PROCES VERBAL

încheiat în urma şedinţei ordinare a

Consiliului Local Municipal Târgovişte

din data de 26.05.2011

 

 

Dl Secretar Chiru Cătălin Cristea, întrucât sunt prezenţi 21 din numărul de 21 de consilieri, declară: Şedinţa este legal constituită, îşi poate desfaşura lucrările în conformitate cu prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Această şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal Târgovişte a fost convocată de Primarul Municipiului Târgovişte, dl. jr. Gabriel Florin Boriga, prin Dispoziţia 2517 din data de 20.05.2011.

   La această şedinţă mai participă directori ai societăţilor din subordinea Consiliului Local, şefi de servicii din partea Aparatului Propriu precum şi reprezentanţi ai mass-media locale.

Şedinţa de astăzi este condusă de dl. cons. Stănescu Iulian ales în urma votului (18 voturi pentru, 1 vot împotrivă – Liţă Ion, 1 abţinere – Şerban Alexandru, iar dl cons. Rusescu nu se află în sală).

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din data de 28.04.2011. Se aprobă – 1 abţinere – Frăţilă Ioan Cezar şi 19 voturi pentru (dl Rusescu nu este în sală).

Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în unanimitate.

1.         Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A. şi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A.

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Radu Vasilescu, director la S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA S.A., care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan şi 20 de voturi pentru.

2.          Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte pentru anul 2010

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director economic Popa Daniela, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Tănase doreşte să ştie ce procent din taxa de parcare revine Primăriei. Dna director menţionează că Primăriei nu îi revine nici un procent, sumele de bani mergând la A.I.T.T. Dl. Dănciulescu aminteşte că în şedinţa anterioară a fost solicitată o listă cu firmele care au spaţiile de parcare în locaţie şi de asemenea să fie comunicate veniturile încasate de Primărie din aceste parcări. Se supune la vot. Se aprobă: 7 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan şi Vasiliu Emilian Teodor şi 14 voturi pentru..

3.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Contractul de fidejusiune nr. 3280/15.02.2010 încheiat între S.C. TERMICA S.A. – debitor, S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A. – creditor al Consiliului Local Municipal Târgovişte – fidejusor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director economic Popa Daniela, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Ilie doreşte să fie prezentat un raport al Termica legat de acest proiect de hotărâre. Dna consilier Diculescu doreşte să ştie dacă Termica a depus Bilanţul pe anul anterior. Se supune la vot. Se aprobă: 10 abţineri : Dănciulescu Ion, Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Iorga Liviu, Paraschiv Cornelia, Tănase Silviu Gabriel, Ţuţuianu Ioan, Vasiliu Emilian Teodor, Babeu Pavel şi Ilie Valentin şi 11 voturi pentru..

4.         Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi la S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte, în vederea executării unor noi contracte de prestări servicii în domeniul pazei şi protecţiei persoanelor

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Andrei Gheorghe director al S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Frăţilă doreşte să ştie dacă angajarile sunt pe perioadă determinată şi dacă cei angajaţi suportă cheltuielile legate de pregătirea profesională. Dl. Secretar afirmă că cei care sunt angajaţi trebuie sa aibă un atestat, deci cheltuielile privind pregătirea profesională sunt suportate de angajat. Dl consilier Ilie doreşte să ştie câte posturi vor fi suplimentate. Dl Secretar afirmă că numărul de angajări depinde de contractele ce vor fi semnate de S.C. Municipal Security S.R.L Târgovişte.Dl consilier Dănciulescu afirmă că organigrama societăţii respective trebuie respectată. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Salubritate

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei Mihai din partea Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Stănescu doreşte să ştie cu cât este influenţat fondul de salarii. Dna. Mihai afirmă că suma se ridică la 220 lei. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea programului şi a devizului estimativ de cheltuieli pentru desfăşurarea evenimentelor incluse în cadrul Festivalului „Cooltura Urbană”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director economic Popa Daniela, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl consilier Şerban aminteşte că în comisia juridică s-a propus modificarea denumirii festivalului din „Cooltura urbană” în „Cultura urbană”. Dl. consilier Vasiliu afirmă că programul acestor manifestări este acelaşi cu cel de anul trecut. De asemenea dl consilier doreşte ca la finalul manifestărilor să fie prezentat un raport privind modul de cheltuire a banilor primiţi pentru această acţiune. Dl consilier Ţuţuianu nu consideră corect faptul că se aduc atatea modificări Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Consiliului Local Municipal Târgovişte. Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei juridice. Se aprobă: 2 abţineri: Rusescu Gheorghe şi Ţuţuianu Ioan şi 19 voturi pentru.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor apartamente din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

8.    Proiect de hotărâre privind vânzarea unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, situate în case naţionalizate, nerevendicate de foştii proprietari sau moştenitorii acestora, către actualii chiriaşi

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

9.    Proiect de hotărâre privind reintroducerea unei unităţi locative în inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere – Ţuţuianu Ioan şi 20 de voturi pentru.

