri la care deşi suprafeţele ce trebuiau reparate erau mici s-a refăcut tot acoperişul şi că la alte blocuri suprafaţa trecută în raport este foarte mare.

     Dl Enache afirmă că sunt prezentate în borderou mai multe variante de preţuri şi doreşte să cunoască motivul şi care este varianta ce va fi adoptată. Dl Secretar răspunde că există varianta în care este refăcut întreg acoperişul şi cea în care acoperişul se reface parţial.

     Dl Stan consideră că borderoul deviz ofertă de la blocul C 6 nu este corect întocmit şi propune discutarea acestui bloc într-o altă şedinţă până la care să fie refăcut borderoul. Dna Bănescu afirmă că lucrarea la blocul C 6 este efectuată, dar dl. Olaru infirmă acest fapt.

     Dna Diculescu doreşte să ştie dacă preţul de 29,98 este cu TVA sau nu. Dl Olaru afirmă că preţurile conţin TVA.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea eliminării blocului C 6 şi a precizării că preţul conţine TVA. Se aprobă: 20 voturi pentru, dl Albu nu este în sală.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului total al lucrărilor aprobate prin HCL 184/14.08.2012

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Olaru Director al S.C. Municipal Construct care prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

32.      Proiect de hotărâre acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale datorate de o persoană fizică din Municipiul Târgovişte.

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Crintescu pentru a prezenta materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării acordării scrisorii de garanție de la Fondul de garantare în favoarea  Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit pentru garantarea avansului  aferent proiectului: „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Paraschivescu din partea Direcţiei Tehnice pentru a prezenta materialul.

        Dl Rădulescu doreşte să ştie câţi kilometrii de drum vor fi asfaltaţi şi care este preţul lucrării. Dna. Paraschivescu menţionează că suprafaţa este de 6,5 km şi valoarea proiectului este de 850.000 euro, banii fiind din fonduri europene.

        Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Direcţiei Grădina Zoologică

        Se dă citire proiectului de hotărâre. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Valleriana a unor imobile aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu

     Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat care prezintă materialul.

     Dl Rădulescu doreşte să ştie de ce acest proiect nu este susţinut de membrii Asociaţiei Valleriana şi afirmă că nu este prezentat un plan de investiţii.

     Dl Dumitrescu propune să se ţină cont de această cerere, deoarece se adresează şi persoanelor vârstnice şi să se ţină cont de investiţia ce urmează a fi făcută.

     Dl Rădulescu consideră că nu este oportun ca acest spaţiu să fie dat în folosinţă gratuită, fără a se obţine beneficii.

     Dl Pătraşcu afirmă că nu este corect să se acorde cu titlu gratuit şi propune scoaterea la licitaţie, să se analizeze şi să se întocmească un Caiet de Sarcini, iar apoi, dacă este necesar, să se facă un parteneriat public - privat.

     Dl Enache aminteşte că Spitalul Mânăstirea Dealu este pe teritoriul comunei Aninoasa şi precizează că era necesar un plan de urbanism si de asemenea consideră că Asociaţia Valleriana trebuia să fie prezentă pentru a susţine investiţia. În aceste condiţii, dl consilier propune amânarea până la întocmirea unui plan de urbanism.

     Dl Liţă precizează că de mulţi ani Primăria plăteşte paza pentru această locaţie şi propune să fie luată în considerare oferta Asociaţiei Valleriana şi susţine o concesiune pe o perioadă mai scurtă.

     Dl Dumitrescu propune amânarea proiectului până la următoarea şedinţă ordinară, în care să se prezinte proiectul Asociaţiei Valleriana.

     Se supune la vot propunerea de amânare până la următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local. Se aprobă: 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă - Albu Andrei şi 5 abţineri: Cioacă Nicolae Gabriel, Stan Daniel Cristian, Ţuţuianu Ioan, Georgescu Alen, Pătrşcu Eugen.

36.     Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Biblioteca I.H.Rădulescu a unei părţi a imobilului proprietate publică a Municipiului Târgovişte situat în Calea Domnească, nr. 208

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat care prezintă materialul.

     Dl Enache doreşte să ştie dacă spaţiul deţinut anterior de Biblioteca „I.H.Rădulescu” avea o suprafaţă mai mare sau mai mică decât actuala solicitare. Dl Maican precizează că spaţiul avea o suprafaţă mai mare. Dl Enache afirmă că nu consideră oportună această schimbare de locaţie.

     Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge: 10 voturi pentru, 9 voturi împotrivă: Albu Andrei, Bănescu Rodica, Diaconu Diana, Diculescu Maria, Enache Lucian, Georgescu Alen, Pătraşcu Eugen, Rădulescu Cătălin, Stan Daniel Cristian şi 2 abţineri: Bozieru Cosmin şi Păunescu Andrei.

37.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile

37/1 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unor suprafeţe de 1 mp din incinta anexelor Bazinului de Înot şi 1 mp din incinta anexelor Stadionului Municipal „Eugen Popescu”, în vederea instalării unor automate de cafea

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat care prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

37/2 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani a unui teren în suprafaţă de 24 mp, situat în Municipiul Târgovişte, str. Lt.  Stancu Ion, nr. 35, în curtea Grupului Şcolar „Nicolae Ciorănescu” în vederea desfăşurării activităţii de comerţ cu produse alimentare

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat care prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

37/3 Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 2 ani, a unui teren în suprafaţă totală de 1 mp, situat în Municipiul Târgovişte, Piaţa Bărăţiei, în vederea amplasării unui automat de cafea

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat care prezintă materialul. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în unanimitate - 21 voturi pentru.

        Se stabileşte ca din comisia de închiriere să facă parte aceeaşi consilieri ca în şedinţa anterioară: Pătraşcu Eugen, Diaconu Diana, Cioacă Gabriel. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

        Dl Rădulescu propune ca pentru luna octombrie preşedinte de şedinţă să fie tot dl. Stan Daniel Cristian. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR MUNICIPIU,   

             jr. Stan Daniel Cristian                   jr. Chiru Cătălin Cristea