PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei extraordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.07.2012

 

 Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 19 din numărul de 21 de consilieri, absenţi fiind Dobândă Ion şi Cioacă Gabriel, declară: Şedinţa este legal constituită şi îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

          Şedinţa de astăzi va fi condusă de dl. cons. Moţoc Honorius, ales preşedinte pentru şedinţele lunii iulie.

         Această şedinţă extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată la cererea celor 21 de consilieri în funcţie.

      La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

     Dl. Secretar face precizarea că până la data de 10 august 2012 dnii. consilierii trebuie să depună declaraţiile de avere şi de interese la început de mandat.

         Se trece la ordinea de zi care se supune votului. Se aprobă în unanimitate.

     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pe anul 2012

I se dă cuvântul dlui. cons. Stan care, referindu-se la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, precizează că acesta este un club de interes public a cărui activitate este reglementată de H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, pe cale de consecinţă cheltuielile efectuate pentru activitatea clubului sunt condiţionate de respectarea normelor legale incidente în speţă. Aminteşte că în raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Târgovişte sunt prevăzute anumite sume de bani ce urmează a fi acordate sportivilor în cazul atingerii obiectivelor. Doreşte să ştie dacă sumele mai sus menţionate sunt stabilite în concordanţă cu H.G. nr. 1447/2007.

Dl. Primar răspunde că există concordanţă între H.G. 1447/2007 şi Legea Administraţiei Publice Locale 215/2001, în sensul că aceasta din urmă permite autorităţii locale, în cazul în care există un club în subordinea acesteia, să stabilească cuantumurile pentru premierea sportivilor; aceste dispoziţii nu contravin legislaţiei naţionale în materie de sport, ci o completează, dându-i-se astfel autorităţii locale posibilitatea de a sprijini performanţele. Dl. Primar mai precizează că sumele prevăzute în H.G. 1447/2007 se referă la unităţile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv Ministerului Educaţiei şi Învăţământului şi mai susţine că exista şi varianta salarizării sportivilor clubului în orice condiţii sau, varianta aleasă, a premierii rezultatelor pozitive. Hotărârea care se va da nu contravine cadrului legislativ în materie de sport, ci îl completează.

Dl. cons. Stan dă citire unor exemple de neconcordanţă între H.G. 1447/2007 (referitor la câştigarea obiectivelor, la cupele europene intercluburi, la meciurile interne, meciuri în al doilea eşalon valoric al competiţiei, comisioane acordate agenţilor) şi raportul de specialitate întocmit de Clubul Sportiv Municipal Târgovişte, în sensul că sumele prevăzute în raport sunt stabilite la un nivel superior faţă cele prevăzute in  H.G. 1447/2007. În opinia Uniunii Social Liberale un fond de premiere de 1.880.000 lei noi este foarte mare si intră în contradicţie cu dispoziţiile legale menţionate anterior, dispoziţii care au caracter obligatoriu, inclusiv pentru autorităţile administraţiei publice locale.

Dl. Primar reia ideea exprimată anterior şi anume că sumele prevăzute în H.G. 1447/2007 se referă la unităţile aflate în subordinea autorităţilor centrale, respectiv, Ministerului Educaţiei Învăţământului şi Cerecetării şi Agenţia Naţională pentru Sport şi precizează că din punct de vedere economic şi juridic, hotărârea consiliului local va fi una legală. Îsi susţine ideea existenţei unei şanse istorice a Târgoviştei de a reprezenta România, creându-se astfel un beneficiu de imagine pentru oraş, fiind totodată şi o sansă de a obţine venituri substanţiale rezultate din turism.

Dl. cons. Rădulescu propune ca din sponsorizările pe care la va primi ulterior Clubul Sportiv Municipal Târgovişte să se facă premierea jucătoarelor.

Dl. Primar răspunde că trebuie să existe o garanţie a faptului că aceste cheltuieli sunt susţinute din buget şi că atunci când se vor primi banii din sponsorizări, aceştia vor degrava bugetul local. Totodată aminteşte că sumele aprobate nu pot fi folosite de către Clubul Sportiv pentru a face alte plăţi ci numai pe cele prevăzute în raport. Va fi făcută o rectificare pe minus a bugetului local spre sfârşitul anului pentru meciurile ce nu vor fi câştigate.