10.     Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată din proprietatea Municipiului Târgovişte în proprietatea ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTE a imobilelor „MAGAZIE MATERIALE TEHNICE” şi TEREN AFERENT aflate în locaţia fostului Spital Mânăstirea Dealu 

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

11.     Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte şi administrarea Consiliului Local Municipal a unor componente ale ansamblului „Mitropolia Veche a Ţării Româneşti”

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

12.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii unor  bunuri

12.1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire de 2 ani şi 6 luni, a două terenuri în suprafaţă de 1 mp fiecare, situate în Parcul Chindia şi Parcul Mitropolia, în vederea amplasării unor automate de cafea

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din partea Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Dl. consilier Şerban aminteşte de propunerea ca aceste aparate să fie montate într-o singură zonă comercială. Dl. consilier Vasiliu propune amenajarea unei zone comerciale în incinta parcului. Dl. consilier Ilie propune închirierea terenurilor pe o perioadă de 6 – 9 luni. Dl. Primar aminteşte că Primăria a amenajat o zonă comercială în zona locurilor de joacă pentru copii, pe aleea de lângă Grădina Zoologică. Dl. consilier Rusescu consideră că nu este corectă sintagma „în parc”, deoarece se pot amplasa în orice locaţie. Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă: 6 abţineri: Badiu Cristina, Briceag Paul Robert, Ilie Valentin, Iorga Liviu, Rusescu Gheorghe şi Vasiliu Emilian Teodor şi 15 voturi pentru.

12.2.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a două toalete ecologice în suprafaţă totală de 4 mp situate în Parcul Mitropolia

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. Mihai, din partea Direcţiei de Salubritate, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Răducanu Tudorică şi 20 voturi pentru.

12.3.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire de 6 luni, a unui teren în suprafaţă de 2 mp, situat în Bdul. Independenţei intersecţie cu str. Gen. Matei Vlădescu în vederea amplasării unui panou publicitar

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 1 abţinere: Ţuţuianu Ioan şi 20 voturi pentru.

12.4.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire de 1 an şi 6 luni, a unui spaţiu comercial în suprafaţă de 5,38 mp, situat în incinta cupolei din Piaţa 1 Mai,  etaj I (modul nr. 26)

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui.Maican,  director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Se propune comisia de licitaţie: Vasiliu Emilian Teodor, Babeu Pavel şi Liţă Ion. Se propune votul deschis. Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot comisia. Se aprobă în unanimitate.

13.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii unor  bunuri

13.1.   Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării, pe o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea de prelungire de 10 ani, a unui spaţiu în suprafaţă de 130 mp. din PT1 MV, str. Ion Ghica

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Maican, director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

13.2.       Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire de 5 ani, a unui teren în suprafaţă de 30 mp situat în Bdul Eroilor – zona Mondotrans, în vederea extinderii spaţiului comercial existent

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. director al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă: 4 abţineri Diculescu Maria, Frăţilă Ioan Cezar, Ţuţuianu Ioan şi Şerban Alexandru şi 17 voturi pentru.

Comisia pt concesionări Vasiliu Emilian Teodor, Babeu Pavel şi Liţă Ion. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

DIVERSE

Proiect de hotărâre privind repartizarea alocaţiilor bugetare ale Consiliului Local Municipal Târgovişte către Arhiepiscopia Târgovişte

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dnei. director economic Popa Daniela, care prezintă motivul iniţierii proiectului de hotărâre. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

14.     Raportul Primarului privind starea economică, socială şi de mediu pe anul 2010 al Municipiului Târgovişte

Se ia act.

 

Cu aceasta şedinţa este declarată închisă.

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                                              SECRETAR MUNICIPIU

                 ing. Stănescu Iulian                                           jr. Chiru Cătălin Cristea