Dl. cons. Stan afirmă că în contractele sportivilor din activitatea competiţională anterioară nu există prevederi clare de natură financiară privind drepturile sportivilor.

Dl. Primar precizează că aceste contracte au trecut de controlul Curţii de Conturi, aceasta neformulând obiecţiuni cu privire la modul lor de încheiere, însă, este de acord cu ideea îmbunătăţirii prevederilor lor de către o comisie formată din reprezentanţi ai executivului şi ai consiliului local.

Dl. cons. Rădulescu remarcă faptul că în contractul încheiat între club şi jucătoare nu este stipulat că impresarului, clubul îi plăteşte comision.

Dl. Primar răspunde că există două contracte şi anume între jucătoare şi club şi între club şi impresar.

Dl. cons. Bozieru doreşte să ştie dacă victoriile se premiază de către Euroligă . Dl. Primar răspunde că la finalul competiţiei primele opt cluburi primesc o anumită sumă din bugetul acesteia.

Dl. viceprimar Ţuţuianu propune ca pentru şedinţa ordinară a lunii august sau septembrie, Clubul Sportiv Municipal Târgovişte să prezinte un raport detaliat al cheltuielilor, un raport de activitate pe ultimele şase luni, un raport al sumelor aduse prin sponsori la bugetul acestuia.

Dl. Primar face apel la sprijinul consilierilor pentru atragerea de sponsori şi dl. cons. Stan propune organizarea unui eveniment public cu acest obiectiv.

Dl. cons. Stan aminteşte că este necesară asigurarea unui echilibru între modalitatea de utilizare a banului public şi asigurarea resurselor financiare pentru sport, cu menţiunea că pentru necesităţi stringente ale clubului se vor face rectificări de buget spre sfârsitul anului. Menţionează că echipa are nevoie de un sponsor oficial care să vină cu o sumă consistentă la bugetul clubului şi, având în vedere toate aceste considerente, USL cu sprijinul PP-DD propun ca suma acordată clubului să fie de 2000 mii lei şi, în funcţie de sponsorizări, să fie echilibrat bugetul. Ulterior, când echipa va atinge performanţe pe plan internaţional se vor purta din nou discuţii referitoare la rectificarea bugetară.

Dl. Primar propune o sumă mai mică cu cinci miliarde decât cea solicitată de Clubul Sportiv Municipal Târgovişte şi precizează că luând în calcul sponsorizările şi meciurile ce nu vor fi câştigate se va ajunge aproximativ la suma propusă de USL. Suma va ajunge până la începutul lunii noiembrie, când va  fi necesară o rectificare bugetară.

Dl. cons. Prisăcaru consideră insuficiente fondurile propuse, neexistând astfel garanţia că se poate merge până la finalul competiţiei, riscând să nu se poată asigura continuitatea în plină desfăşurare a ligii şi consideră că Târgoviştea are o ocazie deosebită de a oferi locuitorilor atmosfera marilor competiţii. 

Dl. cons. Pătraşcu susţine necesitatea popularizării mai multor sportivi târgovişteni şi a celorlalte şapte ramuri sportive.

            Se supune votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de USL şi sprijinit de PP-DD şi anume, majorarea prevederilor bugetare la titlul Cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 2000 mii lei şi corectarea celorlalţi indicatori, echilibrarea celorlalte sectoare financiare ale bugetului. Se aprobă în unanimitate, proiectul devenind hotărârea nr. 180.

Se propune ca incepând cu luna august şedinţele consiliului local să fie conduse de consilieri, de la litera Z la litera A, respectiv, în luna august, preşedinte de şedinţă să fie dl. Ţuţuianu Ioan. Se aprobă în unanimitate.

         

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR MUNICIPIU,

 prof. Moţoc Honorius                                              jr. Chiru Cătălin Cristea